Jak oblicza się roczną opłatę nadzorczą?

Aby określić całkowitą kwotę rocznych opłat nadzorczych, EBC oblicza roczne koszty realizacji swoich zadań w dziedzinie nadzoru.

Łączna wysokość opłat rocznych

Ile płacą poszczególne banki?

Roczna opłata nadzorcza przypadająca na każdy bank obejmuje:

 • składnik podstawowy
 • składnik zmienny

Podstawowy składnik opłaty

Składnik podstawowy jest obliczany jako stały procent całkowitej kwoty opłat rocznych przypadających na banki istotne i mniej istotne.

Podstawowy składnik opłaty
Banki istotne

10% łącznej kwoty rocznych opłat dotyczących banków istotnych, podzielone równo między wszystkie podmioty z tej kategorii

W przypadku mniejszych banków istotnych – w których kwota aktywów ogółem nie przekracza 10 mld EUR – podstawowy składnik opłaty jest zmniejszany o połowę.

Banki mniej istotne

10% łącznej kwoty rocznych opłat dotyczących banków mniej istotnych, podzielone równo między wszystkie podmioty z tej kategorii

Zmienny składnik opłaty

Zmienny składnik opłaty

Składnik zmienny pokrywa kwotę pozostałą po odjęciu składnika podstawowego. Różnica ta obejmuje także obniżkę przyznawaną małym bankom istotnym.

Każdy bank płaci część kwoty zmiennej, określoną na podstawie jego znaczenia i profilu ryzyka. Oznacza to, że banki większe i obciążone wyższym ryzykiem ponoszą większą część zmiennego składnika opłaty.

Jak można oszacować swoją opłatę

Informacje potrzebne do oszacowania rocznej opłaty nadzorczej podano poniżej.

Podstawowy składnik opłaty

Do jego oszacowania potrzebne są:

 • łączna kwota rocznych opłat nadzorczych dla danej kategorii banków (istotnych lub mniej istotnych);
 • liczba podmiotów ponoszących opłatę:
  Średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę
  na koniec lipca 2017
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Podmioty ponoszące opłatę
  Uwaga: Liczba podmiotów ponoszących opłatę różni się od liczby nadzorowanych banków.
  119 2 916

Zmienny składnik opłaty

Do jego oszacowania potrzebne są:

 • czynniki warunkujące wysokość opłaty (aktywa ogółem i łączna kwota ekspozycji na ryzyko) dla waszego banku;
 • suma czynników warunkujących wysokość opłaty, tzn. suma aktywów ogółem i łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko dla danej kategorii nadzorowanych banków (istotnych lub mniej istotnych). Wartości te podano w poniższej tabeli. Nie uwzględniono w niej podmiotów zależnych, które mają siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim lub państwie trzecim. Banki powinny zasadniczo wyłączać aktywa takich podmiotów z obliczeń czynników warunkujących wysokość opłaty. Grupy bankowe mogą je jednak uwzględnić, np. jeżeli uznają, że koszt administracyjny obliczenia wartości wyłączanej byłyby wyższy od oczekiwanego obniżenia opłaty nadzorczej;
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (mld EUR) wg stanu na 31 grudnia 2016
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 781 4 625
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 577 2 141
  Wartości czynników warunkujących wysokość opłaty z lat ubiegłych
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (mld EUR) wg stanu na 31 grudnia 2015
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 20 233 4 469
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 773 2 137
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (mld EUR) wg stanu na 31 grudnia 2014
  Banki istotne
  Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 20 527 4 669
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 811 2 219
 • liczba podmiotów ponoszących opłatę, w przypadku których podstawowy składnik opłaty jest obniżany o połowę (są to istotne banki/grupy bankowe o sumie aktywów do 10 mld EUR włącznie); ich liczba za 2017 wynosi 18.

Jak można oszacować swoją opłatę – przykłady za okres rozliczeniowy 2017

Na podstawie powyższych danych i korzystając z wzorów podanych w poniższych przykładach, można teraz samodzielnie oszacować opłatę należną od swojego banku.

Przykład dla banków mniej istotnych

Wasze dane

 • aktywa ogółem w waszym banku: [w przykładzie przyjęto, że wynoszą 1 600 000 000 EUR]
 • łączna kwota ekspozycji na ryzyko w waszym banku: [w przykładzie przyjęto, że wynosi 700 000 000 EUR]

Nasze dane

 • łączna kwota opłat rocznych dla banków mniej istotnych: 33 677 998 EUR
 • suma aktywów ogółem dla banków mniej istotnych: 4 625 000 000 000 EUR
 • suma łącznych kwot ekspozycji na ryzyko dla banków mniej istotnych: 2 141 000 000 000 EUR
 • średnia liczba podmiotów mniej istotnych ponoszących opłatę: 2 916

Podstawowy składnik opłaty = (10% * 33 677 998 )/2 916 = 1 154,94

Zmienny składnik opłaty = (50% * 1 600 000 000/4 625 000 000 000 + 50% * 700 000 000/2 141 000 000 000) * 90% * 33 677 998= 10 197,81

Roczna opłata nadzorcza = 1 154,94 + 10 197,81 = 11 352,75

Przykład dla banków istotnych

Wasze dane

 • aktywa ogółem w waszym banku: [w przykładzie przyjęto, że wynoszą 166 000 000 000 EUR]
 • łączna kwota ekspozycji na ryzyko w waszym banku: [w przykładzie przyjęto, że wynosi 55 000 000 000 EUR]

Nasze dane

 • łączna kwota opłat rocznych dla banków istotnych: 391 279 654 EUR
 • suma aktywów ogółem dla banków istotnych: 19 781 000 000 000 EUR
 • suma łącznej ekspozycji na ryzyko dla banków istotnych: 6 577 000 000 000 EUR
 • średnia liczba podmiotów istotnych ponoszących opłatę: 119
 • liczba podmiotów ponoszących opłatę, dla których składnik podstawowy obniżono o połowę: 18

Podstawowy składnik opłaty = (10% * 391 279 654 )/119 = 328 806,43

Przed obliczeniem składnika zmiennego należy uwzględnić banki, w przypadku których składnik podstawowy obniżono o połowę, w sposób następujący: 391 279 654 – (119 – 18) * 328 806,43 – 18 * 328 806 43/2= 355 110 946,70

Zmienny składnik opłaty = (50% * 166 000 000 000/19 781 000 000 000 + 50% * 55 000 000 000/6 577 000 000 000) * 90% * 33 677 998= 2 974 829,47

Roczna opłata nadzorcza = 328 806,43 + 2 974 829,47 = 3 303 635,90

Powyższe informacje pomogą jedynie oszacować przybliżoną wysokość opłaty. Jej wyliczenia dokonuje EBC na podstawie czynników przekazanych przez banki – dokładna kwota jest podawana w rocznym zawiadomieniu o opłacie.

Szacunki nie mogą być dokładne m.in. dlatego, że liczba nadzorowanych banków, a zatem także – podmiotów ponoszących opłatę, ciągle się zmienia. Ich średnia liczba podana powyżej jest zatem jedynie orientacyjna i nie odnosi się do faktycznej liczby nadzorowanych banków w jakimś konkretnym okresie referencyjnym. Ponadto wysokość opłat może zostać skorygowana wstecznie, jeśli sytuacja jakiegoś banku zmieni się po dacie granicznej przyjętej do corocznego obliczenia opłat nadzorczych (koniec lipca) lub jeśli zmiana taka zostanie potwierdzona przez właściwy organ krajowy dopiero po tej dacie.