Menu

Aruandekohustus

Järelevalveülesannete täitmine on EKP jaoks uus oluline kohustus, millega kaasnevad asjakohased aruandluse nõuded.

Aruandekohustus on äärmiselt tähtis järelevalveotsuste läbipaistvuse, seaduslikkuse ja sõltumatuse seisukohalt.

Euroopa Parlament ja ELi nõukogu

Ühtse järelevalvemehhanismi määrusega sätestatakse põhjaliku ja kindla aruandlusraamistiku loomine. Aruandekohustuse rakendamist selgitatakse:

  • Euroopa Parlamendi ja EKP institutsioonidevahelises kokkuleppes,
  • ELi nõukogu ja EKP vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumis.
Peamised aruandluskanalid
Kuulamised ja mõttevahetused Järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimees osaleb korralistel kuulamistel ja mõttevahetustel Euroopa Parlamendis ja eurorühmas kõigi ühtses järelevalvemehhanismis osalevate liikmesriikide esindajate juuresolekul.
Kirjalikud küsimused Euroopa Parlamendi ja eurorühma liikmed võivad esitada järelevalvenõukogu esimehele kirjalikke küsimusi.
Aastaaruanded EKP esitab Euroopa Parlamendile, ELi nõukogule, eurorühmale, Euroopa Komisjonile ja osalevate liikmesriikide parlamentidele aastaaruande järelevalveülesannete täitmise kohta.

Järelevalvenõukogu liikmete deklaratsioonid

Tegevusjuhendi nõuete täitmise deklaratsioon
Huvide deklaratsioon