Как се изчислява годишната надзорна такса?

ЕЦБ изчислява годишните разходи във връзка с надзорните си задачи, за да определи общия размер на годишните надзорни такси. Впоследствие общите разходи се разделят на две категории:

  • за пряк надзор – таксите се начисляват на значимите банки, които са под пряк надзор на ЕЦБ
  • за непряк надзор – таксите се начисляват на по-малко значимите банки, които са под пряк надзор на съответните национални надзорни органи

Решението за общия размер на годишните надзорни такси се публикува до датата 30 април на всяка година.

Общ размер на годишните такси

Какъв е размерът на таксата за всяка банка?

Годишната надзорна такса за всяка банка е съставена от:

  • минимален компонент на таксата
  • променлив компонент на таксата

Минимален компонент на таксата

Минималният компонент на таксата се основава на фиксиран процент от общия размер на годишните такси за значимите и по-малко значимите банки.

Минимален компонент на таксата
Значими банки

Фиксираният дял е 10% от общия размер на годишните такси за значимите банки и се разпределя поравно между задължените лица за таксата в тази категория.

За по-малките значими институции с общи активи на стойност не по-голяма от 10 млрд. евро минималният компонент на таксата е наполовина.

По-малко значими банки

Фиксираният дял е 10% от общия размер на годишните такси за по-малко значимите банки и се разпределя поравно между задължените лица за таксата в тази категория.

Какво определя променливия компонент на таксата?

Променлив компонент на таксата

Променливият компонент включва оставащия размер на таксата след приспадане на минималния ѝ компонент.

Всяка банка заплаща дял от тази сума въз основа на значимостта си и рисковия си профил. Това означава, че по-големите и по-рисковите банки заплащат по-висок променлив компонент на таксата.

Как да пресметнете своята надзорна такса

Поднадзорните банки могат да направят приблизително изчисление на годишната си надзорна такса, като използват публикуваната информация, както и собствените си фактори за таксата (общи активи и обща рискова експозиция), предоставени от задължените лица за таксата. ЕЦБ описва подробно факторите за таксата на всяка поднадзорна банка или група банки във всяко издадено известие за таксата.

За пресмятането на годишната такса е необходима следната информация:

За целите на изчисляването на факторите за таксата поднадзорните лица следва по правило да изключват активите на дъщерните предприятия, намиращи се в неучастващи държави и в трети държави. Поднадзорните групи могат да решат да не приспадат такива активи (например ако сметнат, че бремето на изчисляването на сумата, която ще бъде приспадната, надвишава очакваното намаление на надзорната такса). В представените по-долу общи средни стойности такива активи са изключени.

Размер на факторите за таксата (млрд. евро)
референтна дата 31 декември 2015 г.
Значими банки
По-малко значими банки
Общи активи 20 233 4 469
Обща рискова експозиция 6 773 2 137
Размер на факторите за таксата за предходни години
Размер на факторите за таксата (млрд. евро)
референтна дата 31 декември 2014 г.
Значими банки
По-малко значими банки
Общи активи 20 527 4 669
Обща рискова експозиция 6 811 2 219

Обърнете внимание, че горната информация служи само за приблизително изчисление поради прилагането на член 7 и член 10, параграф 6 на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси, които засягат съответно промени в състоянието (лицензиране и статут) и изчисляването на годишната надзорна такса, платима от всяко задължено лице за таксата. Ето защо тя не може да осигури точно съвпадение с начисления от ЕЦБ размер на таксата, посочен в известието за надзорна такса.