Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Банков съюз

Банковият съюз е важна стъпка към действителен икономически и паричен съюз. Той позволява правилата за банковата дейност в ЕС да се прилагат последователно в участващите държави членки. Новите инструменти и процедури за вземане на решение способстват за изграждането на банков пазар, който е по-прозрачен, по-единен и по-сигурен.

Защо е необходим банковият съюз?

Необходимостта от банков съюз възникна вследствие на финансовата криза от 2008 г. и последвалата криза с държавните дългове. Стана ясно, че в един паричен съюз, какъвто представлява еврозоната, проблемите, породени от тесните връзки между финансите на публичния сектор и банковия сектор, лесно могат да се прехвърлят през националните граници и да причинят финансови сътресения в други държави от ЕС.

Целта на банковия съюз е банковата дейност в европа да стане:
по-прозрачна посредством последователно прилагане на общи правила и административни стандарти за надзор, възстановяване и преструктуриране на банките
единна посредством еднаквото третиране на националните и трансграничните банкови дейности и посредством прекъсване на връзката между финансовото здраве на банките и държавите, в които те се намират
по-сигурна посредством ранна намеса, ако банките се сблъскат с проблеми, за да бъдат предпазени от неплатежоспособност; ако е необходимо - и посредством ефективното преструктуриране на банките
Съобщение на Комисията: Пътна карта за създаване на банков съюз

Елементи на банковия съюз

Банковият съюз има два стълба:

  • единен надзорен механизъм (ЕНМ)
  • единен механизъм за преобразуване (ЕМП)

В основата на двата стълба е единната нормативна уредба, която се прилага за всички държави от ЕС.

Единен надзорен механизъм

Единният надзорен механизъм представлява нова система за банков надзор в Европа. Той включва ЕЦБ и националните надзорни органи на участващите държави.

Единен надзорен механизъм

Единен механизъм за преобразуване

Главната цел на единния механизъм за преобразуване е да осигури ефективното преструктуриране на проблемни банки с минимални разходи за данъкоплатците и реалната икономика. Единен съвет по преструктурирането ще осигури процедури за бързо вземане на решения, така че банка да може да бъде преструктурирана в рамките на един уикенд. Като надзорен орган ЕЦБ ще изпълнява важна роля в решението дали една банка е проблемна или застрашена от неплатежоспособност.

Единен фонд за преобразуване, финансиран посредством вноски от банките, ще бъде на разположение, за да поеме разходите по мерките за преобразуване.

Единен механизъм за преобразуване

Единна нормативна уредба

Този набор от правила осигурява правни и административни стандарти за по-ефективното регулиране, надзор и управление на финансовия сектор във всички държави от ЕС. Той включва разпоредби за капиталовите изисквания, за процедурите по възстановяване и преструктуриране, както и система от хармонизирани национални схеми за гарантиране на депозитите.

Пакетът законодателни актове на ЕС, които съставляват единната нормативна уредба, се отнася за всички държави от ЕС. Банковият съюз гарантира последователното прилагане на тези правила във всички държави от еврозоната и в останалите участващи държави.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал