Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Viešos konsultacijos dėl ECB gairių dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės, taikytinos mažiau svarbioms įstaigoms, projekto

Vykstant konsultacijoms suinteresuotieji asmenys gali pateikti pastabų dėl ECB gairių dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės, taikytinos mažiau svarbioms įstaigoms, projekto.

Pastabos gali būti teikiamos iki 2020 m. vasario 17 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku).

Bus svarstomos tik iki šio termino gautos pastabos.

ECB gairių dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės, taikytinos mažiau svarbioms įstaigoms, projektas

Reikšmingumo ribinė vertė bus nustatyta nacionalinėms kompetentingoms institucijoms (toliau – NKI) skirtose ECB gairėse. Gairėse nustatyta reikšmingumo ribinė vertė bus taikoma visų į Bendrą priežiūros mechanizmą (toliau – BPM) patenkančių mažiau svarbių įstaigų mažmeninėms ir ne mažmeninėms pozicijoms, nepriklausomai nuo kapitalo reikalavimų apskaičiavimo metodo. Reikšmingumo ribinę vertę sudaro absoliutusis komponentas (konkreti didžiausia visų pradelstų sumų, kurias įsipareigojantysis asmuo yra skolingas, suma) ir santykinis komponentas (procentais išreikštas pradelsto kreditinio įsipareigojimo sumos ir bendros visų kredito įstaigos, patronuojančiosios įmonės ar bet kurios iš jos patronuojamųjų įmonių balansinių pozicijų to įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu sumos santykis).

Pastabos gali būti teikiamos iki 2020 m. vasario 17 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku).

Bus svarstomos tik iki šio termino gautos pastabos.

Pastabų teikimas

Pastabas prašom pateikti iki 2020 m. vasario 17 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku) naudojant šią formą.

Pateikite atitinkamų pavyzdžių arba duomenų, jeigu turite.

Pasibaigus viešoms konsultacijoms bus skelbiamos tik tos pastabos, kurios buvo pateiktos užpildant šią formą.

Pastabų teikimas elektroniniu paštu, naudojant pirmiau pateiktą formą

Pastabas siųskite el. pašto adresu SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Temos laukelyje įrašykite „Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions“.

Pastabų teikimas paštu, naudojant pirmiau pateiktą formą

Pastabas siųskite šiuo pašto adresu:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
„Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions“
60640 Frankfurt am Main
Germany

Pastabų skelbimas

Pasibaigus viešoms konsultacijoms visos pastabos (pateiktos užpildant nurodytą formą) kartu su konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pranešimu bus paskelbtos šiame tinklalapyje. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir pateiktos pastabos, perskaitykite pranešimą apie privatumą.

Pranešimas apie privatumą
Dokumentai
Susiję dokumentai
2018-11-26

ECB reglamentas dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo ribinės vertės

2018-02-06

2017 m. spalio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2018/171, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo ribinės vertės techniniais reguliavimo standartais

2016-03-24

2016 m. kovo 14 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/445 dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra (ECB/2016/4).

2014-04-16

2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17)

2013-10-15

2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (BPM reglamentas)

2013-06-26

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (Kapitalo reikalavimų reglamentas, KRR)

2013-06-26

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (Kapitalo reikalavimų direktyva, KRD IV)

Informavimas apie pažeidimus