Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Javno posvetovanje o osnutku smernice ECB o pragu za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi za manj pomembne institucije

Posvetovanje daje zainteresiranim stranem priložnost, da podajo pripombe na osnutek smernice ECB o pragu za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi za manj pomembne institucije.

Rok za oddajo pripomb je 17. februar 2020 opolnoči po srednjeevropskem času.

Upoštevali bomo samo pripombe, ki jih bomo prejeli do tega roka.

Osnutek smernice ECB o pragu za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi za  manj pomembne institucije

Osnutek smernice ECB, naslovljene na pristojne nacionalne organe, določa enoten prag za oceno pomembnosti za vse manj pomembne institucije v enotnem mehanizmu nadzora (EMN), in sicer tako za izpostavljenosti na drobno kot tudi za druge izpostavljenosti, ne glede na to, katero metodo te kreditne institucije uporabljajo za izračun kapitalskih zahtev. Prag za oceno pomembnosti sestavljata absolutna komponenta, izražena kot najvišji znesek, ki predstavlja vsoto vseh zneskov že zapadlih v plačilo, ki jih dolžnik dolguje, in relativna komponenta, izražena kot odstotek, ki kaže delež, ki ga znesek kreditne obveznosti v zamudi predstavlja v skupnem znesku vseh bilančnih izpostavljenosti kreditne institucije, njene nadrejene osebe ali katere od njenih podrejenih družb do tega dolžnika.

Rok za oddajo pripomb je 17. februar 2020 opolnoči po srednjeevropskem času.

Upoštevali bomo samo pripombe, ki jih bomo prejeli do tega roka.

Oddaja pripomb

Pripombe oddajte do 17. februarja 2020 opolnoči po srednjeevropskem času, pri čemer uporabite to predlogo.

Kjer je smiselno, svoje pripombe podkrepite z ustreznimi primeri ali podatki.

Po zaključku posvetovanja bodo objavljene samo pripombe, oddane na tej predlogi.

Oddaja pripomb s pomočjo predloge po e-pošti

Naslov za oddajo pripomb: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Kot zadevo navedite »Javno posvetovanje o osnutku smernice ECB o pragu za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi za manj pomembne institucije«.

Oddaja pripomb s pomočjo predloge po pošti

Naslov za oddajo pripomb:

Evropska centralna bankaSekretariat Nadzornega odbora
»Javno posvetovanje o osnutku smernice ECB o pragu za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi za manj pomembne institucije«
60640 Frankfurt na Majni
Nemčija

Objava pripomb

Po koncu posvetovanja bomo vse pripombe, oddane na predlogi, in poročilo o odzivih na posvetovanje objavili na tej spletni strani. Podrobnosti o tem, kako bomo ravnali z vašimi osebnimi podatki in vašim prispevkom, so v izjavi o varstvu zasebnosti:

Izjava o varstvu zasebnosti
Dokumenti
Referenčni dokumenti
26. 11. 2018

Uredba ECB o pragu za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi

6. 2. 2018

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/171 z dne 19. oktobra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za prag pomembnosti za kreditne obveznosti v zamudi

24. 3. 2016

Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/445 z dne 14. marca 2016 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4)

16. 4. 2014

Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17)

15. 10. 2013

Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (uredba o EMN)

26. 6. 2013

Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (uredba o kapitalskih zahtevah, CRR)

26. 6. 2013

Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (direktiva o kapitalskih zahtevah, CRD IV)

Žvižgaštvo