Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Jak oblicza się roczną opłatę nadzorczą?

Żeby określić całkowitą kwotę rocznych opłat nadzorczych, EBC oblicza roczne koszty realizacji swoich zadań w dziedzinie nadzoru.

Całkowita kwota rocznych opłat

Ile płacą poszczególne banki?

Roczna opłata nadzorcza przypadająca na każdy bank obejmuje:

 • składnik podstawowy
 • składnik zmienny.

Podstawowy składnik opłaty

Składnik podstawowy jest obliczany jako stały procent całkowitej kwoty rocznych opłat przypadających na banki istotne i mniej istotne.

Podstawowy składnik opłaty
Banki istotne

10% całkowitej kwoty rocznych opłat dotyczących banków istotnych, podzielone równo między podmioty z tej kategorii.

W przypadku mniejszych banków istotnych, w których kwota aktywów ogółem na najwyższym poziomie konsolidacji nie przekracza 10 mld EUR, podstawowy składnik opłaty zmniejsza się o połowę.

Banki mniej istotne

10% całkowitej kwoty rocznych opłat dotyczących banków mniej istotnych, podzielone równo między podmioty z tej kategorii.

W przypadku mniejszych banków mniej istotnych, w których kwota aktywów ogółem na najwyższym poziomie konsolidacji nie przekracza 1 mld EUR, podstawowy składnik opłaty zmniejsza się o połowę.

Od czego zależy zmienny składnik opłaty?

Składnik zmienny to różnica między całkowitą kwotą rocznych opłat a składnikiem podstawowym (z uwzględnieniem obniżki przyznanej mniejszym bankom z obu kategorii).

Każdy bank płaci część kwoty zmiennej, określoną na podstawie jego znaczenia i profilu ryzyka. To znaczy, że banki większe i obciążone wyższym ryzykiem płacą z tego tytułu więcej.

Jak oszacować swoją opłatę

Informacje w tej sekcji stanowią ilustrację, mającą pomóc bankom w oszacowaniu przypadającej na nie opłaty. Jej faktycznego wyliczenia dokonuje EBC na podstawie czynników przekazanych przez banki – dokładna kwota jest podawana w rocznym zawiadomieniu o opłacie.

Poniższe oszacowanie opłaty opiera się na przewidywanych kosztach za okres objęty opłatą, podczas gdy EBC nalicza ją na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych. Ponadto z uwagi na to, że średnia liczba banków ponoszących opłatę i czynniki warunkujące jej wysokość będą znane dopiero w momencie faktycznego nałożenia opłaty, do jej oszacowania używa się odnośnych danych za poprzedni rok. W związku z tym oszacowanie opłaty ma jedynie orientacyjny charakter.

Wysokość opłaty może też zostać skorygowana wstecznie, jeśli sytuacja banku zmieni się po dacie granicznej przyjętej do corocznego obliczenia opłat nadzorczych lub jeśli taka zmiana zostanie potwierdzona przez właściwy organ krajowy dopiero po tej dacie.

Informacje potrzebne do oszacowania rocznej opłaty nadzorczej za 2023 podano poniżej.

Podstawowy składnik opłaty

Do oszacowania składnika podstawowego są potrzebne:

 • całkowita szacunkowa kwota rocznych kosztów dla danej kategorii banków (istotne lub mniej istotne)
  Szacunkowe roczne koszty za okres opłatowy 2023 (mln EUR) Banki istotne Banki mniej istotne
    618,8 30,2
 • średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę:
  Średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę za okres opłatowy 2022 Banki istotne Banki mniej istotne

  110 2 130
  Uwaga: Liczba podmiotów ponoszących opłatę różni się od liczby nadzorowanych banków.
  Średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę z poprzednich lat
  Średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę Banki istotne Banki mniej istotne
  za okres opłatowy 2021 114 2 215
  za okres opłatowy 2020 112 2 318
  na koniec lipca 2019 112 2 440
  na koniec lipca 2018 115 2 766
  na koniec lipca 2017 119 2 916
  na koniec lipca 2016 126 3 077
  na koniec lipca 2015 117 3 193
  na koniec lipca 2014 115 3 191
  Uwaga: Liczba podmiotów ponoszących opłatę różni się od liczby nadzorowanych banków.
 • liczba banków i grup bankowych o statusie istotnych, w przypadku których podstawowy składnik opłaty w 2022 obniżono o połowę (czyli podmiotów o aktywach ogółem do 10 mld euro włącznie): 11
 • liczba banków i grup bankowych o statusie mniej istotnych, w przypadku których podstawowy składnik opłaty w 2022 obniżono o połowę (czyli podmiotów o aktywach ogółem do 1 mld euro włącznie): 1 192

Zmienny składnik opłaty

Do oszacowania składnika zmiennego są potrzebne:

 • czynniki warunkujące wysokość opłaty (aktywa ogółem i łączna kwota ekspozycji na ryzyko) dla danego banku
 • łączna wartość czynników warunkujących wysokość opłaty, tzn. suma aktywów ogółem i suma łącznych kwot ekspozycji na ryzyko dla danej kategorii nadzorowanych banków (istotne lub mniej istotne), zgodnie z poniższą tabelą. Nie uwzględniono w niej podmiotów zależnych, które mają siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim lub państwie trzecim. Przy obliczaniu czynników warunkujących wysokość opłaty należy zasadniczo wyłączać aktywa takich podmiotów. Grupy bankowe mogą je jednak uwzględniać – np. jeżeli uznają, że koszt administracyjny obliczenia wartości wyłączanej byłby wyższy od oczekiwanego obniżenia opłaty nadzorczej.

  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld EUR) za okres opłatowy 2022 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 23 165 4 934
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 7 158 2 369
  Wartości czynników warunkujących wysokość opłaty za ubiegłe lata
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld EUR) za okres opłatowy 2021 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 22 232 4 751
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 930 2 248
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld EUR) za okres opłatowy 2020 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 20 218 4 515
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 846 2 226
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld EUR) za okres opłatowy 2019 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 573 4 415
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 610 2 133
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld EUR) za okres opłatowy 2018 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 197 4 675
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 382 2 180
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld EUR) za okres opłatowy 2017 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 781 4 625
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 577 2 141
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld EUR) za okres opłatowy 2016 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 20 233 4 469
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 773 2 137
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłat (w mld EUR) za okresy opłatowe 2015 i 2014 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 20 527 4 669
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 811 2 219

Szacowanie opłaty za 2023

Powyższe dane zostały wprowadzone do kalkulatora, który pozwala oszacować roczną opłatę nadzorczą dla swojego banku. Narzędzie to, wraz z instrukcjami, znajduje się pod poniższym linkiem.

Kalkulator do szacowania opłat

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości