Valvontamaksun suuruus

EKP laskee valvontatehtävistä aiheutuvien kustannustensa pohjalta, kuinka paljon valvontamaksuja kunakin vuonna on perittävä. Valvontamaksuilla katettavat kustannukset jaetaan kahteen luokkaan:

  • suoran valvonnan kustannukset peritään merkittäviltä pankeilta, jotka ovat EKP:n suorassa valvonnassa
  • välillisen valvonnan kustannukset peritään vähemmän merkittäviltä pankeilta, jotka ovat kansallisten valvontaviranomaisten suorassa valvonnassa.

Valvontamaksujen kokonaismäärä julkistetaan kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Valvontamaksujen kokonaismäärä

Valvontamaksun muodostuminen

Kunkin pankin valvontamaksu muodostuu kahdesta osasta:

  • vähimmäismaksukomponentti
  • vaihteleva maksukomponentti.

Vähimmäismaksukomponentti

Vähimmäismaksukomponentti määritetään erikseen merkittäville ja vähemmän merkittäville pankeille.

Vähimmäismaksukomponentti
Merkittävät pankit

Merkittävien pankkien valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä10 % jaetaan tasan valvontamaksuvelvollisten kesken.

Jos merkittävän pankin varojen kokonaismäärä on enintään 10 miljardia euroa, sen vähimmäismaksukomponentti puolittuu.

Vähemmän merkittävät pankit

Vähemmän merkittävien pankkien valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä 10 % jaetaan tasan valvontamaksuvelvollisten kesken.

Vaihteleva maksukomponentti

Muutuv tasukomponent

Vaihtelevalla maksukomponentilla katetaan loput valvontakustannukset.

Kunkin pankin maksuosuus määräytyy sen koon ja riskiprofiilin mukaan. Vaihteleva maksukomponentti on sitä suurempi, mitä suurempi ja riskipitoisempi pankki on.

Valvontamaksun arvioiminen

Valvottava pankki voi arvioida vuosittaisen valvontamaksunsa alla annettujen tietojen ja valvontamaksuvelvollisen ilmoittamien valvontamaksutekijöiden (kokonaisvarojen ja kokonaisriskin) perusteella. EKP lähettää kullekin valvottavalle pankille tai pankkiryhmittymälle valvontamaksuilmoituksen, jossa on yksityiskohtainen selvitys valvontamaksutekijöistä.

Valvontamaksun arvioimiseksi tarvitaan seuraavat tiedot:

Valvontamaksutekijöitä määrittäessään valvottavat yhteisöt jättävät pääsääntöisesti huomiotta valvontamekanismiin osallistumattomissa jäsenvaltioissa tai EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden varat. Valvottavat ryhmittymät voivat kuitenkin halutessaan ottaa nämä varat huomioon valvontamaksutekijöiden määrittämisessä. Näin voidaan menetellä esimerkiksi, jos huomiotta jättämiseen tarvittavasta laskennasta koituvat arvioidut kustannukset olisivat suuremmat kuin valvontamaksun odotettu alennus. Alla olevissa yhteenlasketuissa luvuissa ei ole huomioitu valvontamekanismiin osallistumattomissa jäsenvaltioissa tai EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden varoja.

Valvontamaksutekijöiden suuruus (mrd. euroa)
Tiedot 31.12.2015
Merkittävät pankit
Vähemmän merkittävät pankit
Kokonaisvarat 20 233 4 469
Kokonaisriski 6 773 2 137
Aiempien vuosien valvontamaksutekijät
Valvontamaksutekijöiden suuruus (mrd. euroa)
Tiedot 31.12.2014
Merkittävät pankit
Vähemmän merkittävät pankit
Kokonaisvarat 20 527 4 669
Kokonaisriski 6 811 2 219

EKP:n valvontamaksuasetuksen (EKP/2014/41) artiklan 7 (uudet valvottavat yhteisöt tai aseman muutos) ja artiklan 10 kohdan 6 (kunkin valvontamaksuvelvollisen maksettavaksi tulevan vuosittaisen valvontamaksun laskeminen) soveltamisen vuoksi valvontamaksun suuruus voidaan määrittää edellä annettujen tietojen avulla vain arviolta, eikä se täsmää täysin EKP:n perimän, valvontamaksuilmoituksen mukaisen maksun kanssa.