Organizačná štruktúra

Organizácia bankového dohľadu v rámci ECB:

 • Rada pre dohľad
 • päť odborných útvarov (generálnych riaditeľstiev)

Ide o nasledujúce generálne riaditeľstvá: mikroprudenciálny dohľad I, II, III a IV a sekretariát Rady pre dohľad.

V generálnych riaditeľstvách pre mikroprudenciálny dohľad I a II pôsobia členovia spoločných dohliadacích tímov z ECB.

Každý spoločný dohliadací tím vedie koordinátor z ECB, ktorého podporuje jeden alebo viacerí zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu. Jednotlivé tímy tvoria pracovníci dohľadu z ECB a z vnútroštátnych orgánov.

Spoločné dohliadacie tímy

Podporné služby

Bankový dohľad využíva aj služby nasledujúcich podporných útvarov ECB: administratíva, ľudské zdroje, financie, právne služby, komunikácia, interný audit, štatistika a informačné systémy.

Predseda a podpredseda Rady pre dohľad

Mikroprudenciálny dohľad I

 • dohľad nad významnými bankami I až VII, XVI

Mikroprudenciálny dohľad III

 • analýza a metodická podpora
 • inštitucionálny a sektorový dohľad
 • monitorovanie dohľadu a vzťahy s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi

Sekretariát Rady pre dohľad

 • rozhodovanie SSM
 • udeľovanie povolení
 • ukladanie opatrení a sankcií
 • zabezpečenie kvality dohľadu

Mikroprudenciálny dohľad II

 • dohľad nad významnými bankami VIII až XV

Mikroprudenciálny dohľad IV

 • analýza rizík SSM
 • centralizované previerky na mieste
 • interné modely
 • krízové riadenie
 • plánovanie a koordinácia dohľadu
 • politiky dohľadu
 • vývoj metodiky a štandardov