Как се изчислява годишната надзорна такса?

ЕЦБ изчислява годишните разходи във връзка с надзорните си задачи, за да определи общия размер на годишните надзорни такси. Впоследствие общите разходи се разделят на две категории:

 • за пряк надзор – таксите се начисляват на значимите банки, които са под пряк надзор на ЕЦБ
 • за непряк надзор – таксите се начисляват на по-малко значимите банки, които са под пряк надзор на съответните национални надзорни органи

Решението за общия размер на годишните надзорни такси се публикува до датата 30 април на всяка година.

Общ размер на годишните такси

Какъв е размерът на таксата за всяка банка?

Годишната надзорна такса за всяка банка е съставена от:

 • минимален компонент на таксата
 • променлив компонент на таксата

Минимален компонент на таксата

Минималният компонент на таксата се основава на фиксиран процент от общия размер на годишните такси за значимите и по-малко значимите банки.

Минимален компонент на таксата
Значими банки

Фиксираният дял е 10% от общия размер на годишните такси за значимите банки и се разпределя поравно между задължените лица за таксата в тази категория.

За по-малките значими институции с общи активи в размер на 10 млрд. евро или по-малко минималният компонент на таксата е намален наполовина.

По-малко значими банки

Фиксираният дял е 10% от общия размер на годишните такси за по-малко значимите банки и се разпределя поравно между задължените лица за таксата в тази категория.

Какво определя променливия компонент на таксата?

Променлив компонент на таксата

Променливият компонент включва оставащия размер на таксата след приспадане на минималния ѝ компонент. Разликата включва и отстъпката, която се дава на малките значими банки.

Всяка банка заплаща дял от тази сума въз основа на значимостта си и рисковия си профил. Това означава, че по-големите и по-рисковите банки заплащат по-висок променлив компонент на таксата.

Как да пресметнете своята надзорна такса

За да пресметнете своята годишна надзорна такса, ще Ви трябва следната информация.

Минимален компонент на таксата

За да го пресметнете, ще Ви трябва:

 • общият размер на годишната такса за Вашата категория (значими или по-малко значими банки)
 • броят на задължените лица за таксата:
  Среден брой на задължените лица за таксата
  в края на юли 2019 г.
  Значими банки
  По-малко значими банки
  Задължени лица за таксата
  Забележка: Броят на задължените лица за таксата не съвпада с броя на поднадзорните банки.
  112 2440
 • средният брой на задължените лица за таксата от предходни години:
  Среден брой на задължените лица за таксата*
  Значими банки
  По-малко значими банки
  в края на юли 2018 г. 115 2766
  в края на юли 2017 г. 119 2916
  в края на юли 2016 г. 126 3077
  в края на юли 2015 г. 117 3193
  в края на юли 2014 г. 115 3191
  *Забележка: Броят на задължените лица за таксата не съвпада с броя на поднадзорните банки.

Променлив компонент на таксата

За да го пресметнете, ще Ви трябват:

 • Вашите собствени фактори за таксата (общи активи и обща рискова експозиция)
 • общите фактори за таксата: съвкупните размери на общите активи и общите рискови експозиции във Вашата категория поднадзорни банки (значими или по-малко значими). Те са представени в таблицата по-долу. В таблицата не са включени активите на дъщерни дружества, разположени в неучастващи страни и трети страни. По правило банките трябва да изключват тези активи при пресмятането на факторите за таксата. Банковите групи могат да решат да включат такива активи (например ако сметнат, че бремето на изчисляването на сумата, която ще бъде изключена, надвишава очакваното намаление на надзорната такса).
  Агрегирани стойности на средните фактори за таксата (млрд. евро)
  референтна дата 31 декември 2018 г.
  Значими банки
  По-малко значими банки
  Общи активи 19 573 4 415
  Обща рискова експозиция 6 610 2 133
  Стойности на факторите за таксата от предходни години
  Агрегирани стойности на средните фактори за таксата (млрд. евро)
  референтна дата 31 декември 2017 г.
  Значими банки
  По-малко значими банки
  Общи активи 19 197 4 675
  Обща рискова експозиция 6 382 2 180
  Агрегирани стойности на средните фактори за таксата (млрд. евро)
  референтна дата 31 декември 2016 г.
  Значими банки
  По-малко значими банки
  Общи активи 19 781 4 625
  Обща рискова експозиция 6 577 2 141
  Агрегирани стойности на средните фактори за таксата (млрд. евро)
  референтна дата 31 декември 2015 г.
  Значими банки
  По-малко значими банки
  Общи активи 20 233 4 469
  Обща рискова експозиция 6 773 2 137
  Агрегирани стойности на средните фактори за таксата (млрд. евро)
  референтна дата 31 декември 2014 г.
  Значими банки
  По-малко значими банки
  Общи активи 20 527 4 669
  Обща рискова експозиция 6 811 2 219
 • брой на задължените лица за таксата, за които минималният компонент на таксата е намален наполовина (това се прилага за значими банки и значими банкови групи, чийто размер на общите активи не надхвърля 10 млрд. евро – това се отнася само за пресмятанията на значимите банки); през 2019 г. този брой беше 16

Пресметнете своята такса – примери за периода на таксуване 2018 г.

След като разполагате с гореописаните данни, вече можете да пресметнете своята такса, като използвате уравненията в примерите по-долу.

Пример за по-малко значимите банки

Вашите данни

 • общи активи на Вашата банка: [за целите на примера: 1 600 000 000 евро]
 • обща рискова експозиция на Вашата банка: [за целите на примера: 700 000 000 евро]

Нашите данни

 • размер на общата годишна такса за по-малко значимите банки: 51 823 349 евро
 • сума на общите активи на по-малко значимите банки: 4 415 000 000 000 евро
 • сума на общите рискови експозиции на по-малко значимите банки: 2 133 000 000 000 евро
 • среден брой на задължените лица за таксата при по-малко значимите банки: 2440

Минимален компонент на таксата = (10% * 51 823 349 )/2440 = 2123,91

Променлив компонент на таксата = (50% * 1 600 000 000/4 415 000 000 000 + 50% * 700 000 000/2 133 000 000 000) * 90% * 51 823 349 = 16104,61

Годишна надзорна такса = 2123,91 + 16104,61 = 18228,52

Пример за значимите банки

Вашите данни

 • общи активи на Вашата банка: [за целите на примера: 166 000 000 000 евро
 • обща рискова експозиция на Вашата банка: [за целите на примера: 55 000 000 000 евро

Нашите данни

 • размер на общата годишна такса за значимите банки: 524 196 987 евро
 • сума на общите активи на значимите банки: 19 573 000 000 000 евро
 • сума на общите рискови експозиции на по-малко значимите банки: 6 610 000 000 000 евро
 • среден брой на задължените лица за таксата при значимите банки: 112
 • брой на задължените лица за таксата, чийто минимален компонент на таксата е намален наполовина: 16

Минимален компонент на таксата = (10% * 524 196 987 )/112 = 468 033,02

Преди да пресметнем променливия компонент на таксата, трябва да вземем предвид банките, чийто минимален компонент на таксата е бил намален наполовина, както следва: 524 196 987 – (112 – 16) *468 033,02 – 16 * 468 033,02/2= 475 521 552,49

Променлив компонент на таксата = (50% * 166 000 000 000/19 573 000 000 000 + 50% * 55 000 000 000/6 610 000 000 000) * 475 521 552,49 = 1 978 342,32

Годишна надзорна такса = 468 033,02 + 1 978 342,32 = 2 446 375,34

Тази информация само ще Ви помогне да пресметнете ориентировъчно своята надзорна такса. ЕЦБ изчислява надзорната Ви такса въз основа на предоставените от Вас фактори за таксата, а точният размер на начислената от нея такса се посочва в годишното известие за надзорна такса.

Освен това собствените Ви пресмятания на надзорната такса не могат да бъдат точни, тъй като броят на поднадзорните банки и съответно броят на задължените лица за таксата се променя постоянно. Ето защо посоченият тук среден брой има само указателна стойност – той не е свързан с броя на съществуващите поднадзорни банки в конкретен референтен период. Освен това се извършват ретроактивни корекции на таксите, когато състоянието на банка се промени след крайната дата за годишното пресмятане на надзорните такси (края на юли) или когато такива промени бъдат потвърдени от националния компетентен орган едва след крайната дата.