Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Πώς υπολογίζεται το ετήσιο εποπτικό τέλος;

Η ΕΚΤ υπολογίζει τις ετήσιες δαπάνες που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της προκειμένου να προσδιορίσει το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών.

Συνολικά ετήσια τέλη

Τι πληρώνει κάθε τράπεζα;

Το ετήσιο εποπτικό τέλος για κάθε τράπεζα περιλαμβάνει:

 • την ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους
 • τη μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους

Η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους βασίζεται σε ένα σταθερό ποσοστό επί του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για τις σημαντικές και τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες.

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους
Σημαντικές τράπεζες

Το σταθερό ποσοστό είναι 10% του συνολικού ποσού των ετήσιων τελών για τις σημαντικές τράπεζες και επιμερίζεται εξίσου μεταξύ των οφειλετών εποπτικού τέλους αυτής της κατηγορίας.

Για μικρότερα σημαντικά ιδρύματα με συνολικά στοιχεία ενεργητικού έως και 10 δισεκ. ευρώ στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης, η ελάχιστη συνιστώσα διαιρείται διά του δύο.

Λιγότερο σημαντικές τράπεζες

Το σταθερό ποσοστό είναι 10% του συνολικού ποσού των ετήσιων τελών για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες και επιμερίζεται εξίσου μεταξύ των οφειλετών εποπτικού τέλους αυτής της κατηγορίας.

Για μικρότερα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα με συνολικά στοιχεία ενεργητικού έως και 1 δισεκ. ευρώ στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης, η ελάχιστη συνιστώσα διαιρείται διά του δύο.

Τι καθορίζει τη μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους;

Η μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους είναι το ποσό που μένει από το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών αφού αφαιρεθεί η ελάχιστη συνιστώσα (συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης που χορηγείται σε μικρότερες τράπεζες στην κάθε κατηγορία).

Κάθε τράπεζα καταβάλλει μέρος αυτού του ποσού ανάλογα με τη σημασία και το προφίλ κινδύνου της. Αυτό σημαίνει ότι στις μεγαλύτερες τράπεζες οι οποίες έχουν υψηλότερο βαθμό έκθεσης σε κίνδυνο αναλογεί μεγαλύτερη μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους.

Υπολογισμός εποπτικού τέλους

Οι πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα παρέχονται ενδεικτικά προκειμένου να σας βοηθήσουν να υπολογίσετε κατ’ εκτίμηση το εποπτικό τέλος που σας αναλογεί. Η ΕΚΤ υπολογίζει το εποπτικό τέλος με βάση τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους που της παρέχετε, το δε ακριβές ποσό που εισπράττει η ΕΚΤ αναγράφεται στην ετήσια ειδοποίηση καταβολής εποπτικού τέλους.

Το εργαλείο που παρέχεται παρακάτω για τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό του εποπτικού τέλους βασίζεται στις αναμενόμενες δαπάνες της περιόδου επιβολής τέλους, ενώ τα εποπτικά τέλη που τελικά εισπράττει η ΕΚΤ βασίζονται στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Επιπλέον, επειδή ο μέσος αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους και οι αντίστοιχοι συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους δεν είναι γνωστοί πριν από την είσπραξη των πραγματικών τελών, το εν λόγω εργαλείο χρησιμοποιεί στοιχεία του προηγούμενου έτους όσον αφορά τους οφειλέτες εποπτικού τέλους και τους συντελεστές υπολογισμού τέλους. Επομένως, η εκτίμηση του εποπτικού τέλους είναι ενδεικτική.

Επιπροσθέτως, γίνονται αναδρομικές διορθώσεις των εποπτικών τελών όταν η κατάσταση μιας τράπεζας μεταβληθεί μετά την τελευταία ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων για τον ετήσιο υπολογισμό των εποπτικών τελών ή όταν αυτές οι μεταβολές επικυρώνονται από την εθνική αρμόδια αρχή μετά την τελευταία ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων.

Για να υπολογίσετε το ετήσιο εποπτικό τέλος που σας αναλογεί για το 2024 θα χρειαστείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους

Για να υπολογίσετε την ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους, θα χρειαστείτε:

 • τις συνολικές εκτιμώμενες ετήσιες δαπάνες για την κατηγορία σας (σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές τράπεζες)
  Εκτιμώμενες ετήσιες δαπάνες για την περίοδο επιβολής τέλους 2024 (σε εκατ. ευρώ) Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
    633,4 27,6
 • τον μέσο αριθμό οφειλετών εποπτικού τέλους
  Μέσος αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους για την περίοδο επιβολής τέλους 2023 Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες

  109 2.042
  Σημείωση: Ο αριθμός των οφειλετών εποπτικού τέλους διαφέρει από τον αριθμό των εποπτευόμενων τραπεζών.
  Μέσος αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους προηγούμενων ετών
  Μέσος αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  για την περίοδο επιβολής τέλους 2022 110 2.130
  για την περίοδο επιβολής τέλους 2021 114 2.215
  για την περίοδο επιβολής τέλους 2020 112 2.318
  στο τέλος Ιουλίου 2019 112 2.440
  στο τέλος Ιουλίου 2018 115 2.766
  στο τέλος Ιουλίου 2017 119 2.916
  στο τέλος Ιουλίου 2016 126 3.077
  στο τέλος Ιουλίου 2015 117 3.193
  στο τέλος Ιουλίου 2014 115 3.191
  Σημείωση: Ο αριθμός των οφειλετών εποπτικού τέλους διαφέρει από τον αριθμό των εποπτευόμενων τραπεζών.
 • τον αριθμό των σημαντικών τραπεζών και των σημαντικών τραπεζικών ομίλων για τους οποίους η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους διαιρέθηκε διά του δύο το 2023 (δηλ. οι οποίοι διαθέτουν συνολικά στοιχεία ενεργητικού έως και 10 δισεκ. ευρώ): 8
 • τον αριθμό των λιγότερο σημαντικών τραπεζών και των λιγότερο σημαντικών τραπεζικών ομίλων για τους οποίους η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους διαιρέθηκε διά του δύο το 2023 (δηλ. οι οποίοι διαθέτουν συνολικά στοιχεία ενεργητικού έως και 1 δισεκ. ευρώ): 1.083

Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους

Για να υπολογίσετε τη μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους, θα χρειαστείτε:

 • τους δικούς σας συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους (συνολικά στοιχεία ενεργητικού και συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο)
 • τους συνολικούς συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους: το άθροισμα των συνολικών στοιχείων ενεργητικού και του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο στην κατηγορία εποπτευόμενων τραπεζών στην οποία ανήκετε (σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές τράπεζες), όπως παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω. Τα στοιχεία ενεργητικού θυγατρικών που είναι εγκατεστημένες σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα. Κατά κανόνα, οι τράπεζες θα πρέπει να εξαιρούν αυτά τα στοιχεία ενεργητικού κατά τον προσδιορισμό των συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους. Ωστόσο, οι τραπεζικοί όμιλοι μπορούν να αποφασίσουν να τα συμπεριλάβουν (π.χ. εάν θεωρούν ότι η επιβάρυνση που συνδέεται με τον υπολογισμό των προς εξαίρεση ποσών θα ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση του εποπτικού τέλους).

  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ) για την περίοδο επιβολής τέλους 2023 Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο ενεργητικού 23.838 5.045
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 7.348 2.457
  Τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους προηγούμενων ετών
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ) για την περίοδο επιβολής τέλους 2022 Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο ενεργητικού 23.165 4.934
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 7.158 2.369
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ) για την περίοδο επιβολής τέλους 2021 Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο ενεργητικού 22.232 4.751
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 6.930 2.248
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ) για την περίοδο επιβολής τέλους 2020 Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο ενεργητικού 20.218 4.515
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 6.846 2.226
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ) για την περίοδο επιβολής τέλους 2019 Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο ενεργητικού 19.573 4.415
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 6.610 2.133
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ) για την περίοδο επιβολής τέλους 2018 Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο ενεργητικού 19.197 4.675
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 6.382 2.180
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ) για την περίοδο επιβολής τέλους 2017 Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο ενεργητικού 19.781 4.625
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 6.577 2.141
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ) για την περίοδο επιβολής τέλους 2016 Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο ενεργητικού 20.233 4.469
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 6.773 2.137
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ) για τις περιόδους επιβολής τέλους 2015 και 2014 Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο ενεργητικού 20.527 4.669
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 6.811 2.219

Υπολογίστε το εποπτικό τέλος που σας αναλογεί για το 2024

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν ενσωματωθεί σε ένα εργαλείο που θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε κατ’ εκτίμηση το ετήσιο εποπτικό τέλος που αναλογεί στην τράπεζά σας. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο παρακάτω και ακολουθήστε τις οδηγίες στο αρχείο.

Εργαλείο κατ’ εκτίμηση υπολογισμού του εποπτικού τέλους

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων