Proces dohledu a hodnocení orgány dohledu pro méně významné instituce

Cílem procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP) je podporovat odolný bankovní systém jako jeden z předpokladů udržitelného a zdravého financování ekonomiky.

SREP zahrnuje komplexní hodnocení strategií, procesů a rizik bank a na určování kapitálových potřeb jednotlivých bank na krytí jejich rizik uplatňuje výhledové hledisko.

Vnitrostátní příslušné orgány, které odpovídají za dohled nad méně významnými institucemi v eurozóně, od roku 2018 zavádějí pro méně významné instituce harmonizovanou metodiku SREP a do roku 2020 ji budou uplatňovat na všechny méně významné instituce.

Metodická příručka SREP pro méně významné instituce 2020

Od roku 2015 ECB a vnitrostátní příslušné orgány spolupracují na přípravě jednotné metodiky SREP pro méně významné instituce, a to na základě zásad SREP, které vydal orgán EBA, a v návaznosti na metodiku pro významné instituce a stávající vnitrostátní metodiky SREP. Vnitrostátní příslušné orgány mají možnost rozložit uplatňování společné metodiky SREP v čase a uplatnit ji jako minimum na vysoce prioritní méně významné instituce v roce 2018. Do roku 2020 bude metodika uplatňována na všechny méně významné instituce.

Harmonizovaný dohled

Cílem SREP pro méně významné instituce je podpořit sbližování dohledu v tomto sektoru, zároveň však zachovat minimální úroveň harmonizace a kontinuitu při posuzování významných a méně významných institucí. Na vnitrostátních příslušných orgánech coby orgánech přímého dohledu nad méně významnými institucemi nadále zůstane plná odpovědnost za posuzování a rozhodování o kapitálových a kvalitativních opatřeních i opatřeních na podporu likvidity.

Proporcionalita

Metodika odráží zásadu proporcionality tím, že stanovuje minimální rozsah, v němž jsou orgány dohledu povinny se zabývat méně významnými institucemi, a to podle priority přiřazené méně významné instituci a charakteru jejího podnikání (nazýváme to „modelem minimálního zapojení orgánů dohledu“). V důsledku toho se proces dohledu a hodnocení orgány dohledu mezi méně významnými institucemi liší – např. mírou intenzity hodnocení, informacemi, které jsou méně významné instituce povinny předkládat orgánům dohledu i tím, co orgány dohledu od méně významných institucí očekávají.

Flexibilita

Metodika rovněž poskytuje vnitrostátním příslušným orgánům jistou míru flexibility. Flexibilita hraje v procesu SREP významnou úlohu, pokud jde o hodnocení interních postupů pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) banky, jejích interních postupů pro hodnocení přiměřenosti likvidity (ILAAP) a zátěžových testů pro méně významné instituce.

SREP pro méně významné instituce je průběžný proces a metodika se bude v budoucnu nadále vyvíjet.