Menu

Rozliczalność

Podjęcie nowych zadań nadzorczych oznacza dla EBC znacznie zwiększoną odpowiedzialność – z czym związany jest obowiązek rozliczania się z tych zadań.

Ma to decydujące znaczenie dla przejrzystości, legalności i niezależności decyzji nadzorczych.

Parlament Europejski i Rada UE

Rozporządzenie w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego zawiera obszerne i spójne przepisy dotyczące rozliczania się przez EBC ze swoich zadań. Praktyczne zasady wykonywania tych przepisów są podane w:

  • porozumieniu międzyinstytucjonalnym między Parlamentem Europejskim a EBC
  • protokole ustaleń między Radą Unii Europejskiej a EBC.
Główne formy rozliczania się z zadań
Wysłuchania i wymiana poglądów Przewodniczący Rady ds. Nadzoru bierze udział w regularnych wysłuchaniach i wymianach poglądów w Parlamencie Europejskim, a także w Eurogrupie z udziałem przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym.
Pytania pisemne Posłowie do Parlamentu Europejskiego i członkowie Eurogrupy mogą kierować pisemne pytania do przewodniczącego Rady ds. Nadzoru.
Raporty roczne EBC składa przed Parlamentem Europejskim, Radą UE, Eurogrupą, Komisją Europejską i parlamentami uczestniczących państw członkowskich roczne sprawozdania z realizacji zadań nadzorczych.

Oświadczenia członków Rady ds. Nadzoru

Deklaracje zgodności (po angielsku)
Deklaracje interesów (po angielsku)