Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Μικροπροληπτική Εποπτεία I

 • Εποπτεία Σημαντικών Τραπεζών I-VII, XVI, XVII

Μικροπροληπτική Εποπτεία III

 • Ανάλυση & Μεθοδολογική Υποστήριξη
 • Εποπτική Επίβλεψη & Σχέσεις με ΕΑΑ
 • Θεσμική & Τομεακή Επίβλεψη

Γραμματεία του Εποπτικού Συμβουλίου

 • Διασφάλιση Ποιότητας Εποπτικού Έργου
 • Επιβολή Κυρώσεων
 • Εποπτικές Εγκρίσεις
 • Λήψη Αποφάσεων ΕΕΜ

Μικροπροληπτική Εποπτεία II

 • Εποπτεία Σημαντικών Τραπεζών VIII-XV

Μικροπροληπτική Εποπτεία IV

 • Ανάλυση Κινδύνων EEM
 • Ανάπτυξη Μεθοδολογίας & Προτύπων
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Εποπτικές Πολιτικές
 • Εσωτερικά Υποδείγματα
 • Κεντρική Διαχείριση Επιτόπιων Επιθεωρήσεων
 • Σχεδιασμός & Συντονισμός Εποπτείας