Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Hur beräknas den årliga tillsynsavgiften?

ECB räknar ut sina årliga utgifter för tillsynsuppgifterna och anger det totala beloppet för dessa uppgifter baserat på denna beräkning.

Årsavgifter totalt

Hur mycket betalar varje bank?

Den årliga tillsynsavgiften för varje bank består av:

 • en lägsta avgiftskomponent
 • en variabel avgiftskomponent

Lägsta avgiftskomponent

Den lägsta avgiftskomponenten beräknas som en fast procentsats av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för betydande och mindre betydande banker.

Lägsta avgiftskomponent
Betydande banker

Det fasta procenttalet är 10 procent av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för betydande banker och fördelas lika mellan de avgiftsskyldiga i denna kategori.

För betydande institut av mindre storlek, vars tillgångar uppgår till högst 10 miljarder euro på högsta konsolideringsnivå, halveras den lägsta avgiftskomponenten.

Mindre betydande banker

Det fasta procenttalet är 10 procent av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för mindre betydande banker och fördelas lika mellan de avgiftsskyldiga i denna kategori.

För mindre betydande institut av mindre storlek, vars tillgångar uppgår till högst 1 miljard euro på högsta konsolideringsnivå, halveras den lägsta avgiftskomponenten.

Hur avgörs den variabla avgiftskomponenten?

Variabel avgiftskomponent

Den variabla avgiftskomponenten täcker resten av avgiftsbeloppet efter avdrag för den lägsta avgiftskomponenten. Denna differens omfattar även den rabatt som ges till mindre banker i respektive kategori.

Varje bank betalar en andel av detta belopp baserat på betydelse och riskprofil. Detta innebär att större och mer riskfyllda banker betalar en högre variabel avgiftskomponent.

Gör en uppskattning av er avgift

Nedanstående information ges endast i vägledande syfte och kan hjälpa dig att göra en uppskattning av er avgift. ECB beräknar avgiften baserat på de avgiftsfaktorer som ni lämnar och det exakta beloppet som tas ut av ECB anges i er årliga avgiftsavi.

Den beräknade avgiften kan inte vara exakt eftersom den baseras på de förväntade kostnaderna för avgiftsperioden, medan ECB debiterar avgiften baserat på faktiska kostnader. Eftersom det genomsnittliga antalet banker som ligger till grund för den debiterade avgiften och deras avgiftsfaktorer inte är kända förrän avgiften debiteras, får man i stället utgå från förra årets avgiftsskyldiga och avgiftsfaktorer.

Vidare görs retroaktiva korrigeringar i tillsynsavgifter när en banks situation ändras efter stoppdatum för den årliga beräkningen av tillsynsavgifter eller när sådana ändringar först valideras av den behöriga nationella tillsynsmyndigheten efter stoppdatumet.

För att göra en uppskattning av den årliga tillsynsavgiften för 2021 behövs följande information.

Lägsta avgiftskomponent

För att göra en uppskattning behövs:

 • Uppskattade sammanlagda årliga kostnader för er kategori (betydande eller mindre betydande banker)
  Uppskattade årliga kostnader för avgiftsperioden 2021 (miljoner euro) Betydande banker Mindre betydande banker
    554,3 40,2
 • antal avgiftsskyldiga:
  Genomsnittligt antal avgiftsskyldiga
  för avgiftsperioden 2020
  Betydande banker Mindre betydande banker
  AvgiftsskyldigaOBS: Antalet avgiftsskyldiga är inte samma som antalet banker som står under tillsyn. 112 2 318
 • genomsnittligt antal avgiftsskyldiga under tidigare år:
  Genomsnittligt antal avgiftsskyldiga Betydande banker Mindre betydande banker
  i slutet av juli 2019 112 2 440
  i slutet av juli 2018 115 2 766
  i slutet av juli 2017 119 2 916
  i slutet av juli 2016 126 3 077
  i slutet av juli 2015 117 3 193
  i slutet av juli 2014 115 3 191
  Anm.: Antalet avgiftsskyldiga är inte samma som antalet banker som står under tillsyn.

Variabel avgiftskomponent

För att göra en uppskattning behövs:

 • era egna avgiftsfaktorer (sammanlagda tillgångar och total riskexponering)
 • avgiftsfaktorer totalt: summan av sammanlagda tillgångar och total riskexponering i kategorin av banker under tillsyn (betydande eller mindre betydande banker). Dessa visas i nedanstående tabell. Tillgångar för filialer i icke deltagande medlemsstater samt i tredjeländer är inte medtagna i tabellen. Bankerna bör i regel exkludera sådana tillgångar när de beräknar sina avgiftsfaktorer. Bankgrupper kan emellertid besluta att inkludera dem (t.ex. om de anser att bördan av att beräkna beloppet som ska undantas överstiger den förväntade minskningen av tillsynsavgiften).
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
  för referensperioden 2020
  Betydande banker Mindre betydande banker
  Summa tillgångar 20 218 4 515
  Total riskexponering 6 846 2 226
  Avgiftsfaktorvärden för tidigare år
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
  referensdatum 31 december 2018 
  Betydande banker Mindre betydande banker
  Summa tillgångar 19 573 4 415
  Total riskexponering 6 610 2 133
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
  referensdatum 31 december 2017
  Betydande banker Mindre betydande banker
  Summa tillgångar 19 197 4 675
  Total riskexponering 6 382 2 180
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
  referensdatum 31 december 2016
  Betydande banker Mindre betydande banker
  Summa tillgångar 19 781 4 625
  Total riskexponering 6 577 2 141
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
  referensdatum 31 december 2015
  Betydande banker Mindre betydande banker
  Summa tillgångar 20 233 4 469
  Total riskexponering 6 773 2 137
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
  referensdatum 31 december 2014
  Betydande banker Mindre betydande banker
  Summa tillgångar 20 527 4 669
  Total riskexponering 6 811 2 219
 • För betydande banker och bankgrupper: antalet avgiftsskyldiga för vilka den lägsta avgiftskomponenten skulle halveras, dvs. de med samlade tillgångar på 10 miljarder euro eller mindre: 18
 • För mindre betydande banker och bankgrupper: antalet avgiftsskyldiga för vilka den lägsta avgiftskomponenten skulle halveras, dvs. de med samlade tillgångar på 1 miljard euro eller mindre: 1 439

Gör en uppskattning av er avgift – exempel för avgiftsperioden 2021

Med hjälp av ovanstående data kan ni nu göra en uppskattning av er avgift med hjälp av ekvationerna i nedanstående exempel.

Exempel för mindre betydande banker med totala tillgångar på 1 miljard euro eller mer

Era data

 • er banks totala tillgångar: [exempelvis: 1 600 000 000 €]
 • er banks totala riskexponering: [exempelvis: 700 000 000 €]

Våra data

 • årsavgifter totalt för mindre betydande banker: 40 200 000 €
 • summa totala tillgångar för mindre betydande banker: 4 515 000 000 000 €
 • summa totala riskexponeringar för mindre betydande banker: 2 226 000 000 000 €
 • genomsnittligt antal mindre betydande avgiftsskyldiga: 2 318
 • antal avgiftsskyldiga för vilka den lägsta avgiftskomponenten halverats: 1 439

Lägsta avgiftskomponent = (10 % * 40 200 000 €)/2 318 = 1 734,25 €

Innan vi beräknar den variabla avgiftskomponenten måste vi beakta de banker för vilka den lägsta avgiftskomponenten halverats, på följande vis: 40 200 000 € – (2 318 – 1 439) * 1 734,25 € – 1 439 * 1 734,25 € / 2 = 37 427 795,51 €

Variabel avgiftskomponent = (50 % * 1 600 000 000 €/4 515 000 000 000 € + 50 % * 700 000 000 €/2 226 000 000 000 €) * 37 427 795,51 € = 12 516,60

Årlig tillsynsavgift = 1 734,25 € + 12 516,60 € = 14 250,85 €

Exempel för mindre betydande banker med totala tillgångar på 1 miljard euro eller mindre

Era data

 • er banks totala tillgångar: [exempelvis: 600 000 000 €]
 • er banks totala riskexponering: [exempelvis: 250 000 000 €]

Våra data

 • årsavgifter totalt för mindre betydande banker: 40 200 000 €
 • summa totala tillgångar för mindre betydande banker: 4 515 000 000 000 €
 • summa totala riskexponeringar för mindre betydande banker: 2 226 000 000 000 €
 • genomsnittligt antal mindre betydande avgiftsskyldiga: 2 318
 • antal avgiftsskyldiga för vilka den lägsta avgiftskomponenten halverats: 1 439

Lägsta avgiftskomponent = (10 % * 40 200 000 €)/2 318 * 0,5 = 867,13 €

Innan vi beräknar den variabla avgiftskomponenten måste vi beakta de banker för vilka den lägsta avgiftskomponenten halverats, på följande vis: 40 200 000 € – (2 318 – 1 439) * 1 734,25 € – 1 439 * 1 734,25 €/2 = 37 427 795,51 €

Variabel avgiftskomponent = (50 % * 600 000 000 €/4 515 000 000 000 € + 50 % * 250 000 000 €/2 226 000 000 000 €) * 37 427 795,51 € = 4 588,64 €

Årlig tillsynsavgift = 867,13 € + 4 588,64 € = 5 455,76 €

Exempel för betydande banker 

Era data

 • er banks totala tillgångar: [exempelvis: 166 000 000 000 €]
 • er banks totala riskexponering: [exempelvis: 55 000 000 000 €]

Våra data

 • årsavgifter totalt för betydande banker: 554 300 000 €
 • summa totala tillgångar för betydande banker: 20 218 000 000 000 €
 • summa totala riskexponeringar för betydande banker: 6 846 000 000 000 €
 • genomsnittligt antal betydande avgiftsskyldiga: 112
 • antal avgiftsskyldiga för vilka den lägsta avgiftskomponenten halverats: 18

Lägsta avgiftskomponent = (10 % * 554 300 000 €)/112 = 494 910,71 €

Innan vi beräknar den variabla avgiftskomponenten måste vi beakta de banker för vilka den lägsta avgiftskomponenten halverats, på följande vis: 554 300 000 € – (112 – 18) * 494 910,71 € – 18 * 494 910,71 €/2 = 503 324 196,43 €

Variabel avgiftskomponent = (50 % * 166 000 000 000 €/20 218 000 000 000 € + 50 % * 55 000 000 000€/6 846 000 000 000 €) * 503 324 196,43 € = 4 088 098,25 €

Årlig tillsynsavgift = 494 910,71 € + 4 088 098,25 € = 4 583 008,97 €

Alla sidor i detta avsnitt