Hvordan beregnes det årlige tilsynsgebyr?

ECB beregner de årlige omkostninger i forbindelse med tilsynsopgaverne. De danner grundlag for fastsættelsen af det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer. De samlede omkostninger opdeles derefter i to kategorier:

  • direkte tilsyn – opkræves fra signifikante banker, som ECB fører direkte tilsyn med.
  • indirekte tilsyn – opkræves fra mindre signifikante banker, som de relevante nationale tilsynsmyndigheder fører direkte tilsyn med.

Afgørelsen om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer offentliggøres senest 30. april hvert år.

Samlede årlige gebyrer

Hvor meget betaler den enkelte bank?

Bankernes årlige tilsynsgebyr består af:

  • en minimumsgebyrkomponent
  • en variabel gebyrkomponent.

Minimumsgebyrkomponenten

Minimumsgebyrkomponenten er baseret på en fast procentdel af det samlede beløb, som de årlige gebyrer udgør for signifikante og mindre signifikante banker.

Minimumsgebyrkomponenten
Signifikante banker

Den faste procentdel er 10 pct. af det samlede beløb, som de årlige gebyrer udgør for de signifikante banker, og det fordeles ligeligt mellem gebyrdebitorerne i denne kategori.

For de mindre signifikante banker med samlede aktiver, der ikke overstiger 10 mia. euro, halveres minimumsgebyrkomponenten.

Mindre signifikante banker

Den faste procentdel er 10 pct. af det samlede beløb, som de årlige gebyrer udgør for de mindre signifikante banker, og beløbet fordeles ligeligt mellem gebyrdebitorerne i denne kategori.

Hvad bestemmer den variable gebyrkomponent?

Den variable gebyrkomponent

Den variable gebyrkomponent dækker den resterende del af gebyret efter fratrækning af minimumsgebyrkomponenten.

Alle banker betaler en del af dette beløb. Beløbet fastsættes på baggrund af bankernes betydning og risikoprofil. Det betyder, at større banker med større risici betaler et større beløb, for så vidt angår den variable gebyrkomponent.

Beregn gebyret

Banker under tilsyn kan beregne det årlige tilsynsgebyr ved hjælp af disse offentliggjorte oplysninger og deres egne gebyrfaktorer (samlede aktiver og samlet risikoeksponering), som gebyrbetalerne har indberettet. ECB's gebyrmeddelelser indeholder nærmere oplysninger om gebyrfaktorerne for hver enkelt bank eller bankkoncern under tilsyn.

For at kunne beregne det årlige gebyr er følgende information nødvendig:

Ved beregningen af gebyrfaktorer bør enheder under tilsyn som hovedregel undtage aktiver, der tilhører datterselskaber, som er etableret i ikke-deltagende EU-lande og tredjelande. Koncerner under tilsyn kan beslutte at medtage sådanne aktiver (fx hvis de anser, at arbejdet med at beregne de beløb, som ikke skal medtages, er større end den forventede reduktion i tilsynsgebyret). Denne form for aktiver er ikke medtaget i de aggregerede gennemsnitlige værdier nedenfor.

Gebyrfaktorernes værdi (i mia. euro)
referencedato 31. december 2015
Signifikante banker
Mindre signifikante banker
Anvendte samlede aktiver 20.233 4.469
Anvendt samlet risikoeksponering 6.773 2.137
Tidligere års gebyrfaktorværdier
Gebyrfaktorernes værdi (i mia. euro)
referencedato 31. december 2014
Signifikante banker
Mindre signifikante banker
Anvendte samlede aktiver 20.527 4.669
Anvendt samlet risikoeksponering 6.811 2.219

Bemærk venligst, at ovennævnte information kun kan give et skøn på grund af anvendelsen af artikel 7 og 10, stk. 6, i ECB's forordning om tilsynsgebyrer, der specifikt omhandler en ændring af situationen (tilladelse og status) og beregningen af det årlige tilsynsgebyr, som hver enkelt gebyrdebitor skal indbetale. Det er derfor ikke muligt at foretage en nøjagtig afstemning med det beløb, som ECB opkræver i henhold til meddelelsen om tilsynsgebyrer.