Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Как се изчислява годишната надзорна такса?

ЕЦБ изчислява годишните разходи по надзорните си задачи, за да определи общия размер на годишните надзорни такси.

Общ размер на годишните такси

Какъв е размерът на таксата за всяка банка?

Годишната надзорна такса за всяка банка е съставена от:

 • минимален компонент на таксата
 • променлив компонент на таксата

Минимален компонент на таксата

Минималният компонент на таксата се основава на фиксиран процент от общия размер на годишните такси за значимите и по-малко значимите банки.

Минимален компонент на таксата
Значими банки

Фиксираният дял е 10% от общия размер на годишните такси за значимите банки и се разпределя поравно между задължените лица за таксата в тази категория.

За по-малките значими институции с общи активи в размер до 10 млрд. евро на най-високото равнище на консолидация минималният компонент на таксата е намален наполовина.

По-малко значими банки

Фиксираният дял е 10% от общия размер на годишните такси за по-малко значимите банки и се разпределя поравно между задължените лица за таксата в тази категория.

За по-малките по-малко значими институции с общи активи в размер до 1 млрд. евро на най-високото равнище на консолидация минималният компонент на таксата е намален наполовина.

Какво определя променливия компонент на таксата?

Променлив компонент на таксата

Променливият компонент се състои от оставащия размер на таксата след приспадане на минималния ѝ компонент. Разликата включва и отстъпката, която ползват по-малките банки във всяка категория.

Всяка банка заплаща дял от тази сума въз основа на значимостта си и рисковия си профил. Това означава, че по-големите и по-рисковите банки заплащат по-висок променлив компонент на таксата.

Как да пресметнете своята надзорна такса

Информацията по-долу е само за ориентация и може единствено да Ви помогне да пресметнете приблизително надзорната си такса. ЕЦБ изчислява надзорната Ви такса въз основа на предоставените от Вас фактори за таксата, а точният размер на начислената такса се посочва в годишното известие за надзорна такса.

Прогнозната надзорна такса не може да бъде точна, защото се основава на очакваните разходи за периода на таксуване, докато ЕЦБ начислява таксата въз основа на действителните разходи. Освен това, тъй като средният брой банки, на които ще бъде начислена такса, и техните фактори за таксата ще станат известни едва при начисляването, се използват задължените лица за таксата и факторите за таксата за предходната година.

Наред с това се извършват ретроактивни корекции на таксите, когато състоянието на дадена банка се промени след крайната дата за годишното изчисляване на надзорните такси или когато такива промени бъдат потвърдени от националния компетентен орган едва след крайната дата.

За да пресметнете своята годишна надзорна такса за 2022 г., ще Ви трябва следната информация.

Минимален компонент на таксата

За да го пресметнете, ще Ви трябват:

 • общият прогнозен размер на годишните разходи за Вашата категория (значими или по-малко значими банки)
  Прогнозен размер на годишните разходи за периода на таксуване 2022 г. (млн. евро) Значими банки По-малко значими банки
    596,9 27,2
 • броят на задължените лица за таксата:
  Среден брой на задължените лица за таксата
  за периода на таксуване 2021 г.
  Значими банки По-малко значими банки
  Задължени лица за таксата 114 2 215
  Забележка: Броят на задължените лица за таксата не съвпада с броя на поднадзорните банки.
 • среден брой на задължените лица за таксата в предходни години:
  Среден брой на задължените лица за таксата Значими банки По-малко значими банки
  за периода на таксуване 2020 г. 112 2 318
  в края на юли 2019 г. 112 2 440
  в края на юли 2018 г. 115 2 766
  в края на юли 2017 г. 119 2 916
  в края на юли 2016 г. 126 3 077
  в края на юли 2015 г. 117 3 193
  в края на юли 2014 г. 115 3 191
  Забележка: Броят на задължените лица за таксата не съвпада с броя на поднадзорните банки.

Променлив компонент на таксата

За да го пресметнете, ще Ви трябват:

 • Вашите собствени фактори за таксата (общи активи и обща рискова експозиция)
 • общите фактори за таксата: съвкупните размери на общите активи и общите рискови експозиции във Вашата категория поднадзорни банки (значими или по-малко значими). Те са представени в таблицата по-долу. В таблицата не са включени активите на дъщерни дружества, разположени в неучастващи държави членки и в трети страни. По правило банките следва да изключват такива активи при изчисляването на факторите за таксата. Банковите групи обаче могат да решат да ги включат (например ако сметнат, че бремето на изчисляването на сумата, която ще бъде изключена, надвишава очакваното намаление на надзорната такса).
  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро);
  за периода на таксуване 2021 г.
  Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 22 232 4 751
  Обща рискова експозиция 6 930 2 248
  Стойности на факторите за таксата от предходни години
  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро); за периода на таксуване 2020 г. Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 20 218 4 515
  Обща рискова експозиция 6 846 2 226
  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро);
  референтна дата 31 декември 2018 г.
  Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 19 573 4 415
  Обща рискова експозиция 6 610 2 133
  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро);
  референтна дата 31 декември 2017 г.
  Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 19 197 4 675
  Обща рискова експозиция 6 382 2 180
  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро);
  референтна дата 31 декември 2016 г.
  Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 19 781 4 625
  Обща рискова експозиция 6 577 2 141
  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро);
  референтна дата 31 декември 2015 г.
  Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 20 233 4 469
  Обща рискова експозиция 6 773 2 137
  Агрегирани средни стойности на факторите за таксата (млрд. евро);
  референтна дата 31 декември 2014 г.
  Значими банки По-малко значими банки
  Общо активи 20 527 4 669
  Обща рискова експозиция 6 811 2 219
 • за значимите банки и значимите банкови групи – броят на задължените лица за таксата, за които минималният компонент на таксата ще бъде намален наполовина, т.е. онези от тях с общ размер на активите до 10 млрд. евро: 13
 • за по-малко значимите банки и по-малко значимите банкови групи – броят на задължените лица за таксата, за които минималният компонент на таксата ще бъде намален наполовина, т.е. онези от тях с общ размер на активите до 1 млрд. евро: 1 296

Пресметнете своята такса – примери за периода на таксуване 2022 г.

След като разполагате с гореописаните данни, вече можете да пресметнете своята такса, като използвате уравненията в примерите по-долу.

Пример за по-малко значими банки с общ размер на активите над 1 млрд. евро

Вашите данни

 • общи активи на Вашата банка: [за целите на примера: 1 600 000 000 евро]
 • обща рискова експозиция на Вашата банка: [за целите на примера: 700 000 000 евро]

Нашите данни

 • размер на общата годишна такса за по-малко значимите банки: 27 200 000 евро
 • сума на общите активи на по-малко значимите банки: 4 751 000 000 000 евро
 • сума на общите рискови експозиции на по-малко значимите банки: 2 248 000 000 000 евро
 • среден брой на задължените лица за таксата при по-малко значимите банки: 2 215
 • брой на задължените лица за таксата, чийто минимален компонент на таксата ще бъде намален наполовина: 1 296

Минимален компонент на таксата = (10% * 27 200 000)/2215 = 1227,99

Преди да пресметнем променливия компонент на таксата, трябва да вземем предвид банките, чийто минимален компонент на таксата ще бъде намален наполовина, както следва: 27 200 000 - (2215 - 1296) * 1227,99 - 1296 * 1227,99/2 = 25 275 738,15

Променлив компонент на таксата = (50% * 1 600 000 000/4 751 000 000 000 + 50% * 700 000 000/2 248 000 000 000) * 25 275 738,15 = 8191,35

Годишна надзорна такса = 1227,99 + 8191,35 = 9419,34

Пример за по-малко значими банки с общ размер на активите до 1 млрд. евро

Вашите данни

 • общи активи на Вашата банка: [за целите на примера: 600 000 000 евро]
 • обща рискова експозиция на Вашата банка: [за целите на примера: 250 000 000 евро]

Нашите данни

 • размер на общата годишна такса за по-малко значимите банки: 27 200 000 евро
 • сума на общите активи на по-малко значимите банки: 4 751 000 000 000 евро
 • сума на общите рискови експозиции на по-малко значимите банки: 2 248 000 000 000 евро
 • среден брой на задължените лица за таксата при по-малко значимите банки: 2 215
 • брой на задължените лица за таксата, чийто минимален компонент на таксата ще бъде намален наполовина: 1 296

Минимален компонент на таксата = (10% * 27 200 000 )/2215 * 0,5 = 614,00

Преди да пресметнем променливия компонент на таксата, трябва да вземем предвид банките, чийто минимален компонент на таксата ще бъде намален наполовина, както следва: 27 200 000 – (2215 - 1296) * 1227,99 - 1296 * 1227,99/2 = 25 275 738,15

Променлив компонент на таксата = (50% * 600 000 000/4 751 000 000 000 + 50% * 250 000 000/2 248 000 000 000) * 25 275 738,15 = 3001,48

Годишна надзорна такса = 614,00 + 3001,48 = 3615,48

Пример за значимите банки

Вашите данни

 • общи активи на Вашата банка: [за целите на примера: 166 000 000 000 евро]
 • обща рискова експозиция на Вашата банка: [за целите на примера: 55 000 000 000 евро]

Нашите данни

 • размер на общата годишна такса за значимите банки: 596 900 000 евро
 • сума на общите активи на значимите банки: 22 232 000 000 000 евро
 • сума на общите рискови експозиции на значимите банки: 6 930 000 000 000 евро
 • среден брой на задължените лица за таксата при значимите банки: 114
 • брой на задължените лица за таксата, чийто минимален компонент на таксата ще бъде намален наполовина: 13

Минимален компонент на таксата = (10% * 596 900 000)/114 = 523 596,49

Преди да пресметнем променливия компонент на таксата, трябва да вземем предвид банките, чийто минимален компонент на таксата е бил намален наполовина, както следва: 596 900 000 – (114 - 13) * 523 596,49 - 13 * 523 596,49/2 = 540 613 377,19

Променлив компонент на таксата = (50% * 166 000 000 000/22 232 000 000 000 + 50% * 55 000 000 000/6 930 000 000 000) * 540 613 377,19 = 4 163 594,09

Годишна надзорна такса = 523 596,49 + 4 163 594,09 = 4 687 190,58

Всички страници в този раздел

Whistleblowing