Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Отчетност

Изпълнението на надзорните задачи в единния надзорен механизъм (ЕНМ) е една от основните задачи на ЕЦБ. Тя е придружена от целесъобразни изисквания за отчетност.

Още за отчетността в ЕЦБ

Отчетността е от решаващо значение за прозрачността, легитимността и независимостта на надзорните решения.

Европейски парламент, Съвет на ЕС и Европейска сметна палата

Регламентът за ЕНМ определя всеобхватна и солидна рамка за отчетността. Практическото изпълнение на изискванията за отчетност е регламентирано в:

Основни канали за отчетност
Изслушвания и разисквания Председателят на Надзорния съвет участва в редовни изслушвания и разисквания в Европейския парламент и в Еврогрупата в присъствието на представители на всички държави членки, участващи в ЕНМ.
Писмени въпроси Членовете на Европейския парламент и на Еврогрупата могат да отправят писмени въпроси към председателя на Надзорния съвет.
Годишни доклади ЕЦБ представя годишни доклади относно изпълнението на възложените ѝ надзорни задачи пред Европейския парламент, Съвета на ЕС, Еврогрупата, Европейската комисия и националните парламенти на участващите в ЕНМ държави членки.

Одитни доклади

Европейската сметна палата може да извършва одити на оперативната ефективност на управлението на надзорните задачи на ЕЦБ. Отговорите на ЕЦБ на наблюденията в одитните доклади се публикуват в приложение към тях.

Декларации на членовете на Надзорния съвет

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация

Правни документи

Регулаторна среда

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал