Menu

Atskaitomybė

Vykdyti priežiūrą – didžiulė nauja ECB pareiga, pavesta jam kartu su tam tikrais atskaitomybės reikalavimais.

Atskaitomybė būtina norint užtikrinti priežiūros sprendimų skaidrumą, teisėtumą ir nepriklausomumą.

Europos Parlamentas ir ES Taryba

BPM reglamente nustatyta išsami ir griežta atskaitomybės sistema. Kaip atskaitomybės reikalavimai bus įvykdomi praktiškai, išdėstyta:

  • Europos Parlamento ir ECB tarpinstituciniame susitarime,
  • ES Tarybos ir ECB susitarimo memorandume.
Pagrindiniai atskaitomybės būdai
Klausymai ir pasikeitimai nuomonėmis Priežiūros valdybos pirmininkas dalyvauja Europos Parlamente reguliariai rengiamuose klausymuose ir pasikeitimuose nuomonėmis, taip pat Euro grupės posėdžiuose, kuriuose dalyvauja visų BPM dalyvaujančių valstybių narių atstovai.
Klausimai raštu Europos Parlamento ir Euro grupės nariai Priežiūros valdybos pirmininkui gali teikti klausimus raštu.
Metų ataskaitos ECB teikia metų ataskaitas Europos Parlamentui, ES Tarybai, Euro grupei, Europos Komisijai ir dalyvaujančių valstybių narių parlamentams apie tai, kaip vykdė jam pavestus priežiūros uždavinius.

Priežiūros valdybos narių deklaracijos

Elgesio kodekso laikymosi deklaracijos
Interesų deklaracijos