Hur beräknas den årliga tillsynsavgiften?

ECB räknar ut sina årliga kostnader för tillsynsuppgifterna och anger det totala avgiftsbeloppet baserat på denna beräkning. De totala kostnaderna delas sedan upp i två kategorier:

  • direkt tillsyn - tas ut direkt från betydande banker som står under ECB:s direkta tillsyn
  • indirekt tillsyn - tas ut från mindre betydande banker som står under direkt tillsyn av nationella tillsynsmyndigheter

Beslutet om storleken på tillsynsavgifternas totalbelopp offentliggörs senast den 30 april varje år.

Årsavgifter totalt

Hur mycket betalar varje bank?

Den årliga tillsynsavgiften för varje bank består av en

  • lägsta avgiftskomponent
  • variabel avgiftskomponent

Lägsta avgiftskomponent

Den lägsta avgiftskomponenten beräknas som en fast procentsats av det totala årliga tillsynsbeloppet för betydande och mindre betydande banker.

Lägsta avgiftskomponent
Betydande banker

Det fasta procenttalet är 10 procent av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för betydande banker och fördelas lika mellan de avgiftsskyldiga i denna kategori.

För betydande institut vars tillgångar uppgår till högst 10 miljarder euro halveras den lägsta avgiftskomponenten.

Mindre betydande banker

Det fasta procenttalet är 10 procent av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för mindre betydande banker och fördelas lika mellan de avgiftsskyldiga i denna kategori.

Hur avgörs den variabla avgiftskomponenten?

Variabel avgiftskomponent

Den variabla avgiftskomponenten täcker resten av avgiftsbeloppet efter avdrag för den lägsta avgiftskomponenten.

Varje bank betalar en andel av detta belopp baserat på betydelse och riskprofil. Det innebär att större och mer riskfyllda banker betalar en högre variabel avgiftskomponent.

Uppskatta din avgift

Banker under tillsyn kan göra en uppskattning av sin årliga tillsynsavgift med hjälp av denna publicerade information tillsammans med de egna avgiftsfaktorer (sammanlagda tillgångar och total riskexponering) som uppgetts av den avgiftsskyldige. ECB kommer att uppge avgiftsfaktorerna för varje bank eller bankgrupp under tillsyn i de avgiftsavier som utfärdats.

För att beräkna deras årliga avgift behövs följande information:

För beräkningen av avgiftsfaktorer ska enheter under tillsyn i regel bortse från tillgångar för filialer i icke deltagande länder samt i tredjeländer. Grupper under tillsyn kan besluta sig för att inkludera sådana tillgångar (t.ex. om de anser att bördan av att beräkna det belopp som ska räknas bort överstiger den förväntade minskningen av tillsynsavgiften). I de aggregerade genomsnittsvärden som presenteras nedan har sådana tillgångar uteslutits.

Avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
referensdatum 31 december 2015
Betydande banker
Mindre betydande banker
Tillämpade tillgångar totalt 20 233 4 469
Tillämpad riskexponering totalt 6 773 2 137
Avgiftsfaktorvärden för tidigare år
Avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
referensdatum 31 december 2014
Betydande banker
Mindre betydande banker
Tillämpade tillgångar totalt 20 527 4 669
Tillämpad riskexponering totalt 6 811 2 219

Observera att informationen ovan endast kan tjäna som en uppskattning, i enlighet med tillämpningen av artiklarna 7 och 10.6 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter, vilka avser förändrad situation (tillstånd och status) respektive beräkningen av den årliga tillsynsavgiften som ska erläggas av varje avgiftsskyldig. Den kan därför inte återge en exakt sammanställning av det belopp som tas ut av ECB, i enlighet med avgiftsavin.