Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Jak oblicza się roczną opłatę nadzorczą?

Żeby określić całkowitą kwotę rocznych opłat nadzorczych, EBC oblicza roczne koszty realizacji swoich zadań w dziedzinie nadzoru.

Całkowita kwota rocznych opłat

Ile płacą poszczególne banki?

Roczna opłata nadzorcza przypadająca na każdy bank obejmuje:

 • składnik podstawowy
 • składnik zmienny.

Podstawowy składnik opłaty

Składnik podstawowy jest obliczany jako stały procent całkowitej kwoty rocznych opłat przypadających na banki istotne i mniej istotne.

Podstawowy składnik opłaty
Banki istotne

10% całkowitej kwoty rocznych opłat dotyczących banków istotnych, podzielone równo między wszystkie podmioty z tej kategorii.

W przypadku mniejszych banków istotnych, w których kwota aktywów ogółem na najwyższym poziomie konsolidacji nie przekracza 10 mld EUR, podstawowy składnik opłaty zmniejsza się o połowę.

Banki mniej istotne

10% całkowitej kwoty rocznych opłat dotyczących banków mniej istotnych, podzielone równo między wszystkie podmioty z tej kategorii.

W przypadku mniejszych banków mniej istotnych, w których kwota aktywów ogółem na najwyższym poziomie konsolidacji nie przekracza 1 mld EUR, podstawowy składnik opłaty zmniejsza się o połowę.

Od czego zależy zmienny składnik opłaty?

Zmienny składnik opłaty

Składnik zmienny pokrywa kwotę pozostałą po odjęciu składnika podstawowego. Ta różnica obejmuje również obniżkę przyznaną mniejszym bankom z obu kategorii.

Każdy bank płaci część kwoty zmiennej, określoną na podstawie jego znaczenia i profilu ryzyka. To znaczy, że banki większe i obciążone wyższym ryzykiem płacą z tego tytułu więcej.

Jak oszacować swoją opłatę

Poniższe informacje podano jako ilustrację, żeby pomóc bankom w oszacowaniu przypadającej na nie opłaty. Jej ostatecznego wyliczenia dokonuje EBC na podstawie czynników przekazanych przez banki – dokładna kwota jest podawana w rocznym zawiadomieniu o opłacie.

Oszacowanie opłaty nie jest precyzyjne, ponieważ opiera się na przewidywanych kosztach za okres objęty opłatą, podczas gdy EBC nalicza ją na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych. Ponadto z uwagi na to, że średnia liczba banków objętych opłatą i czynniki warunkujące wysokość opłaty będą znane dopiero w momencie nakładania tej opłaty, do jej oszacowania używa się danych z poprzedniego roku.

Wysokość opłaty może też zostać skorygowana wstecznie, jeśli sytuacja banku zmieni się po dacie granicznej przyjętej do corocznego obliczenia opłat nadzorczych lub jeśli taka zmiana zostanie potwierdzona przez właściwy organ krajowy dopiero po tej dacie.

Informacje potrzebne do oszacowania rocznej opłaty nadzorczej za 2022 podano poniżej.

Podstawowy składnik opłaty

Do jego oszacowania są potrzebne:

 • całkowita szacunkowa kwota rocznych kosztów dla danej kategorii banków (istotne lub mniej istotne)
  Szacunkowe roczne koszty za okres opłatowy 2022 (mln EUR) Banki istotne Banki mniej istotne
    596,9 27,2
 • liczba podmiotów ponoszących opłatę:
  Średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę
  za okres opłatowy 2021
  Banki istotne Banki mniej istotne
  Podmioty ponoszące opłatę 114 2 215
  Uwaga: Liczba podmiotów ponoszących opłatę różni się od liczby nadzorowanych banków.
 • średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę z poprzednich lat:
  Średnia liczba podmiotów ponoszących opłatę Banki istotne Banki mniej istotne
  za okres opłatowy 2020 112 2 318
  na koniec lipca 2019 112 2 440
  na koniec lipca 2018 115 2 766
  na koniec lipca 2017 119 2 916
  na koniec lipca 2016 126 3 077
  na koniec lipca 2015 117 3 193
  na koniec lipca 2014 115 3 191
  Uwaga: Liczba podmiotów ponoszących opłatę różni się od liczby nadzorowanych banków.

Zmienny składnik opłaty

Do jego oszacowania są potrzebne:

 • czynniki warunkujące wysokość opłaty (aktywa ogółem i łączna kwota ekspozycji na ryzyko) dla danego banku
 • łączna wartość czynników warunkujących wysokość opłaty, tzn. suma aktywów ogółem i suma łącznych kwot ekspozycji na ryzyko dla danej kategorii nadzorowanych banków (istotne lub mniej istotne). Te wartości podano w poniższej tabeli. Nie uwzględniono w niej podmiotów zależnych, które mają siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim lub państwie trzecim. Przy obliczaniu czynników warunkujących wysokość opłaty należy zasadniczo wyłączać aktywa takich podmiotów. Grupy bankowe mogą je jednak uwzględniać – np. jeżeli uznają, że koszt administracyjny obliczenia wartości wyłączanej byłby wyższy od oczekiwanego obniżenia opłaty nadzorczej.
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld EUR) za okres opłatowy 2021 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 22 232 4 751
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 930 2 248
  Wartości czynników warunkujących wysokość opłaty z ubiegłych lat
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld EUR) za okres opłatowy 2020 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 20 218 4 515
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 846 2 226
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld EUR) na 31 grudnia 2018 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 573 4 415
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 610 2 133
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld EUR) na 31 grudnia 2017 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 197 4 675
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 382 2 180
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld EUR) na 31 grudnia 2016 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 19 781 4 625
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 577 2 141
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld EUR) na 31 grudnia 2015 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 20 233 4 469
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 773 2 137
  Zagregowane średnie wartości czynników warunkujących wysokość opłaty (w mld EUR) na 31 grudnia 2014 Banki istotne Banki mniej istotne
  Aktywa ogółem 20 527 4 669
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 6 811 2 219
 • dla banków i grup bankowych o statusie istotnych – liczba podmiotów ponoszących opłatę, w przypadku których podstawowy składnik opłaty obniża się o połowę (czyli podmiotów o aktywach ogółem do 10 mld euro włącznie): 13
 • dla banków i grup bankowych o statusie mniej istotnych – liczba podmiotów ponoszących opłatę, w przypadku których podstawowy składnik opłaty obniża się o połowę (czyli podmiotów o aktywach ogółem do 1 mld euro włącznie): 1296

Jak oszacować swoją opłatę – przykłady dla okresu opłatowego 2022

Na podstawie powyższych danych i korzystając z wzorów podanych w następujących przykładach, można teraz samodzielnie oszacować opłatę należną od swojego banku.

Przykład dla banków mniej istotnych o sumie aktywów powyżej 1 mld euro

Wasze dane

 • aktywa ogółem Waszego banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 1 600 000 000 EUR]
 • łączna kwota ekspozycji na ryzyko dla Waszego banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 700 000 000 EUR]

Nasze dane

 • całkowita kwota rocznych opłat dla banków mniej istotnych: 27 200 000 EUR
 • suma aktywów ogółem dla banków mniej istotnych: 4 751 000 000 000 EUR
 • suma łącznych kwot ekspozycji na ryzyko dla banków mniej istotnych: 2 248 000 000 000 EUR
 • średnia liczba podmiotów mniej istotnych ponoszących opłatę: 2215
 • liczba podmiotów ponoszących opłatę, dla których składnik podstawowy obniża się o połowę: 1296

Podstawowy składnik opłaty = (10% * 27 200 000 EUR) / 2215 = 1227,99 EUR

Przed obliczeniem składnika zmiennego należy uwzględnić banki, w przypadku których składnik podstawowy obniża się o połowę, jak następuje: 27 200 000 EUR – (2215 – 1296) * 1227,99 EUR – 1296 * 1227,99 EUR / 2 = 25 275 738,15 EUR

Zmienny składnik opłaty = (50% * 1 600 000 000 EUR / 4 751 000 000 000 EUR + 50% * 700 000 000 EUR / 2 248 000 000 000 EUR) * 25 275 738,15 EUR = 8191,35 EUR

Roczna opłata nadzorcza = 1227,99 EUR + 8191,35 EUR = 9419,34 EUR

Przykład dla banków mniej istotnych o aktywach ogółem do 1 mld euro włącznie

Wasze dane

 • aktywa ogółem Waszego banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 600 000 000 EUR]
 • łączna kwota ekspozycji na ryzyko dla Waszego banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 250 000 000 EUR]

Nasze dane

 • całkowita kwota rocznych opłat dla banków mniej istotnych: 27 200 000 EUR
 • suma aktywów ogółem dla banków mniej istotnych: 4 751 000 000 000 EUR
 • suma łącznych kwot ekspozycji na ryzyko dla banków mniej istotnych: 2 248 000 000 000 EUR
 • średnia liczba podmiotów mniej istotnych ponoszących opłatę: 2215
 • liczba podmiotów ponoszących opłatę, dla których składnik podstawowy obniża się o połowę: 1296

Podstawowy składnik opłaty = (10% * 27 200 000 EUR) / 2215 * 0,5 = 614,00 EUR

Przed obliczeniem składnika zmiennego należy uwzględnić banki, w przypadku których składnik podstawowy obniża się o połowę, jak następuje: 27 200 000 EUR – (2215 – 1296) * 1227,99 EUR – 1296 * 1227,99 EUR / 2 = 25 275 738,15 EUR

Zmienny składnik opłaty = (50% * 600 000 000 EUR / 4 751 000 000 000 EUR + 50% * 250 000 000 EUR / 2 248 000 000 000 EUR) * 25 275 738,15 EUR = 3001,48 EUR

Roczna opłata nadzorcza = 614,00 EUR + 3001,48 EUR = 3615,48 EUR

Przykład dla banków istotnych

Wasze dane

 • aktywa ogółem Waszego banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 166 000 000 000 EUR]
 • łączna kwota ekspozycji na ryzyko dla Waszego banku: [w przykładzie przyjęto kwotę 55 000 000 000 EUR]

Nasze dane

 • całkowita kwota rocznych opłat dla banków istotnych: 596 900 000 EUR
 • suma aktywów ogółem dla banków istotnych: 22 232 000 000 000 EUR
 • suma łącznych kwot ekspozycji na ryzyko dla banków istotnych: 6 930 000 000 000 EUR
 • średnia liczba podmiotów istotnych ponoszących opłatę: 114
 • liczba podmiotów ponoszących opłatę, dla których składnik podstawowy obniża się o połowę: 13

Podstawowy składnik opłaty = (10% * 596 900 000 EUR) / 114 = 523 596,49 EUR

Przed obliczeniem składnika zmiennego należy uwzględnić banki, w przypadku których składnik podstawowy obniżono o połowę, jak następuje: 596 900 000 EUR – (114 – 13) * 523 596,49 EUR – 13 * 523 596,49 EUR / 2 = 540 613 377,19 EUR

Zmienny składnik opłaty = (50% * 166 000 000 000 EUR / 22 232 000 000 000 EUR + 50% * 55 000 000 000 EUR / 6 930 000 000 000 EUR) * 540 613 377,19 EUR = 4 163 594,09 EUR

Roczna opłata nadzorcza = 523 596,49 EUR + 4 163 594,09 EUR = 4 687 190,58 EUR

Wszystkie strony w tej sekcji

Whistleblowing