Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Οργανόγραμμα

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Επιτόπιες Επιθεωρήσεις και Επιθεωρήσεις Εσωτερικών Υποδειγμάτων

 • Επιθεωρήσεις Εσωτερικών Υποδειγμάτων
 • Επιθεωρήσεις Μη Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Επιθεωρήσεις Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Λειτουργικό Πλαίσιο & Ενοποίηση

Εξειδικευμένα Ιδρύματα & Λιγότερο Σημαντικά Ιδρύματα

 • Θεσμική & Τομεακή Επίβλεψη
 • Τμήματα 1 έως 5

Οριζόντια Εποπτεία

 • Εμπειρογνώμονες Ασκήσεων Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων
 • Εμπειρογνώμονες Κεφαλαιαγορών & Διαχείρισης Διαθεσίμων
 • Εμπειρογνώμονες Μη Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Εμπειρογνώμονες Πιστωτικών Κινδύνων
 • Επιχειρηματικά Μοντέλα, Κεφάλαιο & Κρίσεις
 • Εποπτική Μεθοδολογία
 • Εποπτική Πολιτική

Εποπτικές Στρατηγικές & Κίνδυνοι

 • Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού
 • Εποπτικοί Κίνδυνοι - Μη Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
 • Εποπτικοί Κίνδυνοι - Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
 • Στρατηγικοί Κίνδυνοι & Στρατηγικές Αναλύσεις

Διακυβέρνηση & Λειτουργικό Πλαίσιο του ΕΕΜ

 • Αξιολογήσεις Καταλληλότητας
 • Γραμματεία του ΕΕΜ
 • Επιβολή Κυρώσεων
 • Εποπτικές Εγκρίσεις
 • Τεχνολογία & Καινοτομία

Ιδρύματα Γενικών Εργασιών & Ιδρύματα με Διαφοροποιημένα Χαρτοφυλάκια

 • Τμήματα 1 έως 6

Συστημικά & Διεθνή Ιδρύματα

 • Τμήματα 1 έως 6

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων