Valvontamaksun suuruus

EKP laskee valvontatehtävistä aiheutuvien vuotuisten kustannusten pohjalta, kuinka paljon valvontamaksuja kunakin vuonna on perittävä.

Valvontamaksujen kokonaismäärä

Valvontamaksun muodostuminen

Kunkin pankin valvontamaksu muodostuu kahdesta osasta:

 • vähimmäismaksukomponentti
 • vaihteleva maksukomponentti.

Vähimmäismaksukomponentti

Vähimmäismaksukomponentti määritetään erikseen merkittäville ja vähemmän merkittäville pankeille.

Vähimmäismaksukomponentti
Merkittävät pankit

Merkittävien pankkien valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä 10 % jaetaan tasan valvontamaksuvelvollisten kesken.

Jos merkittävän pankin varojen kokonaismäärä on enintään 10 miljardia euroa, sen vähimmäismaksukomponentti puolittuu.

Vähemmän merkittävät pankit

Vähemmän merkittävien pankkien valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä 10 % jaetaan tasan valvontamaksuvelvollisten kesken.

Vaihteleva maksukomponentti

Vaihteleva maksukomponentti

Vaihtelevalla maksukomponentilla katetaan se osa valvontakustannuksista, jota vähimmäismaksukomponentti ei kata, sekä pienille merkittäville pankeille myönnetty valvontamaksuhelpotus.

Kunkin pankin maksuosuus määräytyy sen koon ja riskiprofiilin mukaan: vaihteleva maksukomponentti on sitä suurempi, mitä suurempi ja riskipitoisempi pankki on.

Valvontamaksun arvioiminen

Valvontamaksun arvioimiseksi tarvitaan seuraavat tiedot.

Vähimmäismaksukomponentti

Komponentin arvioimiseksi on tiedettävä

 • valvontamaksujen kokonaismäärä kyseisessä luokassa (merkittävät / vähemmän merkittävät laitokset)
 • valvontamaksuvelvollisten määrä:
  Valvontamaksuvelvollisten määrä
  (valvontamaksukauden keskiarvo 31.7.2017)
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Valvontamaksuvelvollisia
  Huom. Valvontamaksuvelvollisten määrä ei ole sama kuin valvottavien pankkien määrä.
  119 2 916

Vaihteleva maksukomponentti

Komponentin arvioimiseksi on tiedettävä seuraavat tekijät:

 • Pankin omat valvontamaksutekijät (kokonaisvarat ja kokonaisriski).
 • Yhteenlasketut valvontamaksutekijät: kokonaisvarojen ja kokonaisriskin yhteenlasketut määrät kyseisessä valvottavien pankkien luokassa (merkittävät / vähemmän merkittävät laitokset).

  Valvontamaksutekijöiden kokonaismäärät on eritelty alla olevassa taulukossa. Erittelyyn ei ole otettu mukaan valvontamekanismiin osallistumattomissa EU-maissa ja EU:hun kuulumattomissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden varoja: ne jätetään yleensä huomiotta valvontamaksutekijöiden laskennassa, ellei pankkiryhmittymä erikseen päätä ottaa niitä huomioon (esimerkiksi siksi, että huomiotta jättämiseen tarvittavasta laskennasta koituvat arvioidut kustannukset olisivat suuremmat kuin valvontamaksun odotettu alennus).
  Valvontamaksutekijät yhteensä  (mrd. €)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2016
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 781 4 625
  Kokonaisriski 6 577 2 141
  Aiempien vuosien valvontamaksutekijät
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. €)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2015
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 233 4 469
  Kokonaisriski 6 773 2 137
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. €)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2014
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 527 4 669
  Kokonaisriski 6 811 2 219
 • Niiden valvontamaksuvelvollisten määrä (merkittävien pankkien/pankkiryhmittymien luokassa), joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan sillä perusteella, että niiden kokonaisvarat ovat enintään 10 miljardia euroa: 18 laitosta vuonna 2017.

Laskentaesimerkkejä – vuoden 2017 valvontamaksu

Ohessa on kaksi (kuvitteellista) esimerkkiä siitä, miten pankki voi arvioida valvontamaksunsa yllä annettujen tietojen pohjalta.

Vähemmän merkittävän pankin valvontamaksu

Pankin valvontamaksutekijät

 • kokonaisvarat: 1 600 000 000 €
 • kokonaisriski: 700 000 000 €

Yhteiset tiedot

 • valvontamaksujen kokonaismäärä: 33 677 998 €
 • yhteenlasketut kokonaisvarat: 4 625 000 000 000 €
 • yhteenlaskettu kokonaisriski: 2 141 000 000 000 €
 • valvontamaksuvelvollisia (valvontamaksukauden keskiarvo): 2 916

Vähimmäismaksukomponentti = (10 % * 33 677 998) / 2 916 = 1 154,94

Vaihteleva maksukomponentti = (50 % * 1 600 000 000 / 4 625 000 000 000 + 50 % * 700 000 000 / 2 141 000 000 000) * 90 % * 33 677 998 = 10 197,81

Valvontamaksu = 1 154,94 + 10 197,81 = 11 352,75

Merkittävän pankin valvontamaksu

Pankin valvontamaksutekijät

 • kokonaisvarat: 166 000 000 000 €
 • kokonaisriski: 55 000 000 000 €

Yhteiset tiedot

 • valvontamaksujen kokonaismäärä: 391 279 654 €
 • yhteenlasketut kokonaisvarat: 19 781 000 000 000 €
 • yhteenlaskettu kokonaisriski: 6 577 000 000 000 €
 • valvontamaksuvelvollisia (valvontamaksukauden keskiarvo): 119
 • niiden valvontamaksuvelvollisten määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti on puolitettu: 18

Vähimmäismaksukomponentti = (10 % * 391 279 654) / 119 = 328 806,43

Ennen vaihtelevan maksukomponentin laskemista on otettava huomioon pankit, joiden vähimmäismaksukomponentti on puolitettu: 391 279 654 – (119 – 18) * 328 806,43 – 18 * 328 806,43 / 2 = 355 110 946,70

Vaihteleva maksukomponentti = (50 % * 166 000 000 000 / 19 781 000 000 000 + 50 % * 55 000 000 000 / 6 577 000 000 000) * 355 110 946,70 = 2 974 829,47

Valvontamaksu = 328 806,43 + 2 974 829,47 = 3 303 635,90

Esimerkkilaskelmat auttavat valvontamaksun arvioinnissa. Valvontamaksua on kuitenkin mahdotonta arvioida ennalta tarkasti, sillä valvottavien pankkien ja siis myös valvontamaksuvelvollisten määrä muuttuu ajan mittaan. Edellä esitetty valvontamaksuvelvollisten määrä ei kuvaakaan todellista tilannetta minään tiettynä ajankohtana, vaan se on valvontamaksukauden keskiarvo.

Valvontamaksun tarkka määrä – jonka EKP määrittää pankin ilmoittamien valvontamaksutekijöiden pohjalta – käy ilmi vuosittaisesta valvontamaksuilmoituksesta. Valvontamaksun laskennassa käytetään heinäkuun lopun tietoja, joten valvontamaksua voidaan tarkistaa jälkikäteen, jos pankin tilanne muuttuu – tai jos kansallinen toimivaltainen viranomainen vahvistaa muutoksen – heinäkuun lopun jälkeen.