Ako sa počíta ročný poplatok za dohľad?

ECB určuje celkovú výšku ročných poplatkov za dohľad na základe ročných nákladov na plnenie úloh dohľadu. Celkové náklady sa rozdeľujú do dvoch kategórií:

  • priamy dohľad – poplatky účtované významným bankám podliehajúcim priamemu dohľadu ECB,
  • nepriamy dohľad – poplatky účtované menej významným bankám podliehajúcim priamemu dohľadu príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu.

Rozhodnutie o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad sa zverejňuje zakaždým do 30. apríla daného roka.

Celkové ročné poplatky

Aká je výška poplatku jednotlivých bánk?

Ročný poplatok za dohľad každej banky pozostáva z:

  • minimálnej zložky a
  • variabilnej zložky.

Minimálna zložka poplatku

Minimálna zložka poplatku sa počíta ako pevne stanovené percento z celkovej sumy ročných poplatkov významných a menej významných bánk.

Minimálna zložka poplatku
Významné banky

Fixná zložka predstavuje 10 % celkovej výšky ročných poplatkov za významné banky a delí sa rovným dielom medzi poplatníkov zaradených do tejto kategórie.

V prípade menších významných inštitúcií, ktorých aktíva nepresahujú 10 mld. €, sa minimálna zložka poplatku znižuje na polovicu.

Menej významné banky

Fixná zložka predstavuje 10 % celkovej výšky ročných poplatkov za menej významné banky a delí sa rovným dielom medzi poplatníkov zaradených do tejto kategórie.

Čo určuje variabilnú zložku poplatku?

Componenta variabilă a taxei

Variabilná zložka poplatku je zvyšná časť poplatku po odpočítaní minimálnej zložky poplatku.

Výška podielu každej banky na tejto sume sa určuje na základe jej významnosti a rizikového profilu. To znamená, že variabilná zložka poplatku je v prípade väčších a rizikovejších bánk vyššia.

Odhad poplatku

Dohliadané banky si môžu pomocou týchto zverejnených informácií a vlastných vykázaných faktorov na výpočet poplatku (celkové aktíva a celková riziková expozícia) odhadnúť svoj ročný poplatok za dohľad. ECB v každom vystavenom platobnom výmere uvádza podrobnosti o jednotlivých faktoroch na výpočet poplatku každej dohliadanej banky alebo skupiny bánk.

Na odhad ročného poplatku sú potrebné nasledujúce informácie:

Pri určovaní faktorov na výpočet poplatku by dohliadané subjekty spravidla nemali zahŕňať aktíva dcérskych spoločností v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách. Dohliadané skupiny sa môžu rozhodnúť, že takéto aktíva zahrnú (napr. ak usúdia, že záťaž spojená s výpočtom výnimiek by bola väčšia než predpokladané zníženie poplatku za dohľad). V súhrnných priemerných hodnotách uvedených nižšie takéto aktíva nie sú zahrnuté.

Hodnoty faktorov na výpočet poplatku (v mld. EUR)
Referenčný dátum 31. decembra 2015
Významné banky
Menej významné banky
Uplatnené aktíva spolu 20 233 4 469
Uplatnená celková riziková expozícia 6 773 2 137
Hodnoty faktorov na výpočet poplatku za predchádzajúce roky
Hodnoty faktorov na výpočet poplatku (v mld. EUR)
Referenčný dátum 31. decembra 2014
Významné banky
Menej významné banky
Uplatnené aktíva spolu 20 527 4 669
Uplatnená celková riziková expozícia 6 811 2 219

Vzhľadom na uplatnenie článkov 7 a 10 ods. 6 nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad – o zmene stavu (licencie a štatútu) a výpočte ročného poplatku za dohľad jednotlivých poplatníkov – sú uvedené hodnoty len orientačné. Uvedená suma sa preto nemôže presne zhodovať s účtovanou sumou, ktorú ECB uvádza v oznámení o poplatku za dohľad.