Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Jak oblicza się roczną opłatę nadzorczą?

W celu określenia całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych EBC oblicza roczne koszty realizacji swoich zadań w dziedzinie nadzoru.

Całkowita kwota rocznych opłat

Ile płacą poszczególne banki?

Roczna opłata nadzorcza przypadająca na każdy bank obejmuje:

 • składnik podstawowy
 • składnik zmienny.

Podstawowy składnik opłaty

Składnik podstawowy jest obliczany jako stały procent całkowitej kwoty rocznych opłat przypadających na banki istotne i mniej istotne.

Podstawowy składnik opłaty
Banki istotne

10% całkowitej kwoty rocznych opłat dotyczących banków istotnych, podzielone równo między podmioty z tej kategorii.

W przypadku mniejszych instytucji istotnych, w których kwota aktywów ogółem na najwyższym poziomie konsolidacji nie przekracza 10 mld euro, podstawowy składnik opłaty zmniejsza się o połowę.

Banki mniej istotne

10% całkowitej kwoty rocznych opłat dotyczących banków mniej istotnych, podzielone równo między podmioty z tej kategorii.

W przypadku mniejszych instytucji mniej istotnych, w których kwota aktywów ogółem na najwyższym poziomie konsolidacji nie przekracza 1 mld euro, podstawowy składnik opłaty zmniejsza się o połowę.

Od czego zależy zmienny składnik opłaty?

Składnik zmienny to różnica między całkowitą kwotą rocznych opłat a składnikiem podstawowym (z uwzględnieniem obniżki przyznanej mniejszym bankom z obu kategorii).

Poszczególne banki płacą część kwoty zmiennej, określoną na podstawie ich znaczenia i profilu ryzyka. To oznacza, że banki większe i obciążone wyższym ryzykiem płacą z tego tytułu więcej.

Jak oszacować opłatę

Poniższe informacje mają charakter czysto orientacyjny, a ich celem jest pomóc bankom w oszacowaniu przypadającej na nie opłaty. Jej faktyczną wysokość oblicza EBC na podstawie przekazanych przez banki wartości czynników warunkujących wysokość opłaty, a dokładna kwota należna EBC jest podawana w rocznym zawiadomieniu o opłacie nadzorczej.

Szacowanie opłaty przy użyciu dostępnego poniżej kalkulatora opiera się na przewidywanych kosztach za okres objęty opłatą, podczas gdy faktyczną opłatę EBC nalicza na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych. Ponadto, ponieważ średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę i czynniki warunkujące jej wysokość są znane dopiero na etapie faktycznego naliczania opłaty, kalkulator opiera się na danych za poprzedni rok. W związku z tym szacowanie opłaty ma charakter jedynie orientacyjny.

Wysokość opłaty jest też korygowana wstecz, gdy sytuacja banku zmienia się po dacie granicznej przyjętej do corocznego obliczania opłat nadzorczych lub taka zmiana zostaje zatwierdzona przez właściwy organ krajowy dopiero po tej dacie.

Poniżej podano informacje potrzebne do oszacowania rocznej opłaty nadzorczej za 2024.

Podstawowy składnik opłaty

Do oszacowania składnika podstawowego są potrzebne:

 • całkowita szacunkowa kwota rocznych kosztów w danej kategorii (banki istotne lub mniej istotne)
  Szacunkowe roczne koszty za 2024 (mln euro) Banki istotne Banki mniej istotne
    633,4 27,6
 • średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę
  Średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę za 2023 Banki istotne Banki mniej istotne

  109 2042
  Uwaga: Liczba podmiotów ponoszących opłatę różni się od liczby nadzorowanych banków.
  Średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę z poprzednich lat
  Średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę Banki istotne Banki mniej istotne
  za 2022 110 2130
  za 2021 114 2215
  za 2020 112 2318
  na koniec lipca 2019 112 2440
  na koniec lipca 2018 115 2766
  na koniec lipca 2017 119 2916
  na koniec lipca 2016 126 3077
  na koniec lipca 2015 117 3193
  na koniec lipca 2014 115 3191
  Uwaga: Liczba podmiotów ponoszących opłatę różni się od liczby nadzorowanych banków.
 • liczba banków i grup bankowych o statusie istotnych, w przypadku których podstawowy składnik opłaty w 2023 zmniejszono o połowę (czyli podmiotów o aktywach ogółem do 10 mld euro włącznie): 8
 • liczba banków i grup bankowych o statusie mniej istotnych, w przypadku których podstawowy składnik opłaty w 2023 zmniejszono o połowę (czyli podmiotów o aktywach ogółem do 1 mld euro włącznie): 1083

Zmienny składnik opłaty

Do oszacowania składnika zmiennego są potrzebne:

 • czynniki warunkujące wysokość opłaty (aktywa ogółem i łączna kwota ekspozycji na ryzyko) dla danego banku
 • łączna wartość czynników warunkujących wysokość opłaty: suma aktywów ogółem i łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w danej kategorii nadzorowanych banków (istotne lub mniej istotne), zgodnie z poniższą tabelą. Nie uwzględniono w niej aktywów podmiotów zależnych, które mają siedzibę w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich. Przy obliczaniu wartości czynników warunkujących wysokość opłaty banki nie powinny co do zasady uwzględniać takich aktywów. Mogą je jednak uwzględniać grupy bankowe (np. jeśli uznają, że koszt obliczenia kwot podlegających wyłączeniu byłby większy od oczekiwanej obniżki opłaty nadzorczej).

  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld euro) za 2023 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 23 838 5 045
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 7 348 2 457
  Wartości czynników warunkujących wysokość opłaty z poprzednich lat
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld euro) za 2022 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 23 165 4 934
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 7 158 2 369
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld euro) za 2021 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 22 232 4 751
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 930 2 248
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld euro) za 2020 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 20 218 4 515
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 846 2 226
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld euro) za 2019 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 573 4 415
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 610 2 133
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld euro) za 2018 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 197 4 675
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 382 2 180
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld euro) za 2017 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 781 4 625
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 577 2 141
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld euro) za 2016 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 20 233 4 469
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 773 2 137
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld euro) za 2015 i 2014 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 20 527 4 669
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 811 2 219

Jak oszacować opłatę za 2024

Powyższe dane zostały wprowadzone do kalkulatora, za pomocą którego można oszacować roczną opłatę nadzorczą dla danego banku. Kalkulator, wraz z instrukcjami, jest dostępny pod poniższym linkiem.

Kalkulator

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości