Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Verejná konzultácia o návrhu usmernenia ECB o prahu závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti v prípade menej významných inštitúcií

Účelom konzultácie je poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť predložiť svoje pripomienky k návrhu usmernenia ECB o prahu závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti v prípade menej významných inštitúcií.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 17. februára 2020.

Do úvahy sa berú len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Návrh usmernenia ECB o prahu závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti v prípade menej významných inštitúcií

Návrh usmernenia ECB, adresovaný príslušným vnútroštátnym orgánom, stanovuje jednotný prah závažnosti pre všetky menej významné inštitúcie v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, v prípade retailových i neretailových expozícií, bez ohľadu na spôsob výpočtu kapitálových požiadaviek. Prah závažnosti pozostáva z absolútnej zložky, vyjadrenej ako konkrétna maximálna výška súčtu všetkých pohľadávok po termíne splatnosti voči určitému dlžníkovi, a relatívnej zložky, vyjadrenej ako percentuálny podiel odzrkadľujúci sumu kreditného záväzku po termíne splatnosti vo vzťahu k celkovej sume všetkých súvahových expozícií voči danému dlžníkovi úverovej inštitúcie, jej materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 17. februára 2020.

Do úvahy sa berú len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Predkladanie pripomienok

Svoje pripomienky môžete predkladať do polnoci SEČ 17. februára 2020 prostredníctvom tohto formulára.

V potrebných prípadoch uveďte relevantné príklady alebo údaje.

Po ukončení verejnej konzultácie budú zverejnené len pripomienky predložené prostredníctvom uvedeného formulára.

Predkladanie pripomienok e-mailom (prostredníctvom uvedeného formulára):

Svoje pripomienky môžete posielať na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Ako predmet e-mailu uveďte text „Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions“.

Predkladanie pripomienok poštou (prostredníctvom uvedeného formulára):

Svoje pripomienky môžete posielať na nasledujúcu adresu:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
„Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions“
60640 Frankfurt am Main
Nemecko

Zverejnenie pripomienok

Po uplynutí konzultácie budú všetky pripomienky predložené prostredníctvom určeného formulára spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na tejto internetovej stránke. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a pripomienok prispievateľov sú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Dokumenty
Referenčné dokumenty
26. 11. 2018

Nariadenie ECB o prahu závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti

6. 2. 2018

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/171 z 19. októbra 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa prahu závažnosti pre kreditné záväzky po termíne splatnosti

24. 3. 2016

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/445 zo 14. marca 2016 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie (ECB/2016/4)

16. 4. 2014

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci jednotného mechanizmu dohľadu) (ECB/2014/17)

15. 10. 2013

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu)

26. 6. 2013

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (nariadenie o kapitálových požiadavkách – CRR)

26. 6. 2013

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (smernica o kapitálových požiadavkách – CRD IV)

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)