Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Izjava o varstvu zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov v kontekstu bonitetnega nadzora v okviru enotnega mehanizma nadzora

ECB obdeluje osebne podatke v kontekstu nalog, pristojnosti in pooblastil za izvajanje bonitetnega nadzora. Izjava o varstvu zasebnosti pojasnjuje, kako ECB ravna z osebnimi podatki v splošnem okviru izvajanja dejavnosti bonitetnega nadzora.

Na tej strani so tudi podrobnejše informacije o osebnih podatkih, ki jih ECB obdeluje v kontekstu postopkov v zvezi z dovoljenji. Te informacije najdete tako, da spodaj kliknete na zadevni postopek (izdaja bančne licence, kvalificirani deleži, ocenjevanje sposobnosti in primernosti, pravica do ustanavljanja ali odvzem dovoljenja).

Pravni okvir

Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 (uredba o enotnem mehanizmu nadzora (EMN)) na Evropsko centralno banko (ECB) prenaša posebne naloge, ki se nanašajo na bonitetni nadzor kreditnih institucij, na podlagi člena 127(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Za namene bonitetnega nadzora so bile Evropski centralni banki zaupane specifične naloge iz člena 4 uredbe o EMN (v okviru člena 6 navedene uredbe) v zvezi s kreditnimi institucijami s sedežem (i) v državah članicah EU, katerih valuta je euro, in (ii) v državah članicah EU, katerih valuta ni euro, vendar so vzpostavile tesno sodelovanje z ECB v skladu s členom 7 uredbe o EMN (sodelujoče države članice). Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 (okvirna uredba o EMN) določa pravila in postopke, ki urejajo sodelovanje med ECB in pristojnimi nacionalnimi organi sodelujočih držav članic.

Ker lahko ECB pri izvajanju nadzorniških nalog po uredbi o EMN zbira in nadalje obdeluje osebne podatke, zanjo velja zakonodaja EU o varstvu podatkov, tj. Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21. 11. 2018, str. 39–98).

Zakaj obdelujemo osebne podatke?

ECB zbira in nadalje obdeluje osebne podatke za namene izvajanja in izvrševanja nalog, pristojnosti in pooblastil na področju bonitetnega nadzora, ki so nanjo preneseni z uredbo o EMN (zlasti členi 4, 5, 6, 7, 8 in 18 navedene uredbe). To zajema širok razpon dejavnosti, med katerimi so:

 • postopki v zvezi z dovoljenji:
  Izdaja bančne licence

  V skladu s členom 4(1)(a) uredbe o EMN je ECB izključno pristojna, da izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti kreditne institucije v sodelujoči državi članici, ob upoštevanju člena 14 navedene uredbe. V tem kontekstu ima ECB nalogo, da preveri, ali so vstopniki na trg bančništva zanesljivi ter izpolnjujejo nacionalno zakonodajo in zakonodajo Unije. ECB se osredotoča predvsem na raven kapitala banke vložnice, njen poslovni načrt, organizacijsko strukturo ter primernost vodstvenega kadra in relevantnih delničarjev. Zahtevani osebni podatki so tako nujni, da se ocenijo kriteriji za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti kreditne institucije.

  Kvalificirani deleži

  V skladu s členom 4(1)(c) uredbe o EMN je ECB izključno pristojna, da oceni priglasitev pridobitve kvalificiranega deleža v kreditnih institucijah v sodelujočih državah članicah, ob upoštevanju člena 15 navedene uredbe. ECB odloči, ali bo takšni pridobitvi nasprotovala, na podlagi ocenjevalnih kriterijev, določenih v relevantni zakonodaji Unije oziroma nacionalni zakonodaji, v skladu s tam določenimi postopki in ocenjevalnim obdobjem. Zahtevani osebni podatki so tako nujni, da se ocenijo kriteriji za pridobitev kvalificiranega deleža v kreditnih institucijah. V skladu s členom 23(1)(a) do (e) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 je treba oceniti naslednje kriterije, da bi se ugotovila primernost predlaganega pridobitelja in finančna trdnost predlagane pridobitve:

  • ugled in finančna trdnost predlaganega pridobitelja;
  • sposobnost in primernost vseh članov upravljalnega organa in vseh članov višjega vodstva, ki bodo zaradi nameravane pridobitve vodili posle ciljne kreditne institucije;
  • ali bo ciljna kreditna institucija še naprej izpolnjevala bonitetne zahteve;
  • ali obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da gre ali je šlo v zvezi s predlagano pridobitvijo za pranje denarja ali financiranje terorizma ali za poskus tega in da predlagana pridobitev lahko poveča takšno tveganje.
  Ocenjevanje sposobnosti in primernosti

  V skladu s členom 4(1)(e) uredbe o EMN mora ECB zagotavljati skladnost z relevantno zakonodajo Unije, ki določa, da morajo kreditne institucije vzpostaviti stabilno ureditev upravljanja, vključno z zahtevami glede sposobnosti in primernosti oseb, odgovornih za upravljanje kreditnih institucij. Osebni podatki se tako zbirajo in obdelujejo za namene ocenjevanja, ali osebe, odgovorne za upravljanje pomembnih kreditnih institucij, izpolnjujejo zahteve glede sposobnosti in primernosti. Pri tem se ocenjuje pet kriterijev: (i) izkušnje osebe; (ii) njen ugled; (iii) nasprotje interesov in neodvisnost; (iv) časovna razpoložljivost za opravljanje funkcij v instituciji; (v) kolektivna primernost uprave kot celote.

  Odvzem dovoljenja

  V skladu s členoma 4(1)(a) in 6(4) uredbe o EMN je ECB izključno pristojna, da odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti kreditne institucije v sodelujoči državi članici, ob upoštevanju člena 14 navedene uredbe, s čimer zagotavlja, da dejavnosti kreditnih institucij opravljajo samo kreditne institucije s (i) trdnimi ekonomskimi temelji, (ii) organizacijsko ureditvijo, s katero je mogoče obvladovati specifična tveganja, ki so neločljivo povezana s sprejemanjem vlog in odobravanjem kreditov, in (iii) primernimi direktorji. Zahtevani osebni podatki so tako nujni, da se oceni, ali so kriteriji za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti kreditne institucije še naprej izpolnjeni.

  Pravica do ustanavljanja v drugi sodelujoči državi članici

  Kreditne institucije s sedežem v sodelujočih državah članicah lahko uveljavljajo pravico do ustanavljanja na ozemlju druge sodelujoče države članice. Pristojni nacionalni organi morajo obvestiti ECB (s postopki, določenimi v okvirni uredbi o EMN) o vseh informacijah, ki jim jih posredujejo pomembne kreditne institucije v skladu s členom 35(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 (med drugim informacije o osebah, ki bodo odgovorne za upravljanje predlagane podružnice in njenih ključnih funkcij). Vsi zahtevani osebni podatki v obrazcih iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 926/2014 z dne 27. avgusta 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za uradna obvestila o uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta so nujni, da ECB lahko oceni primernost oseb, ki bodo odgovorne za upravljanje ali ključne funkcije predlagane podružnice. Poleg tega pristojni nacionalni organi obvestijo ECB tudi o informacijah (ki lahko vključujejo osebne podatke), ki jih prejmejo od (i) manj pomembnih institucij, ki uveljavljajo pravico do ustanavljanja na ozemlju druge sodelujoče države članice, in od (ii) kreditnih institucij s sedežem v nesodelujočih državah članicah, ki uveljavljajo pravico do ustanavljanja v sodelujoči državi članici.

  Pravica do ustanavljanja v nesodelujoči državi članici

  Pomembne kreditne institucije s sedežem v sodelujočih državah članicah lahko uveljavljajo pravico do ustanavljanja na ozemlju nesodelujoče države članice (t. i. izhodno čezmejno opravljanje storitev). V takih primerih mora ECB izvajati pooblastila pristojnega organa matične države članice v skladu s postopki, določenimi v členu 17(1) okvirne uredbe o EMN. Pooblastila matične države članice v zvezi s pravico kreditnih institucij do ustanavljanja so določena v členu 35 Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 in vključujejo ocenjevanje ustreznosti upravne strukture kreditne institucije. V ta namen mora kreditna institucija posredovati informacije o osebah, ki bodo odgovorne za upravljanje predlagane podružnice in njenih ključnih funkcij. Vsi zahtevani osebni podatki v obrazcih iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 926/2014 z dne 27. avgusta 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za uradna obvestila o uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta so nujni, da se lahko oceni primernost oseb, ki bodo odgovorne za upravljanje ali ključne funkcije predlagane podružnice. Poleg tega pristojni nacionalni organi obvestijo ECB tudi o informacijah, ki so jih prejeli od manj pomembnih institucij v zvezi z uveljavljanjem pravice do ustanavljanja na ozemlju nesodelujoče države članice, pri čemer lahko informacije vključujejo osebne podatke.

 • nadzor skladnosti kreditnih institucij z relevantno zakonodajo Unije, ki nalaga bonitetne zahteve (npr. kapitalske zahteve, pravila o kreditih povezanim strankam ter pravila, ki urejajo politike in prakse prejemkov);
 • nadzorniško pregledovanje (vključno s stresnimi testi) in objava rezultatov;
 • uporaba zahtev v zvezi s kapitalskimi blažilniki in drugimi ukrepi, katerih cilj je odpraviti sistemska ali makrobonitetna tveganja;
 • prenos osebnih podatkov drugim institucijam, organom ali agencijam Unije, nadzornim organom, mednarodnim organizacijam in upravam tretjih držav.

ECB lahko osebne podatke obdeluje tudi v naslednjih primerih:

 • kadar izvaja kvantitativne raziskave in analize ter statistično poročanje na agregatni ravni (v tem primeru bodo osebni podatki agregirani in dovolj anonimizirani, tako da na agregatni ravni ni mogoče identificirati posameznikov);
 • kadar uporablja tehnologijo (vključno z avtomatizirano in standardizirano obdelavo informacij ter avtomatiziranimi fazami postopkov odločanja), da bi izboljšala izvajanje nadzorniških nalog. V tem primeru posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ne bodo predmet odločitev, ki temeljijo izključno na avtomatizirani obdelavi in imajo nanje pravne učinke (ali druge podobno pomembne učinke). Za zagotovitev skladnosti z Uredbo (EU) 2018/1725 bodo sprejeti vsi ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov za zgoraj navedene namene je potrebna v skladu s členom 5(1)(a) in (b) Uredbe (EU) 2018/1725 v povezavi z uredbo o EMN.

Podrobnosti o postopkih v zvezi z dovoljenji:

Izdaja bančne licence

V skladu s členoma 4(1)(a) in 6(4) uredbe o EMN je ECB izključno pristojna, da izda dovoljenje kreditni instituciji za opravljanje dejavnosti kreditne institucije, ob upoštevanju člena 14 navedene uredbe. V skladu s členom 14 uredbe o EMN je treba vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti kreditne institucije predložiti pristojnemu nacionalnemu organu v državi članici, v kateri bo kreditna institucija ustanovljena, v skladu z relevantnimi zahtevami, določenimi v nacionalni zakonodaji. Relevantni pristojni nacionalni organ mora oceniti vlogo in Evropski centralni banki predložiti osnutek odločitve, če so izpolnjeni vsi relevantni kriteriji, določeni v nacionalni zakonodaji. ECB lahko osnutku odločitve ugovarja le, če niso izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja, ki jih določa relevantna zakonodaja Unije. Pogoji za izdajo dovoljenja se ocenijo v skladu s členi 8 do 14 Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 oziroma veljavno nacionalno zakonodajo. Členi 73 do 79 okvirne uredbe o EMN določajo pravila, ki urejajo sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi organi in ECB v zvezi s postopkom izdaje bančne licence.

Kvalificirani deleži

V skladu s členi 4(1)(c), 6(4) in 15 uredbe o EMN je ECB (i) izključno pristojna, da oceni priglasitev pridobitve kvalificiranega deleža v kreditnih institucijah, in (ii) se mora odločiti, ali bo takšni pridobitvi nasprotovala na podlagi ocenjevalnih kriterijev, določenih v relevantni zakonodaji Unije (člen 23(1)(a) do (e) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013) oziroma v veljavni nacionalni zakonodaji, v skladu s tam določenimi postopki in ocenjevalnimi obdobji. Členi 85 do 87 okvirne uredbe o EMN določajo pravila, ki urejajo sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi organi in ECB v zvezi s pridobitvijo kvalificiranih deležev.

Ocenjevanje sposobnosti in primernosti

V skladu s členom 4(1)(e) uredbe o EMN mora ECB za namene izvajanja svojih nalog zagotavljati skladnost z relevantno zakonodajo Unije oziroma nacionalno zakonodajo, ki določa, da morajo kreditne institucije vzpostaviti stabilno ureditev upravljanja, vključno z zahtevami glede sposobnosti in primernosti oseb, odgovornih za upravljanje kreditnih institucij. V skladu s členom 16(2)(m) uredbe o EMN ima ECB pooblastilo, da kadarkoli zamenja člane upravljalnega organa kreditnih institucij, ki ne izpolnjujejo zahtev, določenih v relevantni zakonodaji Unije. Poleg tega člen 91(1) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 določa, da morajo imeti člani upravljalnega organa kreditne institucije vedno zadosten ugled ter ustrezno znanje, veščine in izkušnje za opravljanje svojih nalog. Člena 93 in 94 okvirne uredbe o EMN določata pravila, ki urejajo, kako ECB ocenjuje izpolnjevanje zahtev glede sposobnosti in primernosti oseb, odgovornih za upravljanje kreditnih institucij. Da so zahteve glede sposobnosti in primernosti vedno izpolnjene, lahko ECB sproži novo ocenjevanje na podlagi novih dejstev ali informacij, če izve za nova dejstva, ki bi lahko vplivala na predhodno oceno člana upravljalnega organa.

Odvzem dovoljenja

V skladu s členom 4(1)(a) uredbe o EMN ima ECB nalogo, da se odloči, ali bo odvzela dovoljenje za opravljanje dejavnosti kreditne institucije, ob upoštevanju člena 14 navedene uredbe. Ta postopek lahko sproži bodisi relevantni pristojni nacionalni organ bodisi ECB, vključen pa mora biti tudi nacionalni organ, pristojen za reševanje kreditnih institucij. Členi 80 do 84 okvirne uredbe o EMN določajo pravila, ki urejajo sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi organi in ECB v zvezi z odvzemom dovoljenja za opravljanje dejavnosti kreditne institucije.

Pravica do ustanavljanja v drugi sodelujoči državi članici

Člen 17(1) uredbe o EMN določa, da se med sodelujočimi državami članicami postopki, določeni v relevantni zakonodaji Unije v zvezi s kreditnimi institucijami, ki želijo ustanoviti podružnico na ozemlju druge države članice, in s tem povezanimi pristojnostmi matične države članice in države članice gostiteljice uporabljajo samo za namene nalog, ki s členom 4 navedene uredbe niso prenesene na ECB. Postopki, ki urejajo interakcijo med pristojnimi nacionalnimi organi in ECB glede pravice pomembnih kreditnih institucij do ustanavljanja na ozemlju druge sodelujoče države članice, so določeni v členu 11(1) in (3) okvirne uredbe o EMN. V skladu s temi določbami mora biti ECB obveščena o vseh informacijah, ki jih pomembne kreditne institucije posredujejo pristojnim nacionalnim organom v skladu s členom 35(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 (vključno z informacijami o osebah, ki bodo odgovorne za upravljanje predlagane podružnice in njenih ključnih funkcij). V skladu s členoma 11(4) in 13(1) okvirne uredbe o EMN pristojni nacionalni organi obvestijo ECB o uradnih obvestilih, ki so jih predložile (i) manj pomembne institucije, ki uveljavljajo pravico do ustanavljanja na ozemlju druge sodelujoče države članice, in (ii) kreditne institucije s sedežem v nesodelujočih državah članicah, ki uveljavljajo pravico do ustanavljanja v sodelujoči državi članici. Kadar pomembno podružnico v sodelujoči državi članici ustanovi kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici, ECB izvaja pooblastila pristojnega organa države članice gostiteljice v skladu s členom 14(1) okvirne uredbe o EMN.

Pravica do ustanavljanja v nesodelujoči državi članici

V skladu s členom 4(1)(b) uredbe o EMN je ECB pristojna, da izvaja naloge, ki jih mora pristojni organ matične države članice opravljati v skladu z relevantno zakonodajo Unije, kadar želi pomembna kreditna institucija s sedežem v sodelujoči državi članici ustanoviti podružnico v nesodelujoči državi članici. Pooblastila matične države članice v zvezi s pravico kreditnih institucij do ustanavljanja so določena v členu 35 Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 in vključujejo ocenjevanje ustreznosti upravne strukture kreditne institucije. V ta namen mora kreditna institucija posredovati informacije o osebah, ki bodo odgovorne za upravljanje predlagane podružnice in njenih ključnih funkcij. Postopki, ki urejajo interakcijo med pristojnimi nacionalnimi organi in ECB glede pravice pomembnih kreditnih institucij do ustanavljanja v nesodelujočih državah članicah, so določeni v členu 17(1) okvirne uredbe o EMN. V skladu s členom 4(1)(b) uredbe o EMN in členom 17(2) okvirne uredbe o EMN pristojni nacionalni organi obvestijo ECB o uradnih obvestilih, ki so jih predložile manj pomembne institucije v zvezi z uveljavljanjem pravice do ustanavljanja v nesodelujoči državi članici.

Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov?

V skladu s členom 3(8) Uredbe (EU) 2018/1725 je ECB upravljavec dejanj obdelave podatkov pri različnih vrstah nadzorniških postopkov v kontekstu bonitetnega nadzora pomembnih institucij.

ECB in pristojni nacionalni organi so skupni upravljavci – pri izvajanju nalog bonitetnega nadzora, ki so nanje prenesene z uredbo o EMN in okvirno uredbo o EMN – kadarkoli skupaj določajo namene in sredstva dejanj obdelave podatkov. V skladu s členom 28 Uredbe (EU) 2018/1725 (ter členom 26 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 (splošne uredbe o varstvu podatkov), ki velja za obdelavo osebnih podatkov s strani pristojnih nacionalnih organov), bodo skupni upravljavci z medsebojnim dogovorom določili njihove dolžnosti. Bistvo takšnega dogovora bo javno objavljeno.

Podrobnosti o postopkih v zvezi z dovoljenji:

Izdaja bančne licence

ECB in pristojni nacionalni organi so skupni upravljavci dejanj obdelave podatkov v zvezi z izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti kreditne institucije (bančne licence) v kontekstu bonitetnega nadzora pomembnih in manj pomembnih institucij.

Kvalificirani deleži

ECB in pristojni nacionalni organi so skupni upravljavci dejanj obdelave podatkov v zvezi s kvalificiranimi deleži v kontekstu bonitetnega nadzora pomembnih in manj pomembnih institucij.

Ocenjevanje sposobnosti in primernosti

ECB je upravljavec dejanj obdelave podatkov v zvezi z ocenjevanjem sposobnosti in primernosti v kontekstu bonitetnega nadzora pomembnih institucij.

Odvzem dovoljenja

ECB in pristojni nacionalni organi so skupni upravljavci dejanj obdelave podatkov v zvezi z odvzemom dovoljenja za opravljanje dejavnosti kreditne institucije v kontekstu bonitetnega nadzora pomembnih in manj pomembnih institucij.

Pravica do ustanavljanja v drugi sodelujoči državi članici

ECB je upravljavec dejanj obdelave podatkov v zvezi s pravico do ustanavljanja v drugi sodelujoči državi članici v kontekstu bonitetnega nadzora pomembnih institucij. Poleg tega pristojni nacionalni organi obvestijo ECB, kadar uradna obvestila prejmejo od (i) manj pomembnih institucij, ki uveljavljajo pravico do ustanavljanja v drugi sodelujoči državi članici, in od (ii) kreditnih institucij s sedežem v nesodelujočih državah članicah, ki uveljavljajo pravico do ustanavljanja v sodelujoči državi članici.

Pravica do ustanavljanja v nesodelujoči državi članici

ECB je upravljavec dejanj obdelave podatkov v zvezi s pravico do ustanavljanja v nesodelujoči državi članici v kontekstu bonitetnega nadzora pomembnih institucij. Poleg tega pristojni nacionalni organi obvestijo ECB, kadar uradna obvestila prejmejo od manj pomembnih institucij, ki uveljavljajo pravico do ustanavljanja v nesodelujoči državi članici.

Kdo bo prejel vaše osebne podatke?

Ko ECB obdeluje osebne podatke v zgoraj omenjene namene, imajo naslednje osebe dostop do osebnih podatkov samo v primerih, ko je to dejansko potrebno:

 • omejeno število zaposlenih v ECB (za opravljanje svojih nalog, vključno z nalogami v zvezi z bonitetnim nadzorom kreditnih institucij);
 • omejeno število zaposlenih v pristojnih nacionalnih organih (za opravljanje nalog v zvezi z bonitetnim nadzorom kreditnih institucij);
 • člani Nadzornega odbora in Sveta ECB;
 • zunanji strokovnjaki in pogodbeni izvajalci, ki delajo v imenu ECB in zagotavljajo mnenja, nasvete in podporo v okviru bonitetnega nadzora kreditnih institucij (npr. pravni svetovalci);
 • omejeno število zaposlenih v drugih institucijah, organih in agencijah Unije, v nadzornih organih in v nacionalnih organih (npr. javni tožilec ali organi za boj proti pranju denarja).

Katere vrste osebnih podatkov se obdelujejo?

ECB obdeluje več različnih vrst osebnih podatkov, odvisno od posamezne dejavnosti obdelave. Primeri takšnih podatkov so:

 • informacije v zvezi z ugledom, znanjem, veščinami in izkušnjami sedanjih in morebitnih prihodnjih članov upravnega odbora (i) nadzorovanih kreditnih institucij in (ii) podjetij, ki nameravajo pridobiti ali odsvojiti kvalificirani delež v nadzorovanih kreditnih institucijah. Podrobnosti o postopkih v zvezi z dovoljenji so na voljo tukaj:
Izdaja bančne licence

Osebni podatki, ki se obdelujejo v zvezi s postopki izdaje bančne licence, med drugim vključujejo podatke v zvezi s poslovnim načrtom in ureditvijo upravljanja kreditne institucije (ki lahko vključujejo osebne finančne informacije, podatke o primernosti kvalificiranih delničarjev ali 20 največjih delničarjev ter informacije o primernosti članov upravljalnih organov). V osnutku regulativnih tehničnih standardov EBA »Draft Regulatory Technical Standards under Article 8(2) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council on the information to be provided for the authorisation of credit institutions, the requirements applicable to shareholders and members with qualifying holdings and obstacles which may prevent the effective exercise of supervisory powers« (EBA/RTS/2017/08) so vse podrobnosti o informacijah, ki jih bo treba predložiti v vlogah za pridobitev licence, ko bodo standardi začeli veljati. V razdelkih o kvalificiranih deležih ter ocenah sposobnosti in primernosti so na voljo primeri osebnih podatkov v zvezi s kreditno institucijo vložnico, s sedanjimi ali prihodnjimi delničarji ali družbeniki, s sedanjimi ali prihodnjimi člani njenih upravljalnih organov, z nosilci ključnih funkcij oziroma s funkcijami notranje kontrole ali z drugimi povezanimi osebami (zaradi uporabe zunanjih izvajalcev, ureditve financiranja itd.).

Kvalificirani deleži

Brez poseganja v nacionalno zakonodajo se v zvezi s pridobitvijo kvalificiranih deležev obdelujejo naslednje vrste osebnih podatkov, pri čemer informacije zajemajo (i) predlagane neposredne ali posredne pridobitelje (fizične osebe ali v primeru pravnih oseb člane njihovih upravljalnih organov) in (ii) osebe, povezane s predlaganimi pridobitelji:

 • osebni podatki (polno ime, številka osebne izkaznice/potnega lista, državljanstvo itd.);
 • kontaktni podatki (poštni naslov, elektronski naslov, telefonska številka itd.);
 • podrobnosti o znanju, veščinah in izkušnjah (npr. informacije o praktičnih, poklicnih izkušnjah, pridobljenih na prejšnjih položajih, in o teoretičnih izkušnjah (znanje in veščine), pridobljenih z izobraževanjem in usposabljanjem);
 • informacije o ugledu, kot so na primer:
  • podrobnosti o morebitni pravnomočni obsodbi zaradi kaznivih dejanj, o relevantnih kazenskih preiskavah/postopkih, o relevantnih civilnih/upravnih zadevah ali o disciplinskih postopkih (vključno z razrešitvijo s funkcije direktorja družbe, stečajnim postopkom, postopkom zaradi insolventnosti ali podobnimi postopki);
  • izjava o tem, ali tečejo kazenski postopki oziroma ali je bila oseba ali organizacija, ki jo upravlja ta oseba, kot dolžnik kdaj vključena v insolvenčni postopek ali primerljiv postopek;
  • podrobnosti o vseh preiskavah, postopkih za uveljavljanje pravil ali sankcijah, ki jih je izvedel ali naložil nadzorni organ;
  • informacije o morebitni zavrnitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence za izvajanje trgovanja, poslovne ali poklicne dejavnosti;
  • informacije o morebitnem odvzemu, preklicu ali prenehanju registracije, dovoljenja, članstva ali licence;
  • informacije o morebitni izključitvi s strani regulativnega ali vladnega organa;
  • informacije o morebitni razrešitvi z delovnega mesta, s položaja, vezanega na zaupanje, ali iz fiduciarnega razmerja (ali podobna situacija) ali o morebitni zahtevi po odstopu s takšnega položaja;
 • finančni podatki, kot so na primer:
  • informacije o finančnem položaju in trdnosti osebe, virih prihodkov, sredstvih in obveznostih, zastavah in jamstvih;
  • bonitetne ocene in javna poročila o podjetjih, ki jih nadzoruje ali vodi zadevna oseba;
  • bonitetne ocene in javna poročila o sami osebi;
 • informacije o tem, ali je drug pristojni nadzorni organ v finančnem sektorju že izvedel oceno ugleda osebe kot pridobitelja ali nekoga, ki vodi poslovanje finančne institucije (vključno s podrobnostmi o identiteti tega organa in z dokazili o rezultatu te ocene);
 • informacije o tem, ali je drug pristojni organ v nefinančnem sektorju že izvedel oceno ugleda osebe (vključno s podrobnostmi o identiteti tega organa in z dokazili o rezultatu te ocene);
 • podrobnosti o vseh finančnih razmerjih (ki vključujejo kreditne operacije, jamstva, zastave itd.) ali o nefinančnih razmerjih (npr. tesna družinska povezava ali zunajzakonska skupnost) s:
  • sedanjim delničarjem oz. delničarko ciljne institucije;
  • osebo, ki je upravičena do izvrševanja glasovalne pravice v ciljni instituciji;
  • ciljno institucijo samo ali njeno skupino;
 • podrobnosti o vseh drugih interesih ali dejavnostih, ki so v nasprotju s ciljno institucijo, in o možnih rešitvah za takšno nasprotje interesov.

Kar zadeva ocenjevanje pridobitve kvalificiranega deleža, velja opozoriti na seznam informacij, ki jih priporočajo Skupne smernice o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju (JC/GL/2016/01).

Poleg tega se pri ocenjevanju pridobitev kvalificiranih deležev lahko obdelujejo tudi vsi osebni podatki, navedeni v relevantnem razdelku, ki so potrebni za ocenjevanje sposobnosti in primernosti, kar zadeva člane upravljalnega organa ciljne institucije, ki bodo novo imenovani.

Ocenjevanje sposobnosti in primernosti

Priloga III k Skupnim smernicam ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12) vsebuje seznam informacij, ki jih je treba predložiti pristojnim organom za vsako oceno primernosti.

Spodnji osebni podatki se obdelujejo v zvezi z ocenjevanjem sposobnosti in primernosti:

 1. osebni podatki, ki jih predložijo imenovani kandidati (bodisi pisno v okviru vprašalnika za ocenjevanje sposobnosti in primernosti bodisi ustno na razgovorih), kot so na primer:
  • osebni podatki (polno ime, številka osebne izkaznice/potnega lista, državljanstvo itd.);
  • kontaktni podatki (poštni naslov, elektronski naslov, telefonska številka itd.);
  • podrobnosti o znanju, veščinah in izkušnjah (npr. informacije o praktičnih, poklicnih izkušnjah, pridobljenih na prejšnjih položajih, in o teoretičnih izkušnjah (znanje in veščine), pridobljenih z izobraževanjem in usposabljanjem);
  • informacije o ugledu, kot so na primer podrobnosti o morebitni pravnomočni obsodbi zaradi kaznivih dejanj, o relevantnih kazenskih preiskavah/postopkih, o relevantnih civilnih/upravnih zadevah ali o disciplinskih postopkih (vključno z razrešitvijo s funkcije direktorja družbe, stečajnim postopkom, postopkom zaradi insolventnosti ali podobnimi postopki);
  • podrobnosti o morebitnem nasprotju interesov (npr. tesno osebno razmerje s članom oz. članico upravljalnega organa, pomembna zasebna poslovna transakcija s kreditno institucijo ali položaj z velikim političnim vplivom);
  • informacije o časovni razpoložljivosti imenovanega kandidata za opravljanje funkcij v kreditni instituciji (vključno s podatki o času, namenjenem drugim poklicnim ali osebnim dejavnostim, kadar je to relevantno);
  • informacije o kolektivni primernosti uprave (npr. v zvezi z dodano vrednostjo, ki jo prinese imenovani kandidat, kar zadeva splošno sestavo uprave);
 2. osebni podatki, za katere pristojni organ izve od drugod (npr. prek medijev);
 3. osebni podatki v zvezi s tretjimi osebami (in ne z imenovanim kandidatom);
 4. morebitne pripombe zaposlenih v ECB ali pristojnem nacionalnem organu o tem, kako se je imenovani kandidat odrezal med ocenjevanjem sposobnosti in primernosti (npr. pripombe, ki odražajo nadzornikovo mnenje ali oceno imenovanega kandidata – predvsem v zvezi z znanjem in veščinami na relevantnem področju);
 5. informacije o tem, ali je drug pristojni nadzorni organ že izvedel oceno sposobnosti in primernosti (vključno s podrobnostmi o identiteti tega organa in z dokazili o rezultatu te ocene);
Odvzem dovoljenja

Pri odločanju o odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti kreditne institucije se (med drugim) lahko obdelujejo naslednje vrste osebnih podatkov:

 • vsi osebni podatki, predloženi v okviru ocenjevanja kvalificiranih deležev, izdaje dovoljenja ali ocenjevanja sposobnosti in primernosti (glej relevantne razdelke zgoraj), ki so potrebni za oceno, ali so izpolnjeni pogoji za morebiten odvzem dovoljenja;
 • vsi osebni podatki, ki so vključeni v informacije o dejavnostih institucije, v izjave institucije glede njenega statusa in v druge dokumente, predložene v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in statutom institucije;
 • vsi osebni podatki, ki so vključeni v informacije o inšpekcijskih pregledih na kraju samem, o procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja, o prijavah kršitev, o nadzorniških ugotovitvah in ukrepih, o komunikaciji s kreditno institucijo ter o sodnih odločitvah.
Pravica do ustanavljanja

Vsi osebni podatki, ki se obdelujejo v zvezi s pravico do ustanavljanja, so v obrazcih iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 926/2014 z dne 27. avgusta 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za uradna obvestila o uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

 • informacije o fizičnih osebah, povezanih z nadzorovanimi kreditnimi institucijami (npr. kot zaposleni ali komitenti) v okviru nadzora na kraju samem in na daljavo.

Seznam ni izčrpen. Če želite več informacij, nas lahko kontaktirate s pomočjo obrazca za poizvedbe.

Kam se vaši podati prenašajo, kje se obdelujejo in hranijo?

V okviru nadzornega sodelovanja se nekateri osebni podatki lahko pošljejo mednarodnim organizacijam, nadzornim organom in upravam tretjih držav izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Takšni prenosi se lahko izvedejo na podlagi sklepa o ustreznosti, ki ga v skladu s členom 47 Uredbe (EU)2018/1725 sprejme Evropska komisija.

Če Evropska komisija ne sprejme sklepa o ustreznosti, se lahko osebni podatki v skladu s členom 48(1) Uredbe (EU) 2018/1725 prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo le, če so predvideni ustrezni zaščitni ukrepi in imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, na voljo izvršljive pravice in učinkovita pravna sredstva.

Če sklep o ustreznosti ni sprejet ali pa niso sprejeti ustrezni zaščitni ukrepi, se lahko prenos osebnih podatkov v tretje države izvede le izjemoma na podlagi posebnih odstopanj iz člena 50 Uredbe (EU) 2018/1725 (predvsem člen 50(1)(d)).

Osebni podatki so shranjeni v varovanem računalniškem sistemu, ki je zaščiten s šifriranjem in avtentikacijo.

Kako dolgo bo ECB hranila osebne podatke?

ECB osebne podatke hrani tako dolgo, kot je potrebno za posamezen namen nadzora, kot je določeno v pravilih ECB o hrambi podatkov.

Obdobja hrambe podatkov pri postopkih v zvezi z dovoljenji

ECB hrani osebne podatke, povezane s postopki v zvezi z dovoljenji, naslednje najdaljše obdobje:

 • 15 let od datuma vložitve vloge ali uradnega obvestila, če je bila vloga umaknjena, preden je bila sprejeta formalna odločitev;
 • 15 let od datuma negativne odločitve;
 • v primeru pozitivne odločitve 15 let od datuma, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, preneha biti član vodstva, nosilec ključne funkcije, ustanovni delničar ali kvalificirani delničar v kreditni instituciji oziroma vodstveni delavec ali nosilec ključne funkcije v podružnici;
 • 15 let od datuma sprejetja, če se ECB odloči, da odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti kreditne institucije.

Če je sprožen upravni ali sodni postopek, se zgoraj omenjena obdobja hrambe podatkov lahko podaljšajo in se končajo eno leto po tem, ko se takšen postopek zaključi s pravnomočno odločitvijo.

Informacije o obdobjih hrambe posameznih osebnih podatkov so na voljo na zahtevo. Če želite več informacij, nas lahko kontaktirate s pomočjo obrazca za poizvedbe.

Kakšne pravice imate?

Imate pravico, da dostopate do svojih osebnih podatkov in da popravite informacije, ki so nepravilne ali nepopolne. Imate tudi pravico – z nekaj omejitvami – da zahtevate izbris svojih osebnih podatkov ali da omejite njihovo obdelavo ali ji ugovarjate v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Izjeme in omejitve teh pravic se lahko uporabljajo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Na koga se lahko obrnete v primeru vprašanj ali zahtev?

Svoje pravice lahko uveljavite tako, da nas kontaktirate s pomočjo obrazca za poizvedbe.

Kontaktni podatki za posamezne postopke v zvezi z dovoljenji

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavljajo svoje pravice tako, da pošljejo elektronsko sporočilo oddelku Dovoljenja ali oddelku Ocenjevanje sposobnosti in primernosti v ECB.

Za vsa vprašanja v zvezi z osebnimi podatki se lahko obrnete tudi neposredno na uradno osebo za varstvo podatkov v ECB, ki je dosegljiva na naslovu dpo@ecb.europa.eu.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Če menite, da so vam bile kot posamezniku, na katere se nanašajo osebni podatki, zaradi obdelave vaših osebnih podatkov kršene pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725, imate pravico, da kadarkoli vložite pritožbo pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo v mnenju Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 3. novembra 2014 o obdelavi osebnih podatkov v procesih bonitetnega nadzora v okviru enotnega mehanizma nadzora.

EDPS Opinion
Žvižgaštvo