Πώς υπολογίζεται το ετήσιο εποπτικό τέλος;

Η ΕΚΤ υπολογίζει τις ετήσιες δαπάνες που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της προκειμένου να προσδιορίσει το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών.

Συνολικά ετήσια τέλη

Τι πληρώνει κάθε τράπεζα;

Το ετήσιο εποπτικό τέλος για κάθε τράπεζα περιλαμβάνει:

 • Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους
 • Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους

Η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους βασίζεται σε ένα σταθερό ποσοστό επί του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για τις σημαντικές και τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες.

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους
Σημαντικές τράπεζες

Το σταθερό ποσοστό είναι 10% επί του συνολικού ποσού των ετήσιων τελών για τις σημαντικές τράπεζες και επιμερίζεται εξίσου μεταξύ των οφειλετών εποπτικού τέλους αυτής της κατηγορίας.

Για μικρότερα σημαντικά ιδρύματα με συνολικά στοιχεία ενεργητικού έως και 10 δισεκ. ευρώ η ελάχιστη συνιστώσα διαιρείται διά του δύο.

Λιγότερο σημαντικές τράπεζες

Το σταθερό ποσοστό είναι 10% επί του συνολικού ποσού των ετήσιων τελών για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες και επιμερίζεται εξίσου μεταξύ των οφειλετών εποπτικού τέλους αυτής της κατηγορίας.

Πώς προσδιορίζεται η μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους;

Η μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους αντιστοιχεί στο υπολειπόμενο ποσό του εποπτικού τέλους μετά την αφαίρεση της ελάχιστης συνιστώσας. Αυτή η διαφορά περιλαμβάνει επίσης την έκπτωση που χορηγείται σε μικρές σημαντικές τράπεζες.

Κάθε τράπεζα καταβάλλει μέρος αυτού του ποσού ανάλογα με τη σημασία και το προφίλ κινδύνου της. Αυτό σημαίνει ότι στις μεγαλύτερες τράπεζες οι οποίες έχουν υψηλότερο βαθμό έκθεσης σε κίνδυνο αναλογεί υψηλότερη μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους.

Υπολογισμός εποπτικού τέλους

Για να υπολογίσετε το ετήσιο εποπτικό τέλος που σας αναλογεί χρειάζεστε τις ακόλουθες πληροφορίες.

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους

Για να την υπολογίσετε χρειάζεστε:

 • Τα συνολικά εποπτικά τέλη για την κατηγορία σας (σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές τράπεζες)
 • Τον αριθμό οφειλετών εποπτικού τέλους:
  Μέσος αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους
  στο τέλος Ιουλίου 2019
  Σημαντικές τράπεζες
  Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Οφειλέτες εποπτικού τέλους
  Σημείωση: Ο αριθμός των οφειλετών εποπτικού τέλους διαφέρει από τον αριθμό των εποπτευόμενων τραπεζών.
  112 2.440
 • Τον μέσο αριθμό οφειλετών εποπτικού τέλους προηγούμενων ετών:
  Μέσος αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους*
  Σημαντικές τράπεζες
  Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  στο τέλος Ιουλίου 2018 115 2.766
  στο τέλος Ιουλίου 2017 119 2.916
  στο τέλος Ιουλίου 2016 126 3.077
  στο τέλος Ιουλίου 2015 117 3.193
  στο τέλος Ιουλίου 2014 115 3.191
  *Σημείωση: Ο αριθμός των οφειλετών εποπτικού τέλους διαφέρει από τον αριθμό των εποπτευόμενων τραπεζών.

Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους

Για να την υπολογίσετε χρειάζεστε τα εξής:

 • Τους δικούς σας συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους (συνολικά στοιχεία ενεργητικού και συνολική έκθεση σε κίνδυνο).
 • Τους συνολικούς συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους: το άθροισμα των συνολικών στοιχείων ενεργητικού και της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο στην κατηγορία εποπτευόμενων τραπεζών στην οποία ανήκετε (σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές τράπεζες). Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τα στοιχεία ενεργητικού θυγατρικών που είναι εγκατεστημένες σε μη συμμετέχουσες χώρες και σε τρίτες χώρες δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα. Οι τράπεζες θα πρέπει κατά κανόνα να εξαιρούν αυτά τα στοιχεία κατά τον προσδιορισμό των συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους. Οι εποπτευόμενοι όμιλοι μπορούν να αποφασίσουν να συμπεριλάβουν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού (π.χ. εάν θεωρούν ότι η επιβάρυνση που συνδέεται με τον υπολογισμό των προς εξαίρεση ποσών θα είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση του εποπτικού τέλους).
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ)
  Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2018
  Σημαντικές τράπεζες
  Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Συνολικά στοιχεία ενεργητικού 19.573 4.415
  Συνολική έκθεση σε κίνδυνο 6.610 2.133
  Τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους προηγούμενων ετών
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ)
  Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2017
  Σημαντικές τράπεζες
  Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Συνολικά στοιχεία ενεργητικού 19.197 4.675
  Συνολική έκθεση σε κίνδυνο 6.382 2.180
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ)
  Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2016
  Σημαντικές τράπεζες
  Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Συνολικά στοιχεία ενεργητικού 19.781 4.625
  Συνολική έκθεση σε κίνδυνο 6.577 2.141
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ)
  Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2015
  Σημαντικές τράπεζες
  Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Συνολικά στοιχεία ενεργητικού 20.233 4.469
  Συνολική έκθεση σε κίνδυνο 6.773 2.137
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ)
  Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2014
  Σημαντικές τράπεζες
  Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Συνολικά στοιχεία ενεργητικού 20.527 4.669
  Συνολική έκθεση σε κίνδυνο 6.811 2.219
 • Τον αριθμό οφειλετών εποπτικού τέλους για τους οποίους η ελάχιστη συνιστώσα διαιρείται διά του δύο (αυτό γίνεται για σημαντικές τράπεζες και σημαντικούς τραπεζικούς ομίλους με συνολικά στοιχεία ενεργητικού έως και 10 δισεκ. ευρώ – έχει σημασία μόνο για τους υπολογισμούς των σημαντικών τραπεζών). Για το 2019 ο αριθμός αυτός ήταν 16.

Υπολογισμός εποπτικού τέλους – παραδείγματα για την περίοδο επιβολής τέλους του 2019

Έχοντας στη διάθεσή σας τα παραπάνω στοιχεία, μπορείτε να υπολογίσετε το εποπτικό τέλος που σας αναλογεί χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις στα ακόλουθα παραδείγματα.

Παράδειγμα για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες

Τα στοιχεία σας

 • Συνολικά στοιχεία ενεργητικού της τράπεζάς σας: [για τους σκοπούς του παραδείγματος: 1.600.000.000 ευρώ]
 • Συνολική έκθεση σε κίνδυνο της τράπεζάς σας: [για τους σκοπούς του παραδείγματος: 700.000.000 ευρώ]

Τα στοιχεία μας

 • Συνολικά ετήσια τέλη για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες: 51.823.349 ευρώ
 • Άθροισμα των συνολικών στοιχείων ενεργητικού των λιγότερο σημαντικών τραπεζών: 4.415.000.000.000 ευρώ
 • Άθροισμα της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των λιγότερο σημαντικών τραπεζών: 2.133.000.000.000 ευρώ
 • Μέσος αριθμός λιγότερο σημαντικών οφειλετών εποπτικού τέλους: 2.440

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους = (10% * 51.823.349 )/2.440 = 2.123.91

Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους = (50% * 1.600.000.000/4.415.000.000.000 + 50% * 700.000.000/2.133.000.000.000) * 90% * 51.823.349 = 16.104.61

Ετήσιο εποπτικό τέλος = 2.123.91 + 16.104.61 = 18.228.52

Παράδειγμα για τις σημαντικές τράπεζες

Τα στοιχεία σας

 • Συνολικά στοιχεία ενεργητικού της τράπεζάς σας: [για τους σκοπούς του παραδείγματος: 166.000.000.000 ευρώ]
 • Συνολική έκθεση σε κίνδυνο της τράπεζάς σας: [για τους σκοπούς του παραδείγματος: 55.000.000.000 ευρώ]

Τα στοιχεία μας

 • Συνολικά ετήσια τέλη για τις σημαντικές τράπεζες: 524.196.987 ευρώ
 • Άθροισμα των συνολικών στοιχείων ενεργητικού των σημαντικών τραπεζών: 19.573.000.000.000 ευρώ
 • Άθροισμα της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των σημαντικών τραπεζών: 6.610.000.000.000 ευρώ
 • Μέσος αριθμός σημαντικών οφειλετών εποπτικού τέλους: 112
 • Αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους για τους οποίους η ελάχιστη συνιστώσα διαιρέθηκε διά του δύο: 16

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους = (10% * 524.196.987 )/112 = 468.033.02

Προτού υπολογίσουμε τη μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους, πρέπει να λάβουμε υπόψη τον αριθμό των τραπεζών για τις οποίες η ελάχιστη συνιστώσα διαιρέθηκε διά του δύο, ως εξής: 524.196.987 – (112 – 16) *468.033.02 – 16 * 468.033.02/2= 475.521.552.49

Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους = (50% * 166.000.000.000/19.573.000.000.000 + 50% * 55.000.000.000/6.610.000.000.000) * 475.521.552.49 = 1.978.342.32

Ετήσιο εποπτικό τέλος = 468.033.02 + 1.978.342.32 = 2.446.375.34

Οι παραπάνω πληροφορίες σας βοηθούν να υπολογίσετε το εποπτικό τέλος που σας αναλογεί. Η ΕΚΤ υπολογίζει το εποπτικό τέλος με βάση τους σχετικούς συντελεστές που της παρέχετε και το συνολικό ποσό που εισπράττει η ΕΚΤ αναγράφεται στην ετήσια ειδοποίηση καταβολής εποπτικού τέλους.

Οι εκτιμήσεις για τα εποπτικά τέλη δεν μπορούν να είναι ακριβείς επειδή ο αριθμός των εποπτευόμενων τραπεζών και, κατά συνέπεια, ο αριθμός των οφειλετών εποπτικού τέλους μεταβάλλονται διαρκώς. Ο μέσος αριθμός που αναφέρεται παραπάνω είναι, επομένως, καθαρά ενδεικτικός. Δεν συνδέεται με τον αριθμό των υφιστάμενων εποπτευόμενων τραπεζών για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. Αναδρομικές διορθώσεις των τελών γίνονται όταν η κατάσταση μιας τράπεζας μεταβάλλεται μετά την τελευταία ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων για τον ετήσιο υπολογισμό των εποπτικών τελών (τέλος Ιουλίου) ή όταν τέτοιες μεταβολές επικυρώνονται από την εθνική αρμόδια αρχή μόνο μετά την τελευταία ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων.