Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής της ΕΚΤ όσον αφορά το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες των καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων

Η παρούσα διαβούλευση δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχόλια επί του σχεδίου κατευθυντήριας γραμμής της ΕΚΤ όσον αφορά το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες των καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα κεντρικής Ευρώπης, της 17ης Φεβρουαρίου 2020.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής της ΕΚΤ όσον αφορά το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες των καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων

Το σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής της ΕΚΤ απευθύνεται προς τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) για τη θέσπιση ενιαίου ορίου βάσει του οποίου θα εκτιμάται το ουσιώδες των καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων για το σύνολο των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), τόσο για ανοίγματα λιανικής τραπεζικής όσο και για ανοίγματα μη λιανικής τραπεζικής, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες θα αποτελείται από μια απόλυτη συνιστώσα, εκφρασμένη ως συγκεκριμένο μέγιστο ποσό που θα αντιστοιχεί στο άθροισμα όλων των ληξιπρόθεσμων ποσών που οφείλει ο οφειλέτης, και από μια σχετική συνιστώσα, εκφρασμένη ως ποσοστό που αντανακλά το ποσό της καθυστερημένης πιστωτικής υποχρέωσης σε σχέση με το συνολικό ποσό όλων των εντός ισολογισμού ανοιγμάτων του πιστωτικού ιδρύματος, της μητρικής του επιχείρησης ή οποιασδήποτε θυγατρικής του έναντι του εν λόγω οφειλέτη.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα κεντρικής Ευρώπης, της 17ης Φεβρουαρίου 2020.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Υποβολή σχολίων

Η προθεσμία για την υποβολή σχολίων ορίζεται στις 17 Φεβρουαρίου 2020, έως τα μεσάνυχτα (ώρα κεντρικής Ευρώπης). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το υπόδειγμα.

Παρακαλείστε να παρέχετε, κατά περίπτωση, συναφή παραδείγματα ή στοιχεία.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης θα δημοσιευθούν μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν με το ανωτέρω υπόδειγμα.

Υποβολή σχολίων μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος χρησιμοποιώντας το ανωτέρω υπόδειγμα:

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Στο θέμα αναφέρετε «Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions».

Υποβολή σχολίων μέσω ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το ανωτέρω υπόδειγμα:

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
«Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions»
60640 Frankfurt am Main
Germany

Δημοσίευση των σχολίων

Μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης, θα δημοσιευθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα όλα τα σχόλια που υποβλήθηκαν με το υπόδειγμα, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των σχολίων σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Έγγραφα
Έγγραφα αναφοράς
26/11/2018

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες των καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων

6/2/2018

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/171 της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το όριο σημαντικότητας για καθυστερημένες πιστωτικές υποχρεώσεις

24/3/2016

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/445 της Ευρωπαϊκής της 14ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (ΕΚΤ/2016/4)

16/4/2014

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17)

15/10/2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων

26/6/2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (Capital Requirements Regulation – CRR)

26/6/2013

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (Capital Requirements Directive – CRD IV)

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων