Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Как се изчислява годишната надзорна такса?

ЕЦБ изчислява годишните разходи по надзорните си задачи, за да определи общия размер на годишните надзорни такси.

Общ размер на годишните такси

Какъв е размерът на таксата за всяка банка?

Годишната надзорна такса за всяка банка е съставена от:

 • минимален компонент на таксата
 • променлив компонент на таксата

Минимален компонент на таксата

Минималният компонент на таксата се основава на фиксиран процент от общия размер на годишните такси за значимите и по-малко значимите банки.

Минимален компонент на таксата
Значими банки

Фиксираният дял е 10% от общия размер на годишните такси за значимите банки и се разпределя поравно между задължените лица за таксата в тази категория.

За по-малките значими институции с общи активи в размер до 10 млрд. евро на най-високото равнище на консолидация минималният компонент на таксата е намален наполовина.

По-малко значими банки

Фиксираният дял е 10% от общия размер на годишните такси за по-малко значимите банки и се разпределя поравно между задължените лица за таксата в тази категория.

За по-малките по-малко значими институции с общи активи в размер до 1 млрд. евро на най-високото равнище на консолидация минималният компонент на таксата е намален наполовина.

Какво определя променливия компонент на таксата?

Променливият компонент представлява остатъкът след приспадане на минималния размер на таксата от общата сума на годишните такси (включително отстъпката за по-малките банки във всяка категория).

Всяка банка заплаща дял от тази сума въз основа на значимостта си и рисковия си профил. Това означава, че по-големите и по-рисковите банки имат по-висок променлив компонент на таксата.

Как да пресметнете своята надзорна такса

Информацията в този раздел е само за ориентация, с цел да Ви помогне да пресметнете приблизително надзорната си такса. ЕЦБ ще изчисли реалната Ви надзорна такса въз основа на предоставените от Вас фактори за таксата, а точният размер на начислената такса ще бъде посочен в годишното известие за надзорна такса.

Калкулаторът за таксата използва очакваните разходи за периода на таксуване, докато реалните начислени от ЕЦБ такси зависят от действителните разходи. Освен това средният брой на задължените лица за таксата и техните фактори за таксата ще станат известни едва при начисляването. Ето защо калкулаторът използва данните от предходната година. Следователно прогнозният размер на таксата е само ориентировъчен.

Наред с това се извършват ретроактивни корекции на таксите, когато състоянието на дадена банка се промени след крайната дата за годишното изчисляване на надзорните такси или когато такива промени бъдат потвърдени от националния компетентен орган едва след крайната дата.

За да пресметнете своята годишна надзорна такса за 2024 г., ще Ви е необходима следната информация:

Минимален компонент на таксата

За да го пресметнете, ще са Ви необходими:

 • общият прогнозен размер на годишните разходи за Вашата категория (значими или по-малко значими банки)
  Прогнозен размер на годишните разходи за периода на таксуване 2024 г. (млн. евро) Значими банки По-малко значими банки
    633,4 27,6
 • средният брой на задължените лица за таксата:
  Среден брой на задължените лица за таксата за периода на таксуване 2023 г. Значими банки По-малко значими банки

  109 2 042
  Забележка: Броят на задължените лица за таксата не съвпада с броя на поднадзорните банки.
  Средният брой на задължените лица за таксата в предходни години
  Среден брой на задължените лица за таксата Значими банки По-малко значими банки
  за периода на таксуване 2022 г. 110 2 130
  за периода на таксуване 2021 г. 114 2 215
  за периода на таксуване 2020 г. 112 2 318
  в края на юли 2019 г. 112 2 440
  в края на юли 2018 г. 115 2 766
  в края на юли 2017 г. 119 2 916
  в края на юли 2016 г. 126 3 077
  в края на юли 2015 г. 117 3 193
  в края на юли 2014 г. 115 3 191
  Забележка: Броят на задължените лица за таксата не съвпада с броя на поднадзорните банки.
 • броят на значимите банки и значимите банкови групи, за които минималният компонент на таксата беше намален наполовина през 2023 г. (т.е. онези от тях с общ размер на активите до 10 млрд. евро): 8
 • броят на по-малко значимите банки и по-малко значимите банкови групи, за които минималният компонент на таксата беше намален наполовина през 2023 г. (т.е. онези от тях с общ размер на активите до 1 млрд. евро): 1 083

Променлив компонент на таксата

За да го пресметнете, ще са Ви необходими:

 • Вашите собствени фактори за таксата (общи активи и обща рискова експозиция)
 • общите фактори за таксата: съвкупните размери на общите активи и общите рискови експозиции във Вашата категория поднадзорни банки (значими или по-малко значими), посочени в таблицата по-долу. В таблицата не са включени активите на дъщерни дружества, разположени в неучастващи държави членки и в трети страни. По правило банките следва да изключват такива активи при изчисляването на факторите за таксата. Банковите групи обаче могат да решат да ги включат (например ако сметнат, че бремето на изчисляването на сумата, която ще бъде изключена, надвишава очакваното намаление на надзорната такса).

  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро) за периода на таксуване 2023 г. Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 23 838 5 045
  Обща рискова експозиция 7 348 2 457
  Стойности на факторите за таксата за предходни години
  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро) за периода на таксуване 2022 г. Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 23 165 4 934
  Обща рискова експозиция 7 158 2 369
  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро) за периода на таксуване 2021 г. Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 22 232 4 751
  Обща рискова експозиция 6 930 2 248
  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро) за периода на таксуване 2020 г. Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 20 218 4 515
  Обща рискова експозиция 6 846 2 226
  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро) за периода на таксуване 2019 г. Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 19 573 4 415
  Обща рискова експозиция 6 610 2 133
  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро) за периода на таксуване 2018 г. Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 19 197 4 675
  Обща рискова експозиция 6 382 2 180
  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро) за периода на таксуване 2017 г. Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 19 781 4 625
  Обща рискова експозиция 6 577 2 141
  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро) за периода на таксуване 2016 г. Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 20 233 4 469
  Обща рискова експозиция 6 773 2 137
  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро) за периоди на таксуване 2015 г. и 2014 г. Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 20 527 4 669
  Обща рискова експозиция 6 811 2 219

Пресметнете своята такса за 2024 г.

Данните са интегрирани в инструмент за изчисляване, който ще Ви помогне да пресметнете годишната надзорна такса на Вашата банка. Кликнете върху връзката по-долу и следвайте инструкциите във файла.

Калкулатор за таксата

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал