Menu

Председател и заместник-председател на Надзорния съвет

Проверки на място и проверки на вътрешни модели

 • Оперативни въпроси и интеграция
 • Проверки на вътрешни модели
 • Проверки на нефинансовия риск
 • Проверки на финансовия риск

Специализирани институции и по-малко значими институции

 • Институционален и секторен надзор
 • Отдели 1-5

Управление и операции в ЕНМ

 • Издаване на лицензи
 • Надеждност и пригодност
 • Привеждане в изпълнение и налагане на санкции
 • Секретариат на ЕНМ
 • Технологии и иновации

Надзорна стратегия и риск

 • Надзорен риск - нефинансов риск
 • Надзорен риск - финансов риск
 • Стратегически риск и анализи
 • to be translated

Системни и международни банки

 • Отдели 1-6

Универсални и диверсифицирани институции

 • Отдели 1-6

Хоризонтален надзор

 • Бизнес модели и капиталова адекватност
 • Надзорна методология
 • Надзорна политика
 • Специалисти по капиталови пазари и ковчежничество
 • Специалисти по кредитен риск
 • Специалисти по нефинансов риск
 • Специалисти по стрес тестове