Proces preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu v menej významných inštitúciách

Cieľom procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) je podporovať odolnosť bankového systému ako nevyhnutný predpoklad udržateľného a zdravého financovania ekonomiky.

V rámci procesu SREP sa vykonáva komplexné hodnotenie stratégií, postupov a rizík bánk. Z perspektívneho hľadiska je cieľom hodnotenia určiť, koľko kapitálu každá banka potrebuje na krytie jej rizík.

Príslušné vnútroštátne orgány, ktoré zodpovedajú za dohľad nad menej významnými inštitúciami v eurozóne, od roku 2018 zavádzajú harmonizovanú metodiku SREP pre menej významné inštitúcie, s cieľom úplnej implementácie do roku 2020.

Metodická príručka SREP pre menej významné inštitúcie z roku 2020

Od roku 2015 ECB spolu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vyvíja spoločnú metodiku hodnotenia SREP pre menej významné inštitúcie, pričom vychádza z usmernení EBA týkajúcich sa hodnotenia SREP, z metodiky SREP pre významné inštitúcie a z existujúcich národných metodík SREP. Príslušné vnútroštátne orgány majú možnosť zavádzať spoločnú metodiku SREP postupne, pričom v roku 2018 by ju už mali uplatňovať minimálne v prípade menej významných inštitúcií s vysokou prioritou. Do roku 2020 by sa mala metodika používať vo všetkých menej významných inštitúciách.

Harmonizovaný dohľad

Cieľom hodnotenia SREP v menej významných inštitúciách je podporiť konvergenciu dohľadu v tomto sektore a zároveň prispieť k minimálnej úrovni harmonizácie a kontinuite hodnotenia významných a menej významných inštitúcií. Ako orgány, ktoré nad menej významnými inštitúciami vykonávajú priamy dohľad, nesú príslušné vnútroštátne orgány aj naďalej plnú zodpovednosť za výkon hodnotení a za rozhodnutia o kapitálových, likviditných a kvalitatívnych opatreniach.

Primeranosť

V súlade so zásadou primeranosti metodika stanovuje minimálny potrebný rozsah angažovanosti orgánu dohľadu v menej významnej inštitúcii, a to v závislosti od priority danej inštitúcie a povahy jej podnikania (tzv. model minimálnej dohľadovej angažovanosti). Hodnotenie SREP tak v každej menej významnej inštitúcii vyzerá inak, napr. pokiaľ ide o jeho intenzitu, o rozsah informácií vyžadovaných orgánom dohľadu alebo o očakávania od danej inštitúcie.

Flexibilita

Metodika zároveň dáva príslušným vnútroštátnym orgánom určitú flexibilitu, ktorá v rámci procesu SREP zohráva dôležitú úlohu v súvislosti s posudzovaním interného procesu hodnotenia kapitálovej primeranosti (ICAAP), interného procesu hodnotenia likviditnej primeranosti (ILAAP) a záťažovými testami menej významných inštitúcií.

Hodnotenie SREP v menej významných inštitúciách je nepretržitý proces a jeho metodika sa bude priebežne vyvíjať.