Menu

Jak oblicza się roczną opłatę nadzorczą?

Żeby określić całkowitą kwotę rocznych opłat nadzorczych, EBC oblicza roczne koszty realizacji swoich zadań w dziedzinie nadzoru.

Całkowita kwota rocznych opłat

Ile płacą poszczególne banki?

Roczna opłata nadzorcza przypadająca na każdy bank obejmuje:

 • składnik podstawowy
 • składnik zmienny

Podstawowy składnik opłaty

Składnik podstawowy jest obliczany jako stały procent całkowitej kwoty rocznych opłat przypadających na banki istotne i mniej istotne.

Podstawowy składnik opłaty
Banki istotne

10% całkowitej kwoty rocznych opłat dotyczących banków istotnych, podzielone równo między wszystkie podmioty z tej kategorii

W przypadku mniejszych banków istotnych, w których kwota aktywów ogółem na najwyższym poziomie konsolidacji nie przekracza 10 mld EUR, podstawowy składnik opłaty zmniejsza się o połowę.

Banki mniej istotne

10% całkowitej kwoty rocznych opłat dotyczących banków mniej istotnych, podzielone równo między wszystkie podmioty z tej kategorii

W przypadku mniejszych banków mniej istotnych, w których kwota aktywów ogółem na najwyższym poziomie konsolidacji nie przekracza 1 mld EUR, podstawowy składnik opłaty zmniejsza się o połowę.

Od czego zależy zmienny składnik opłaty?

Zmienny składnik opłaty

Składnik zmienny pokrywa kwotę pozostałą po odjęciu składnika podstawowego. Ta różnica obejmuje również obniżkę przyznaną mniejszym bankom z obu kategorii.

Każdy bank płaci część kwoty zmiennej, określoną na podstawie jego znaczenia i profilu ryzyka. To znaczy, że większa część zmiennego składnika opłaty przypada na banki większe i obciążone wyższym ryzykiem.

Jak oszacować swoją opłatę

Poniższe informacje podano jako ilustrację, żeby pomóc bankom w oszacowaniu przypadającej na nie opłaty. Jej ostatecznego wyliczenia dokonuje EBC na podstawie czynników przekazanych przez banki – dokładna kwota jest podawana w rocznym zawiadomieniu o opłacie.

Oszacowana opłata nie może być dokładna, ponieważ opiera się na przewidywanych kosztach za okres objęty opłatą, podczas gdy EBC nalicza ją na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych. Ponadto z uwagi na to, że średnia liczba banków objętych opłatą i czynniki warunkujące wysokość opłaty będą znane dopiero w momencie nakładania tej opłaty, do jej oszacowania używa się danych z poprzedniego roku.

Wysokość opłat może też zostać skorygowana wstecznie, jeśli sytuacja jakiegoś banku zmieni się po dacie granicznej przyjętej do corocznego obliczenia opłat nadzorczych lub jeśli taka zmiana zostanie potwierdzona przez właściwy organ krajowy dopiero po tej dacie.

Informacje potrzebne do oszacowania rocznej opłaty nadzorczej podano poniżej.

Podstawowy składnik opłaty

Do jego oszacowania są potrzebne:

 • całkowita szacunkowa kwota rocznych opłat nadzorczych dla danej kategorii banków (istotne lub mniej istotne)
 • liczba podmiotów ponoszących opłatę:
  Średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę
  na koniec lipca 2019
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Podmioty ponoszące opłatę
  Uwaga: Liczba podmiotów ponoszących opłatę różni się od liczby nadzorowanych banków.
  112 2 440
 • średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę z poprzednich lat:
  Średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę*
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  na koniec lipca 2018 115 2 766
  na koniec lipca 2017 119 2 916
  na koniec lipca 2016 126 3 077
  na koniec lipca 2015 117 3 193
  na koniec lipca 2014 115 3 191
  Uwaga: Liczba podmiotów ponoszących opłatę różni się od liczby nadzorowanych banków.

Zmienny składnik opłaty

Do jego oszacowania są potrzebne:

 • czynniki warunkujące wysokość opłaty (aktywa ogółem i łączna kwota ekspozycji na ryzyko) dla danego banku
 • łączna wartość czynników warunkujących wysokość opłaty, tzn. suma aktywów ogółem i suma łącznych kwot ekspozycji na ryzyko dla danej kategorii nadzorowanych banków (istotne lub mniej istotne). Te wartości podano w poniższej tabeli. Nie uwzględniono w niej podmiotów zależnych, które mają siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim lub państwie trzecim. Przy obliczaniu czynników warunkujących wysokość opłaty należy zasadniczo wyłączać aktywa takich podmiotów. Grupy bankowe mogą je jednak uwzględniać (np. jeżeli uznają, że koszt administracyjny obliczenia wartości wyłączanej byłby wyższy od oczekiwanego obniżenia opłaty nadzorczej)
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (mld EUR)
  na 31 grudnia 2018
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 573 4 415
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 610 2 133
  Wartości czynników warunkujących wysokość opłaty z ubiegłych lat
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (mld EUR)
  na 31 grudnia 2017
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 197 4 675
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 382 2 180
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (mld EUR)
  na 31 grudnia 2016
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 781 4 625
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 577 2 141
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (mld EUR)
  na 31 grudnia 2015
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 20 233 4 469
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 773 2 137
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (mld EUR)
  na 31 grudnia 2014
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 20 527 4 669
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 811 2 219
 • dla banków i grup bankowych o statusie istotnych – liczba podmiotów ponoszących opłatę, w przypadku których podstawowy składnik opłaty obniża się o połowę (czyli podmiotów o aktywach ogółem do 10 mld euro włącznie): 16
 • dla banków i grup bankowych o statusie mniej istotnych – liczba podmiotów ponoszących opłatę, w przypadku których podstawowy składnik opłaty obniża się o połowę (czyli podmiotów o aktywach ogółem do 1 mld euro włącznie): 1616

Jak oszacować swoją opłatę – przykłady dla okresu objętego opłatą 2020

Na podstawie powyższych danych i korzystając z wzorów podanych w następujących przykładach, można teraz samodzielnie oszacować opłatę należną od swojego banku.

Przykład dla banków mniej istotnych o sumie aktywów powyżej 1 mld euro

Wasze dane

 • aktywa ogółem Waszego banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 1 600 000 000 EUR]
 • łączna kwota ekspozycji na ryzyko dla Waszego banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 700 000 000 EUR]

Nasze dane

 • całkowita kwota rocznych opłat dla banków mniej istotnych: 51 823 349 EUR
 • suma aktywów ogółem dla banków mniej istotnych: 4 415 000 000 000 EUR
 • suma łącznych kwot ekspozycji na ryzyko dla banków mniej istotnych: 2 133 000 000 000 EUR
 • średnia liczba podmiotów mniej istotnych ponoszących opłatę: 2440
 • liczba podmiotów ponoszących opłatę, dla których składnik podstawowy obniża się o połowę: 1616

Podstawowy składnik opłaty = (10% * 51 823 349 EUR) / 2440 = 2123,91 EUR

Przed obliczeniem składnika zmiennego należy uwzględnić banki, w przypadku których składnik podstawowy obniża się o połowę, jak następuje: 51 823 349 EUR – (2440 – 1616) * 2123,91 EUR – 1616 * 2123,91 EUR / 2 = 48 357 131,56 EUR

Zmienny składnik opłaty = (50% * 1 600 000 000 EUR / 4 415 000 000 000 EUR + 50% * 700 000 000 EUR / 2 133 000 000 000 EUR) * 48 357 131,56 EUR = 16 697,17 EUR

Roczna opłata nadzorcza = 2123,91 EUR + 16 697,17 EUR = 18 821,07 EUR

Przykład dla banków mniej istotnych o aktywach ogółem do 1 mld euro włącznie

Wasze dane

 • aktywa ogółem Waszego banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 600 000 000 EUR]
 • łączna kwota ekspozycji na ryzyko dla Waszego banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 250 000 000 EUR]

Nasze dane

 • całkowita kwota rocznych opłat dla banków mniej istotnych: 51 823 349 EUR
 • suma aktywów ogółem dla banków mniej istotnych: 4 415 000 000 000 EUR
 • suma łącznych kwot ekspozycji na ryzyko dla banków mniej istotnych: 2 133 000 000 000 EUR
 • średnia liczba podmiotów mniej istotnych ponoszących opłatę: 2440
 • liczba podmiotów ponoszących opłatę, dla których składnik podstawowy obniża się o połowę: 1616

Podstawowy składnik opłaty = (10% * 51 823 349 EUR) / 2440 * 0,5 = 1061,95 EUR

Przed obliczeniem składnika zmiennego należy uwzględnić banki, w przypadku których składnik podstawowy obniża się o połowę, jak następuje: 51 823 349 EUR – (2440 – 1616) * 2123,91 EUR – 1616 * 2123,91 EUR / 2 = 48 357 131,56 EUR

Zmienny składnik opłaty = (50% * 600 000 000 EUR / 4 415 000 000 000 EUR + 50% * 250 000 000 EUR / 2 133 000 000 000 EUR) * 48 357 131,56 EUR = 6119,74 EUR

Roczna opłata nadzorcza = 1061,95 EUR + 6119,74 EUR = 7181,70 EUR

Przykład dla banków istotnych

Wasze dane

 • aktywa ogółem Waszego banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 166 000 000 000 EUR]
 • łączna kwota ekspozycji na ryzyko dla Waszego banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 55 000 000 000 EUR]

Nasze dane

 • całkowita kwota rocznych opłat dla banków istotnych: 524 196 987 EUR
 • suma aktywów ogółem dla banków istotnych: 19 573 000 000 000 EUR
 • suma łącznych kwot ekspozycji na ryzyko dla banków istotnych: 6 610 000 000 000 EUR
 • średnia liczba podmiotów istotnych ponoszących opłatę: 112
 • liczba podmiotów ponoszących opłatę, dla których składnik podstawowy obniża się o połowę: 16

Podstawowy składnik opłaty = (10% * 524 196 987) / 112 = 468 033,02

Przed obliczeniem składnika zmiennego należy uwzględnić banki, w przypadku których składnik podstawowy obniżono o połowę, w sposób następujący: 524 196 987 EUR – (112 – 16) * 468 033,02 EUR – 16 * 468 033,02 EUR / 2 = 475 521 552,49 EUR

Zmienny składnik opłaty = (50% * 166 000 000 000 EUR / 19 573 000 000 000 EUR + 50% * 55 000 000 000 EUR / 6 610 000 000 000 EUR) * 475 521 552,49 EUR = 3 994 808,31 EUR

Roczna opłata nadzorcza = 468 033,02 EUR + 3 994 808,31 EUR = 4 462 841,33 EUR