Органиграма

Организационната структура на банковия надзор в ЕЦБ включва:

 • Надзорен съвет
 • четири структурни звена, наречени генерални дирекции или ГД
 • Секретариат на Надзорния съвет

Четирите генерални дирекции са „Микропруденциален надзор I“, „Микропруденциален надзор IІ“, „Микропруденциален надзор IІІ“ и „Микропруденциален надзор IV“.

В ГД „Микропруденциален надзор І“ и „Микропруденциален надзор ІІ“ работят членовете на ЕЦБ от съвместните надзорни екипи (СНЕ).

Всеки СНЕ се оглавява от координатор от ЕЦБ и получава подкрепа от един или повече подкоординатори от националните надзорни органи. Екипите са съставени от надзорници от ЕЦБ и националните органи.

Съвместни надзорни екипи

Услуги за подпомагане на надзора

Няколко други звена и услуги на ЕЦБ подпомагат банковия надзор при изпълнението на неговите надзорни задачи.

Тези „общи услуги“ включват информационни технологии, човешки ресурси, бюджет, правни услуги, статистика, комуникации и администрация.

Председател и заместник-председател на Надзорния съвет

Микропруденциален надзор І

 • Надзор над значими банки I-VII, XVI

Микропруденциален надзор ІІІ

 • Анализ и методологична подкрепа
 • Институционален и секторен надзор
 • Надзорно наблюдение и отношения с НКО

Секретариат на Надзорния съвет

 • Вземане на решения в ЕНМ
 • Лицензиране
 • Осигуряване на качество в надзора
 • Привеждане в изпълнение и санкции

Микропруденциален надзор ІІ

 • Надзор над значими банки VIII-XV

Микропруденциален надзор ІV

 • Анализ на риска в ЕНМ
 • Вътрешни модели
 • Надзорни политики
 • Планиране и координация на ПИНП
 • Разработване на методологии и стандарти
 • Управление на кризи
 • Централизирани проверки на място