Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Avalik konsultatsioon seoses EKP suunise eelnõuga, mis käsitleb vähem oluliste krediidiasutuste suhtes kohaldatavat tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõuete olulisuse piirmäära

Konsultatsiooni eesmärk on anda huvitatud isikutele võimalus esitada märkusi EKP suunise eelnõu kohta, mis käsitleb vähem oluliste krediidiasutuste suhtes kohaldatavat tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõuete olulisuse piirmäära.

Märkusi saab esitada kuni 2020. aasta 17. veebruari keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

EKP suunise eelnõu, mis käsitleb vähem oluliste krediidiasutuste suhtes kohaldatavat tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõuete olulisuse piirmäära

EKP suunise eelnõu on adresseeritud riiklikele pädevatele asutustele, et kehtestada nii jaenõuete kui ka muude nõuete puhul ühtne olulisuse piirmäär kõikidele vähem olulistele krediidiasutustele ühtses järelevalvemehhanismis olenemata kapitalinõuete arvutamiseks kasutatavast meetodist. Olulisuse piirmäär koosneb kahest komponendist: absoluutne komponent, mis on võlgniku poolt tähtajaks tasumata võlgnevuste kogusummat väljendav konkreetne maksimaalne summa, ja suhteline komponent, mida väljendatakse protsendina, mis peegeldab tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõude summa suhet võlgniku poolt krediidiasutusele, emaettevõtjale või tema mis tahes tütarettevõtjatele võlgnetavasse bilansilisse kogunõudesse.

Märkusi saab esitada kuni 2020. aasta 17. veebruari keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2020. aasta 17. veebruari keskööks Kesk-Euroopa aja järgi järgneva vormi kaudu.

Võimaluse korral palume vastuseid põhjendada asjakohaste näidete või andmetega.

Pärast käesoleva avaliku konsultatsiooni lõppu avaldatakse ainult eespool toodud vormi kaudu esitatud märkused.

Märkuste saatmine meili teel (kasutades vormi)

Märkused palume saata e-aadressil: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Teemarida: Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions

Märkuste saatmine posti teel (kasutades vormi)

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions
60640 Frankfurt am Main
Germany

Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooniperioodi lõppu avaldatakse kõik nõuetekohasel vormil esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse
Dokumendid
Alusdokumendid ja muud materjalid
26.11.2018

EKP määrus kaalutlusõiguse kasutamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkti d alusel seoses piirmääraga, mille alusel hinnata tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisust

6.02.2018

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/171, 19. oktoober 2017, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõude olulisuse piirmäära

24.03.2016

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2016/445, 14. märts 2016, liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2016/4)

16.04.2014

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 468/2014, 16. aprill 2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus; EKP/2014/17)

15.10.2013

Nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013, 15. oktoober 2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ühtse järelevalvemehhanismi määrus)

26.06.2013

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (kapitalinõuete määrus (CRR))

26.06.2013

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (kapitalinõuete direktiiv (CRD IV)).

Rikkumisest teatamine