Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Pangandusliit

Pangandusliit on oluline samm tõelise majandus- ja rahaliidu suunas. See võimaldab ELi panganduseeskirjade järjepidevat kohaldamist osalevates riikides. Uued otsustamismenetlused ja -vahendid aitavad luua läbipaistvama, ühtsema ja turvalisema pangandusturu.

Pangandusliidu eesmärk

Pangandusliidu vajadus kerkis esile 2008. aasta finantskriisi ja sellele järgnenud riigivõlakriisi ajal. Sai selgeks, et riigi rahanduse ja pangandussektori vahelistest tihedatest sidemetest tingitud probleemid võivad eriti sellise rahaliidu nagu euroala raames hõlpsasti üle riigipiiride kanduda ja põhjustada raske majandusolukorra teistes ELi riikides.

Pangandusliidu eesmärk on muuta euroopa pangandus:
läbipaistvamaks, kohaldades järjepidevalt pankade järelevalvet ning pankade finantsseisundi taastamist ja kriisilahendust käsitlevaid ühtseid eeskirju ja haldusstandardeid,
ühtsemaks, koheldes riigisisest ja piiriülest pangandustegevust võrdväärselt ning lahutades pankade majandusliku olukorra nende asukohariikide omast,
turvalisemaks, sekkudes pankasid ohustavate probleemide korral varakult, et aidata neil maksejõuetust vältida, ja rakendates vajaduse korral pankade suhtes tõhusaid kriisilahendusmeetmeid.
Komisjoni teatis „Tegevuskava pangandusliidu poole liikumiseks”

Pangandusliidu elemendid

Pangandusliidul on kaks sammast:

  • ühtne järelevalvemehhanism
  • ühtne kriisilahenduskord

Need kaks sammast tuginevad ühtsetele eeskirjadele, mida kohaldatakse kõigis ELi riikides.

Ühtne järelevalvemehhanism

Ühtne järelevalvemehhanism on Euroopa uus pangandusjärelevalve süsteem, kuhu kuuluvad EKP ja osalevate riikide järelevalveasutused.

Ühtne järelevalvemehhanism

Ühtne kriisilahenduskord

Ühtse kriisilahenduskorra põhieesmärk on tagada minimaalsete kuludega maksumaksjatele ja reaalmajandusele tõhusate kriisilahendusmeetmete rakendamine maksejõuetute pankade suhtes. Ühtne kriisilahendusnõukogu tagab kiired otsustamismenetlused, mis võimaldavad panga kriisi ühe nädalavahetusega lahendada. EKP-l on järelevalveasutusena tähtis roll otsuse tegemisel, kas pank on maksejõuetu või jääb tõenäoliselt maksejõuetuks.

Kriisilahendusmeetmete rakendamiseks kasutatakse pankade sissemaksetest rahastatava ühtse kriisilahendusfondi vahendeid.

Ühtne kriisilahenduskord

Ühtsed eeskirjad

See eeskirjade kogum näeb ette õigus- ja haldusstandardid, mis tagavad kõigis ELi liikmesriikides finantssektori tõhusama reguleerimise, järelevalve ja valitsemise. Eeskirjad puudutavad kapitalinõudeid, finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse protsesse ning riiklike hoiuste tagamise ühtlustatud skeemide süsteemi.

Ühtsete eeskirjade hulka kuuluvate ELi õigusnormide paketti kohaldatakse kõigis ELi riikides. Pangandusliit tagab nende eeskirjade järjepideva kohaldamise kogu euroalal ja teistes osalevates riikides.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine