Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Sabiedriskā apspriešana saistībā ar ECB pamatnostādnes projektu par kavētu kredītsaistību būtiskuma robežvērtību mazāk nozīmīgām iestādēm

Sabiedriskā apspriešana dod ieinteresētajām pusēm iespēju komentēt ECB pamatnostādnes projektu par kavētu kredītsaistību būtiskuma robežvērtību mazāk nozīmīgām iestādēm (MNI).

Komentāru iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 17. februāris, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

ECB pamatnostādnes projekts par kavētu kredītsaistību būtiskuma robežvērtību mazāk nozīmīgām iestādēm

Pamatnostādne adresēta valstu kompetentajām iestādēm, lai Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros noteiktu visām MNI vienotu būtiskuma robežvērtību gan riska darījumiem ar privātpersonām, gan riska darījumiem, kas nav riska darījumi ar privātpersonām, neatkarīgi no kapitāla prasību aprēķināšanai izmantotās metodes. Būtiskuma robežvērtība ietvers absolūto komponenti, kas izteikta kā konkrēts maksimālais apmērs attiecībā uz visu attiecīgā parādnieka kavēto parādu kopsummu, un procentuālā izteiksmē izteiktu relatīvo komponenti, kas atspoguļo kavēto kredītsaistību apmēra attiecību pret visu to bilancē iekļauto riska darījumu kopsummu, kuri attiecībā pret šo parādnieku pastāv attiecīgajai kredītiestādei, tās mātessabiedrībai vai jebkurai tās meitassabiedrībai.

Komentāru iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 17. februāris, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

Komentāru iesniegšana

Komentārus var iesniegt līdz 2020. gada 17. februārim, izmantojot šo veidni.

Ja iespējams, lūdzam sniegt atbilstošus piemērus vai datus.

Pēc sabiedriskās apspriešanas tiks izskatīti tikai tie komentāri, kas iesniegti, izmantojot veidni.

Komentāru veidnes iesniegšana pa e-pastu

Sūtiet savus komentārus uz šādu e-pasta adresi: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions".

Komentāru veidnes iesniegšana pa pastu

Sūtiet komentārus uz šādu pasta adresi:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions"
60640 Frankfurt am Main
Germany

Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas beigām visi komentāri, kas iesniegti, izmantojot veidni, tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par iesniegtajiem komentāriem. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums
Dokumenti
Atsauces dokumenti
26.11.2018.

ECB regula par kavētu kredītsaistību būtiskuma vērtēšanas robežvērtību

06.02.2018.

Komisijas 2017. gada 19. oktobra Deleģētā regula (ES) 2018/171, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par būtiskuma robežvērtību attiecībā uz kavētām kredītsaistībām

24.03.2016.

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 14. marta Regula (ES) 2016/445 par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu (ECB/2016/4)

16.04.2014.

Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 468/2014, ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17)

15.10.2013.

Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (VUM regula)

26.06.2013.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (kapitāla prasību regula; CRR)

26.06.2013.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (kapitāla prasību direktīva; CRD IV)

Trauksmes celšana