Ako sa počíta ročný poplatok za dohľad?

ECB určuje celkovú výšku ročných poplatkov za dohľad na základe ročných nákladov na plnenie úloh dohľadu.

Celkové ročné poplatky

Aká je výška poplatku jednotlivých bánk?

Ročný poplatok za dohľad každej banky pozostáva z:

 • minimálnej zložky a
 • variabilnej zložky.

Minimálna zložka poplatku

Minimálna zložka poplatku sa počíta ako pevne stanovené percento z celkovej sumy ročných poplatkov významných a menej významných bánk.

Minimálna zložka poplatku
Významné banky

Fixná zložka predstavuje 10 % celkovej výšky ročných poplatkov za významné banky a delí sa rovným dielom medzi poplatníkov zaradených do tejto kategórie.

V prípade menších významných inštitúcií, ktorých aktíva nepresahujú 10 mld. €, sa minimálna zložka poplatku znižuje na polovicu.

Menej významné banky

Fixná zložka predstavuje 10 % celkovej výšky ročných poplatkov za menej významné banky a delí sa rovným dielom medzi poplatníkov zaradených do tejto kategórie.

Čo určuje variabilnú zložku poplatku?

Variabilná zložka poplatku

Variabilná zložka poplatku je zvyšná časť poplatku po odpočítaní minimálnej zložky poplatku. Tento rozdiel zahŕňa aj úľavu poskytovanú malým významným bankám.

Výška podielu každej banky na tejto sume sa určuje na základe jej významnosti a rizikového profilu. To znamená, že variabilná zložka poplatku je v prípade väčších a rizikovejších bánk vyššia.

Odhad poplatku

Na odhadnutie svojho ročného poplatku za dohľad budete potrebovať nasledujúce informácie:

Minimálna zložka poplatku

Na jej odhad potrebujete poznať:

 • celkový objem ročných poplatkov za svoju kategóriu (významné alebo menej významné banky)
 • počet poplatníkov:
  Priemerný počet poplatníkov
  ku koncu júla 2019
  Významné banky
  Menej významné banky
  Poplatníci
  Poznámka: Počet poplatníkov sa líši od počtu dohliadaných bánk.
  112 2 440
 • priemerný počet poplatníkov z predchádzajúcich rokov:
  Priemerný počet poplatníkov*
  Významné banky
  Menej významné banky
  ku koncu júla 2018 115 2 766
  ku koncu júla 2017 119 2 916
  ku koncu júla 2016 126 3 077
  ku koncu júla 2015 117 3 193
  ku koncu júla 2014 115 3 191
  * Poznámka: Počet poplatníkov sa líši od počtu dohliadaných bánk.

Variabilná zložka poplatku

Na jej odhad potrebujete poznať:

 • svoje vlastné faktory na výpočet poplatku (celkové aktíva a celkovú rizikovú expozíciu);
 • celkové faktory na výpočet poplatku: súčet celkových aktív a celkovej rizikovej expozície vo svojej kategórii dohliadaných bánk (významné alebo menej významné banky). Tieto údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Aktíva dcérskych spoločností umiestnených v nezúčastnených krajinách a v tretích krajinách sú z tabuľky vyňaté. Pri určovaní faktorov na výpočet poplatku by mali banky tieto aktíva spravidla vyňať. Bankové skupiny sa môžu rozhodnúť takéto aktíva zahrnúť (napr. ak usúdia, že záťaž spojená s výpočtom vyňatých aktív by bola väčšia než predpokladané zníženie poplatku za dohľad);
  Celková priemerná hodnota faktorov na výpočet poplatku (v mld. EUR)
  referenčný dátum 31. decembra 2018
  Významné banky
  Menej významné banky
  Celkové aktíva 19 573 4 415
  Celková riziková expozícia 6 610 2 133
  Hodnoty faktorov na výpočet poplatku v predchádzajúcich rokoch
  Celková priemerná hodnota faktorov na výpočet poplatku (v mld. EUR)
  referenčný dátum 31. decembra 2017
  Významné banky
  Menej významné banky
  Celkové aktíva 19 197 4 675
  Celková riziková expozícia 6 382 2 180
  Celková priemerná hodnota faktorov na výpočet poplatku (v mld. EUR)
  referenčný dátum 31. decembra 2016
  Významné banky
  Menej významné banky
  Celkové aktíva 19 781 4 625
  Celková riziková expozícia 6 577 2 141
  Celková priemerná hodnota faktorov na výpočet poplatku (v mld. EUR)
  referenčný dátum 31. decembra 2015
  Významné banky
  Menej významné banky
  Celkové aktíva 20 233 4 469
  Celková riziková expozícia 6 773 2 137
  Celková priemerná hodnota faktorov na výpočet poplatku (v mld. EUR)
  referenčný dátum 31. decembra 2014
  Významné banky
  Menej významné banky
  Celkové aktíva 20 527 4 669
  Celková riziková expozícia 6 811 2 219
 • počet poplatníkov s minimálnou zložkou poplatku zníženou na polovicu (v prípade významných bánk a významných bankových skupín s objemom celkových aktív 10 mld. € alebo menej – relevantné len pre výpočty významných bánk); v roku 2019 išlo o 16 poplatníkov.

Odhadnite svoj poplatok – príklady za poplatkové obdobie 2019

Na základe uvedených údajov si môžete svoj poplatok odhadnúť pomocou vzorcov uvedených v nasledujúcich príkladoch.

Príklad pre menej významné banky

Vaše údaje

 • celkové aktíva vašej banky: [napríklad: 1 600 000 000 €]
 • celková riziková expozícia vašej banky: [napríklad: 700 000 000 €]

Naše údaje

 • celkový objem ročných poplatkov za menej významné banky: 51 823 349 €
 • výška celkových aktív menej významných bánk: 4 415 000 000 000 €
 • výška celkovej rizikovej expozície menej významných bánk: 2 133 000 000 000 €
 • priemerný počet menej významných poplatníkov: 2 440

Minimálna zložka poplatku = (10 % * 51 823 349 )/2 440 = 2 123,91

Variabilná zložka poplatku = (50 % * 1 600 000 000/4 415 000 000 000 + 50 % * 700 000 000/2 133 000 000 000) * 90 % * 51 823 349 = 16 104,61

Ročný poplatok za dohľad = 2 123,91 + 16 104,61 = 18 228,52

Príklad pre významné banky

Vaše údaje

 • celkové aktíva vašej banky: [napríklad: 166 000 000 000 €]
 • celková riziková expozícia vašej banky: [napríklad: 55 000 000 000 €]

Naše údaje

 • celkový objem ročných poplatkov za významné banky: 524 196 987 €
 • výška celkových aktív významných bánk: 19 573 000 000 000 €
 • výška celkovej rizikovej expozície významných bánk: 6 610 000 000 000 €
 • priemerný počet významných poplatníkov: 112
 • počet poplatníkov s minimálnou zložkou poplatku zníženou na polovicu: 16

Minimálna zložka poplatku = (10 % * 524 196 987 )/112 = 468 033,02

Pred výpočtom variabilnej zložky poplatku je potrebné zohľadniť banky, ktorým bola minimálna zložka poplatku znížená na polovicu: 524 196 987 – (112 – 16) * 468 033,02 – 16 * 468 033,02/2 = 475 521 552,49

Variabilná zložka poplatku = (50 % * 166 000 000 000/19 573 000 000 000 + 50 % * 55 000 000 000/6 610 000 000 000) * 475 521 552,49 = 1 978 342,32

Ročný poplatok za dohľad = 468 033,02 + 1 978 342,32 = 2 446 375,34

Pomocou uvedených informácií môžete odhadnúť výšku svojho poplatku. ECB váš poplatok určuje na základe predložených faktorov na výpočet poplatku, pričom presná suma účtovaná ECB je uvedená vo vašom ročnom platobnom výmere.

Odhady sú len približné, pretože počet dohliadaných bánk a teda aj počet poplatníkov sa neustále mení. Uvedený priemerný počet slúži len na ilustračné účely; nevzťahuje sa na počet existujúcich dohliadaných bánk za žiadne konkrétne referenčné obdobie. V prípade zmeny situácie banky, resp. jej potvrdenia zo strany príslušného vnútroštátneho orgánu, po dni uzávierky výpočtu ročných poplatkov za dohľad (koniec júla) okrem toho dochádza k spätným opravám poplatkov.