Organisationsschema

Banktillsynen på ECB sköts av

 • tillsynsnämnden
 • fyra verksamhetsenheter som kallas generaldirektorat eller GD
 • tillsynsnämndens sekretariat

De fyra generaldirektoraten heter Mikrotillsyn I, II, III och IV.

ECB:s medlemmar i de gemensamma tillsynsgrupperna sitter på generaldirektoraten Mikrotillsyn I och Mikrotillsyn II.

Varje gemensam tillsynsgrupp leds av en samordnare från ECB och en eller flera delsamordnare från de nationella tillsynsmyndigheterna. Grupperna består av tillsynstjänstemän från både ECB och de nationella myndigheterna.

Gemensamma tillsynsgrupper

Stödtjänster

Flera andra enheter och tjänster inom ECB bistår banktillsynspersonalen i deras tillsynsuppdrag.

De tillhandahåller bl.a. stödtjänster inom IT, HR, budget, rättsfrågor, statistik, kommunikation och administration.

Ordförande och vice ordförande i tillsynsnämnden

Mikrotillsyn I

 • Tillsyn över betydande banker I-VII, XVI

Mikrotillsyn III

 • Analys- och metodstöd
 • Institutionell och sektoriell översyn
 • Tillsynsöversyn och förbindelser med nationella behöriga myndigheter

Tillsynsnämndens sekretariat

 • Auktorisering
 • Kvalitetssäkring
 • SSM:s beslutsfattande
 • Verkställighet och sanktioner

Mikrotillsyn II

 • Tillsyn över betydande banker VIII-XV

Mikrotillsyn IV

 • Centraliserade inspektioner på plats
 • Interna modeller
 • Krishantering
 • Planering och samordning av SEP
 • SSM:s riskanalys
 • Tillsynspolicy
 • Utveckling av metoder och standarder