Organigram

Bančni nadzor v ECB sestavljajo:

 • Nadzorni odbor
 • štiri poslovna področja, imenovana generalni direktorati oz. GD
 • Sekretariat Nadzornega odbora

Štirje generalni direktorati so Mikrobonitetni nadzor I, II, III in IV.

V prvih dveh generalnih direktoratih delajo uslužbenci ECB, ki sodelujejo v skupnih nadzorniških skupinah.

Vsako skupino vodi koordinator iz ECB, pomaga pa mu eden ali več podkoordinatorjev iz nacionalnih nadzornih organov. Člani skupine so nadzorniki tako iz ECB kot tudi iz nacionalnih nadzornih organov.

Skupne nadzorniške skupine

Podporne storitve

Več enot in služb ECB pomaga bančnemu nadzoru ECB pri izvajanju nadzorniških nalog.

Med te »skupne storitve« spadajo računalniške storitve, kadrovska služba, proračun, pravna služba, statistika, stiki z javnostjo in uprava.

Predsednik in podpredsednik Nadzornega odbora

Mikrobonitetni nadzor I

 • Nadzor pomembnih bank I–VII, XVI

Mikrobonitetni nadzor III

 • Analize in metodološka podpora
 • Pregled nad institucijami in sektorji
 • Pregled nad nadzorom in odnosi s pristojnimi nacionalnimi organi

Sekretariat Nadzornega odbora

 • Dovoljenja
 • Odločanje v EMN
 • Uveljavljanje pravil in sankcije
 • Zagotavljanje kakovosti nadzora

Mikrobonitetni nadzor II

 • Nadzor pomembnih bank VIII–XV

Mikrobonitetni nadzor IV

 • Analiza tveganj v okviru EMN
 • Centralizirani inšpekcijski pregledi na kraju samem
 • Interni modeli
 • Krizno upravljanje
 • Nadzorne politike
 • Priprava in usklajevanje načrtov nadzorniških pregledov
 • Razvoj metodologije in standardov