Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ako sa počíta ročný poplatok za dohľad?

ECB určuje celkovú výšku ročných poplatkov za dohľad na základe ročných nákladov na plnenie úloh dohľadu.

Celkové ročné poplatky

Aká je výška poplatku jednotlivých bánk?

Ročný poplatok za dohľad každej banky pozostáva z:

 • minimálnej zložky a
 • variabilnej zložky.

Minimálna zložka poplatku

Minimálna zložka poplatku sa počíta ako pevne stanovené percento z celkovej sumy ročných poplatkov významných a menej významných bánk.

Minimálna zložka poplatku
Významné banky

Fixná zložka predstavuje 10 % celkovej výšky ročných poplatkov za významné banky a delí sa rovným dielom medzi poplatníkov zaradených do tejto kategórie.

V prípade menších významných inštitúcií, ktorých aktíva nepresahujú 10 mld. € na najvyššej úrovni konsolidácie, sa minimálna zložka poplatku znižuje na polovicu.

Menej významné banky

Fixná zložka predstavuje 10 % celkovej výšky ročných poplatkov za menej významné banky a delí sa rovným dielom medzi poplatníkov zaradených do tejto kategórie.

V prípade menších menej významných inštitúcií, ktorých celkové aktíva nepresahujú 1 mld. € na najvyššej úrovni konsolidácie, sa minimálna zložka poplatku znižuje na polovicu.

Čo určuje variabilnú zložku poplatku?

Variabilná zložka poplatku

Variabilná zložka poplatku je zvyšná časť poplatku po odpočítaní minimálnej zložky poplatku. Súčasťou tohto rozdielu je zľava poskytnutá menším bankám v oboch kategóriách.

Výška podielu každej banky na tejto sume sa určuje na základe jej významnosti a rizikového profilu. To znamená, že variabilná zložka poplatku je v prípade väčších a rizikovejších bánk vyššia.

Odhad poplatku

Nasledujúce informácie slúžia len na ilustráciu a ako pomôcka na približné odhadnutie vášho poplatku. ECB váš poplatok určuje na základe predložených faktorov výpočtu poplatku, pričom presná suma, ktorú ECB účtuje, je uvedená vo vašom ročnom platobnom výmere.

Odhad poplatku nemôže byť presný, pretože vychádza z očakávaných nákladov za poplatkové obdobie, zatiaľ čo ECB poplatky účtuje na základe skutočných nákladov. Vzhľadom na to, že priemerný počet bánk, ktorým sa bude poplatok účtovať, ani ich faktory výpočtu poplatku nebudú známe až do samotného vymerania poplatku, odhad vychádza z údajov o poplatníkoch a faktorov výpočtu poplatku za predchádzajúci rok.

V prípade zmeny postavenia banky, resp. potvrdenia zmeny zo strany príslušného vnútroštátneho orgánu až po dni uzávierky výpočtu ročných poplatkov za dohľad okrem toho dochádza k spätným korekciám poplatkov.

Na odhadnutie svojho ročného poplatku za dohľad za rok 2021 budete potrebovať nasledujúce informácie:

Minimálna zložka poplatku

Na jej odhad potrebujete poznať:

 • celkový odhadovaný objem ročných nákladov za svoju kategóriu (významné alebo menej významné banky):
  Odhadované ročné náklady za poplatkové obdobie 2021 (v mil. EUR) Významné banky Menej významné banky
    554,3 40,2
 • počet poplatníkov:
  Priemerný počet poplatníkov
  za poplatkové obdobie 2020
  Významné banky Menej významné banky
  PoplatníciPoznámka: Počet poplatníkov sa líši od počtu dohliadaných bánk. 112 2 318
 • priemerný počet poplatníkov z predchádzajúcich rokov:
  Priemerný počet poplatníkov Významné banky Menej významné banky
  ku koncu júla 2019 112 2 440
  ku koncu júla 2018 115 2 766
  ku koncu júla 2017 119 2 916
  ku koncu júla 2016 126 3 077
  ku koncu júla 2015 117 3 193
  ku koncu júla 2014 115 3 191
  Poznámka: Počet poplatníkov sa líši od počtu dohliadaných bánk.

Variabilná zložka poplatku

Na jej odhad potrebujete poznať:

 • svoje vlastné faktory výpočtu poplatku (celkové aktíva a celkovú rizikovú expozíciu),
 • celkové faktory výpočtu poplatku: súčet celkových aktív a celkovej rizikovej expozície vo svojej kategórii dohliadaných bánk (významné alebo menej významné banky). Tieto údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Aktíva dcérskych spoločností umiestnených v nezúčastnených členských štátoch a v tretích krajinách sú z tabuľky vyňaté. Banky by takéto aktíva na účely určenia svojich faktorov výpočtu poplatku spravidla mali vyňať. Bankové skupiny sa však môžu rozhodnúť takéto aktíva zahrnúť (napr. ak usúdia, že náročnosť výpočtu vyňatých aktív by bola vyššia než predpokladané zníženie poplatku za dohľad).
  Celkové priemerné hodnoty faktorov výpočtu poplatku (v mld. EUR)
  za poplatkové obdobie 2020
  Významné banky Menej významné banky
  Celkové aktíva 20 218 4 515
  Celková riziková expozícia 6 846 2 226
  Hodnoty faktorov výpočtu poplatku v predchádzajúcich rokoch
  Celková priemerná hodnota faktorov výpočtu poplatku (v mld. EUR)
  referenčný dátum 31. december 2018
  Významné banky Menej významné banky
  Celkové aktíva 19 573 4 415
  Celková riziková expozícia 6 610 2 133
  Celková priemerná hodnota faktorov výpočtu poplatku (v mld. EUR)
  referenčný dátum 31. december 2017
  Významné banky Menej významné banky
  Celkové aktíva 19 197 4 675
  Celková riziková expozícia 6 382 2 180
  Celková priemerná hodnota faktorov výpočtu poplatku (v mld. EUR)
  referenčný dátum 31. december 2016
  Významné banky Menej významné banky
  Celkové aktíva 19 781 4 625
  Celková riziková expozícia 6 577 2 141
  Celková priemerná hodnota faktorov výpočtu poplatku (v mld. EUR)
  referenčný dátum 31. december 2015
  Významné banky Menej významné banky
  Celkové aktíva 20 233 4 469
  Celková riziková expozícia 6 773 2 137
  Celková priemerná hodnota faktorov výpočtu poplatku (v mld. EUR)
  referenčný dátum 31. december 2014
  Významné banky Menej významné banky
  Celkové aktíva 20 527 4 669
  Celková riziková expozícia 6 811 2 219
 • významné banky a významné bankové skupiny: počet poplatníkov s polovičnou minimálnou zložkou poplatku (celkové aktíva nepresahujú 10 mld. €): 18
 • menej významné banky a menej významné bankové skupiny: počet poplatníkov s polovičnou minimálnou zložkou poplatku (celkové aktíva nepresahujú 1 mld. €): 1 439

Odhad poplatku – príklady za poplatkové obdobie 2021

Na základe uvedených údajov si môžete svoj poplatok odhadnúť pomocou vzorcov uvedených v nasledujúcich príkladoch.

Príklad pre menej významné banky, ktorých celkové aktíva nepresahujú 1 mld. €

Vaše údaje

 • celkové aktíva vašej banky: [napríklad: 1 600 000 000 €]
 • celková riziková expozícia vašej banky: [napríklad: 700 000 000 €]

Naše údaje

 • celkový objem ročných poplatkov za menej významné banky: 40 200 000 €
 • výška celkových aktív menej významných bánk: 4 515 000 000 000 €
 • výška celkovej rizikovej expozície menej významných bánk: 2 226 000 000 000 €
 • priemerný počet menej významných poplatníkov: 2 318
 • počet poplatníkov s minimálnou zložkou poplatku zníženou na polovicu: 1 439

Minimálna zložka poplatku = (10 % * 40 200 000 €)/2 318 = 1 734,25 €

Pred výpočtom variabilnej zložky poplatku je potrebné zohľadniť banky, ktorým bola minimálna zložka poplatku znížená na polovicu:
40 200 000 € – (2 318 – 1 439) * 1 734,25 € – 1 439 * 1 734,25 €/2 = 37 427 795,51 €

Variabilná zložka poplatku = (50 % * 1 600 000 000 €/4 515 000 000 000 € + 50 % * 700 000 000 €/2 226 000 000 000 €) * 37 427 795,51 € = 12 516,60 €

Ročný poplatok za dohľad = 1 734,25 € + 12 516,60 € = 14 250,85 €

Príklad pre menej významné banky, ktorých celkové aktíva nepresahujú 1 mld. €

Vaše údaje

 • celkové aktíva vašej banky: [napríklad: 600 000 000 €]
 • celková riziková expozícia vašej banky: [napríklad: 250 000 000 €]

Naše údaje

 • celkový objem ročných poplatkov za menej významné banky: 40 200 000 €
 • výška celkových aktív menej významných bánk: 4 515 000 000 000 €
 • výška celkovej rizikovej expozície menej významných bánk: 2 226 000 000 000 €
 • priemerný počet menej významných poplatníkov: 2 318
 • počet poplatníkov s minimálnou zložkou poplatku zníženou na polovicu: 1 439

Minimálna zložka poplatku = (10 % * 40 200 000 €)/2 318 * 0,5 = 867,13 €

Pred výpočtom variabilnej zložky poplatku je potrebné zohľadniť banky, ktorým bola minimálna zložka poplatku znížená na polovicu:
40 200 000 € – (2 318 – 1 439) * 1 734,25 € – 1 439 * 1 734,25 €/2 = 37 427 795,51 €

Variabilná zložka poplatku = (50 % * 600 000 000 €/4 515 000 000 000 € + 50 % * 250 000 000 €/2 226 000 000 000 €) * 37 427 795,51 € = 4 588,64 €

Ročný poplatok za dohľad = 867,13 € + 4 588,64 € = 5 455,76 €

Príklad pre významné banky

Vaše údaje

 • celkové aktíva vašej banky: [napríklad: 166 000 000 000 €]
 • celková riziková expozícia vašej banky: [napríklad: 55 000 000 000 €]

Naše údaje

 • celkový objem ročných poplatkov za významné banky: 554 300 000 €
 • výška celkových aktív významných bánk: 20 218 000 000 000 €
 • výška celkovej rizikovej expozície významných bánk: 6 846 000 000 000 €
 • priemerný počet významných poplatníkov: 112
 • počet poplatníkov s minimálnou zložkou poplatku zníženou na polovicu: 18

Minimálna zložka poplatku = (10 % * 554 300 000 €)/112 = 494 910,71 €

Pred výpočtom variabilnej zložky poplatku je potrebné zohľadniť banky, ktorým bola minimálna zložka poplatku znížená na polovicu:
554 300 000 € – (112 – 18) * 494 910,71 € – 18 * 494 910,71€/2 = 503 324 196,43 €

Variabilná zložka poplatku = (50 % * 166 000 000 000 €/20 218 000 000 000 € + 50 % * 55 000 000 000 €/6 846 000 000 000 €) * 503 324 196,43 € = 4 088 098,25 €

Ročný poplatok za dohľad = 494 910,71 € + 4 088 098,25 € = 4 583 008,97 €

Všetky stránky v tejto sekcii