Jak oblicza się roczną opłatę nadzorczą?

Aby określić całkowitą kwotę rocznych opłat nadzorczych, EBC oblicza roczne koszty realizacji swoich zadań w dziedzinie nadzoru.

Łączna wysokość opłat rocznych

Ile płacą poszczególne banki?

Roczna opłata nadzorcza przypadająca na każdy bank obejmuje:

 • składnik podstawowy
 • składnik zmienny

Podstawowy składnik opłaty

Składnik podstawowy jest obliczany jako stały procent całkowitej kwoty opłat rocznych przypadających na banki istotne i mniej istotne.

Podstawowy składnik opłaty
Banki istotne

10% łącznej kwoty rocznych opłat dotyczących banków istotnych, podzielone równo między wszystkie podmioty z tej kategorii

W przypadku mniejszych banków istotnych – w których kwota aktywów ogółem nie przekracza 10 mld EUR – podstawowy składnik opłaty jest zmniejszany o połowę.

Banki mniej istotne

10% łącznej kwoty rocznych opłat dotyczących banków mniej istotnych, podzielone równo między wszystkie podmioty z tej kategorii

Zmienny składnik opłaty

Zmienny składnik opłaty

Składnik zmienny pokrywa kwotę pozostałą po odjęciu składnika podstawowego. Różnica ta obejmuje także obniżkę przyznawaną małym bankom istotnym.

Każdy bank płaci część kwoty zmiennej, określoną na podstawie jego znaczenia i profilu ryzyka. To znaczy, że większa część zmiennego składnika opłaty przypada na banki większe i obciążone wyższym ryzykiem.

Jak można oszacować swoją opłatę

Informacje potrzebne do oszacowania rocznej opłaty nadzorczej podano poniżej.

Podstawowy składnik opłaty

Do jego oszacowania potrzebne są:

 • łączna kwota rocznych opłat nadzorczych dla danej kategorii banków (istotne lub mniej istotne);
 • liczba podmiotów ponoszących opłatę:
  Średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę*
  na koniec lipca 2019
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Podmioty ponoszące opłatę
  * Liczba podmiotów ponoszących opłatę różni się od liczby nadzorowanych banków.
  112 2 440
 • średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę z poprzednich lat:
  Średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę*
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  na koniec lipca 2018 115 2 766
  na koniec lipca 2017 119 2 916
  na koniec lipca 2016 126 3 077
  na koniec lipca 2015 117 3 193
  na koniec lipca 2014 115 3 191
  * Liczba podmiotów ponoszących opłatę różni się od liczby nadzorowanych banków.

Zmienny składnik opłaty

Do jego oszacowania potrzebne są:

 • czynniki warunkujące wysokość opłaty (aktywa ogółem i łączna kwota ekspozycji na ryzyko) dla danego banku;
 • suma czynników warunkujących wysokość opłaty, tzn. suma aktywów ogółem i łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko dla danej kategorii nadzorowanych banków (istotne lub mniej istotne). Wartości te podano w poniższej tabeli. Nie uwzględniono w niej podmiotów zależnych, które mają siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim lub państwie trzecim. Banki powinny zasadniczo wyłączać aktywa takich podmiotów z obliczeń czynników warunkujących wysokość opłaty. Grupy bankowe mogą je jednak uwzględnić, np. jeżeli uznają, że koszt administracyjny obliczenia wartości wyłączanej byłyby wyższy od oczekiwanego obniżenia opłaty nadzorczej;
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (mld EUR) wg stanu na 31 grudnia 2018
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 573 4 415
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 610 2 133
  Wartości czynników warunkujących wysokość opłaty z ubiegłych lat
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (mld EUR) wg stanu na 31 grudnia 2017
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 197 4 675
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 382 2 180
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (mld EUR) wg stanu na 31 grudnia 2016
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 781 4 625
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 577 2 141
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (mld EUR) wg stanu na 31 grudnia 2015
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 20 233 4 469
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 773 2 137
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (mld EUR) wg stanu na 31 grudnia 2014
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 20 527 4 669
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 811 2 219
 • liczba podmiotów ponoszących opłatę, w przypadku których podstawowy składnik opłaty jest obniżany o połowę (są to istotne banki lub grupy bankowe o sumie aktywów do 10 mld EUR włącznie); ta liczba za rok 2019 wynosi 16.

Jak można oszacować swoją opłatę – przykłady dla okresu rozliczeniowego 2019

Na podstawie powyższych danych i korzystając z wzorów podanych w poniższych przykładach, można teraz samodzielnie oszacować opłatę należną od swojego banku.

Przykład dla banków mniej istotnych

Wasze dane

 • aktywa ogółem w waszym banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 1 600 000 000 EUR]
 • łączna kwota ekspozycji na ryzyko w waszym banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 700 000 000 EUR]

Nasze dane

 • łączna kwota rocznych opłat dla banków mniej istotnych: 51 823 349 EUR
 • suma aktywów ogółem dla banków mniej istotnych: 4 415 000 000 000 EUR
 • suma łącznych kwot ekspozycji na ryzyko dla banków mniej istotnych: 2 133 000 000 000 EUR
 • średnia liczba podmiotów mniej istotnych ponoszących opłatę: 2440

Podstawowy składnik opłaty = (10% * 51 823 349) / 2440 = 2123,91

Zmienny składnik opłaty = (50% * 1 600 000 000 / 4 415 000 000 000 + 50% * 700 000 000 / 2 133 000 000 000) * 90% * 51 823 349 = 16 104,61

Roczna opłata nadzorcza = 2123,91 + 16 104,61 = 18 ,52

Przykład dla banków istotnych

Wasze dane

 • aktywa ogółem w waszym banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 166 000 000 000 EUR]
 • łączna kwota ekspozycji na ryzyko w waszym banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 55 000 000 000 EUR]

Nasze dane

 • łączna kwota rocznych opłat dla banków istotnych: 524 196 987 EUR
 • suma aktywów ogółem dla banków istotnych: 19 573 000 000 000 EUR
 • suma łącznej ekspozycji na ryzyko dla banków istotnych: 6 610 000 000 000 EUR
 • średnia liczba podmiotów istotnych ponoszących opłatę: 112
 • liczba podmiotów ponoszących opłatę, dla których składnik podstawowy obniżono o połowę: 16

Podstawowy składnik opłaty = (10% * 524 196 987) / 112 = 468 033,02

Przed obliczeniem składnika zmiennego należy uwzględnić banki, w przypadku których składnik podstawowy obniżono o połowę, jak następuje: 524 196 987 – (112 – 16) * 468 033,02 – 16 * 468 033,02 / 2 = 475 521 552,49

Zmienny składnik opłaty = (50% * 166 000 000 000 / 19 573 000 000 000 + 50% * 55 000 000 000 / 6 610 000 000 000) * 475 521 552,49 = 1 978 342,32

Roczna opłata nadzorcza = 468 033,02 + 1 978 342,32 = 2 446 375,34

Powyższe informacje pomogą jedynie oszacować przybliżoną wysokość opłaty. Jej wyliczenia dokonuje EBC na podstawie czynników przekazanych przez banki – dokładna kwota jest podawana w rocznym zawiadomieniu o opłacie.

Szacunki nie mogą być dokładne m.in. dlatego, że liczba nadzorowanych banków, a zatem także – podmiotów ponoszących opłatę, ciągle się zmienia. Ich średnia liczba podana powyżej jest zatem jedynie orientacyjna i nie odnosi się do faktycznej liczby nadzorowanych banków w jakimś konkretnym okresie referencyjnym. Ponadto wysokość opłat może zostać skorygowana wstecznie, jeśli sytuacja jakiegoś banku zmieni się po dacie granicznej przyjętej do corocznego obliczenia opłat nadzorczych (koniec lipca) lub jeśli zmiana taka zostanie potwierdzona przez właściwy organ krajowy dopiero po tej dacie.