Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Ansvarighet

Att utföra tillsynsuppgifter inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) är ett av ECB:s viktigaste ansvarsområden och knutet till lämpliga krav på ansvarighet.

Läs mer om ECB:s ansvarighet

Ansvarighet är viktigt för tillsynsbeslutens transparens, legitimitet och oberoende.

Europaparlamentet, EU-rådet och revisionsrätten

I SSM-förordningen fastställs utförliga och ingående bestämmelser om ansvarighet. Hur kraven på ansvarighet ska uppfyllas rent praktiskt klargörs i

De viktigaste kanalerna för ansvarighet
Utfrågningar och överläggningar Tillsynsnämndens ordförande deltar regelbundet i utfrågningar och överläggningar i Europaparlamentet och i Eurogruppens möten med företrädare för de medlemsstater som deltar i SSM.
Skriftliga frågor

Ledamöterna av Europaparlamentet och Eurogruppen kan ställa skriftliga frågor till tillsynsnämndens ordförande.

Årsrapporter ECB lämnar årsrapporter om genomförandet av tillsynsuppgifterna till Europaparlamentet, EU-rådet, Eurogruppen och EU-kommissionen samt till de nationella parlamenten i de medlemsstater som deltar i SSM.

Revisionsrapporter

Europeiska revisionsrätten får genomföra revisioner av effektiviteten i ECB:s tillsynsverksamhet. ECB:s svar på observationerna i revisionsrapporten publiceras i en bilaga till revisionsrapporten.

Tillsynsledamöters deklarationer (endast på engelska)

SE ÄVEN

Mer om annat relaterat innehåll

Rättsliga dokument

Lagstiftning

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning