Kaip apskaičiuojamas metinis priežiūros mokestis?

ECB apskaičiuoja savo metines išlaidas priežiūros uždaviniams ir pagal tai nustato visą metinių priežiūros mokesčių sumą. Tada visos išlaidos suskirstomos į dvi kategorijas:

 • tiesioginei priežiūrai – padengia ECB tiesiogiai prižiūrimi svarbūs bankai;
 • netiesioginei priežiūrai – padengia nacionalinių priežiūros institucijų tiesiogiai prižiūrimi mažiau svarbūs bankai.

Sprendimas dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos skelbiamas kasmet iki balandžio 30 d.

Visa metinių priežiūros mokesčių suma

Kiek moka kiekvienas bankas?

Kiekvieno banko metinį priežiūros mokestį sudaro:

 • minimali mokesčio dalis,
 • kintamoji mokesčio dalis.

Minimali mokesčio dalis

Minimali mokesčio dalis apskaičiuojama kaip svarbių ir mažiau svarbių bankų visos metinių priežiūros mokesčių sumos fiksuota procentinė dalis.

Minimali mokesčio dalis
Svarbūs bankai

Fiksuota procentinė dalis yra 10 % visų metinių išlaidų svarbiems bankams, ji padalijama po lygiai visiems šios kategorijos mokesčio subjektams.

Mažesnių svarbių įstaigų, kurių visas turtas neviršija 10 mlrd. eurų, minimali mokesčio dalis dalijama per pusę.

Mažiau svarbūs bankai

Fiksuota procentinė dalis yra 10 % visų metinių išlaidų mažiau svarbiems bankams, ji padalijama po lygiai visiems šios kategorijos mokesčio subjektams.

Kaip nustatoma kintamoji mokesčio dalis?

Kintamoji mokesčio dalis

Iš mokesčio sumos atėmus minimalią mokesčio dalį gaunama kintamoji mokesčio dalis. Čia taip pat patenka nedideliems svarbiems bankams taikoma nuolaida. 

Kiekvienas bankas moka šios sumos dalį, priklausančią nuo jo svarbos ir rizikos pobūdžio. Tai reiškia, kad stambesni ir daugiau rizikos prisiėmę bankai moka didesnę kintamąją mokesčio dalį.

Pasiskaičiuokite mokestį

Norint pasiskaičiuoti metinį mokestį reikalinga toliau nurodyta informacija.

Minimali mokesčio dalis

Jai paskaičiuoti reikia žinoti:

 • visą metinių priežiūros mokesčių sumą pagal jūsų banko kategoriją (svarbus ar mažiau svarbus),
 • mokesčio subjektų skaičių:
  Vidutinis mokesčio subjektų skaičius
  2019 m. liepos pabaigoje
  Svarbūs bankai
  Mažiau svarbūs bankai
  Mokesčio subjektai
  Pastaba. Mokesčio subjektų skaičius skiriasi nuo prižiūrimų bankų skaičiaus.
  112 2 440
 • vidutinį mokesčio subjektų praėjusiais metais skaičių:
  vidutinis mokesčio subjektų skaičius*
  Svarbūs bankai
  Mažiau svarbūs bankai
  2018 m. liepos pab. 115 2 766
  2017 m. liepos pab. 119 2 916
  2016 m. liepos pab. 126 3 077
  2015 m. liepos pab. 117 3 193
  2014 m. liepos pab. 115 3 191
  *Pastaba. Mokesčio subjektų skaičius skiriasi nuo prižiūrimų bankų skaičiaus.

Kintamoji mokesčio dalis

Jai paskaičiuoti reikia žinoti:

 • jūsų banko mokestinius veiksnius (visą turtą ir bendrą rizikos poziciją);
 • visą mokestinių veiksnių sumą – prižiūrimų bankų kategorijos (svarbių ar mažiau svarbių), kuriai priklauso jūsų bankas, viso turto ir bendros rizikos pozicijos sumą. Sumos pagal kategorijas pateiktos lentelėje. Į jas neįtrauktas nedalyvaujančiose ir trečiosiose šalyse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turtas. Apskaičiuodami savo mokestinius veiksnius bankai jų irgi turėtų neįtraukti. Bankų grupės gali nuspręsti tokį turtą skaičiuodamos įtraukti (pvz., jei manoma, kad sumų, kurių galima neįtraukti, apskaičiavimo našta būtų didesnė nei tikėtinas priežiūros mokesčio sumažėjimas tokių sumų neįtraukus);
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų)
  2018 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai
  Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 19 573 4 415
  Bendra rizikos pozicija 6 610 2 133
  Ankstesnių metų mokestinių veiksnių duomenys
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų)
  2017 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai
  Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 19 197 4 675
  Bendra rizikos pozicija 6 382 2 180
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų)
  2016 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai
  Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 19 781 4 625
  Bendra rizikos pozicija 6 577 2 141
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų)
  2015 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai
  Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 20 233 4 469
  Bendra rizikos pozicija 6 773 2 137
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų)
  2014 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai
  Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 20 527 4 669
  Bendra rizikos pozicija 6 811 2 219
 • mokesčio subjektų, kurių minimali mokesčio dalis dalijama per pusę, skaičių (toks skaičiavimas taikomas tik svarbiems bankams ir svarbių bankų grupėms, kurių visas turtas neviršija 10 mlrd. eurų). 2019 m. jų buvo 16.

Pasiskaičiuokite mokestį – pavyzdžiai 2019 metų mokestiniam laikotarpiui

Turėdami pirmiau minėtus duomenis, galite sužinoti savo mokesčio dydį pritaikę toliau pateiktus skaičiavimo pavyzdžius.

Pavyzdys mažiau svarbiems bankams

Jūsų duomenys

 • visas jūsų banko turtas: [pavyzdžiui, 1 600 000 000 €]
 • bendra jūsų banko rizikos pozicija: [pavyzdžiui, 700 000 000 €]

Mūsų duomenys

 • visa metinių priežiūros mokesčių suma mažiau svarbiems bankams: 51 823 349 €
 • bendra mažiau svarbių bankų turto suma: 4 415 000 000 000 €
 • bendra mažiau svarbių bankų rizikos pozicijų suma: 2 133 000 000 000 €
 • vidutinis mažiau svarbių mokesčio subjektų skaičius: 2 440

Minimali mokesčio dalis = (10% * 51 823 349 )/2440 = 2123,91

Kintamoji mokesčio dalis = (50% * 1 600 000 000/4 415 000 000 000 + 50% * 700 000 000/2 133 000 000 000) * 90% * 51 823 349= 16 104,61

Metinis priežiūros mokestis = 2 123,91 + 16 104,61 = 18 228,52

Pavyzdys svarbiems bankams

Jūsų duomenys

 • visas jūsų banko turtas: [pavyzdžiui, 166 000 000 000 €]
 • bendra jūsų banko rizikos pozicija: [pavyzdžiui, 55 000 000 000 €]

Mūsų duomenys

 • visa metinių priežiūros mokesčių suma svarbiems bankams: 524 196 987 €
 • bendra svarbių bankų turto suma: 19 573 000 000 000 €
 • bendra svarbių bankų rizikos pozicijų suma: 6 610 000 000 000 €
 • vidutinis svarbių mokesčio subjektų skaičius: 112
 • mokesčio subjektų, kurių minimali mokesčio dalis buvo padalinta per pusę, skaičius: 16

Minimali mokesčio dalis = (10% * 524 196 987 )/112 = 468 033,02

Prieš skaičiuodami kintamąją mokesčio dalį, turime atsižvelgti į tuos bankus, kurių minimali mokesčio dalis buvo padalinta per pusę: 524 196 987 – (112 – 16) *468 033,02 – 16 * 468 033,02/2= 475 521 552,49 

Kintamoji mokesčio dalis = (50% * 166 000 000 000/19 573 000 000 000 + 50% * 55 000 000 000/6 610 000 000 000) * 475 521 552,49 = 1 978 342,32

Metinis priežiūros mokestis = 468 033,02 + 1 978 342,32 = 2 446 375,34

Pirmiau pateikta informacija yra tik pagalba, norint paskaičiuoti savo metinį mokestį. Jūsų mokestį ECB apskaičiuoja pagal jūsų pateiktus mokestinius veiksnius. Tiksli mokėtina suma nurodoma ECB siunčiamame metiniame pranešime apie priežiūros mokestį.

Pasiskaičiuota mokėtino mokesčio suma nėra tiksli, nes prižiūrimų bankų, taip pat ir mokesčio subjektų, skaičius nuolat keičiasi. Pirmiau nurodytas vidutinis skaičius yra tik orientacinis; jis nesusietas su egzistuojančių prižiūrimų bankų skaičiumi bet kuriuo konkrečiu ataskaitiniu laikotarpiu. Be to, jei pasibaigus terminui, iki kurio reikia pateikti metiniam mokesčiui apskaičiuoti reikalingą informaciją (liepos pabaiga), banke įvyksta pokyčių arba jei nacionalinė kompetentinga institucija tokius pokyčius patvirtina po minėto termino, mokesčiai pakoreguojami atgaline data.