Menu

Kaip apskaičiuojamas metinis priežiūros mokestis?

ECB apskaičiuoja savo metines išlaidas priežiūros uždaviniams ir pagal tai nustato visą metinių priežiūros mokesčių sumą.

Visa metinių priežiūros mokesčių suma

Kiek kiekvienas bankas moka?

Kiekvieno banko metinį priežiūros mokestį sudaro:

 • minimalioji mokesčio dalis ir
 • kintamoji mokesčio dalis

Minimalioji mokesčio dalis

Minimalioji mokesčio dalis apskaičiuojama kaip svarbių ir mažiau svarbių bankų visos metinės priežiūros mokesčių sumos fiksuota procentinė dalis.

Minimalioji mokesčio dalis
Svarbūs bankai

Fiksuota procentinė dalis yra 10 % visų metinių išlaidų svarbiems bankams, ji padalijama po lygiai visiems šios kategorijos mokesčio subjektams.

Mažesnių svarbių įstaigų, kurių visas turtas aukščiausiu konsolidavimo lygiu neviršija 10 mlrd. eurų, minimalioji mokesčio dalis dalijama per pusę.

Mažiau svarbūs bankai

Fiksuota procentinė dalis yra 10 % visų metinių išlaidų mažiau svarbiems bankams, ji padalijama po lygiai visiems šios kategorijos mokesčio subjektams.

Mažesnių mažiau svarbių įstaigų, kurių visas turtas aukščiausiu konsolidavimo lygiu neviršija 1 mlrd. eurų, minimali mokesčio dalis dalijama per pusę.

Kaip nustatoma kintamoji mokesčio dalis?

Kintamoji mokesčio dalis

Iš mokesčio sumos atėmus minimaliąją mokesčio dalį gaunama kintamoji mokesčio dalis. Į šią dalį patenka ir kiekvienos kategorijos mažesniems bankams suteiktos nuolaidos.

Kiekvienas bankas moka šios sumos dalį, priklausančią nuo jo svarbos ir rizikos profilio. Tai reiškia, kad stambesni ir daugiau rizikos prisiėmę bankai moka didesnę kintamąją mokesčio dalį.

Pasiskaičiuokite mokestį

Toliau pateikta orientacinio pobūdžio informacija, skirta jums padėti pasiskaičiuoti mokestį. Jūsų mokestį ECB apskaičiuoja pagal jūsų pateiktus mokestinius veiksnius. Tiksli mokėtina suma nurodoma ECB jums atsiunčiamame metiniame pranešime apie priežiūros mokestį.

Mokesčio sąmata negali būti tiksli, nes yra pagrįsta tikėtinų išlaidų mokestiniu laikotarpiu suma. Bet ECB mokestį apskaičiuoja pagal faktines išlaidas. Be to, kadangi vidutinis bankų, iš kurių bus imamas mokestis, skaičius ir jų mokestiniai veiksniai nebus žinomi tol, kol mokestis bus apskaičiuotas, naudojami ankstesnių metų mokesčio subjektų ir mokestinių veiksnių duomenys.

Taip pat jeigu banke po galutinės dienos, iki kurios reikia pateikti metiniam mokesčiui apskaičiuoti reikalingą informaciją, įvyksta pokyčių arba jei nacionalinė kompetentinga institucija tokius pokyčius patvirtina tik po minėtos dienos, mokesčiai pakoreguojami atgaline data.

Norint pasiskaičiuoti metinį mokestį reikalinga ši informacija:

Minimalioji mokesčio dalis

Jai paskaičiuoti reikia žinoti:

 • visą numatytą metinių priežiūros mokesčių sumą pagal jūsų banko kategoriją (svarbus ar mažiau svarbus),
 • mokesčio subjektų skaičių:
  Vidutinis mokesčio subjektų skaičius
  2019 m. liepos pabaigoje
  Svarbūs bankai
  Mažiau svarbūs bankai
  Mokesčio subjektai
  Pastaba. Mokesčio subjektų skaičius skiriasi nuo prižiūrimų bankų skaičiaus.
  112 2 440
 • vidutinį mokesčio subjektų praėjusiais metais skaičių:
  Vidutinis mokesčio subjektų skaičius
  Svarbūs bankai
  Mažiau svarbūs bankai
  2018 m. liepos pab. 115 2 766
  2017 m. liepos pab. 119 2 916
  2016 m. liepos pab. 126 3 077
  2015 m. liepos pab. 117 3 193
  2014 m. liepos pab. 115 3 191
  Pastaba. Mokesčio subjektų skaičius skiriasi nuo prižiūrimų bankų skaičiaus.

Kintamoji mokesčio dalis

Jai paskaičiuoti reikia žinoti:

 • jūsų banko mokestinius veiksnius (visą turtą ir bendrą rizikos poziciją),
 • visą mokestinių veiksnių sumą – prižiūrimų bankų kategorijos (svarbių ar mažiau svarbių), kuriai priklauso jūsų bankas, viso turto ir bendros rizikos pozicijos sumą. Sumos pagal kategorijas pateiktos lentelėje. Į jas neįtrauktas nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turtas. Skaičiuodami savo mokestinius veiksnius bankai paprastai turėtų neįtraukti šio turto. Tačiau bankų grupės gali nuspręsti jį įtraukti (pvz., jei mano, kad sumų, kurių galima neįtraukti, apskaičiavimo našta būtų didesnė nei tikėtinas priežiūros mokesčio sumažėjimas tokių sumų neįtraukus).
  Bendros vidutinės mokestinių veiksnių vertės (mlrd. eurų);
  2018 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai
  Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 19 573 4 415
  Bendra rizikos pozicija 6 610 2 133
  Ankstesnių metų mokestinių veiksnių vertės
  Bendros vidutinės mokestinių veiksnių vertės (mlrd. eurų);
  2017 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai
  Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 19 197 4 675
  Bendra rizikos pozicija 6 382 2 180
  Bendros vidutinės mokestinių veiksnių vertės (mlrd. eurų);
  2016 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai
  Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 19 781 4 625
  Bendra rizikos pozicija 6 577 2 141
  Bendros vidutinės mokestinių veiksnių vertės (mlrd. eurų);
  2015 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai
  Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 20 233 4 469
  Bendra rizikos pozicija 6 773 2 137
  Bendros vidutinės mokestinių veiksnių vertės (mlrd. eurų);
  2014 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai
  Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 20 527 4 669
  Bendra rizikos pozicija 6 811 2 219
 • svarbiems bankams ir svarbioms bankų grupėms – mokesčio subjektų, kuriems minimalioji mokesčio dalis bus sumažinta perpus, t. y. tiems, kurių visas turtas neviršija 10 mlrd. eurų, skaičių: 16
 • mažiau svarbiems bankams ir mažiau svarbioms bankų grupėms – mokesčio subjektų, kuriems minimalioji mokesčio dalis bus sumažinta perpus, t. y. tiems, kurių visas turtas neviršija 1 mlrd. eurų, skaičių: 1 616

Pasiskaičiuokite savo mokestį – pavyzdžiai 2020 metų mokestiniam laikotarpiui

Turėdami pirmiau minėtus duomenis ir pritaikę toliau nurodytas lygtis, galite sužinoti savo mokesčio dydį.

Pavyzdys mažiau svarbiems bankams kurių visas turtas lygus 1 mlrd. eurų ar daugiau

Jūsų duomenys

 • visas jūsų banko turtas: [pavyzdžiui, 1 600 000 000 €]
 • bendra jūsų banko rizikos pozicija: [pavyzdžiui, 700 000 000 €]

Mūsų duomenys

 • visa metinių priežiūros mokesčių suma mažiau svarbiems bankams: 51 823 349 €
 • bendra mažiau svarbių bankų turto suma: 4 415 000 000 000 €
 • bendra mažiau svarbių bankų rizikos pozicijų suma: 2 133 000 000 000 €
 • vidutinis mažiau svarbių mokesčio subjektų skaičius: 2 440
 • mokesčio subjektų, kuriems minimalioji mokesčio dalis būtų sumažinta perpus, skaičius: 1 616

Minimalioji mokesčio dalis = (10 % * 51 823 349 €)/2 440 = 2 123,91 €

Prieš skaičiuodami kintamąją mokesčio dalį, turime atsižvelgti į tuos bankus, kurių minimalioji mokesčio dalis būtų sumažinta perpus: 51 823 349 € - (2 440 - 1 616) * 2 123,91 € - 1 616 * 2 123,91/2 € = 48 357 131,56 €

Kintamoji mokesčio dalis = (50 % * 1 600 000 000 €/4 415 000 000 000 € + 50 % * 700 000 000 €/2 133 000 000 000 €) * 48 357 131,56 € = 16 697,17 €

Metinis priežiūros mokestis = 2 123,91 € + 16 697,17 € = 18 821,07 €

Pavyzdys mažiau svarbiems bankams kurių visas turtas neviršija 1 mlrd. eurų

Jūsų duomenys

 • visas jūsų banko turtas: [pavyzdžiui, 600 000 000 €]
 • bendra jūsų banko rizikos pozicija: [pavyzdžiui, 250 000 000 €]

Mūsų duomenys

 • visa metinių priežiūros mokesčių suma mažiau svarbiems bankams: 51 823 349 €
 • bendra mažiau svarbių bankų turto suma: 4 415 000 000 000 €
 • bendra mažiau svarbių bankų rizikos pozicijų suma: 2 133 000 000 000 €
 • vidutinis mažiau svarbių mokesčio subjektų skaičius: 2 440
 • mokesčio subjektų, kurių minimalioji mokesčio dalis būtų sumažinta perpus, skaičius: 1 616

Minimalioji mokesčio dalis = (10 % * 51 823 349 €)/2 440 * 0,5 = 1 061,95 €

Prieš skaičiuodami kintamąją mokesčio dalį, turime atsižvelgti į tuos bankus, kurių minimali mokesčio dalis būtų sumažinta perpus: 51 823 349 € - (2 440 - 1 616) * 2 123,91 € - 1 616 * 2 123,91/2 € = 48 357 131,56 €

Kintamoji mokesčio dalis = (50 % * 600 000 000 €/4 415 000 000 000 € + 50 % * 250 000 000 €/2 133 000 000 000 €) * 48 357 131,56 € = 6 119,74 €

Metinis priežiūros mokestis = 1 061,95 € + 6 119,74 € = 7 181,70 €

Pavyzdys svarbiems bankams

Jūsų duomenys

 • visas jūsų banko turtas: [pavyzdžiui, 166 000 000 000 €]
 • bendra jūsų banko rizikos pozicija: [pavyzdžiui, 55 000 000 000 €]

Mūsų duomenys

 • visa metinių priežiūros mokesčių suma svarbiems bankams: 524 196 987 €
 • bendra svarbių bankų turto suma: 19 573 000 000 000 €
 • bendra svarbių bankų rizikos pozicijų suma: 6 610 000 000 000 €
 • vidutinis svarbių mokesčio subjektų skaičius: 112
 • mokesčio subjektų, kurių minimalioji mokesčio dalis būtų sumažinta perpus, skaičius: 16

Minimali mokesčio dalis = (10 % * 524 196 987 €)/112 = 468 033,02 €

Prieš skaičiuodami kintamąją mokesčio dalį, turime atsižvelgti į tuos bankus, kurių minimali mokesčio dalis buvo sumažinta perpus: 524 196 987 € – (112 - 16) * 468 033,02 € - 16 * 468 033,02/2 € = 475 521 552,49 €

Kintamoji mokesčio dalis = (50 % * 166 000 000 000 €/19 573 000 000 000 € + 50 % * 55 000 000 000 €/6 610 000 000 000 €) * 475 521 552,49 € = 3 994 808,31 €

Metinis priežiūros mokestis = 468 033,02 € + 3 994 808,31 € = 4 462 841,33 €