En del av informationen på den här sidan är inte fullständig/korrekt. Vi håller på att revidera den och kommer snart att publicera en rättad version.

Vad är den riktade granskningen av interna modeller (TRIM)?

15 februari 2017

Vad är den riktade granskningen av interna modeller (TRIM)? Vad är dess huvudsakliga mål?

Den riktade granskningen av interna modeller, TRIM, är ett projekt för att bedöma huruvida de interna modellerna som för närvarande används av banker uppfyller regleringskraven, samt huruvida de är tillförlitliga och jämförbara. Ibland använder banker interna modeller för att fastställa sina kapitalbaskrav inom Pelare 1, dvs. minsta mängd kapital de enligt lag ska inneha.

Ett huvudsakligt syfte med TRIM är att minska inkonsekvenser och oönskade variationer när banker använder interna modeller för att beräkna sina riskvägda tillgångar (RWA). Detta kan ske på grund av att nuvarande regelverk ger banker en viss frihet när de modellerar sina risker.

Ett annat syfte med TRIM är att harmonisera praxis för specifika ämnen. Som ett resultat torde granskningen hjälpa till att säkerställa att interna modeller används tillbörligt.

Således sammanfaller målen för TRIM med två av ECB:s främsta mål: främja ett sunt och motståndskraftigt banksystem genom proaktiv och tuff tillsyn och att skapa likvärdiga konkurrensvillkor genom att harmonisera tillsynspraxis i euroområdet.

TRIM inleddes i slutet av 2015 och förväntas färdigställas under 2019.

Varför gör ECB detta nu?

De senaste åren har användningen av interna modeller för att fastställa lagstadgat kapitalkrav blivit allt mer kontroversiellt. Det finns två huvudsakliga anledningar till detta:

  • Interna modeller har blivit allt mer komplexa sedan de först introducerades under Basel II. Detta har gjort det allt svårare för banker och tillsynsmyndigheter att förstå dem och bedöma huruvida risker kartläggs korrekt och konsekvent.
  • Ett antal benchmarkstudier har betonat inkonsekvenser såväl som hög grad av variation vad gäller de kapitalkrav som beräknas med hjälp av olika bankers interna modeller.

Vad är tidsramen och den totala kostnaden? Hur många personer kommer att involveras? I vilken utsträckning kommer personal från nationella myndigheter, externa revisorer och/eller konsulter att delta?

ECB:s banktillsyn gör en stor investering i TRIM i form av sin egen personal såväl som kostnaden för externa resurser. Vad gäller personal kommer upp emot 100 personer att involveras, både från ECB och nationella tillsynsmyndigheter.

Tillsynsarbete på plats kommer att äga rum under 2017 och 2018 (med möjlig förlängning till 2019). Tillsynsarbete på plats kräver att minst sex personer arbetar över en period av minst tio veckor. Mer än 100 uppdrag kommer att äga rum under 2017. För tillsynsarbete på plats kommer upp emot hälften av personalstyrkan att bestå av externa konsulter. Detta gör att ECB kan fortgå med sin övriga fortlöpande tillsynsverksamhet.

Finns det ett samband mellan (slutförandet av) Basel III och TRIM?

De diskussioner som hölls med anledning av Basel III om huruvida interna modeller används tillbörligt och i samma anda som ursprungligen tänkt gör tidpunkten för ECB:s projekt att granska interna modeller högst lämplig.

TRIM behandlar just det som motståndare till interna modeller brukar kritisera: genom att kontrollera huruvida banker på ett korrekt sätt tillämpar sina interna modeller för Pelare 1 när de beräknar sina kapitalkrav strävar ECB mot att bidra till att säkerställa att modeller verkligen används på ett lämpligt sätt.

Är ni ens säkra på att interna modeller kommer att finnas kvar efter att Basel III har slutförts?

Bortsett från ett par frågetecken anser ECB att interna modeller kan spela en viktig roll för att fastställa lagstadgade kapitalkrav i enlighet med institutets riskexponering, förutsatt att vissa villkor uppfylls: risker måste modelleras adekvat och modeller måste ge konsekventa resultat.

Kommer detta att påverka alla banker som står under ECB:s direkta tillsyn?

Som en del av projektet kommer ECB att kontrollera samtliga banker som står under ECB:s direkta tillsyn och som har antagit de interna modellerna för Pelare 1 (tre banker är utelämnade av olika skäl, såsom att de genomgår en sammanslagning). Detta innebär att projektet omfattar 68 banker.

Projektet omfattar kredit-, marknads-, och motpartsrisk. För dessa typer av risker avser även projektet att beakta potentiella förändringar i regleringskraven för interna modeller som förväntas komma att införas under projektets gång.

Vad gör ECB med resultaten? Kommer de att ingå i Översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP)?

I enlighet med standardförfarandet kommer ECB:s banktillsyn att uppmana banker att beakta möjliga brister i deras efterlevnad av regleringskraven direkt efter att tillsynsarbetet på plats slutförts.

Finns tillkortakommanden med hänseende till ECB:s handbok för TRIM kommer ECB att utfärda ett operativt dokument som påpekar bristerna så snart de kollegiala granskningarna är stabila nog för att säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor.

Slutligen kommer beslut som uppmanar banker att vidta korrigerande åtgärder att skickas till instituten för att avhjälpa eventuella kvarvarande brister baserat på den slutliga versionen av handboken efter offentligt samråd. Bankerna kommer att ges tillräcklig tid för att anpassa sig, särskilt om förväntningarna skiljer sig från de nationella standarder som tidigare använts vid tillsynen.

Kommer projektet att leda till högre kapitalkrav totalt sett?

Det är viktigt att komma ihåg att även om projektet avser att minska oönskade variationer rörande RWA mellan banker är avsikten inte att öka den totala mängden RWA. TRIM kan emellertid komma att leda till ökningar eller sänkningar av kapitalkrav för enskilda banker.