Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP)

Tillsynsmyndigheter analyserar de risker som bankerna utsätts för och kontrollerar att bankerna kan hantera dessa risker effektivt. Denna verksamhet kallas översyns- och utvärderingsprocessen, eller ÖUP. Syftet är att utvärdera bankernas riskprofiler på ett konsekvent och enhetligt sätt och fatta beslut om nödvändiga tillsynsåtgärder.

Vad är ÖUP?

ÖUP-resultat

Samlat resultat av ÖUP 2023

En gång om året publicerar ECB en sammanfattning av ÖUP-resultaten för alla banker som står under direkt tillsyn.

Mer
Pelare 2-krav (P2R)

ECB specificerar hur mycket kapital varje bank under tillsyn behöver för att täcka de risker den utsätts för.

Mer
Pelare 2-vägledning (P2G)

Vi förväntar oss att bankerna ska behålla tillräckligt med kapital för att klara stress.

Mer

Hur genomförs ÖUP?

Tillsynsmyndigheterna använder en gemensam metod och en uppsättning harmoniserade verktyg för att bedöma banker på ett konsekvent och enhetligt sätt. De fokuserar på bankernas affärsmodeller, interna styrning, kapital- och likviditetsrisker.

Mer

Affärsmodell

Tillsynsmyndigheterna analyserar bankens affärsmodell för att få en bättre bild av dess huvudsakliga verksamhet och affärsområden, affärsklimat och viktigaste sårbarheter.

Mer

Intern styrning

Tillsynsmyndigheterna tittar närmare på hur banken drivs och granskar dess centrala personer, funktioner, ledningsorgan och kommittéer.

Mer

Kapitalrisker

Tillsynsmyndigheterna analyserar fyra riskkategorier: kreditrisk, marknadsrisk, ränterisk i bankboken och operativ risk.

Mer

Likviditetsrisker

Tillsynsmyndigheterna kontrollerar bankens förmåga att täcka särskilda likviditetsproblem som kan uppstå vid t.ex. perioder av ekonomisk osäkerhet när insättare kan komma att ta ut mer pengar än vanligt.

Mer

Varifrån får ÖUP information?

Stresstester

Tillsynsmyndigheterna använder stresstester för att identifiera och åtgärda bankernas sårbarheter tidigt under översyns- och utvärderingsprocessen.

Mer
Tillsynsprioriteringar

Varje år fastställer ECB:s banktillsyn sina tillsynsprioriteringar för ÖUP inför det kommande året.

Mer
Riskbedömning

ECB:s banktillsyn identifierar och utvärderar varje år de risker som bankerna utsätts för, i syfte att fastställa fokusområden för ÖUP.

Mer

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning