Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Ansvarighet

Tillsynsuppgifterna är ett nytt stort ansvar för ECB. Detta är knutet till krav på ansvarighet.

Ansvarighet är viktigt för tillsynsbeslutens transparens, legitimitet och oberoende.

Europaparlamentet och EU-rådet

I SSM-förordningen fastställs utförliga och ingående bestämmelser om ansvarighet. Hur kraven på ansvarighet ska uppfyllas rent praktiskt klargörs i

De viktigaste kanalerna för ansvarighet
Utfrågningar och överläggningar Tillsynsnämndens ordförande deltar regelbundet i utfrågningar och diskussioner i Europaparlamentet och i Eurogruppens möten med företrädare för de medlemsstater som deltar i SSM.
Skriftliga frågor Ledamöterna av Europaparlamentet och Eurogruppen kan ställa skriftliga frågor till tillsynsnämndens ordförande.
Årsrapporter ECB lämnar årsrapporter om genomförandet av tillsynsuppgifterna till Europaparlamentet, EU-rådet, Eurogruppen och EU-kommissionen samt till de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna.

Tillsynsledamöters deklarationer

Declarations of compliance Declarations of interests
SEE ALSO

Find out more about related content

Legal documents

Regulatory environment

Alla sidor i detta avsnitt

Whistleblowing