Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kā aprēķina gada uzraudzības maksas?

Lai noteiktu gada uzraudzības maksu kopējo summu, ECB aprēķina ar uzraudzības uzdevumu izpildi saistīto gada izdevumu apjomu.

Gada maksu kopējā summa

Cik liela maksa tiek iekasēta no katras bankas?

Gada uzraudzības maksu katrai atsevišķai bankai veido:

 • maksas minimālā komponente;
 • maksas mainīgā komponente.

Maksas minimālā komponente

Maksas minimālo komponenti nosaka, pamatojoties uz fiksētu procentuālo daļu no nozīmīgo un mazāk nozīmīgo banku gada maksu kopējās summas.

Maksas minimālā komponente
Nozīmīgās bankas

Fiksētā procentuālā daļa ir 10% no nozīmīgo banku gada maksu kopējās summas, un to vienlīdzīgi sadala starp visiem šīs kategorijas maksājumu veicējiem.

Mazākām nozīmīgajām iestādēm, kuru kopējie aktīvi augstākajā konsolidācijas līmenī nepārsniedz 10 mljrd. euro, maksas minimālā komponente samazināta uz pusi.

Mazāk nozīmīgās bankas

Fiksētā procentuālā daļa ir 10% no mazāk nozīmīgo banku gada maksu kopējās summas, un to vienlīdzīgi sadala starp visiem šīs kategorijas maksājumu veicējiem.

Nelielām mazāk nozīmīgajām iestādēm, kuru kopējie aktīvi augstākajā konsolidācijas līmenī nepārsniedz 1 mljrd. euro, maksas minimālā komponente samazināta uz pusi.

Kas nosaka maksas mainīgo komponenti?

Maksas mainīgā komponente

Maksas mainīgā komponente aptver atlikušo maksas summu pēc maksas minimālās komponentes atņemšanas. Šī starpība ietver arī diskontu, kas piešķirts mazākajām bankām katrā no kategorijām.

Katra banka maksā daļu no šīs summas, pamatojoties uz tās nozīmību un riska profilu. Tas nozīmē, ka lielākām un riskantākām bankām maksas mainīgā komponente ir lielāka.

Aprēķiniet maksas apmēru

Tālāk norādītā informācija ir tikai orientējoša un izmantojama tikai aptuvenām uzraudzības maksas aplēsēm. ECB aprēķina uzraudzības maksu, balstoties uz jūsu norādītajiem maksu noteicošajiem faktoriem, un precīzs ECB iekasētās maksas apjoms norādīts gada uzraudzības maksas paziņojumā.

Maksas apjoma aplēse nevar būt precīza, jo tās pamatā ir uzraudzības maksas perioda paredzamās izmaksas, savukārt ECB iekasē maksu, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām. Turklāt, tā kā banku, no kurām tiks iekasēta uzraudzības maksa, vidējais skaits un to maksu noteicošie faktori nav zināmi līdz maksas iekasēšanas brīdim, tiek izmantota iepriekšējā gada maksājuma veicēju un maksu noteicošo faktoru informācija.

Ja pēc gada uzraudzības maksu aprēķināšanai izmantoto datu pēdējās aktualizēšanas dienas notiek bankas situācijas pārmaiņas vai ja valsts kompetentā iestāde šādas pārmaiņas nav apstiprinājusi līdz pēdējai datu aktualizēšanas dienai, tiek veiktas maksu apjoma korekcijas ar atpakaļejošu spēku.

Lai aprēķinātu savu 2022. gada uzraudzības maksu, nepieciešama šāda informācija.

Maksas minimālā komponente

Lai to aprēķinātu, jāzina šāda informācija.

 • Gada izmaksu kopējās summas aplēse attiecīgajai kategorijai (nozīmīgajām vai mazāk nozīmīgajām bankām)
  Gada izmaksu summas aplēse 2022. gada maksu periodam (milj. euro) Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
    596.9 27.2
 • Maksājuma veicēju skaits
  Vidējais maksājuma veicēju skaits
  2021. gada maksu periodā
  Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Maksājuma veicēji 114 2215
  Piezīme. Maksājuma veicēju skaits atšķiras no uzraudzīto banku skaita.
 • Vidējais maksājuma veicēju skaits iepriekšējos gados
  Vidējais maksājuma veicēju skaits Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  2020. gada maksu periodā 112 2318
  2019. gada jūlija beigās 112 2440
  2018. gada jūlija beigās 115 2766
  2017. gada jūlija beigās 119 2916
  2016. gada jūlija beigās 126 3077
  2015. gada jūlija beigās 117 3193
  2014. gada jūlija beigās 115 3191
  Piezīme. Maksājuma veicēju skaits atšķiras no uzraudzīto banku skaita.

Maksas mainīgā komponente

Lai to aprēķinātu, jāzina šāda informācija.

 • Jūsu maksu noteicošie faktori (kopējie aktīvi un kopējā riska pozīcija)
 • Maksu noteicošo faktoru kopsumma – kopējo aktīvu un kopējo riska pozīciju summa jūsu uzraudzīto banku kategorijā (nozīmīgās vai mazāk nozīmīgās bankas). Šie dati atspoguļoti tālāk tabulā. Neiesaistītajās dalībvalstīs un trešās valstīs atrodošos meitasuzņēmumu aktīvi tabulā nav iekļauti. Bankas parasti neietver šādus aktīvus uzraudzības maksas aprēķinā. Taču banku grupa var pieņemt lēmumu tos iekļaut aprēķinā (piemēram, ja tā uzskata, ka ar neuzrādāmās summas aprēķināšanu saistītais apgrūtinājums pārsniegs gaidāmo uzraudzības maksas samazinājumu).
  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro);
  2021. gada maksu periods
  Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 22 232 4751
  Kopējā riska pozīcija 6930 2248
  Maksu noteicošo faktoru vērtība iepriekšējos gados
  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro); 2020. gada maksu periods Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 20 218 4515
  Kopējā riska pozīcija 6846 2226
  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro);
  atsauces datums: 2018. gada 31. decembris
  Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 19 573 4415
  Kopējā riska pozīcija 6610 2133
  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro);
  atsauces datums: 2017. gada 31. decembris
  Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 19 197 4675
  Kopējā riska pozīcija 6382 2180
  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro);
  atsauces datums: 2016. gada 31. decembris
  Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 19 781 4625
  Kopējā riska pozīcija 6577 2141
  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro);
  atsauces datums: 2015. gada 31. decembris
  Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 20 233 4469
  Kopējā riska pozīcija 6773 2137
  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro);
  atsauces datums: 2014. gada 31. decembris
  Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 20 527 4669
  Kopējā riska pozīcija 6811 2219
 • To maksājuma veicēju skaits nozīmīgo banku un nozīmīgo banku grupu kategorijā, kuriem maksas minimālā komponente tiks uz pusi samazināta, t.i., kuru kopējā aktīvu vērtība nepārsniedz 10 mljrd. euro: 13
 • To maksājuma veicēju skaits mazāk nozīmīgo banku un mazāk nozīmīgo banku grupu kategorijā, kuriem maksas minimālā komponente tiks uz pusi samazināta, t.i., kuru kopējā aktīvu vērtība nepārsniedz 1 mljrd. euro: 1296

Aprēķiniet maksas apmēru – piemēri par 2022. gada uzraudzības maksas periodu

Ar iepriekš norādīto datu palīdzību varat aprēķināt uzraudzības maksu, izmantojot tālāk piemēros sniegtos vienādojumus.

Piemērs attiecībā uz mazāk nozīmīgām bankām, kuru kopējo aktīvu vērtība pārsniedz 1 mljrd. euro

Jūsu dati

 • Jūsu bankas kopējais aktīvu apjoms: [šajā piemērā 1 600 000 000 euro]
 • Jūsu bankas kopējā riska pozīcija: [šajā piemērā 700 000 000 euro]

Mūsu dati

 • Gada maksu kopējā summa mazāk nozīmīgajām bankām: 27 200 000 euro
 • Kopējo aktīvu summa mazāk nozīmīgajām bankām: 4 751 000 000 000 euro
 • Kopējo riska pozīciju summa mazāk nozīmīgajām bankām: 2 248 000 000 000 euro
 • Mazāk nozīmīgo maksājuma veicēju vidējais skaits: 2215
 • Maksājuma veicēju skaits, kuriem maksas minimālā komponente samazināta uz pusi: 1296

Maksas minimālā komponente = (10% * 27 200 000 euro)/2215 = 1227.99 euro

Pirms aprēķināt maksas mainīgo komponenti, jāņem vērā bankas, kurām maksas minimālā komponente samazināta uz pusi: 27 200 000 euro – (2215 –1296) * 1227.99 euro – 1296 * 1227.99 euro/2 = 25 275 738.15 euro

Maksas mainīgā komponente = (50% * 1 600 000 000 euro/4 751 000 000 000 euro + 50% * 700 000 000 euro/2 248 000 000 000 euro) * 25 275 738.15 euro = 8191.35 euro

Gada uzraudzības maksa = 1227.99 euro + 8191.35 euro = 9419.34 euro

Piemērs attiecībā uz mazāk nozīmīgām bankām, kuru kopējo aktīvu vērtība nepārsniedz 1 mljrd. euro

Jūsu dati

 • Jūsu bankas kopējie aktīvi: [šajā piemērā 600 000 000 euro]
 • Jūsu bankas kopējā riska pozīcija: [šajā piemērā 250 000 000 euro]

Mūsu dati

 • Gada maksu kopējā summa mazāk nozīmīgajām bankām: 27 200 000 euro
 • Kopējo aktīvu summa mazāk nozīmīgajām bankām: 4 751 000 000 000 euro
 • Kopējo riska pozīciju summa mazāk nozīmīgajām bankām: 2 248 000 000 000 euro
 • Mazāk nozīmīgo maksājuma veicēju vidējais skaits: 2215
 • Maksājuma veicēju skaits, kuriem maksas minimālā komponente samazināta uz pusi: 1296

Maksas minimālā komponente = (10% * 27 200 000 euro)/2215 * 0.5 = 614.00 euro

Pirms aprēķināt maksas mainīgo komponenti, jāņem vērā bankas, kurām maksas minimālā komponente samazināta uz pusi: 27 200 000 euro – (2215 – 1296) * 1227.99 euro – 1296 * 1227.99 euro/2 = 25 275 738.15 euro

Maksas mainīgā komponente = (50% * 600 000 000 euro/4 751 000 000 000 euro + 50% * 250 000 000 euro/2 248 000 000 000 euro) * 25 275 738.15 euro = 3001.48 euro

Gada uzraudzības maksa = 614.00 euro + 3001.48 euro = 3615.48 euro

Piemērs attiecībā uz nozīmīgajām bankām

Jūsu dati

 • Jūsu bankas kopējie aktīvi: [šajā piemērā 166 000 000 000 euro]
 • Jūsu bankas kopējā riska pozīcija: [šajā piemērā 55 000 000 000 euro]

Mūsu dati

 • Gada maksu kopējā summa nozīmīgajām bankām: 596 900 000 euro
 • Kopējo aktīvu summa nozīmīgajām bankām: 22 232 000 000 000 euro
 • Kopējo riska pozīciju summa nozīmīgajām bankām: 6 930 000 000 000 euro
 • Nozīmīgo maksājuma veicēju vidējais skaits: 114
 • Maksājuma veicēju skaits, kuriem maksas minimālā komponente samazināta uz pusi: 13

Maksas minimālā komponente = (10% * 596 900 000 euro)/114 = 523 596.49 euro

Pirms aprēķināt maksas mainīgo komponenti, jāņem vērā bankas, kurām maksas minimālā komponente samazināta uz pusi: 596 900 000 euro – (114 – 13) * 523 596.49 euro – 13 * 523 596.49 euro/2 = 540 613 377.19 euro

Maksas mainīgā komponente = (50% * 166 000 000 000 euro/22 232 000 000 000 euro + 50% * 55 000 000 000 euro/6 930 000 000 000 euro) * 540 613 377.19 euro = 4 163 594.09 euro

Gada uzraudzības maksa = 523 596.49 euro + 4 163 594.09 euro = 4 687 190.58 euro

Visas šīs sadaļas lapas

Whistleblowing