Hvordan beregnes det årlige tilsynsgebyr?

ECB beregner de årlige omkostninger i forbindelse med tilsynsopgaverne og fastsætter det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer.

Samlede årlige gebyrer

Hvor meget betaler den enkelte bank?

Bankernes årlige tilsynsgebyr består af:

 • en minimumsgebyrkomponent
 • en variabel gebyrkomponent.

Minimumsgebyrkomponenten

Minimumsgebyrkomponenten er baseret på en fast procentdel af det samlede beløb, som de årlige gebyrer udgør for signifikante og mindre signifikante banker.

Minimumsgebyrkomponenten
Signifikante banker

Den faste procentdel er 10 pct. af det samlede beløb, som de årlige gebyrer udgør for signifikante banker, og det fordeles ligeligt mellem gebyrbetalerne (benævnt gebyrdebitorer i ECB's forordning om tilsynsgebyrer) i denne kategori.

For mindre signifikante institutter med samlede aktiver, der ikke overstiger 10 mia. euro, halveres minimumsgebyrkomponenten.

Mindre signifikante banker

Den faste procentdel er 10 pct. af det samlede beløb, som de årlige gebyrer udgør for mindre signifikante banker, og beløbet fordeles ligeligt mellem gebyrbetalerne i denne kategori.

Hvad bestemmer den variable gebyrkomponent?

Den variable gebyrkomponent.

Den variable gebyrkomponent dækker den resterende del af gebyret efter fratrækning af minimumsgebyrkomponenten. Denne forskel omfatter også den rabat, som gives til små signifikante banker.

Alle banker betaler en del af dette beløb. Beløbet fastsættes på baggrund af bankernes betydning og risikoprofil. Det betyder, at større banker med større risici betaler et større beløb, for så vidt angår den variable gebyrkomponent.

Foretag et skøn over gebyret

For at kunne foretage et skøn over det årlige tilsynsgebyr er følgende information nødvendig.

Minimumsgebyrkomponenten

For at foretage et skøn over denne komponent er følgende information nødvendig:

 • de samlede årlige gebyrer for kategorien (signifikante eller mindre signifikante banker)
 • antal gebyrbetalere:
  Gennemsnitligt antal gebyrbetalere
  ultimo juli 2019
  Signifikante banker
  Mindre signifikante banker
  Gebyrbetalere
  Anm.: Antallet af gebyrbetalere er ikke det samme som antallet af banker under tilsyn.
  112 2.440
 • gennemsnitligt antal gebyrbetalere fra tidligere år:
  Gennemsnitligt antal gebyrbetalere*
  Signifikante banker
  Mindre signifikante banker
  ultimo juli 2018 115 2.766
  ultimo juli 2017 119 2.916
  ultimo juli 2016 126 3.077
  ultimo juli 2015 117 3.193
  ultimo juli 2014 115 3.191
  *Anm.: Antallet af gebyrbetalere er ikke det samme som antallet af banker under tilsyn.

Den variable gebyrkomponent

For at foretage et skøn over denne komponent er følgende information nødvendig:

 • egne gebyrfaktorer (samlede aktiver og samlet risikoeksponering)
 • samlede gebyrfaktorer: summen af samlede aktiver og den samlede risikoeksponering inden for kategorien af banker under tilsyn (signifikant eller mindre signifikant). Disse er vist i tabellen nedenfor. Aktiver, der tilhører datterselskaber med hjemsted i ikke-deltagende lande og tredjeland, er ikke medtaget i tabellen. Bankerne bør som hovedregel undtage disse ved beregningen af deres gebyrfaktorer. Bankkoncerner kan beslutte at medtage sådanne aktiver (fx hvis de anser, at omkostningerne til at beregne de beløb, der ikke skal medtages, er større end den forventede reduktion i tilsynsgebyret).
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro)
  referencedato 31. december 2018
  Signifikante banker
  Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 19.573 4.415
  Samlet risikoeksponering 6.610 2.133
  Tidligere års gebyrfaktorværdier
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro)
  referencedato 31. december 2017
  Signifikante banker
  Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 19.197 4.675
  Samlet risikoeksponering 6.382 2.180
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro)
  referencedato 31. december 2016
  Signifikante banker
  Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 19.781 4.625
  Samlet risikoeksponering 6.577 2.141
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro)
  referencedato 31. december 2015
  Signifikante banker
  Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 20.233 4.469
  Samlet risikoeksponering 6.773 2.137
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro)
  referencedato 31. december 2014
  Signifikante banker
  Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 20.527 4.669
  Samlet risikoeksponering 6.811 2.219
 • antal gebyrbetalere, for hvilke minimumsgebyrkomponenten er halveret (dette sker for signifikante banker og signifikante bankkoncerner med aktiver, som ikke overstiger 10 mia. euro – kun relevant for signifikante bankers beregninger). I 2019 var tallet 16.

Foretag et skøn over gebyret – eksempler fra gebyrperioden 2019

Med ovennævnte data er det muligt at foretage et skøn over gebyret ved hjælp af ligningerne i eksemplerne nedenfor.

Eksempel for mindre signifikante banker

Bankens data

 • samlede aktiver: [eksempelvis: 1.600.000.000 €]
 • samlet risikoeksponering: [eksempelvis: 700.000.000 €]

Vores data

 • samlede årlige gebyrer for mindre signifikante banker: 51.823.349 €
 • sum af mindre signifikante bankers samlede aktiver: 4.415.000.000.000 €
 • sum af mindre signifikante bankers samlede risikoeksponering: 2.133.000.000.000 €
 • gennemsnitligt antal mindre signifikante gebyrbetalere: 2.440

Minimumsgebyrkomponent = (10 pct. * 51.823.349 )/2.440 = 2.123,91

Variabel gebyrkomponent = (50 pct. * 1.600.000.000/4.415.000.000.000 + 50 pct. * 700.000.000/2.133.000.000.000) * 90 pct. * 51.823.349= 16.104,61

Årligt tilsynsgebyr = 2.123,91 + 16.104,61 = 18.228,52

Eksempel for signifikante banker

Bankens data

 • samlede aktiver: [eksempelvis: 166.000.000.000 €]
 • samlet risikoeksponering: [eksempelvis: 55.000.000.000 €]

Vores data

 • samlede årlige gebyrer for signifikante banker: 524.196.987 €
 • sum af signifikante bankers samlede aktiver: 19.573.000.000.000 €
 • sum af signifikante bankers samlede risikoeksponering: 6.610.000.000.000 €
 • gennemsnitligt antal signifikante gebyrbetalere: 112
 • antal gebyrbetalere, hvor minimumsgebyrkomponenten blev halveret: 16

Minimumsgebyrkomponent = (10 pct. * 524.196.987 )/112 = 468.033,02

Inden beregningen af den variable gebyrkomponent er det nødvendigt at tage højde for de banker, hvor minimumsgebyrkomponenten blev halveret: 524.196.987 – (112 – 16) * 468.033,02 – 16 * 468.033,02/2= 475.521.552,49

Variabel gebyrkomponent = (50 pct. * 166.000.000.000/19.573.000.000.000 + 50 pct.* 55.000.000.000/6.610.000.000.000) * 475.521.552,49 = 1.978.342,32

Årligt tilsynsgebyr = 468.033,02 + 1.978.342,32 = 2.446.375,34

Ovennævnte information kan kun anvendes som en hjælp for bankerne til at foretage et skøn over deres gebyr. ECB beregner gebyrerne på baggrund af de gebyrfaktorer, som gebyrbetalerne indberetter. Det nøjagtige beløb, som ECB opkræver, fremgår af den årlige meddelelse om tilsynsgebyrer.

Hertil kommer, at disse gebyrskøn aldrig kan være nøjagtige, fordi antallet af banker under tilsyn – og dermed også antallet af gebyrbetalere – til stadighed ændrer sig. Gennemsnitsværdierne angivet ovenfor er derfor kun vejledende værdier, som ikke stemmer overens med det faktiske antal banker, som er under tilsyn i en bestemt referenceperiode. Desuden korrigeres gebyrerne med tilbagevirkende kraft, hvis en banks situation ændrer sig efter skæringsdatoen for den årlige beregning af tilsynsgebyrer (ultimo juli), eller hvis den kompetente nationale myndighed først validerer disse ændringer efter skæringsdatoen.