Органиграма

Организационната структура на банковия надзор в ЕЦБ включва:

  • Надзорен съвет
  • четири структурни звена, наречени генерални дирекции или ГД
  • Секретариат на Надзорния съвет

Четирите генерални дирекции са „Микропруденциален надзор I“, „Микропруденциален надзор IІ“, „Микропруденциален надзор IІІ“ и „Микропруденциален надзор IV“.

В ГД „Микропруденциален надзор І“ и „Микропруденциален надзор ІІ“ работят членовете на ЕЦБ от съвместните надзорни екипи (СНЕ).

Всеки СНЕ се оглавява от координатор от ЕЦБ и получава подкрепа от един или повече подкоординатори от националните надзорни органи. Екипите са съставени от надзорници от ЕЦБ и националните органи.

Съвместни надзорни екипи

Услуги за подпомагане на надзора

Няколко други звена и услуги на ЕЦБ подпомагат банковия надзор при изпълнението на неговите надзорни задачи.

Тези „общи услуги“ включват информационни технологии, човешки ресурси, бюджет, правни услуги, статистика, комуникации и администрация.