Kako se izračunava godišnja naknada za nadzor?

ESB izračunava godišnje troškove povezane s nadzornim zadaćama i tako određuje ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor. Ukupni se troškovi potom dijele u dvije kategorije:

  • izravni nadzor – naknada se ubire od značajnih banaka koje ESB izravno nadzire
  • neizravni nadzor – naknada se ubire od manje značajnih banaka koje izravno nadziru nadležna nacionalna nadzorna tijela.

Odluka o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor objavljuje se najkasnije 30. travnja svake godine.

Ukupne godišnje naknade

Koliko svaka banka plaća?

Godišnja naknada za nadzor za svaku se banku sastoji od:

  • najnižeg sastavnog dijela naknade
  • promjenjivog sastavnog dijela naknade.

Najniži sastavni dio naknade

Najniži sastavni dio naknade temelji se na fiksnom postotku ukupnog iznosa godišnjih naknada za značajne i manje značajne banke.

Najniži sastavni dio naknade
Značajne banke

Fiksni postotak iznosi 10 % ukupnog iznosa godišnjih naknada za značajne banke i ravnomjerno se dijeli na sve obveznike naknade iz te kategorije.

Za značajne institucije manje veličine, čija je ukupna imovina 10 milijardi EUR ili manja, najniži sastavni dio naknade je prepolovljen.

Manje značajne banke

Fiksni postotak iznosi 10 % ukupnog iznosa godišnjih naknada za manje značajne banke i ravnomjerno se dijeli na sve obveznike naknade iz te kategorije.

Na koji se način određuje promjenjivi sastavni dio naknade?

Promjenjivi sastavni dio naknade ukupan je iznos naknade umanjen za najniži sastavni dio naknade.

Svaka banka plaća dio tog iznosa razmjeran svojoj važnosti i profilu rizika. To znači da veće i rizičnije banke plaćaju veći promjenjivi sastavni dio naknade.

Procjena naknade

Nadzirane banke mogu procijeniti svoju godišnju naknadu za nadzor na temelju objavljenih informacija i vlastitih faktora naknade (ukupna imovina i ukupna izloženost rizicima) koje dostavljaju obveznici naknade. ESB navodi pojedinosti o faktorima naknade za svaku nadziranu banku ili bankovnu grupu u svakoj izdanoj obavijesti o naknadi.

Za procjenu godišnje naknade za nadzor potrebne su sljedeće informacije:

Za potrebe izračuna faktora naknade nadzirane bi grupe u pravilu trebale isključiti imovinu društava kćeri koja se nalaze u državama članicama nesudionicama i državama izvan EU-a. Nadziranim je grupama dozvoljeno uključiti i tu imovinu u izračun, na primjer ako smatraju da bi teret izračuna iznosa imovine koju bi trebale isključiti bio veći od očekivanog smanjenja naknade za nadzor. U dolje prikazanim agregiranim prosječnim vrijednostima ta je imovina isključena.

Vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR)
referentni datum 31. prosinca 2015.
Značajne banke
Manje značajne banke
Upotrijebljena ukupna imovina 20.233 4.469
Upotrijebljena ukupna izloženost riziku 6.773 2.137
Vrijednosti faktora naknade prethodnih godina
Vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR)
referentni datum 31. prosinca 2014.
Značajne banke
Manje značajne banke
Upotrijebljena ukupna imovina 20.527 4.669
Upotrijebljena ukupna izloženost riziku 6.811 2.219

Uzmite u obzir da zbog primjene članka 7. Uredbe ESB-a o naknadama za nadzor, u kojem je riječ o promjeni statusa (odobrenje za rad, nadzorni status), te članka 10. stavka 6., u kojem je riječ o izračunu godišnje naknade za nadzor za svakog obveznika naknade, spomenute informacije mogu poslužiti samo za okvirnu procjenu te stoga nisu u potpunosti usklađene s točnim iznosom koji ESB ubire, odnosno iznosom iz obavijesti o naknadi za nadzor.