Kaip apskaičiuojamas metinis priežiūros mokestis?

ECB apskaičiuoja savo metines išlaidas priežiūros uždaviniams ir pagal tai nustato visą metinių priežiūros mokesčių sumą. Tada visos išlaidos suskirstomos į dvi kategorijas:

  • tiesioginei priežiūrai – padengia svarbūs, ECB tiesiogiai prižiūrimi, bankai;
  • netiesioginei priežiūrai – padengia mažiau svarbūs, nacionalinių priežiūros institucijų tiesiogiai prižiūrimi, bankai.

Sprendimas dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos skelbiamas kasmet iki balandžio 30 d.

Visas metinis mokestis

Kiek kiekvienas bankas moka?

Kiekvieno banko metinį priežiūros mokestį sudaro:

  • minimali mokesčio dalis ir
  • kintamoji mokesčio dalis.

Minimali mokesčio dalis

Minimali mokesčio dalis apskaičiuojama kaip svarbių ir mažiau svarbių bankų visos metinės priežiūros mokesčių sumos fiksuota procentinė dalis.

Minimali mokesčio dalis
Svarbūs bankai

Fiksuota procentinė dalis yra 10 % visų metinių išlaidų svarbiems bankams, ji padalijama po lygiai visiems šios kategorijos mokesčio subjektams.

Mažesnių svarbių įstaigų, kurių visas turtas neviršija 10 mlrd. eurų, minimali mokesčio dalis dalijama per pusę.

Mažiau svarbūs bankai

Fiksuota procentinė dalis yra 10 % visų metinių išlaidų mažiau svarbiems bankams, ji padalijama po lygiai visiems šios kategorijos mokesčio subjektams.

Kaip nustatoma kintamoji mokesčio dalis?

Kintamoji mokesčio dalis

Iš mokesčio sumos atėmus minimalią mokesčio dalį gaunama kintamoji mokesčio dalis.

Kiekvienas bankas moka šios sumos dalį, priklausančią nuo jo svarbos ir rizikos pobūdžio. Tai reiškia, kad stambesni ir daugiau rizikos prisiėmę bankai moka didesnę kintamąją mokesčio dalį.

Pasiskaičiuokite mokestį

Pasinaudodami šia informacija ir prižiūrimų bankų nurodytais mokestiniais veiksniais (visas turtas ir bendra rizikos pozicija) bankai gali patys pasiskaičiuoti mokėtiną metinį priežiūros mokestį. Kiekviename siunčiamame pranešime apie mokestį ECB pateikia išsamią informaciją apie kiekvieno prižiūrimo banko ar bankų grupės mokestinius veiksnius.

Norint pasiskaičiuoti metinį mokestį reikalinga ši informacija:

Apskaičiuojant mokestinius veiksnius prižiūrimiems subjektams paprastai nereikėtų įtraukti nedalyvaujančiose ir ne ES šalyse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turto. Prižiūrima grupė gali nuspręsti tokį turtą į skaičiavimus įtraukti, jei vertina, kad tokių sumų, kurių galima neįtraukti, apskaičiavimo našta būtų didesnė nei tikėtinas priežiūros mokesčio sumažėjimas tokių sumų neįtraukus. Toliau nurodytose bendrose vidutinių verčių sumose toks turtas nėra įtrauktas.

Mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų)
2015 m. gruodžio 31 d.
Svarbūs bankai
Mažiau svarbūs bankai
Visas turtas 20 233 4 469
Bendra rizikos pozicija 6 773 2 137
Ankstesnių metų mokestinių veiksnių duomenys
Mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų)
2014 m. gruodžio 31 d.
Svarbūs bankai
Mažiau svarbūs bankai
Visas turtas 20 527 4 669
Bendra rizikos pozicija 6 811 2 219

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsižvelgiant į ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių 7 straipsnį ir 10 straipsnio 6 dalį – jie taikomi pasikeitus padėčiai (veiklos leidimų ir statuso atžvilgiais) ir apskaičiuojant kiekvieno mokesčio subjekto mokėtiną metinį priežiūros mokestį – remiantis pateiktais duomenimis apskaičiuota suma yra tik apytikslė. Todėl ji gali nesutapti su ECB pranešime apie priežiūros mokestį nurodyta mokėtina suma.