Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Proces przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)

Nadzorcy oceniają ryzyka zagrażające bankom i sprawdzają, czy banki są zdolne odpowiednio nimi zarządzać. Te działania nazywa się procesem przeglądu i oceny nadzorczej (w skrócie SREP, od ang. Supervisory Review and Evaluation Process). Proces SREP pozwala jednolicie oceniać profil ryzyka banków i podejmować decyzje w sprawie koniecznych środków nadzorczych.

Co to jest SREP?

Wyniki procesu SREP

Łączne wyniki procesu SREP za rok 2023

Raz w roku ogłaszamy podsumowanie wyników procesu SREP dla banków nadzorowanych bezpośrednio przez EBC.

Więcej
Wymóg kapitałowy w ramach filaru II

Określamy, ile kapitału powinien mieć każdy z nadzorowanych banków na pokrycie całego ryzyka, na które jest narażony (ten wymóg nazywa się w skrócie P2R, od ang. Pillar 2 Requirement).

Więcej
Zalecenie kapitałowe w ramach filaru II

Oczekujemy od banków utrzymania wystarczającego kapitału na wypadek wystąpienia warunków skrajnych (to zalecenie nazywa się w skrócie P2G, od ang. Pillar 2 Guidance).

Więcej

Jak przebiega proces SREP?

Do spójnej oceny banków nadzorcy stosują ten sam zbiór metod i jednolity zestaw narzędzi. Ocena obejmuje: modele biznesowe banków, zarządzanie wewnętrzne, ryzyka dla kapitału i ryzyka dla płynności.

Więcej

Model biznesowy

Nadzorcy starają się dobrze zrozumieć główne działania i linie biznesowe, otoczenie operacyjne oraz największe słabe punkty banku.

Więcej

Zarządzanie wewnętrzne

Nadzorcy uważnie analizują sposób zarządzania bankiem, w tym najważniejszych pracowników i funkcje organizacyjne oraz organy zarządzające i komitety.

Więcej

Ryzyka dla kapitału

Ocenie nadzorczej podlegają cztery kategorie ryzyka: ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym oraz ryzyko operacyjne.

Więcej

Ryzyka dla płynności

Nadzorcy oceniają zdolność banku do pokrycia doraźnego zapotrzebowania na gotówkę, gdyby w czasach niepewności gospodarczej nasiliły się wypłaty pieniędzy z depozytów.

Więcej

Co jest podstawą procesu SREP?

Testy warunków skrajnych

Stress test służy nadzorcom do rozpoznawania i eliminowania słabych punktów banku na wczesnym etapie procesu SREP.

Więcej
Priorytety nadzorcze

Każdego roku Nadzór Bankowy EBC określa priorytety nadzorcze, które wyznaczają kierunek procesu SREP na ten rok.

Więcej
Ocena ryzyka

W celu ukierunkowania procesu SREP Nadzór Bankowy EBC co roku identyfikuje i ocenia ryzyka zagrażające bankom.

Więcej

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości