Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Τραπεζική ένωση

Η τραπεζική ένωση είναι ένα σημαντικό βήμα προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Καθιστά δυνατή τη συνεπή εφαρμογή των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ στις συμμετέχουσες χώρες. Με την υιοθέτηση νέων διαδικασιών και μέσων λήψης αποφάσεων δημιουργείται μια ενοποιημένη τραπεζική αγορά που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια και ενισχυμένη ασφάλεια.

Γιατί χρειάζεται η τραπεζική ένωση;

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η επακόλουθη κρίση δημόσιου χρέους κατέδειξαν την ανάγκη για μια τραπεζική ένωση. Συγκεκριμένα, έγινε σαφές ότι, ιδίως σε μια νομισματική ένωση όπως η ζώνη του ευρώ, τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της ύπαρξης στενών δεσμών μεταξύ των δημόσιων οικονομικών και του τραπεζικού τομέα μπορούν εύκολα να μεταδοθούν εκτός εθνικών συνόρων και να προκαλέσουν αναταραχή στον χρηματοπιστωτικό τομέα και άλλων χωρών της ΕΕ.

Η τραπεζική ένωση αποβλέπει σε έναν ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα ο οποίος θα είναι:
πιο διαφανής με τη συνεπή εφαρμογή κοινών κανόνων και διοικητικών προτύπων για την εποπτεία, την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών
ενοποιημένος με την ισότιμη μεταχείριση εθνικών και διασυνοριακών τραπεζικών δραστηριοτήτων και την αποσύνδεση της οικονομικής ευρωστίας των τραπεζών από την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των χωρών στις οποίες αυτές είναι εγκατεστημένες
πιο ασφαλής με την έγκαιρη παρέμβαση σε περίπτωση που οι τράπεζες αντιμετωπίζουν προβλήματα ούτως ώστε να αποτρέπεται η πτώχευσή τους και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με την αποτελεσματική εξυγίανση των τραπεζών
Ανακοίνωση της Επιτροπής: Χάρτης πορείας προς την τραπεζική ένωση

Τα δομικά στοιχεία της τραπεζικής ένωσης

Η τραπεζική ένωση στηρίζεται σε δύο πυλώνες:

  • τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και
  • τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης.

Οι δύο αυτοί πυλώνες βασίζονται με τη σειρά τους στο ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός είναι ένα νέο σύστημα τραπεζικής εποπτείας για την Ευρώπη. Περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές των συμμετεχουσών χωρών.

Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός

Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης

Βασικός σκοπός του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης είναι να διασφαλίζει την αποτελεσματική εξυγίανση τραπεζών υπό πτώχευση, ελαχιστοποιώντας το κόστος για τους φορολογουμένους και για την πραγματική οικονομία. Με τη λειτουργία Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης θα επισπεύδονται οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ούτως ώστε η εξυγίανση μιας τράπεζας να μπορεί να γίνει μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Ως εποπτική αρχή, η ΕΚΤ θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη απόφασης για το αν μια τράπεζα τελεί υπό πτώχευση ή αν είναι αντιμέτωπη με τέτοιο ενδεχόμενο.

Το κόστος των μέτρων εξυγίανσης θα καλύπτεται από Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, χρηματοδοτούμενο από εισφορές των τραπεζών.

Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης

Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων

Σε αυτό το σύνολο κανόνων καθορίζονται νομικά και διοικητικά πρότυπα για την πιο αποτελεσματική ρύθμιση, εποπτεία και διαχείριση του χρηματοπιστωτικού τομέα σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι κανόνες αφορούν μεταξύ άλλων τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, τις διαδικασίες ανάκαμψης και εξυγίανσης, καθώς και ένα σύστημα εναρμονισμένων εθνικών σχημάτων εγγύησης των καταθέσεων.

Η δέσμη των νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ που περιέχονται στο ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Η τραπεζική ένωση διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή αυτών των κανόνων σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και σε άλλες συμμετέχουσες χώρες.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων