Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Vähem oluliste krediidiasutuste SREP

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) eesmärk on edendada vastupidavat pangandussüsteemi, mis on majanduse jätkusuutliku ja usaldusväärse rahastamise eeltingimus.

SREP hõlmab pankade strateegiate, protsesside ja riskide põhjalikku hindamist ning lähtub ettevaatavast hinnangust riskide katmiseks vajaliku kapitali määra kindlakstegemisel.

Vähem oluliste krediidiasutuste järelevalve eest vastutavad riiklikud pädevad asutused on rakendanud ühtlustatud SREPi metoodikat alates 2018. aastast ja peaksid selle kõigi vähem oluliste krediidiasutuste puhul täiel määral kasutusele võtma aastaks 2020.

Vähem oluliste krediidiasutuste SREPi metoodika (2020)

EKP ja riiklikud pädevad asutused on alates 2015. aastast teinud koostööd vähem oluliste krediidiasutuste puhul kohaldatavate SREPi ühiste menetluste väljatöötamiseks. Seejuures on aluseks võetud EBA suunised SREPi kohta ning tuginetakse oluliste krediidiasutuste puhul kohaldatavatele menetlustele ja riigisisestele SREPi meetoditele. Riiklikel pädevatel asutustel on võimalus võtta SREPi ühine metoodika kasutusele järk-järgult, alustades 2018. aastal kõrge prioriteediga vähem olulistest krediidiasutustest. Aastaks 2020 tuleb seda järgida kõigi vähem oluliste krediidiasutuste SREPis.

Ühtlustatud järelevalve

Vähem oluliste krediidiasutuste SREP edendab järelevalvetavade lähenemist vähem oluliste krediidiasutuste sektoris ning toetab võrdsete võimaluste miinimumtaset ning oluliste ja vähem oluliste krediidiasutuste hindamise sujuvat järjepidevust. Riiklikele pädevatele asutustele kui vähem oluliste krediidiasutuste otsestele järelevalvajatele jääb täielik vastutus hindamiste läbiviimise ning kapitali, likviidsuse ja kvalitatiivsete meetmete üle otsustamise eest.

Proportsionaalsus

Metoodika kajastab proportsionaalsuse põhimõtet. See tähendab, et selles nähakse järelevalveasutuste jaoks ette vähem oluliste krediidiasutuste järelevalve miinimumtase vastavalt konkreetse krediidiasutuse prioriteetsusele ja tema äritegevuse laadile (järelevalve miinimumtaseme mudel). Sellest sõltub, milline on iga vähem olulise krediidiasutuse SREP, kui põhjalik on hindamine, millist teavet ta peab järelevalveasutustele esitama ja millised on järelevalveasutuste ootused.

Paindlikkus

Metoodika võimaldab riiklikele pädevatele asutustele ka teatavat paindlikkust. Paindlikkus SREPis on eriti oluline pankade sisemise kapitali adekvaatsuse hindamisel (ICAAP) ja sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamisel (ILAAP) ning vähem oluliste krediidiasutuste stressitestides.

Vähem oluliste krediidiasutuste puhul kohaldatava SREPi näol on tegu pideva protsessiga ning selle metoodikat täiustatakse ka edaspidi.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine