Jak oblicza się roczną opłatę nadzorczą?

Aby określić całkowitą kwotę rocznych opłat nadzorczych, EBC oblicza roczny koszt realizacji swoich zadań w dziedzinie nadzoru. Następnie koszt ten jest dzielony na dwie kategorie:

  • koszt nadzoru bezpośredniego – który obciąża istotne banki, nadzorowane bezpośrednio przez EBC
  • koszt nadzoru pośredniego – ponoszony przez banki mniej istotne, nad którymi bezpośredni nadzór sprawują odpowiednie krajowe organy nadzoru.

Decyzja o wysokości całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych jest ogłaszana co roku do 30 kwietnia.

Łączna wysokość rocznych opłat

Ile płacą poszczególne banki?

Roczna opłata nadzorcza przypadająca na każdy bank obejmuje:

  • składnik podstawowy
  • składnik zmienny.

Podstawowy składnik opłaty

Jest obliczany jako stały procent całkowitej kwoty opłat rocznych przypadających na banki istotne i mniej istotne.

Podstawowy składnik opłaty
Banki istotne

10% łącznej kwoty rocznych opłat dotyczących banków istotnych, podzielone równo między wszystkie podmioty z tej kategorii.

W przypadku mniejszych spośród istotnych banków – w których kwota aktywów ogółem nie przekracza 10 mld euro – podstawowy składnik opłaty jest zmniejszany o połowę.

Banki mniej istotne

10% łącznej kwoty rocznych opłat dotyczących banków mniej istotnych, podzielone równo między wszystkie podmioty z tej kategorii.

Zmienny składnik opłaty

Zmienny składnik opłaty

Składnik zmienny pokrywa kwotę pozostałą po odjęciu składnika podstawowego.

Każdy bank płaci część kwoty zmiennej, określoną na podstawie jego znaczenia i profilu ryzyka. Oznacza to, że banki większe i obciążone wyższym ryzykiem ponoszą większą część zmiennego składnika opłaty.

Szacowanie opłaty nadzorczej

Na podstawie opublikowanych informacji oraz własnych współczynników (aktywów ogółem i łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) podmiot ponoszący opłatę może obliczyć szacunkową wysokość przypadającej na niego rocznej opłaty nadzorczej. W każdym wydanym zawiadomieniu o opłacie EBC szczegółowo przedstawia czynniki warunkujące wysokość opłaty dla danego banku lub grupy bankowej.

Do oszacowania rocznej opłaty potrzebne są następujące informacje:

Z obliczenia tych czynników należy zasadniczo wyłączyć aktywa podmiotów zależnych z nieuczestniczących państw członkowskich i państw trzecich. Nadzorowane grupy mogą jednak uwzględnić te aktywa (np. jeżeli uznają, że koszt administracyjny obliczenia wartości wyłączanej byłyby wyższy od oczekiwanego obniżenia opłaty nadzorczej). W sumarycznych wartościach średnich przedstawionych poniżej aktywa te nie są uwzględnione.

Wartość czynników warunkujących wysokość opłaty (mld EUR)
wg stanu na dzień 31.12.2015
Banki istotne
Banki mniej istotne
Przyjęta wartość aktywów ogółem 20 233 4 469
Przyjęta łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 773 2 137
Dane za poprzednie lata
Wartość czynników warunkujących wysokość opłaty (mld EUR)
wg stanu na dzień 31.12.2014
Banki istotne
Banki mniej istotne
Przyjęta wartość aktywów ogółem 20 527 4 669
Przyjęta łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 811 2 219

W związku z zastosowaniem art. 7 i art. 10 ust. 6 rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych – dotyczących, odpowiednio, zmian sytuacji (w zakresie licencji i statusu) oraz obliczenia rocznej opłaty nadzorczej należnej od poszczególnych podmiotów ponoszących opłatę – powyższe dane to jedynie wartości szacunkowe, więc nie pozwalają na dokładne określenie kwoty, którą EBC obciąży bank i która zostanie podana w zawiadomieniu o opłacie.