Menu

Ansvarighet

Tillsynsuppgifterna är ett nytt stort ansvar för ECB. Detta är knutet till krav på ansvarighet.

Ansvarighet är viktigt för tillsynsbeslutens transparens, legitimitet och oberoende.

Europaparlamentet och EU-rådet

I SSM-förordningen fastställs utförliga och ingående bestämmelser om ansvarighet. Hur kraven på ansvarighet ska uppfyllas rent praktiskt klargörs i

  • ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och ECB samt
  • ett samförståndsavtal mellan ECB och EU-rådet
De viktigaste kanalerna för ansvarighet
Utfrågningar och överläggningar Tillsynsnämndens ordförande deltar regelbundet i utfrågningar och diskussioner i Europaparlamentet och i Eurogruppens möten med företrädare för de medlemsstater som deltar i SSM.
Skriftliga frågor Ledamöterna av Europaparlamentet och Eurogruppen kan ställa skriftliga frågor till tillsynsnämndens ordförande.
Årsrapporter ECB lämnar årsrapporter om genomförandet av tillsynsuppgifterna till Europaparlamentet, EU-rådet, Eurogruppen och EU-kommissionen samt till de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna.

Tillsynsledamöters deklarationer (endast på engelska)

Declarations of compliance
Declarations of interests