Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kas ir uzkrājumi un ienākumus nenesošo kredītu (INK) segums?

21.12.2020.

Izsniedzot klientiem kredītus, bankas vienmēr pakļauj sevi kredītriskam – riskam, ka kredītņēmējs kredītu var arī neatmaksāt. Kad tas notiek, šādu kredītu sauc par ienākumus nenesošu kredītu. Kredīts kļūst par ienākumus nenesošu kredītu tad, kad banka uzskata, ka kredītņēmējs, visticamāk, to neatmaksās, vai tad, kad kredītņēmējs 90 dienas nokavējis atmaksas termiņu.

Ienākumus nenesošie kredīti (INK) samazina banku peļņu un rada zaudējumus, kas apdraud to stabilitāti. Bankas ar augstu ienākumus nenesošo kredītu līmeni nevar izsniegt kredītus mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Tādējādi tiek nodarīts kaitējums visai tautsaimniecībai.

Nodrošināšanās pret zaudējumiem – uzkrājumi un segums

Ikvienai bankai jābūt gatavai iespējamiem zaudējumiem no izsniegtajiem kredītiem. Lai kompensētu kredītrisku, banka aplēš zaudējumus, kas tai nākotnē varētu rasties saistībā ar attiecīgo kredītu, un izveido atbilstošu uzkrājumu. Uzkrājuma veidošana nozīmē, ka banka jau iepriekš uzrāda zaudējumus no kredīta. Bankas izmanto savu kapitālu, lai absorbētu šos zaudējumus – izveidojot uzkrājumu, banka uzņemas zaudējumus un attiecīgi samazina savu kapitālu par summu, kuru tā nesaņems no klienta.

Bankām nav jāveido uzkrājums visai ienākumus nenesošā kredīta summai, jo iespējams, ka klients kādu daļu no kredīta tomēr atmaksās. Iespējams arī, ka bankas varēs atgūt daļu no kredīta summas, pārdodot aktīvus vai īpašumus, ko klients sniedzis kā nodrošinājumu. Segums jānodrošina tikai gaidāmajiem tīrajiem zaudējumiem. To ienākumus nenesošo kredītu daļu, ko nosedz uzkrājumi, sauc par INK segumu. Tas parāda, cik lielā mērā banka jau iepriekš uzrādījusi saistībā ar ienākumus nenesošajiem kredītiem gaidāmos zaudējumus.

Kā banka veido uzkrājumu?

Piemērs: bankai ir ienākumus nenesoši kredīti 100 euro apjomā un tā sagaida, ka tīrie zaudējumi būs 40 euro. Tā sedz šos zaudējumus, izveidojot uzkrājumu 40 euro apjomā, tātad tās INK seguma rādītājs ir 40%.

Pietiekams uzkrājumu apjoms – minimālais seguma rādītājs

Lai panāktu, ka bankas izveido pietiekamus uzkrājumus, ES tiesību aktos noteikts minimālais seguma rādītājs, kas bankām jānodrošina. Ja banka nav izveidojusi pietiekami lielus uzkrājumus, lai segtu no jauna radušos ienākumus nenesošos kredītus, tai jānovērš šis deficīts, atskaitot trūkstošo summu no sava kapitāla. Ja bankai nav pietiekamas kapitāla drošības rezerves papildus obligātajām prasībām, kas noteiktas, lai nodrošinātu banku stabilu darbību, tai var rasties problēmas.

Savlaicīga seguma nodrošināšana – uzkrājumu veidošanas kalendārs

Bankas nedrīkst pārāk ilgi kavēties ar ienākumus nenesošo kredītu seguma nodrošināšanu. Ir dažādi rīki un mehānismi, kuru uzdevums ir nodrošināt, lai banku uzkrājumi zaudējumiem tiktu veidoti ne vien pietiekamā apjomā, bet arī laikus. Viens no šādiem rīkiem ir iepriekšdefinēts uzkrājumu veidošanas kalendārs, kas darbojas kā atbalsta mehānisms pret nepietiekamu INK segumu.

Kā tas notiek? Kalendārs nosaka nepieciešamo seguma līmeni dažādos posmos, sākot ar dienu, kad aizdevums kļūst par ienākumus nenesošu kredītu. Jo ilgāk aizdevums bijis ienākumus nenesošs, jo mazāka iespēja, ka tas atkal varētu sākt nest ienākumus, un attiecīgi – jo lielākam jābūt uzkrājuma apjomam. Tāpēc nepieciešamais seguma apjoms ar laiku pakāpeniski pieaug, līdz sasniedz 100%.

Nepieciešamā seguma grafiks atkarīgs no tā, vai aizdevums ir nodrošināts (citiem vārdiem runājot, no tā, vai kredītņēmējs sniedzis nodrošinājumu, piemēram, nekustamā īpašuma ķīlu). Ja aizdevums nav nodrošināts, bankai ne ilgāk kā trīs gadu laikā pilnībā jānodrošina tam segums. Nodrošinātiem aizdevumiem segums pilnībā jānodrošina septiņu līdz deviņu gadu laikā.

Šis atbalsta mehānisms ļauj panākt, lai bankas būtu pienācīgi sagatavojušās kredītu zaudējumiem. Taču aizsargmehānisms attiecas tikai uz tiem kredītiem, kurus bankas klasificējušas kā ienākumus nenesošus. Tāpēc bankām uzmanīgi jāseko izsniegtajiem aizdevumiem, lai ātri identificētu tos, kuriem ir risks kļūt par ienākumus nenesošiem kredītiem, un attiecīgi tos klasificētu.

Papildu informācija

ES tiesību aktos noteiktā seguma prasība (1. pīlāra atbalsta mehānisms) ir saistoša visām bankām Eiropas Savienībā un piemērojama visiem kredītiem, kas piešķirti, sākot ar 2029. gada 26. aprīli. Uz kredītiem, kas izsniegti pirms šā datuma, attiecas ECB uzraudzības ietvaros noteiktās nesaistošās gaidas (2. pīlāra gaidas), kam ir līdzīga pieeja. Sīkāku informāciju par saistošo prasību un nesaistošo uzraudzības gaidu mijiedarbību sk. 2019. gada augusta paziņojumā par uzraudzības seguma gaidām.

Paziņojums par uzraudzības gaidām attiecībā uz INRD segumu
Trauksmes celšana