Organizačná štruktúra

Organizácia bankového dohľadu v rámci ECB:

 • Rada pre dohľad
 • štyri odborné útvary (generálne riaditeľstvá alebo GR)
 • sekretariát Rady pre dohľad

Štyri generálne riaditeľstvá sú Mikroprudenciálny dohľad I, II, III a IV.

V generálnych riaditeľstvách pre mikroprudenciálny dohľad I a II pôsobia členovia spoločných dohliadacích tímov z ECB.

Každý spoločný dohliadací tím vedie koordinátor z ECB, ktorého podporuje jeden alebo viacerí zástupcovia z vnútroštátnych orgánov dohľadu. Jednotlivé tímy tvoria pracovníci dohľadu z ECB a z vnútroštátnych orgánov.

Spoločné dohliadacie tímy

Podporné služby

Pri výkone svojich úloh bankový dohľad ECB využíva podporu viacerých ďalších oddelení a služieb ECB.

Medzi tieto „zdieľané služby“ patrí IT, ľudské zdroje, rozpočet, právne služby, štatistika, komunikácia a administratíva.

Predseda a podpredseda Rady pre dohľad

Mikroprudenciálny dohľad I

 • dohľad nad významnými bankami I až VII, XVI

Mikroprudenciálny dohľad III

 • analýza a metodická podpora
 • inštitucionálny a sektorový dohľad
 • monitorovanie dohľadu a vzťahy s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi

Sekretariát Rady pre dohľad

 • rozhodovanie SSM
 • udeľovanie povolení
 • ukladanie opatrení a sankcií
 • zabezpečenie kvality dohľadu

Mikroprudenciálny dohľad II

 • dohľad nad významnými bankami VIII až XV

Mikroprudenciálny dohľad IV

 • analýza rizík SSM
 • centralizované previerky na mieste
 • interné modely
 • krízové riadenie
 • plánovanie a koordinácia SEP
 • politiky dohľadu
 • vývoj metodiky a štandardov