Vad är den riktade granskningen av interna modeller?

15 februari 2017 (uppdaterad 21 augusti 2019)

Vad är den riktade granskningen av interna modeller (TRIM)? Vad är syftet?

Riktad granskning av interna modeller (Targeted review of internal models – TRIM)

TRIM är ett projekt för att bedöma om de interna modeller som för närvarande används av banker uppfyller lagstadgade krav samt om resultaten är tillförlitliga och jämförbara. Banker kan använda interna modeller för att fastställa sina kapitalbaskrav inom pelare 1, dvs. minsta mängd kapital som enligt lag ska innehas.

Ett syfte med TRIM är att minska inkonsekvenser och oönskade variationer när banker använder interna modeller för att beräkna sina kapitalbaskrav.

TRIM ska också säkerställa en konsekvent tillsynspraxis. Som ett resultat ska granskningen hjälpa till att säkerställa att interna modeller används ändamålsenligt och konsekvent. TRIM:s syften är alltså i linje med två av huvudmålen med ECB:s banktillsyn, dvs. att genom en proaktiv tillsyn och användning av bästa praxis främja ett sunt och motståndskraftigt banksystem samt att säkerställa att tillsynspraxis tillämpas ändamålsenligt och konsekvent för alla banker.

Påverkar TRIM alla banker som står under ECB:s direkta tillsyn?

I projektet kontrollerar ECB modeller som är godkända för pelare 1 vid samtliga banker som står under direkt tillsyn. Dock granskas inte alla godkända modeller vid samtliga banker och det finns vissa andra undantag, t.ex. banksammanslagningar eller banker som inte längre utgör föremål för direkt tillsyn. Det innebär att runt 65 banker kommer att TRIM-granskas.

Projektet omfattar kredit-, marknads-, och motpartsrisk (operationell risk ingår inte eftersom Baselkommittén för banktillsyn inte förespråkar användning av interna modeller för sådan risk).

Vilken tidsram har projektet? Hur många undersökningar på plats kommer att genomföras?

I december 2015 beslutade ECB att genomföra en riktad granskning av interna modeller. TRIM-inspektionerna på plats inleddes 2017 efter inledande förberedelser under 2016 för att fastställa vilka underliggande metoder samt vilka verktyg och modeller som skulle granskas. Ytterligare inspektioner på plats gjordes 2018 och har fortsatt under 2019. Runt 200 sådana inspektioner kommer att göras under hela projektet.

Projektet består av två huvudfaser.

  • Fas ett omfattade en granskning av modeller för att fastställa kreditrisk för privatkunders och små och medelstora företags portföljer samt marknadsrisk och motpartskreditrisk. Inspektioner på plats genomfördes 2017 och under första halvåret 2018.
  • Fas två är fortfarande igång och fokuserar huvudsakligen på modeller för att fastställa kreditrisk för s.k. portföljer med låg andel fallissemang (exponeringar mot medelstora eller stora företag och institut samt specialutlåning). Den inleddes under andra halvåret 2018 och har fortsatt under 2019.

Varför lanserade ECB TRIM?

I efterdyningarna av finanskrisen diskuterades användningen av interna modeller för att fastställa kapitalbaskrav. Det finns två huvudsakliga anledningar till detta:

  • Interna modeller har blivit mer komplexa sedan de först infördes under Basel II. Detta har gjort det allt svårare för banker och tillsynsmyndigheter att bedöma om risker kartläggs korrekt och konsekvent.
  • Ett antal benchmarkstudier har visat på potentiella inkonsekvenser och hög variation i kapitalbaskrav som olika banker med liknande portföljer har beräknat med hjälp av interna modeller.

Syftet med TRIM är alltså att minska oönskade variationer vid beräkning av kapitalbaskraven och bekräfta lämpligheten i interna modeller. Syftet är också att förbättra trovärdigheten för de interna modeller som används av banker som är föremål för europeisk banktillsyn.

Kommer projektet att leda till högre kapitalbaskrav totalt sett?

Projektet har till syfte att minska oönskade variationer i kapitalbaskraven mellan banker, inte att öka kapitalbaskraven i sig. TRIM kan emellertid komma att leda till ökningar eller sänkningar av kapitalbaskrav för enskilda banker.

Hur kommunicerar ECB med deltagande banker?

ECB upprätthåller en fortlöpande dialog med de deltagande bankerna och ger dem regelbundet uppdateringar om projektets status, informerar om kommande milstolpar etc. Detta görs genom speciella konferenser och seminarier, regelbundna informationsbrev om projektet, bilaterala utbyten samt genom att ECB:s personal deltar i branschevenemang.