Hur beräknas den årliga tillsynsavgiften?

ECB räknar ut sina årliga kostnader för tillsynsuppgifterna och anger det totala beloppet för dessa baserat på denna beräkning. De totala kostnaderna delas sedan upp i två kategorier:

 • direkt tillsyn - tas ut från betydande banker som står under ECB:s direkta tillsyn
 • indirekt tillsyn - tas ut från mindre betydande banker som står under direkt tillsyn av nationella tillsynsmyndigheter

Beslutet om storleken på tillsynsavgifternas totalbelopp offentliggörs senast den 30 april varje år.

Årsavgifter totalt

Hur mycket betalar varje bank?

Den årliga tillsynsavgiften för varje bank består av en

 • lägsta avgiftskomponent
 • variabel avgiftskomponent

Lägsta avgiftskomponent

Den lägsta avgiftskomponenten beräknas som en fast procentsats av det totala årliga tillsynsbeloppet för betydande och mindre betydande banker.

Lägsta avgiftskomponent
Betydande banker

Det fasta procenttalet är 10 procent av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för betydande banker och fördelas lika mellan de avgiftsskyldiga i denna kategori.

För betydande institut av mindre storlek, vars tillgångar uppgår till högst 10 miljarder euro, halveras den lägsta avgiftskomponenten.

Mindre betydande banker

Det fasta procenttalet är 10 procent av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för mindre betydande banker och fördelas lika mellan de avgiftsskyldiga i denna kategori.

Hur avgörs den variabla avgiftskomponenten?

Variabel avgiftskomponent

Den variabla avgiftskomponenten täcker resten av avgiftsbeloppet efter avdrag för den lägsta avgiftskomponenten.

Varje bank betalar en andel av detta belopp baserat på betydelse och riskprofil. Detta innebär att större och mer riskfyllda banker betalar en högre variabel avgiftskomponent.

Gör en uppskattning av din avgift

För att göra en uppskattning av den årliga tillsynsavgiften behöver du följande information.

Lägsta avgiftskomponent

För att göra en uppskattning behövs:

 • årsavgifter totalt för din kategori (betydande eller mindre betydande banker)
 • antal avgiftsskyldiga:
  Genomsnittligt antal avgiftsskyldiga
  i slutet av juli 2017
  Betydande banker
  Mindre betydande banker
  Avgiftsskyldiga
  OBS: Antalet avgiftsskyldiga är inte samma som antalet banker som står under tillsyn.
  119 2 916

Variabel avgiftskomponent

För att göra en uppskattning behövs:

 • dina egna avgiftsfaktorer (totala tillgångar och total riskexponering)
 • avgiftsfaktorer totalt: summan av de totala tillgångarna och total riskexponering i din kategori av banker under tillsyn (betydande eller mindre betydande banker). Dessa visas i nedanstående tabell. Tillgångar för filialer i icke deltagande länder samt i tredjeländer är inte medtagna i tabellen. Banker ska normalt exkludera dessa för beräkning av sina avgiftsfaktorer. Bankgrupper under tillsyn kan besluta sig för att inkludera sådana tillgångar (t.ex. om de anser att bördan av att beräkna beloppet som ska undantas överstiger den förväntade minskningen av tillsynsavgiften).
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
  referensdatum 31 december 2016.
  Betydande banker
  Mindre betydande banker
  Totala tillgångar 19 781 4 625
  Total riskexponering 6 577 2 141
  Avgiftsfaktorvärden för tidigare år
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
  referensdatum 31 december 2015.
  Betydande banker
  Mindre betydande banker
  Totala tillgångar 20 233 4 469
  Total riskexponering 6 773 2 137
  Aggregerade genomsnittliga avgiftsfaktorvärden (i miljarder EUR)
  referensdatum 31 december 2014.
  Betydande banker
  Mindre betydande banker
  Totala tillgångar 20 527 4 669
  Total riskexponering 6 811 2 219
 • antal avgiftsskyldiga för vilka den lägsta avgiftskomponenten halveras (detta görs för betydande banker och för betydande bankgrupper med tillgångar på, eller understigande, 10 miljarder euro – endast relevant för betydande bankers beräkningar); för 2017 var antalet 18

Gör en uppskattning av din avgift – exempel för avgiftsperioden 2017

Med hjälp av ovanstående data kan du nu göra en uppskattning av din avgift med hjälp av ekvationerna i nedanstående exempel.

Exempel för mindre betydande banker:

Dina data

 • din banks totala tillgångar: [exempelvis: 1 600 000 000 €]
 • din banks totala riskexponering: [exempelvis: 700 000 000 €]

Våra data

 • årsavgifter totalt för mindre betydande banker: 33 677 998 €
 • summa totala tillgångar för mindre betydande banker: 4 625 000 000 000 €
 • summa totala riskexponeringar för mindre betydande banker: 2 141 000 000 000 €
 • genomsnittligt antal mindre betydande avgiftsskyldiga: 2 916

Lägsta avgiftskomponent = (10 % * 33 677 998 )/2 916 = 1 154,94

Variabel avgiftskomponent = (50 % * 1 600 000 000/4 625 000 000 000 + 50 % * 700 000 000/2 141 000 000 000) * 90 % * 33 677 998= 10 197,81

Årlig tillsynsavgift = 1 154,94 + 10 197,81 = 11 352,75

Exempel för betydande banker:

Dina data

 • din banks totala tillgångar, [exempelvis: 166 000 000 000 €]
 • din banks totala riskexponering: [exempelvis: 55 000 000 000 €]

Våra data

 • årsavgifter totalt för betydande banker: 391 279 654 €
 • summa totala tillgångar för betydande banker: 19 781 000 000 000 €
 • summa totala riskexponeringar för betydande banker: 6 577 000 000 000 €
 • genomsnittligt antal betydande avgiftsskyldiga: 119
 • antal avgiftsskyldiga för vilka den lägsta avgiftskomponenten halverats: 18

Lägsta avgiftskomponent = (10 % * 391 279 654 )/119 = 328 806,43

Innan vi beräknar den variabla avgiftskomponenten måste vi beakta de banker för vilka den lägsta avgiftskomponenten halverats, på följande vis: 391 279 654 – (119 – 18) * 328 806,43 – 18 * 328 806,43/2= 355 110 946,70

Variabel avgiftskomponent = (50 % * 166 000 000 000/19 781 000 000 000 + 50 % * 55 000 000,000/6 577 000 000 000) * 355 110 946,70 = 2 974 829,47

Årlig tillsynsavgift = 328 806,43 + 2 974 829,47 = 3 303 635,90

Ovanstående information kan bara hjälpa dig att göra en uppskattning av din avgift. ECB beräknar din avgift baserat på de avgiftsfaktorer som du lämnar och det exakta beloppet som tas ut av ECB anges i din årliga avgiftsavi.

En uppskattning av avgiften kan följaktligen inte bli exakt eftersom antalet banker under tillsyn och därmed antalet avgiftsskyldiga ständigt ändras. Den genomsnittliga siffran ovan är alltså bara indikativ och är inte kopplad till det befintliga antalet banker som står under tillsyn under en specifik referensperiod. Vidare görs retroaktiva korrigeringar i tillsynsavgifter när en banks situation ändras efter stoppdatum för den årliga beräkningen av tillsynsavgifter (slutet av juli) eller när sådana ändringar bara valideras av den behöriga nationella tillsynsmyndigheten efter stoppdatumet.