Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Hur beräknas den årliga tillsynsavgiften?

ECB räknar ut sina årliga utgifter för tillsynsuppgifterna för att fastställa det totala beloppet för de årliga tillsynsavgifterna.

Årsavgifter totalt

Hur mycket betalar varje bank?

Den årliga tillsynsavgiften för varje bank består av

 • en lägsta avgiftskomponent och
 • en variabel avgiftskomponent.

Den lägsta avgiftskomponenten

Den lägsta avgiftskomponenten beräknas som en fast procentsats av de årliga avgifterna för betydande och mindre betydande banker.

Den lägsta avgiftskomponenten
Betydande banker

Det fasta procenttalet är 10 procent av de totala årliga avgifterna för betydande banker och fördelas lika mellan de avgiftsskyldiga i denna kategori.

För betydande institut av mindre storlek, vars samlade tillgångar uppgår till högst 10 miljarder euro på högsta konsolideringsnivå, halveras den lägsta avgiftskomponenten.

Mindre betydande banker

Det fasta procenttalet är 10 procent av de totala årliga avgifterna för mindre betydande banker och fördelas lika mellan de avgiftsskyldiga i denna kategori.

För mindre betydande institut av mindre storlek, vars samlade tillgångar uppgår till högst 1 miljard euro på högsta konsolideringsnivå, halveras den lägsta avgiftskomponenten.

Hur avgörs den variabla avgiftskomponenten?

Den variabla avgiftskomponenten är vad som återstår av det totala årliga tillsynsbeloppet sedan den lägsta avgiftskomponenten (inbegripet den rabatt som ges till mindre banker i respektive kategori) dragits av.

Varje bank betalar en andel av detta belopp baserat på sin betydelse och riskprofil. Det innebär att större och mer riskfyllda banker har en högre variabel avgiftskomponent.

Uppskattning av avgiften

Informationen i detta avsnitt ges endast i vägledande syfte för att underlätta avgiftsberäkningen. ECB beräknar den faktiska avgiften baserat på de uppgifter om avgiftsfaktorer som ni lämnar, och det exakta beloppet som tas ut av ECB anges i en årlig avgiftsavi.

I kalkylatorn för avgiftsberäkning nedan används förväntade kostnader för avgiftsperioden medan de aktuella avgifter som tas ut av ECB baseras på de faktiska upplupna kostnaderna. I och med att det genomsnittliga antalet avgiftsskyldiga och deras avgiftsfaktorer inte är kända förrän avgiften faktiskt debiteras används istället förra årets avgiftsskyldiga och avgiftsfaktorer i kalkylatorn för avgiftsberäkning. Således är uppskattningen av avgifter endast indikativ.

Vidare görs retroaktiva korrigeringar i tillsynsavgifterna när en banks situation ändras efter stoppdatumet för den årliga beräkningen av tillsynsavgifter eller när sådana ändringar valideras av den behöriga nationella tillsynsmyndigheten först efter stoppdatumet.

För att göra en uppskattning av den årliga tillsynsavgiften för 2024 behövs följande information:

Den lägsta avgiftskomponenten

För att göra en uppskattning av den lägsta avgiftskomponenten behövs följande information:

 • De uppskattade sammanlagda årliga kostnaderna för kategorin (betydande eller mindre betydande banker)
  Uppskattade årliga kostnader avgiftsperioden 2024 (miljoner euro) Betydande banker Mindre betydande banker
    633,4 27,6
 • Genomsnittligt antal avgiftsskyldiga
  Genomsnittligt antal avgiftsskyldiga avgiftsperioden 2023 Betydande banker Mindre betydande banker

  109 2 042
  Anmärkning: Antalet avgiftsskyldiga är inte samma som antalet banker som står under tillsyn.
  Genomsnittligt antal avgiftsskyldiga under tidigare år
  Genomsnittligt antal avgiftsskyldiga Betydande banker Mindre betydande banker
  Avgiftsperioden 2022 110 2 130
  Avgiftsperioden 2021 114 2 215
  Avgiftsperioden 2020 112 2 318
  Slutet av juli 2019 112 2 440
  Slutet av juli 2018 115 2 766
  Slutet av juli 2017 119 2 916
  Slutet av juli 2016 126 3 077
  Slutet av juli 2015 117 3 193
  Slutet av juli 2014 115 3191
  Anmärkning: Antalet avgiftsskyldiga är inte samma som antalet banker som står under tillsyn.
 • Antalet betydande banker och bankgrupper vars lägsta avgiftskomponent halverades 2023 (dvs. de med samlade tillgångar på 10 miljarder euro eller mindre): 8
 • Antalet mindre betydande banker och bankgrupper vars lägsta avgiftskomponent halverades 2023 (dvs. de med samlade tillgångar på 1 miljard euro eller mindre): 1 083

Den variabla avgiftskomponenten

För att göra en uppskattning av den variabla avgiftskomponenten behövs följande information:

 • Det berörda institutets egna avgiftsfaktorer (samlade tillgångar och total riskexponering).
 • Avgiftsfaktorer totalt: summan av de samlade tillgångarna och den totala riskexponeringen i den egna kategorin av banker under tillsyn (betydande eller mindre betydande banker) enligt tabellen nedan. Tillgångar för filialer i icke deltagande medlemsstater samt i tredjeländer finn inte med i tabellen. Bankerna bör i regel exkludera sådana tillgångar när de beräknar sina avgiftsfaktorer. Bankgrupper kan emellertid besluta sig för att inkludera dem (t.ex. om de anser att bördan av att beräkna beloppet som ska undantas överstiger den förväntade minskningen av tillsynsavgiften).

  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder euro) avgiftsperioden 2023 Betydande banker Mindre betydande banker
  Samlade tillgångar 23 838 5 045
  Total riskexponering 7 348 2 457
  Avgiftsfaktorvärden tidigare år
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder euro) avgiftsperioden 2022 Betydande banker Mindre betydande banker
  Samlade tillgångar 23 165 4 934
  Total riskexponering 7 158 2 369
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder euro) avgiftsperioden 2021 Betydande banker Mindre betydande banker
  Samlade tillgångar 22 232 4 751
  Total riskexponering 6 930 2 248
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder euro) avgiftsperioden 2020 Betydande banker Mindre betydande banker
  Samlade tillgångar 20 218 4 515
  Total riskexponering 6 846 2 226
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder euro) avgiftsperioden 2019 Betydande banker Mindre betydande banker
  Samlade tillgångar 19 573 4 415
  Total riskexponering 6 610 2 133
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder euro) avgiftsperioden 2018 Betydande banker Mindre betydande banker
  Samlade tillgångar 19 197 4 675
  Total riskexponering 6 382 2 180
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder euro) avgiftsperioden 2017 Betydande banker Mindre betydande banker
  Samlade tillgångar 19 781 4 625
  Total riskexponering 6 577 2 141
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder euro) avgiftsperioden 2016 Betydande banker Mindre betydande banker
  Samlade tillgångar 20 233 4 469
  Total riskexponering 6 773 2 137
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder euro) för avgiftsperioderna 2015 och 2014 Betydande banker Mindre betydande banker
  Samlade tillgångar 20 527 4 669
  Total riskexponering 6 811 2 219

Uppskatta avgiften för 2024

Ovanstående data har integrerats i ett beräkningsverktyg som gör det enklare att räkna ut en banks årliga tillsynsavgift. Klicka på länken nedan och följ de instruktioner som ges i filen.

Kalkylator för avgiftsberäkning

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning