Οργανόγραμμα

Στην ΕΚΤ τα καθήκοντα τραπεζικής εποπτείας ασκούνται από:

  • το Εποπτικό Συμβούλιο
  • τέσσερις υπηρεσιακές μονάδες (Γενικές Διευθύνσεις)
  • τη Γραμματεία του Εποπτικού Συμβουλίου

Οι τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις είναι η Μικροπροληπτική Εποπτεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

Στις Γενικές Διευθύνσεις Μικροπροληπτικής Εποπτείας Ι και ΙΙ υπάγονται τα μέλη της ΕΚΤ που μετέχουν στις Μεικτές Εποπτικές Ομάδες (ΜΕΟ).

Κάθε ΜΕΟ έχει τον δικό της συντονιστή από την ΕΚΤ, υποστηρίζεται στο έργο της από έναν ή περισσότερους υποσυντονιστές από τις εθνικές εποπτικές αρχές και περιλαμβάνει επόπτες προερχόμενους τόσο από την ΕΚΤ όσο και από τις εθνικές αρχές.

Μεικτές εποπτικές ομάδες

Κοινές υπηρεσίες

Διάφορες άλλες μονάδες και υπηρεσίες της ΕΚΤ στηρίζουν την ΕΚΤ στην εκτέλεση των εποπτικών της καθηκόντων.

Αυτές οι «κοινές υπηρεσίες» αφορούν μεταξύ άλλων τα πληροφοριακά συστήματα, το ανθρώπινο δυναμικό, τον προϋπολογισμό, τις νομικές υπηρεσίες, τη στατιστική, την επικοινωνία και τη διοίκηση.