Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu v menej významných inštitúciách

Cieľom postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) je podporovať odolnosť bankového systému ako nevyhnutný predpoklad udržateľného a zdravého financovania ekonomiky.

V rámci postupu SREP sa vykonáva komplexné hodnotenie stratégií, postupov a rizík bánk. Z perspektívneho hľadiska je cieľom hodnotenia určiť, koľko kapitálu každá banka potrebuje na krytie jej rizík.

Príslušné vnútroštátne orgány, ktoré zodpovedajú za dohľad nad menej významnými inštitúciami, od roku 2018 zavádzajú harmonizovanú metodiku SREP pre menej významné inštitúcie, s cieľom úplnej implementácie do roku 2020.

Metodická príručka SREP pre menej významné inštitúcie z roku 2020

Od roku 2015 ECB spolu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vyvíja spoločnú metodiku hodnotenia SREP pre menej významné inštitúcie, pričom vychádza z usmernení EBA týkajúcich sa hodnotenia SREP, z metodiky SREP pre významné inštitúcie a z existujúcich národných metodík SREP. Príslušné vnútroštátne orgány majú možnosť zavádzať spoločnú metodiku SREP postupne, pričom v roku 2018 by ju už mali uplatňovať minimálne v prípade menej významných inštitúcií s vysokou prioritou. Do roku 2020 by sa mala metodika používať vo všetkých menej významných inštitúciách.

Harmonizovaný dohľad

Cieľom hodnotenia SREP v menej významných inštitúciách je podporiť konvergenciu dohľadu v tomto sektore a zároveň prispieť k minimálnej úrovni harmonizácie a kontinuite hodnotenia významných a menej významných inštitúcií. Ako orgány, ktoré nad menej významnými inštitúciami vykonávajú priamy dohľad, nesú príslušné vnútroštátne orgány aj naďalej plnú zodpovednosť za výkon hodnotení a za rozhodnutia o kapitálových, likviditných a kvalitatívnych opatreniach.

Primeranosť

V súlade so zásadou primeranosti metodika stanovuje minimálny potrebný rozsah angažovanosti orgánu dohľadu v menej významnej inštitúcii, a to v závislosti od priority danej inštitúcie a povahy jej podnikania (tzv. model minimálnej dohľadovej angažovanosti). Hodnotenie SREP tak v každej menej významnej inštitúcii vyzerá inak, napr. pokiaľ ide o jeho intenzitu, o rozsah informácií vyžadovaných orgánom dohľadu alebo o očakávania od danej inštitúcie.

Flexibilita

Metodika zároveň dáva príslušným vnútroštátnym orgánom určitú flexibilitu, ktorá v rámci SREP zohráva dôležitú úlohu v súvislosti s posudzovaním interného procesu hodnotenia kapitálovej primeranosti (ICAAP), interného procesu hodnotenia likviditnej primeranosti (ILAAP) a záťažovými testami menej významných inštitúcií.

Hodnotenie SREP v menej významných inštitúciách je nepretržitý proces a jeho metodika sa bude priebežne vyvíjať.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)