Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Hur beräknas den årliga tillsynsavgiften?

ECB räknar ut sina årliga utgifter för tillsynsuppgifterna och anger det totala tillsynsavgiftsbeloppet baserat på denna beräkning.

Årsavgifter totalt

Hur mycket betalar varje bank?

Den årliga tillsynsavgiften för varje bank består av

 • en lägsta avgiftskomponent
 • en variabel avgiftskomponent

Lägsta avgiftskomponent

Den lägsta avgiftskomponenten beräknas som en fast procentsats av det totala årliga tillsynsbeloppet för betydande och mindre betydande banker.

Lägsta avgiftskomponent
Betydande banker

Det fasta procenttalet är 10 procent av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för betydande banker och fördelas lika mellan de avgiftsskyldiga i denna kategori.

För betydande institut av mindre storlek, vars tillgångar uppgår till högst 10 miljarder euro på högsta konsolideringsnivå, halveras den lägsta avgiftskomponenten.

Mindre betydande banker

Det fasta procenttalet är 10 procent av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för mindre betydande banker och fördelas lika mellan de avgiftsskyldiga i denna kategori.

För mindre betydande institut av mindre storlek, vars tillgångar uppgår till högst 1 miljard euro på högsta konsolideringsnivå, halveras den lägsta avgiftskomponenten.

Hur avgörs den variabla avgiftskomponenten?

Variabel avgiftskomponent

Den variabla avgiftskomponenten täcker resten av avgiftsbeloppet efter avdrag för den lägsta avgiftskomponenten. Denna differens omfattar även den rabatt som ges till mindre banker i respektive kategori.

Varje bank betalar en andel av detta belopp baserat på betydelse och riskprofil. Detta innebär att större och mer riskfyllda banker betalar en högre variabel avgiftskomponent.

Gör en uppskattning av er avgift

Nedanstående information ges endast i vägledande syfte och kan hjälpa er att göra en uppskattning av er avgift. ECB beräknar er avgift baserat på de avgiftsfaktorer som ni lämnar, och det exakta belopp som tas ut av ECB anges i er årliga tillsynsavgiftsavi.

Den beräknade avgiften kan inte vara exakt eftersom den baseras på de förväntade kostnaderna för avgiftsperioden, medan ECB debiterar avgiften baserat på faktiska kostnader. Eftersom det genomsnittliga antalet banker som ligger till grund för den debiterade avgiften och deras avgiftsfaktorer inte är kända förrän avgiften debiteras, får man i stället utgå från förra årets avgiftsskyldiga och avgiftsfaktorer.

Vidare görs retroaktiva korrigeringar i tillsynsavgifter när en banks situation ändras efter stoppdatum för den årliga beräkningen av tillsynsavgifter eller när sådana ändringar valideras av den behöriga nationella tillsynsmyndigheten först efter stoppdatumet.

För att göra en uppskattning av den årliga tillsynsavgiften för 2022 behövs följande information.

Lägsta avgiftskomponent

För att göra en uppskattning behövs:

 • Uppskattade sammanlagda årliga kostnader för er kategori (betydande eller mindre betydande banker)
  Uppskattade årliga kostnader för avgiftsperioden 2022 (miljoner euro) Betydande banker Mindre betydande banker
    596,9 27,2
 • Antal avgiftsskyldiga:
  Genomsnittligt antal avgiftsskyldiga
  för avgiftsperioden 2021
  Betydande banker Mindre betydande banker
  Avgiftsskyldiga 114 2 215
  Obs: Antalet avgiftsskyldiga är inte samma som antalet banker som står under tillsyn.
 • Genomsnittligt antal avgiftsskyldiga under tidigare år:
  Genomsnittligt antal avgiftsskyldiga Betydande banker Mindre betydande banker
  För avgiftsperioden 2020 112 2 318
  I slutet av juli 2019 112 2 440
  I slutet av juli 2018 115 2 766
  I slutet av juli 2017 119 2 916
  I slutet av juli 2016 126 3 077
  I slutet av juli 2015 117 3 193
  I slutet av juli 2014 115 3 191
  Obs: Antalet avgiftsskyldiga är inte samma som antalet banker som står under tillsyn.

Variabel avgiftskomponent

För att göra en uppskattning behövs:

 • era egna avgiftsfaktorer (sammanlagda tillgångar och total riskexponering)
 • avgiftsfaktorer totalt: summan av sammanlagda tillgångar och total riskexponering i er kategori av banker under tillsyn (betydande eller mindre betydande banker). Dessa visas i nedanstående tabell. Tillgångar för filialer i icke deltagande medlemsstater samt i tredjeländer är inte medtagna i tabellen. Bankerna bör i regel exkludera sådana tillgångar när de beräknar sina avgiftsfaktorer. Bankgrupper kan emellertid besluta sig för att inkludera dem (t.ex. om de anser att bördan av att beräkna beloppet som ska undantas överstiger den förväntade minskningen av tillsynsavgiften).
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
  för avgiftsperioden 2021
  Betydande banker Mindre betydande banker
  Summa tillgångar 22 232 4 751
  Total riskexponering 6 930 2 248
  Avgiftsfaktorvärden för tidigare år
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR) för avgiftsperioden 2020 Betydande banker Mindre betydande banker
  Summa tillgångar 20 218 4 515
  Total riskexponering 6 846 2 226
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
  referensdatum 31 december 2018.
  Betydande banker Mindre betydande banker
  Summa tillgångar 19 573 4 415
  Total riskexponering 6 610 2 133
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
  referensdatum 31 december 2017
  Betydande banker Mindre betydande banker
  Summa tillgångar 19 197 4 675
  Total riskexponering 6 382 2 180
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
  referensdatum 31 december 2016
  Betydande banker Mindre betydande banker
  Summa tillgångar 19 781 4 625
  Total riskexponering 6 577 2 141
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
  referensdatum 31 december 2015
  Betydande banker Mindre betydande banker
  Summa tillgångar 20 233 4 469
  Total riskexponering 6 773 2 137
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
  referensdatum 31 december 2014
  Betydande banker Mindre betydande banker
  Summa tillgångar 20 527 4 669
  Total riskexponering 6 811 2 219
 • För betydande banker och bankgrupper: antalet avgiftsskyldiga för vilka den lägsta avgiftskomponenten skulle halveras, dvs. de med samlade tillgångar på 10 miljarder euro eller mindre: 13
 • För mindre betydande banker och bankgrupper: antalet avgiftsskyldiga för vilka den lägsta avgiftskomponenten skulle halveras, dvs. de med samlade tillgångar på 1 miljard euro eller mindre: 1 296

Gör en uppskattning av er avgift – exempel för avgiftsperioden 2022

Med ovanstående data kan ni nu göra en uppskattning av er avgift med hjälp av ekvationerna i nedanstående exempel.

Exempel för mindre betydande banker med totala tillgångar på 1 miljard euro eller mer

Era data

 • er banks totala tillgångar: [exempelvis: 1 600 000 000 €]
 • er banks totala riskexponering: [exempelvis: 700 000 000 €]

Våra data

 • årsavgifter totalt för mindre betydande banker: 27 200 000 €
 • summa totala tillgångar för mindre betydande banker: 4 751 000 000 000 €
 • summa totala riskexponeringar för mindre betydande banker: 2 248 000 000 000 €
 • genomsnittligt antal mindre betydande avgiftsskyldiga: 2 215
 • antal avgiftsskyldiga för vilka den lägsta avgiftskomponenten skulle halveras: 1 296

Lägsta avgiftskomponent = (10 % * 27 200 000 €)/2 215 = 1 227,99 €

Innan vi beräknar den variabla avgiftskomponenten måste vi beakta de banker för vilka den lägsta avgiftskomponenten skulle halveras, på följande vis: 27 200 000 € – (2 215 – 1 296) * 1 227,99 € – 1 296 * 1 227,99 € / 2 = 25 275 738,15 €

Variabel avgiftskomponent = (50 % * 1 600 000 000 €/4 751 000 000 000 € + 50 % * 700 000 000 €/2 248 000 000 000 €) * 25 275 738,15 € = 8 191,35 €

Årlig tillsynsavgift = 1 227,99 € + 8 191,35 € = 9 419,34 €

Exempel för mindre betydande banker med totala tillgångar på över1 miljard euro

Era data

 • er banks totala tillgångar: [exempelvis: 600 000 000 €]
 • er banks totala riskexponering: [exempelvis: 250 000 000 €]

Våra data

 • årsavgifter totalt för mindre betydande banker: 27 200 000 €
 • summa totala tillgångar för mindre betydande banker: 4 751 000 000 000 €
 • summa totala riskexponeringar för mindre betydande banker: 2 248 000 000 000 €
 • genomsnittligt antal mindre betydande avgiftsskyldiga: 2 215
 • antal avgiftsskyldiga för vilka den lägsta avgiftskomponenten halverats: 1 296

Lägsta avgiftskomponent = (10 % * 27 200 000 €)/2 215 * 0,5 = 614,00 €

Innan vi beräknar den variabla avgiftskomponenten måste vi beakta de banker för vilka den lägsta avgiftskomponenten skulle halveras, på följande vis: 27 200 000 € – (2 215 – 1 296) * 1 227,99 € – 1 296 * 1 227,99 €/2 = 25 275 738,15 €

Variabel avgiftskomponent = (50 % * 600 000 000 €/4 751 000 000 000 € + 50 % * 250 000 000 €/2 248 000 000 000 €) * 25 275 738,15 € = 3 001,48 €

Årlig tillsynsavgift = 614,00 € + 3 001,48 € = 3 615,48 €

Exempel för betydande banker:

Era data

 • er banks totala tillgångar: [exempelvis: 166 000 000 000 €]
 • er banks totala riskexponering: [exempelvis: 55 000 000 000 €]

Våra data

 • årsavgifter totalt för betydande banker: 596 900 000 €
 • summa totala tillgångar för betydande banker: 22 232 000 000 000 €
 • summa totala riskexponeringar för betydande banker: 6 930 000 000 000 €
 • genomsnittligt antal betydande avgiftsskyldiga: 114
 • antal avgiftsskyldiga för vilka den lägsta avgiftskomponenten halverats: 13

Lägsta avgiftskomponent = (10 % * 596 900 000 €)/114 = 523 596,49 €

Innan vi beräknar den variabla avgiftskomponenten måste vi beakta de banker för vilka den lägsta avgiftskomponenten halverats, på följande vis: 596 900 000 € – (114 – 13) * 523 596,49 € – 13 * 523 596,49 €/2 = 540 613 377,19 €

Variabel avgiftskomponent = (50 % * 166 000 000 000 €/22 232 000 000 000 € + 50 % * 55 000 000 000 €/6 930 000 000 000 €) * 540 613 377,19 € = 4 163 594,09 €

Årlig tillsynsavgift = 523 596,49 € + 4 163 594,09 € = 4 687 190,58 €

Alla sidor i detta avsnitt

Whistleblowing