Predseda a podpredseda Rady pre dohľad

Mikroprudenciálny dohľad I

 • dohľad nad významnými bankami I až VII, XVI, XVII

Mikroprudenciálny dohľad III

 • analýza a metodická podpora
 • inštitucionálny a sektorový dohľad
 • monitorovanie dohľadu a vzťahy s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi

Sekretariát Rady pre dohľad

 • rozhodovanie SSM
 • udeľovanie povolení
 • ukladanie opatrení a sankcií
 • zabezpečenie kvality dohľadu

Mikroprudenciálny dohľad II

 • dohľad nad významnými bankami VIII až XV

Mikroprudenciálny dohľad IV

 • analýza rizík SSM
 • centralizované previerky na mieste
 • interné modely
 • krízové riadenie
 • plánovanie a koordinácia dohľadu
 • politiky dohľadu
 • vývoj metodiky a štandardov