Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen luonnoksesta EKP:n suuntaviivoiksi erääntyneiden luottovelvoitteiden merkittävyyden arvioinnissa käytettävästä kynnysarvosta vähemmän merkittävissä laitoksissa

EKP on laatinut luonnoksen EKP:n suuntaviivoiksi erääntyneiden luottovelvoitteiden merkittävyyden arvioinnissa käytettävästä kynnysarvosta vähemmän merkittävissä laitoksissa ja järjestää siitä nyt julkisen kuulemisen. Asiasta kiinnostuneilla on näin mahdollisuus esittää luonnoksesta kommentteja.

Kommentit pyydetään lähettämään viimeistään 17.2.2020 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Luonnos EKP:n suuntaviivoiksi erääntyneiden luottovelvoitteiden merkittävyyden arvioinnissa käytettävästä kynnysarvosta vähemmän merkittävissä laitoksissa

Kansallisille toimivaltaisille viranomaisille tarkoitetuissa EKP:n suuntaviivoissa määritellään kaikissa yhteisen pankkivalvonnan piiriin kuuluvissa vähemmän merkittävissä luottolaitoksissa käytettävä kynnysarvo. Kynnysarvoa käytetään arvioitaessa niin vähittäisvastuiden kuin muidenkin vastuiden merkittävyyttä riippumatta siitä, mitä menetelmää laitos käyttää pääomavaatimuksia laskettaessa. Kynnysarvo muodostuu kahdesta osatekijästä. Velallisen erääntyneiden velkojen kokonaismäärälle on asetettu kiinteä raja-arvo, jonka ylittävät velvoitteet katsotaan merkittäviksi. Samoin on asetettu suhteellinen raja-arvo sille, miten suuri osuus velallisen kaikista veloista luottolaitokselle, emoyritykselle tai sen tytäryrityksille saa olla erääntyneitä, ennen kuin velvoitteet katsotaan merkittäviksi.

Kommentit tulee lähettää viimeistään 17.2.2020 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Kommenttien lähettäminen

Kommentit tulee lähettää viimeistään 17.2.2020 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) käyttämällä alla olevaa kommentointipohjaa.

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.

Vain kommentointilomaketta käyttäen lähetetyt kommentit julkaistaan kuulemisen päättymisen jälkeen.

Kommenttien lähettäminen sähköpostitse kommenttipohjaa käyttäen:

Kommentit lähetetään osoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Sähköpostin otsikoksi laitetaan ”Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions”.

Kommenttien lähettäminen postitse kommenttipohjaa käyttäen:

Kommentit lähetetään osoitteeseen

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kommentointipohjaa käyttäen toimitetut kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä tällä verkkosivulla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on yksityisyydensuojalausekkeessa.

Yksityisyydensuojalauseke
Asiakirjat
Viiteasiakirjat
26.11.2018

Euroopan keskuspankin asetus erääntyneiden luottovelvoitteiden kynnysarvosta

6.2.2018

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/171, annettu 19 päivänä lokakuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä erääntyneen luottovelvoitteen merkittävyyden arvioimiseksi asetettavaa kynnysarvoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

24.3.2016

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2016/445, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2016, unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä (EKP/2016/4)

16.4.2014

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17)

15.10.2013

Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille

26.6.2013

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

26.6.2013

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta

Ilmoita väärinkäytöksestä