Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Πώς υπολογίζεται το ετήσιο εποπτικό τέλος;

Η ΕΚΤ υπολογίζει τις ετήσιες δαπάνες που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της προκειμένου να προσδιορίσει το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών.

Συνολικά ετήσια τέλη

Τι πληρώνει κάθε τράπεζα;

Το ετήσιο εποπτικό τέλος για κάθε τράπεζα περιλαμβάνει:

 • την ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους
 • τη μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους

Η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους βασίζεται σε ένα σταθερό ποσοστό επί του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για τις σημαντικές και τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες.

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους
Σημαντικές τράπεζες

Το σταθερό ποσοστό είναι 10% του συνολικού ποσού των ετήσιων τελών για τις σημαντικές τράπεζες και επιμερίζεται εξίσου μεταξύ των οφειλετών εποπτικού τέλους αυτής της κατηγορίας.

Για μικρότερα σημαντικά ιδρύματα με συνολικά στοιχεία ενεργητικού έως και 10 δισεκ. ευρώ στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης, η ελάχιστη συνιστώσα διαιρείται διά του δύο.

Λιγότερο σημαντικές τράπεζες

Το σταθερό ποσοστό είναι 10% του συνολικού ποσού των ετήσιων τελών για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες και επιμερίζεται εξίσου μεταξύ των οφειλετών εποπτικού τέλους αυτής της κατηγορίας.

Για μικρότερα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα με συνολικά στοιχεία ενεργητικού έως και 1 δισεκ. ευρώ στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης, η ελάχιστη συνιστώσα διαιρείται διά του δύο.

Τι καθορίζει τη μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους;

Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους

Η μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους αντιστοιχεί στο υπολειπόμενο ποσό του εποπτικού τέλους μετά την αφαίρεση της ελάχιστης συνιστώσας. Η διαφορά αυτή συμπεριλαμβάνει την έκπτωση που χορηγείται στις μικρότερες τράπεζες σε κάθε κατηγορία.

Κάθε τράπεζα καταβάλλει μέρος αυτού του ποσού ανάλογα με τη σημασία και το προφίλ κινδύνου της. Αυτό σημαίνει ότι στις μεγαλύτερες τράπεζες οι οποίες έχουν υψηλότερο βαθμό έκθεσης σε κίνδυνο αναλογεί υψηλότερη μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους.

Υπολογισμός εποπτικού τέλους

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται ενδεικτικά για να σας βοηθήσουν να υπολογίσετε κατ’ εκτίμηση το εποπτικό τέλος που σας αναλογεί. Η ΕΚΤ υπολογίζει το εποπτικό τέλος σας με βάση τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους που παρέχετε και το συνολικό ποσό που εισπράττει η ΕΚΤ αναγράφεται στην ετήσια ειδοποίηση καταβολής εποπτικού τέλους.

Το εποπτικό τέλος δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια επειδή βασίζεται στις εκτιμώμενες δαπάνες για την περίοδο επιβολής εποπτικού τέλους, ενώ η ΕΚΤ εισπράττει το εποπτικό τέλος με βάση τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Επιπλέον, επειδή ο μέσος αριθμός τραπεζών στις οποίες θα επιβληθεί εποπτικό τέλος και οι αντίστοιχοι συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους δεν θα είναι γνωστοί πριν από την επιβολή του τέλους, χρησιμοποιούνται οι οφειλέτες εποπτικού τέλους και οι συντελεστές υπολογισμού τέλους του προηγούμενου έτους.

Επιπλέον, γίνονται αναδρομικές διορθώσεις των εποπτικών τελών όταν η κατάσταση μιας τράπεζας μεταβληθεί μετά την τελευταία ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων για τον ετήσιο υπολογισμό των εποπτικών τελών ή όταν αυτές οι μεταβολές επικυρώνονται από την εθνική αρμόδια αρχή μετά την τελευταία ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων.

Για να υπολογίσετε το ετήσιο εποπτικό τέλος που σας αναλογεί για το 2022 χρειάζεστε τις ακόλουθες πληροφορίες.

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους

Για τον υπολογισμό της ελάχιστης συνιστώσας, χρειάζεστε:

 • τις συνολικές εκτιμώμενες ετήσιες δαπάνες για την κατηγορία σας (σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές τράπεζες)
  Εκτιμώμενες ετήσιες δαπάνες για την περίοδο επιβολής τέλους 2022 (σε εκατ. ευρώ) Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
    596,9 27,2
 • τον αριθμό των οφειλετών εποπτικού τέλους:
  Μέσος αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους
  για την περίοδο επιβολής τέλους 2021
  Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Οφειλέτες εποπτικού τέλους 114 2.215
  Σημείωση: Ο αριθμός των οφειλετών εποπτικού τέλους διαφέρει από τον αριθμό των εποπτευόμενων τραπεζών.
 • τον μέσο αριθμό οφειλετών εποπτικού τέλους προηγούμενων ετών:
  Μέσος αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  για την περίοδο επιβολής τέλους 2020 112 2.318
  στο τέλος Ιουλίου 2019 112 2.440
  στο τέλος Ιουλίου 2018 115 2.766
  στο τέλος Ιουλίου 2017 119 2.916
  στο τέλος Ιουλίου 2016 126 3.077
  στο τέλος Ιουλίου 2015 117 3.193
  στο τέλος Ιουλίου 2014 115 3.191
  Σημείωση: Ο αριθμός των οφειλετών εποπτικού τέλους διαφέρει από τον αριθμό των εποπτευόμενων τραπεζών.

Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους

Για τον υπολογισμό της μεταβλητής συνιστώσας, χρειάζεστε:

 • τους δικούς σας συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους (συνολικά στοιχεία ενεργητικού και συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο)
 • τους συνολικούς συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους: το άθροισμα των συνολικών στοιχείων ενεργητικού και του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο για την κατηγορία εποπτευόμενων τραπεζών στην οποία ανήκετε (σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές τράπεζες). Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τα στοιχεία ενεργητικού θυγατρικών που είναι εγκατεστημένες σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα. Κατά κανόνα, οι τράπεζες θα πρέπει να εξαιρούν αυτά τα στοιχεία για τον προσδιορισμό των συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους. Ωστόσο, οι τραπεζικοί όμιλοι μπορούν να αποφασίσουν να συμπεριλαμβάνουν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού (π.χ. εάν θεωρούν ότι η επιβάρυνση που συνδέεται με τον υπολογισμό των προς εξαίρεση ποσών θα ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση του εποπτικού τέλους)
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ),
  για την περίοδο επιβολής τέλους 2021
  Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 22.232 4.751
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 6.930 2.248
  Τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους προηγούμενων ετών
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ), για την περίοδο επιβολής τέλους 2020 Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 20.218 4.515
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 6.846 2.226
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ)
  Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2018
  Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 19.573 4.415
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 6.610 2.133
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ)
  Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2017
  Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 19.197 4.675
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 6.382 2.180
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ)
  Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2016
  Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 19.781 4.625
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 6.577 2.141
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ)
  Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2015
  Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 20.233 4.469
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 6.773 2.137
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ)
  Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2014
  Σημαντικές τράπεζες Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 20.527 4.669
  Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο 6.811 2.219
 • για τις σημαντικές τράπεζες και τους σημαντικούς τραπεζικούς ομίλους, τον αριθμό των οφειλετών εποπτικού τέλους για τους οποίους η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους διαιρείται διά του δύο, δηλ. για όσους έχουν συνολικά στοιχεία ενεργητικού έως και 10 δισεκ. ευρώ: 13
 • για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες και τους λιγότερο σημαντικούς τραπεζικούς ομίλους, τον αριθμό των οφειλετών εποπτικού τέλους για τους οποίους η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους διαιρείται διά του δύο, δηλ. για όσους έχουν συνολικά στοιχεία ενεργητικού έως και 1 δισεκ. ευρώ: 1.296

Υπολογισμός εποπτικού τέλους – παραδείγματα για την περίοδο επιβολής τέλους 2022

Έχοντας στη διάθεσή σας τα παραπάνω στοιχεία, μπορείτε τώρα να υπολογίσετε το εποπτικό τέλος που σας αναλογεί χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις στα ακόλουθα παραδείγματα.

Παράδειγμα για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες με συνολικά στοιχεία ενεργητικού πάνω από 1 δισεκ. ευρώ

Τα στοιχεία σας

 • Συνολικά στοιχεία ενεργητικού της τράπεζάς σας: [για τους σκοπούς του παραδείγματος: 1.600.000.000 €]
 • Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο της τράπεζάς σας: [για τους σκοπούς του παραδείγματος: 700.000.000 €]

Τα στοιχεία μας

 • Συνολικά ετήσια τέλη για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες: 27.200.000 €
 • Άθροισμα των συνολικών στοιχείων ενεργητικού των λιγότερο σημαντικών τραπεζών: 4.751.000.000.000 €
 • Άθροισμα του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο των λιγότερο σημαντικών τραπεζών: 2.248.000.000.000 €
 • Μέσος αριθμός λιγότερο σημαντικών οφειλετών εποπτικού τέλους: 2.215
 • Αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους για τους οποίους η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους διαιρείται διά του δύο: 1.296

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους = (10% * 27.200.000 €)/2.215 = 1.227,99 €

Προτού υπολογίσουμε τη μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους, πρέπει να λάβουμε υπόψη τον αριθμό των τραπεζών για τις οποίες η ελάχιστη συνιστώσα διαιρείται διά του δύο, ως εξής: 27.200.000 € - (2.215 - 1.296) * 1.227,99 € - 1.296 * 1.227.99 € /2 = 25.275.738,15 €

Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους = (50% * 1.600.000.000 €/4.751.000.000.000 € + 50% * 700.000.000 €/2.248.000.000.000 €) * 25.275.738,15 € = 8.191,35 €

Ετήσιο εποπτικό τέλος = 1.227,99 € + 8.191,35 € = 9.419,34 €

Παράδειγμα για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες με συνολικά στοιχεία ενεργητικού έως 1 δισεκ. ευρώ

Τα στοιχεία σας

 • Συνολικά στοιχεία ενεργητικού της τράπεζάς σας: [για τους σκοπούς του παραδείγματος: 600.000.000 €]
 • Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο της τράπεζάς σας: [για τους σκοπούς του παραδείγματος: 250.000.000 €]

Τα στοιχεία μας

 • Συνολικά ετήσια τέλη για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες: 27.200.000 €
 • Άθροισμα των συνολικών στοιχείων ενεργητικού των λιγότερο σημαντικών τραπεζών: 4.751.000.000.000 €
 • Άθροισμα του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο των λιγότερο σημαντικών τραπεζών: 2.248.000.000.000 €
 • Μέσος αριθμός λιγότερο σημαντικών οφειλετών εποπτικού τέλους: 2.215
 • Αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους για τους οποίους η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους διαιρείται διά του δύο: 1.296

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους = (10% * 27.200.000 €)/2.215 * 0,5 = 614,00 €

Προτού υπολογίσουμε τη μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους, πρέπει να λάβουμε υπόψη τον αριθμό των τραπεζών για τις οποίες η ελάχιστη συνιστώσα διαιρείται διά του δύο, ως εξής: 27.200.000 € – (2.215 - 1.296) * 1.227,99 € - 1.296 * 1.227,99 €/2 = 25.275.738,15 €

Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους = (50% * 600.000.000 €/4.751.000.000.000 € + 50% * 250.000.000 €/2.480.000.000.000 €) * 25.275.738,15 € = 3.001,48 €

Ετήσιο εποπτικό τέλος = 614,00 € + 3.001,48 € = 3.615,48 €

Παράδειγμα για τις σημαντικές τράπεζες

Τα στοιχεία σας

 • Συνολικά στοιχεία ενεργητικού της τράπεζάς σας: [για τους σκοπούς του παραδείγματος: 166.000.000.000 €]
 • Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο της τράπεζάς σας: [για τους σκοπούς του παραδείγματος: 55.000.000.000 €]

Τα στοιχεία μας

 • Συνολικά ετήσια τέλη για τις σημαντικές τράπεζες: 596.900.000 €
 • Άθροισμα των συνολικών στοιχείων ενεργητικού των σημαντικών τραπεζών: 22.232.000.000.000 €
 • Άθροισμα του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο των σημαντικών τραπεζών: 6.930.000.000.000 €
 • Μέσος αριθμός σημαντικών οφειλετών εποπτικού τέλους: 114
 • Αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους για τους οποίους η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους διαιρείται διά του δύο: 13

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους = (10% * 596.900.000 €)/114 = 523.596,49 €

Προτού υπολογίσουμε τη μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους, πρέπει να λάβουμε υπόψη τον αριθμό των τραπεζών για τις οποίες η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους διαιρείται διά του δύο, ως εξής: 596.900.000 € – (114 - 13) * 523.596,49 € - 13 * 523.596,49 €/2 = 540.613.377,19 €

Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους = (50% * 166.000.000.000 €/22.232.000.000.000 € + 50% * 55.000.000.000 €/6.930.000.000.000 €) * 540.613.377,19 € = 4.163.594,09 €

Ετήσιο εποπτικό τέλος = 523.596,49 € + 4.163.594,09 € = 4.687.190,58 €

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Whistleblowing