Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Η Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα

Στόχος της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) είναι η προαγωγή ενός ανθεκτικού τραπεζικού συστήματος το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για τη διαρκή και εύρωστη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της SREP αξιολογούνται συνολικά οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι κίνδυνοι των τραπεζών, ενώ ακολουθείται μελλοντικά προσανατολισμένη προοπτική προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος κεφαλαίου που χρειάζεται κάθε τράπεζα για να καλύψει τους κινδύνους της.

Οι εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ), οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων (ΛΣΙ), εφαρμόζουν εναρμονισμένη μεθοδολογία SREP για τα ΛΣΙ από το 2018 η οποία θα έχει τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή σε όλα τα ΛΣΙ μέχρι το 2020.

Εγχειρίδιο μεθοδολογίας της SREP για τα ΛΣΙ - 2020

Από το 2015 η ΕΚΤ και οι εθνικές αρμόδιες αρχές συνεργάζονται για να αναπτύξουν μια κοινή μεθοδολογία SREP για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ για την SREP και στηριζόμενες στη μεθοδολογία για τα σημαντικά ιδρύματα και τις ισχύουσες εθνικές μεθοδολογίες SREP. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε σταδιακή εκτέλεση της κοινής μεθοδολογίας SREP, εφαρμόζοντάς την όμως τουλάχιστον στα ΛΣΙ υψηλής προτεραιότητας εντός του 2018. Μέχρι το 2020 θα έχει εφαρμοστεί σε όλα τα ΛΣΙ.

Εναρμονισμένη εποπτεία

Σκοπός της SREP για τα ΛΣΙ είναι να προωθήσει την εποπτική σύγκλιση στον τομέα των ΛΣΙ, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης και μια συνέχεια στις αξιολογήσεις των σημαντικών ιδρυμάτων και των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων. Οι ΕΑΑ εξακολουθούν να διατηρούν την πλήρη αρμοδιότητα, ως αρχές άμεσης εποπτείας των ΛΣΙ, για τη διενέργεια των αξιολογήσεων και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους δείκτες κεφαλαίου, ρευστότητας και ποιοτικού χαρακτήρα.

Αναλογικότητα

Η μεθοδολογία αντανακλά την αρχή της αναλογικότητας: ορίζει τον ελάχιστο βαθμό παρακολούθησης ενός ΛΣΙ από έναν εποπτικό φορέα, με γνώμονα την προτεραιότητα που έχει αποδοθεί στο ΛΣΙ και τη φύση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας (αυτό που αποκαλούμε «υπόδειγμα ελάχιστης εποπτικής παρακολούθησης»). Ως αποτέλεσμα, η Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης διαφέρει από ΛΣΙ σε ΛΣΙ, π.χ. ως προς τον βαθμό έντασης της αξιολόγησης, τις πληροφορίες που πρέπει το ΛΣΙ να αποστείλει στις εποπτικές αρχές και τις προσδοκίες των εποπτικών αρχών από το ΛΣΙ.

Ευελιξία

Η μεθοδολογία προσφέρει επίσης κάποια ευελιξία στις ΕΑΑ. Η ευελιξία στο πλαίσιο της SREP διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP), της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας (ILAAP) και των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα.

Η SREP για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα είναι μια συνεχής διαδικασία και η μεθοδολογία θα εξακολουθήσει να εξελίσσεται στο μέλλον.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων