Valvontamaksun suuruus

EKP laskee valvontatehtävistä aiheutuvien vuotuisten kustannusten pohjalta, kuinka paljon valvontamaksuja kunakin vuonna on perittävä.

Valvontamaksujen kokonaismäärä

Valvontamaksun muodostuminen

Kunkin pankin valvontamaksu muodostuu kahdesta osasta:

 • vähimmäismaksukomponentti
 • vaihteleva maksukomponentti.

Vähimmäismaksukomponentti

Vähimmäismaksukomponentti määritetään erikseen merkittäville ja vähemmän merkittäville pankeille.

Vähimmäismaksukomponentti
Merkittävät pankit

Merkittävien pankkien valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä 10 % jaetaan tasan valvontamaksuvelvollisten kesken.

Jos merkittävän pankin varojen kokonaismäärä on enintään 10 miljardia euroa, sen vähimmäismaksukomponentti puolittuu.

Vähemmän merkittävät pankit

Vähemmän merkittävien pankkien valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä 10 % jaetaan tasan valvontamaksuvelvollisten kesken.

Vaihteleva maksukomponentti

Vaihteleva maksukomponentti

Vaihtelevalla maksukomponentilla katetaan se osa valvontakustannuksista, jota vähimmäismaksukomponentti ei kata, sekä pienille merkittäville pankeille myönnetty valvontamaksuhelpotus.

Kunkin pankin maksuosuus määräytyy sen koon ja riskiprofiilin mukaan: vaihteleva maksukomponentti on sitä suurempi, mitä suurempi ja riskipitoisempi pankki on.

Valvontamaksun arvioiminen

Valvontamaksun arvioimiseksi tarvitaan seuraavat tiedot.

Vähimmäismaksukomponentti

Komponentin arvioimiseksi on tiedettävä

 • valvontamaksujen kokonaismäärä kyseisessä luokassa (merkittävät / vähemmän merkittävät laitokset)
 • valvontamaksuvelvollisten määrä:
  Valvontamaksuvelvollisten määrä
  (valvontamaksukauden keskiarvo 31.7.2019)
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Valvontamaksuvelvollisia
  Huom. Valvontamaksuvelvollisten määrä ei ole sama kuin valvottavien pankkien määrä.
  112 2 440
 • valvontamaksuvelvollisten määrä aiempina vuosina:
  Valvontamaksuvelvollisten määrä*
  (valvontamaksukauden keskiarvo)
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  31.7.2018 115 2 766
  31.7.2017 119 2 916
  31.7.2016 126 3 077
  31.7.2015 117 3 193
  31.7.2014 115 3 191
  *Huom. Valvontamaksuvelvollisten määrä ei ole sama kuin valvottavien pankkien määrä.

Vaihteleva maksukomponentti

Komponentin arvioimiseksi on tiedettävä seuraavat tekijät:

 • Pankin omat valvontamaksutekijät (kokonaisvarat ja kokonaisriski).
 • Yhteenlasketut valvontamaksutekijät: kokonaisvarojen ja kokonaisriskin yhteenlasketut määrät kyseisessä valvottavien pankkien luokassa (merkittävät / vähemmän merkittävät laitokset).

  Valvontamaksutekijöiden kokonaismäärät on eritelty alla olevassa taulukossa. Erittelyyn ei ole otettu mukaan valvontamekanismiin osallistumattomissa EU-maissa ja EU:hun kuulumattomissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden varoja: ne jätetään yleensä huomiotta valvontamaksutekijöiden laskennassa, ellei pankkiryhmittymä erikseen päätä ottaa niitä huomioon (esimerkiksi siksi, että huomiotta jättämiseen tarvittavasta laskennasta koituvat kustannukset olisivat suuremmat kuin valvontamaksun odotettu alennus).
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. €)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2018
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 573 4 415
  Kokonaisriski 6 610 2 133
  Aiempien vuosien valvontamaksutekijät
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. €)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2017
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 197 4 675
  Kokonaisriski 6 382 2 180
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. €)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2016
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 781 4 625
  Kokonaisriski 6 577 2 141
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. €)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2015
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 233 4 469
  Kokonaisriski 6 773 2 137
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. €)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2014
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 527 4 669
  Kokonaisriski 6 811 2 219
 • Niiden valvontamaksuvelvollisten määrä (merkittävien pankkien/pankkiryhmittymien luokassa), joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan sillä perusteella, että niiden kokonaisvarat ovat enintään 10 miljardia euroa: 16 laitosta vuonna 2019.

Laskentaesimerkkejä – vuoden 2019 valvontamaksu

Ohessa on kaksi (kuvitteellista) esimerkkiä siitä, miten pankki voi arvioida valvontamaksunsa yllä annettujen tietojen pohjalta.

Vähemmän merkittävän pankin valvontamaksu

Pankin valvontamaksutekijät

 • kokonaisvarat: 1 600 000 000 €
 • kokonaisriski: 700 000 000 €

Yhteiset tiedot

 • valvontamaksujen kokonaismäärä: 51 823 349 €
 • yhteenlasketut kokonaisvarat: 4 415 000 000 000 €
 • yhteenlaskettu kokonaisriski: 2 133 000 000 000 €
 • valvontamaksuvelvollisia (valvontamaksukauden keskiarvo): 2 440

Vähimmäismaksukomponentti = (10 % * 51 823 349)/2 440 = 2 123,91

Vaihteleva maksukomponentti = (50 % * 1 600 000 000/4 415 000 000 000 + 50 % * 700 000 000/2 133 000 000 000) * 90 % * 51 823 349= 16 104,61

Valvontamaksu = 2 123,91 + 16 104,61 = 18 228,52

Merkittävän pankin valvontamaksu

Pankin valvontamaksutekijät

 • kokonaisvarat: 166 000 000 000 €
 • kokonaisriski: 55 000 000 000 €

Yhteiset tiedot

 • valvontamaksujen kokonaismäärä: 524 196 987 €
 • yhteenlasketut kokonaisvarat: 19 573 000 000 000 €
 • yhteenlaskettu kokonaisriski: 6 610 000 000 000 €
 • valvontamaksuvelvollisia (valvontamaksukauden keskiarvo): 112
 • niiden valvontamaksuvelvollisten määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti on puolitettu: 16

Vähimmäismaksukomponentti = (10 % * 524 196 987)/112 = 468 033,02

Ennen vaihtelevan maksukomponentin laskemista on otettava huomioon pankit, joiden vähimmäismaksukomponentti on puolitettu: 524 196 987 – (112 – 16) * 468 033,02 – 16 * 468 033,02/2= 475 521 552,49

Vaihteleva maksukomponentti = (50 % * 166 000 000 000/19 573 000 000 000 + 50 % * 55 000 000 000/6 610 000 000 000) * 475 521 552,49 = 1 978 342,32

Valvontamaksu = 468 033,02 + 1 978 342,32 = 2 446 375,34

Esimerkkilaskelmat auttavat valvontamaksun arvioinnissa. Valvontamaksua on kuitenkin mahdotonta arvioida ennalta tarkasti, sillä valvottavien pankkien ja siis myös valvontamaksuvelvollisten määrä muuttuu ajan mittaan. Edellä esitetty valvontamaksuvelvollisten määrä ei kuvaakaan todellista tilannetta minään tiettynä ajankohtana, vaan se on valvontamaksukauden keskiarvo.

Valvontamaksun tarkka määrä – jonka EKP määrittää pankin ilmoittamien valvontamaksutekijöiden pohjalta – käy ilmi vuosittaisesta valvontamaksuilmoituksesta. Valvontamaksun laskennassa käytetään heinäkuun lopun tietoja, joten valvontamaksua voidaan tarkistaa jälkikäteen, jos pankin tilanne muuttuu (tai jos kansallinen toimivaltainen viranomainen vahvistaa muutoksen) heinäkuun lopun jälkeen.