Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Banková únia

Banková únia je dôležitým krokom smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii. V rámci bankovej únie sa v zúčastnených krajinách konzistentným spôsobom uplatňujú pravidlá EÚ týkajúce činnosti bánk. Nové postupy a nástroje prijímania rozhodnutí prispievajú k vytvoreniu transparentnejšieho, jednotného a bezpečnejšieho trhu pre banky.

Prečo banková únia?

Potreba vytvoriť bankovú úniu sa ukázala počas finančnej krízy z roku 2008 a následnej krízy štátneho dlhu. Stalo sa zrejmým, že predovšetkým v menovej únii, akou je eurozóna, sa môžu problémy spôsobené úzkym prepojením medzi financiami sektora verejnej správy a bankovým sektorom jednoducho preniesť cez hranice krajín a spôsobiť finančné ťažkosti v ďalších krajinách EÚ.

Účelom bankovej únie je dosiahnuť, aby bolo bankovníctvo v európe:
transparentnejšie prostredníctvom konzistentného uplatňovania spoločných pravidiel a administratívnych noriem týkajúcich sa dohľadu nad bankami, ich ozdravenia a riešenia ich krízových situácií
jednotné prostredníctvom uplatňovania rovnocenného prístupu k vnútroštátnym a cezhraničným bankovým činnostiam a odstránenia závislosti finančného zdravia bánk od krajín, v ktorých pôsobia
bezpečnejšie prostredníctvom včasných intervencií, ak sa banky ocitnú v ťažkostiach, v snahe zabrániť ich zlyhaniu, a v prípade potreby efektívnym riešením ich krízových situácií
Oznámenie Európskej komisie: Plán smerom k vytvoreniu bankovej únie

Prvky bankovej únie

Banková únia sa opiera o dva piliere:

  • jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM)
  • jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (Single Resolution Mechanism – SRM)

Ich základom je jednotný súbor pravidiel, ktorý platí pre všetky krajiny EÚ.

Jednotný mechanizmus dohľadu

Jednotný mechanizmus dohľadu je nový systém bankového dohľadu v Európe. Zahŕňa ECB a vnútroštátne orgány dohľadu zúčastnených krajín.

Jednotný mechanizmus dohľadu

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií

Hlavným účelom jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií je zabezpečovať efektívne riešenie krízových situácií zlyhávajúcich bánk s minimálnymi nákladmi pre daňových poplatníkov a reálnu ekonomiku. Jednotná rada pre riešenie krízových situácií zabezpečí pružné rozhodovacie postupy, vďaka ktorým bude možné krízovú situáciu banky vyriešiť v priebehu niekoľkých dní. ECB ako orgán dohľadu bude zohrávať dôležitú úlohu v procese rozhodovania o hrozbe bezprostredného alebo pravdepodobného zlyhania banky.

Náklady na opatrenia riešenia krízových situácií sa budú hradiť z jednotného fondu riešenia krízových situácií, ktorý bude financovaný z príspevkov jednotlivých bánk.

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií

Jednotný súbor pravidiel

Tento súbor pravidiel stanovuje právne a administratívne normy, ktorých cieľom je zabezpečiť efektívnejšiu reguláciu, riadenie a dohľad nad finančným sektorom vo všetkých krajinách EÚ. Obsahuje pravidlá týkajúce sa kapitálových požiadaviek, postupov ozdravenia a riešenia krízových situácií a rámca harmonizovaných vnútroštátnych systémov ochrany vkladov.

Balík právnych predpisov EÚ v rámci jednotného súboru pravidiel sa vzťahuje na všetky krajiny EÚ. Banková únia zabezpečuje konzistentné uplatňovanie týchto pravidiel v rámci eurozóny a v ostatných zúčastnených krajinách.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)