Organisationsschema

Banktillsynen på ECB sköts av

 • tillsynsnämnden
 • fem verksamhetsenheter som kallas generaldirektorat eller GD

De fem generaldirektoraten är Mikrotillsyn I, II, III och IV samt tillsynsnämndens sekretariat.

ECB:s medlemmar i de gemensamma tillsynsgrupperna sitter på generaldirektoraten Mikrotillsyn I och Mikrotillsyn II.

Varje gemensam tillsynsgrupp leds av en samordnare från ECB och en eller flera delsamordnare från de nationella tillsynsmyndigheterna. Grupperna består av tillsynspersonal från både ECB och nationella myndigheter.

Gemensamma tillsynsgrupper

Gemensamma stödtjänster

Tillsynsfunktionen använder sig också av tjänster som tillhandahålls av ECB:s stödjande affärsområden. Dessa är administration, HR, ekonomi, rättsfrågor, kommunikation, internrevision, statistik och informationssystem.

Ordförande och vice ordförande i tillsynsnämnden

Mikrotillsyn I

 • Tillsyn över betydande banker I-VII, XVI

Mikrotillsyn III

 • Analys- och metodstöd
 • Institutionell och sektoriell översyn
 • Tillsynsöversyn och förbindelser med nationella behöriga myndigheter

Tillsynsnämndens sekretariat

 • Auktorisering
 • Kvalitetssäkring
 • SSM:s beslutsfattande
 • Verkställighet och sanktioner

Mikrotillsyn II

 • Tillsyn över betydande banker VIII-XV

Mikrotillsyn IV

 • Centraliserade inspektioner på plats
 • Interna modeller
 • Krishantering
 • Planering och samordning av tillsyn
 • SSM:s riskanalys
 • Tillsynspolicy
 • Utveckling av metoder och standarder