Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Översyns- och utvärderingsprocessen för mindre betydande institut

Syftet med översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) är att främja ett motståndskraftigt banksystem, eftersom detta utgör en förutsättning för en hållbar och sund finansiering av ekonomin.

ÖUP inbegriper en samlad bedömning av bankernas strategier, processer och risker samt ett framåtblickande perspektiv för att fastställa hur mycket kapital varje bank behöver för att täcka sina risker.

De nationella behöriga myndigheterna som ansvarar för tillsynen av mindre betydande institut har infört en harmoniserad ÖUP-metod. Denna metod inleds 2018 och kommer att vara implementerad fram till 2020.

Metodhandboken 2020 för ÖUP för mindre betydande institut

ECB och de nationella behöriga myndigheterna har sedan 2015 arbetat tillsammans för att utveckla en gemensam ÖUP-metod för mindre betydande institut. Denna metod baseras på EBA:s ÖUP-riktlinjer, metoden för betydande institut och befintliga nationella ÖUP-metoder. De nationella behöriga myndigheterna har möjlighet att vänta med att införa den gemensamma ÖUP-metoden och enbart tillämpa den på mindre betydande institut av hög prioritet under 2018. Metoden ska tillämpas på alla mindre betydande institut senast 2020.

Harmoniserad tillsyn

ÖUP-processen för mindre betydande institut ska främja enhetlighet i tillsynen av mindre betydande institut och samtidigt stödja en miniminivå för harmonisering och ett kontinuum i bedömningen av betydande institut och mindre betydande institut. De nationella behöriga myndigheterna behåller det fullständiga ansvaret som direkta tillsynsmyndigheter för mindre betydande institut vad gäller att genomföra bedömningar och vad gäller beslut om kapital, likviditet och kvalitativa åtgärder.

Proportionalitet

Metoden speglar proportionalitetsprincipen eftersom den anger en miniminivå för tillsynsmyndigheternas engagemang utifrån det mindre betydande institutets prioritetsrankning och typ av verksamhet (enligt vad som kan beskrivas som en ”modell för minsta engagemang från tillsynsmyndigheter”). Det innebär att översyns- och utvärderingsprocessen kan utformas på olika sätt för olika mindre betydande institut, t.ex. vad gäller bedömningens intensitet, vilken information det mindre betydande institutet ska lämna till tillsynsmyndigheterna samt dess myndigheters förväntningar på de mindre betydande instituten.

Flexibilitet

Metoden erbjuder också de nationella behöriga myndigheterna viss flexibilitet. ÖUP-processens flexibilitet spelar en viktig roll när det gäller att bedöma en banks interna kapitalutvärderingsprocess (IKU) och interna likviditetsutvärderingsprocess (ILU) samt stresstesterna för mindre betydande institut.

ÖUP för mindre betydande institut är en pågående process och dess metod kommer att fortsätta att utvecklas i framtiden.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning