Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Οργανόγραμμα

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Επιτόπιες Επιθεωρήσεις και Επιθεωρήσεις Εσωτερικών Υποδειγμάτων

  • Επιθεωρήσεις Εσωτερικών Υποδειγμάτων
  • Επιθεωρήσεις Μη Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
  • Επιθεωρήσεις Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
  • Λειτουργικό Πλαίσιο & Ενοποίηση

Εξειδικευμένα Ιδρύματα & Λιγότερο Σημαντικά Ιδρύματα

  • Θεσμική & Τομεακή Επίβλεψη
  • Τμήματα 1 έως 5

Οριζόντια Εποπτεία

  • Εμπειρογνώμονες Ασκήσεων Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων
  • Εμπειρογνώμονες Κεφαλαιαγορών & Διαχείρισης Διαθεσίμων
  • Εμπειρογνώμονες Μη Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
  • Εμπειρογνώμονες Πιστωτικών Κινδύνων
  • Επιχειρηματικά Μοντέλα & Κεφαλαιακή Επάρκεια
  • Εποπτική Μεθοδολογία
  • Εποπτική Πολιτική

Εποπτικές Στρατηγικές & Κίνδυνοι

  • Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού
  • Εποπτικοί Κίνδυνοι - Μη Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
  • Εποπτικοί Κίνδυνοι - Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
  • Στρατηγικοί Κίνδυνοι & Στρατηγικές Αναλύσεις

Διακυβέρνηση & Λειτουργικό Πλαίσιο του ΕΕΜ

  • Αξιολογήσεις Καταλληλότητας
  • Γραμματεία του ΕΕΜ
  • Επιβολή Κυρώσεων
  • Εποπτικές Εγκρίσεις
  • Τεχνολογία & Καινοτομία

Ιδρύματα Γενικών Εργασιών & Ιδρύματα με Διαφοροποιημένα Χαρτοφυλάκια

  • Τμήματα 1 έως 6

Συστημικά & Διεθνή Ιδρύματα

  • Τμήματα 1 έως 6

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα