Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Openbare raadpleging over het ontwerprichtsnoer van de ECB betreffende de materialiteitsdrempel voor achterstallige kredietverplichtingen voor minder belangrijke instellingen

Deze raadpleging geeft belanghebbenden de kans opmerkingen te maken bij het ontwerprichtsnoer van de ECB betreffende de materialiteitsdrempel voor achterstallige kredietverplichtingen voor minder belangrijke instellingen (less significant institutions – LSI’s).

Deadline voor het indienen van opmerkingen: 17 februari 2020 om middernacht (Midden-Europese tijd).

Alleen opmerkingen die vóór die deadline zijn ontvangen, worden in overweging genomen.

Ontwerprichtsnoer van de ECB betreffende de materialiteitsdrempel voor achterstallige kredietverplichtingen voor minder belangrijke instellingen

Het ontwerprichtsnoer van de ECB is gericht aan de nationale bevoegde autoriteiten. De bedoeling is om te komen tot één materialiteitsdrempel voor alle LSI’s in het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (single supervisory mechanism – SSM), zowel voor retail- als voor niet-retailposities, ongeacht de gehanteerde berekeningsmethode voor de kapitaalvereisten. De materialiteitsdrempel zal bestaan uit een absolute en een relatieve component. De absolute component wordt uitgedrukt in een vastgesteld maximumbedrag voor de som van alle door een debiteur verschuldigde, achterstallige bedragen. De relatieve component wordt uitgedrukt als een percentage dat de achterstallige kredietverplichting weergeeft in verhouding tot het totaalbedrag van alle op de balans opgenomen risicoposities van de kredietinstelling, de moederonderneming of een van haar dochterondernemingen ten opzichte van die debiteur.

Deadline voor het indienen van opmerkingen: 17 februari 2020 om middernacht (Midden-Europese tijd).

Alleen opmerkingen die vóór die deadline zijn ontvangen, worden in overweging genomen.

Indienen van opmerkingen

U kunt uw opmerkingen indienen tot uiterlijk 17 februari 2020 om middernacht (Midden-Europese tijd), met behulp van dit formulier.

U wordt verzocht relevante voorbeelden of gegevens te verstrekken (indien van toepassing).

Alleen opmerkingen die via het bovengenoemde formulier zijn gegeven, worden na het afsluiten van deze openbare raadpleging gepubliceerd.

Indienen van opmerkingen via e-mail aan de hand van het bovenstaande formulier:

Stuur uw opmerkingen naar: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vermeld ‘Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions’ in de onderwerpregel.

Indienen van opmerkingen via de post aan de hand van het bovenstaande formulier:

Stuur uw opmerkingen per post naar het volgende adres:

Europese Centrale BankSecretariat to the Supervisory Board
‘Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions’
60640 Frankfurt am Main
Duitsland

Publicatie van opmerkingen

Na sluiting van de raadpleging worden alle door middel van het formulier ingediende opmerkingen samen met een feedbackdocument gepubliceerd op deze webpagina. Zie de onderstaande privacyverklaring voor nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en bijdrage:

Privacyverklaring
Documenten
Referentiemateriaal
26/11/2018

Verordening van de ECB over de materialiteitsdrempel voor achterstallige kredietverplichtingen

06/02/2018

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/171 van de Commissie van 19 oktober 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de materialiteitsdrempel voor achterstallige kredietverplichtingen

24/03/2016

Verordening (EU) nr. 2016/445 van de Europese Centrale Bank van 14 maart 2016 betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2016/4)

16/04/2014

Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening) (ECB/2014/17).

15/10/2013

Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (GTM-verordening)

26/06/2013

Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation – CRR)

26/06/2013

Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (Capital Requirements Directive – CRD IV)

Klokkenluiders