Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Offentligt samråd om utkastet till ECB:s riktlinje om väsentlighetströskeln för förfallna kreditförpliktelser för mindre betydande institut

Detta samråd ger berörda parter möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till ECB:s riktlinje om väsentlighetströskeln för förfallna kreditförpliktelser för mindre betydande institut.

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 17 februari 2020.

Endast kommentarer som inkommer innan tidsfristen löper ut kommer att beaktas.

Utkastet till ECB:s riktlinje om väsentlighetströskeln för förfallna kreditförpliktelser för mindre betydande institut

Utkastet till ECB:s riktlinje är riktad till nationella behöriga myndigheter om att fastställa en gemensam väsentlighetströskel för alla mindre betydande institut inom den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM), både för hushållsexponeringar och andra exponeringar, oavsett vilken metod som används för att beräkna kapitalkrav. Väsentlighetströskeln kommer att bestå av en absolut komponent, uttryckt som ett specifikt maxbelopp för summan av alla till betalning förfallna belopp som en gäldenär har gentemot kreditinstitutet, och en relativ komponent, uttryckt som en procentsats av alla förfallna kreditförpliktelser i relation till den samlade exponeringen inom balansräkningen mot en gäldenär för kreditinstitutet, kreditinstitutets moderföretag eller till något av dess dotterföretag.

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 17 februari 2020.

Endast kommentarer som inkommer innan tidsfristen löper ut kommer att beaktas.

Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 17 februari 2020 med detta formulär.

Ange relevanta exempel eller uppgifter i förekommande fall.

Endast kommentarer som lämnas genom formuläret ovan publiceras efter det offentliga samrådet.

Kommentarer per e-post med ovanstående formulär:

Skicka kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vänligen skriv ”Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions” som ärenderubrik.

Kommentarer per e-post med ovanstående formulär:

Skicka kommentarer till:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions”
60640 Frankfurt am Main
Tyskland

Offentliggörande av kommentarer

När samrådsperioden har avslutats kommer alla kommentarer som lämnats genom formuläret att offentliggöras på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om hur personuppgifter och kommentarer kommer att hanteras, se Integritetspolicy:

Integritetspolicy
Dokument
Referensdokument
26/11/2018

ECB:s förordning om att utöva en valmöjlighet enligt artikel 178.2 d i förordning (EU) nr 575/2013 avseende tröskeln för att bedöma hur väsentlig en förfallen kreditförpliktelse är

6/2/2018

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/171 av den 19 oktober 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för väsentlighetströskeln för förfallna kreditförpliktelser

24/3/2016

Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/445 av den 14 mars 2016 om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten (ECB/2016/4)

16/4/2014

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM] (ECB/2014/17)

15/10/2013

Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (SSM-förordningen)

26/6/2013

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (CRR)

26/6/2013

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (kapitalkravsdirektivet – CRD IV).

Visselblåsning