Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kā aprēķina gada uzraudzības maksu?

Lai noteiktu gada uzraudzības maksu kopējo summu, ECB aprēķina ar uzraudzības uzdevumu izpildi saistīto gada izdevumu apjomu.

Gada maksu kopējā summa

Cik liela maksa tiek iekasēta no katras bankas?

Gada uzraudzības maksu katrai atsevišķai bankai veido:

 • maksas minimālā komponente;
 • maksas mainīgā komponente.

Maksas minimālā komponente

Maksas minimālo komponenti nosaka, pamatojoties uz fiksētu procentuālo daļu no nozīmīgo un mazāk nozīmīgo banku gada maksu kopējās summas.

Maksas minimālā komponente
Nozīmīgās bankas

Fiksētā procentuālā daļa ir 10 % no nozīmīgo banku gada maksu kopējās summas, un to vienlīdzīgi sadala starp visiem šīs kategorijas maksājumu veicējiem.

Nelielām nozīmīgajām iestādēm, kuru kopējie aktīvi augstākajā konsolidācijas līmenī nepārsniedz 10 mljrd. euro, maksas minimālā komponente samazināta uz pusi.

Mazāk nozīmīgās bankas

Fiksētā procentuālā daļa ir 10 % no mazāk nozīmīgo banku gada maksu kopējās summas, un to vienlīdzīgi sadala starp visiem šīs kategorijas maksājumu veicējiem.

Nelielām mazāk nozīmīgajām iestādēm, kuru kopējie aktīvi augstākajā konsolidācijas līmenī nepārsniedz 1 mljrd. euro, maksas minimālā komponente samazināta uz pusi.

Kas nosaka maksas mainīgo komponenti?

Maksas mainīgā komponente aptver atlikušo maksas summu pēc maksas minimālās komponentes (t. sk. diskonta, kas piešķirts mazākajām bankām katrā no kategorijām) atņemšanas.

Katra banka maksā daļu no šīs summas, pamatojoties uz tās nozīmību un riska profilu. Tas nozīmē, ka lielākām un riskantākām bankām maksas mainīgā komponente ir lielāka.

Aprēķiniet maksas apmēru

Šajā sadaļā norādītā informācija ir tikai orientējoša, lai palīdzētu aplēst jūsu uzraudzības maksu. ECB aprēķinās faktisko uzraudzības maksu, balstoties uz jūsu norādītajiem maksu noteicošajiem faktoriem, un precīzs ECB iekasētās maksas apjoms tiks norādīts gada uzraudzības maksas paziņojumā.

Tālāk maksu aprēķināšanas kalkulatorā izmantotas uzraudzības maksas perioda gaidāmās izmaksas, bet faktiskā maksa, ko iekasē ECB, balstīta uz faktiskajām izmaksām. Turklāt dati par maksājuma veicēju vidējo skaitu un to maksu noteicošajiem faktoriem būs zināmi tikai pēc šo maksu faktiskās iekasēšanas, tāpēc maksu aprēķināšanas kalkulatorā izmantoti iepriekšējā gada dati par maksājuma veicējiem un maksu noteicošajiem faktoriem. Tāpēc maksas aplēse ir orientējoša.

Turklāt, ja pēc gada uzraudzības maksu aprēķināšanai izmantoto datu pēdējās aktualizēšanas dienas notiek bankas situācijas pārmaiņas vai ja nacionālā kompetentā iestāde šādas pārmaiņas nav apstiprinājusi līdz pēdējai datu aktualizēšanas dienai, tiek veiktas maksu apjoma korekcijas ar atpakaļejošu spēku.

Lai aprēķinātu savu 2024. gada uzraudzības maksu, būs nepieciešama šāda informācija.

Maksas minimālā komponente

Lai aprēķinātu maksas minimālo komponenti, nepieciešama šāda informācija.

 • Gada izmaksu kopējās summas aplēse attiecīgajai kategorijai (nozīmīgajām vai mazāk nozīmīgajām bankām)
  Gada izmaksu summas aplēse 2024. gada maksu periodam (milj. euro) Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
    633.4 27.6.
 • Vidējais maksājuma veicēju skaits
  Vidējais maksājuma veicēju skaits 2023. gada maksu periodā Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas

  109 2042
  Piezīme. Maksājuma veicēju skaits atšķiras no uzraudzīto banku skaita.
  Vidējais maksājuma veicēju skaits iepriekšējos gados
  Vidējais maksājuma veicēju skaits Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  2022. gada maksu periodā 110 2130
  2021. gada maksu periodā 114 2215
  2020. gada maksu periodā 112 2318
  2019. gada jūlija beigās 112 2440
  2018. gada jūlija beigās 115 2766
  2017. gada jūlija beigās 119 2916
  2016. gada jūlija beigās 126 3077
  2015. gada jūlija beigās 117 3193
  2014. gada jūlija beigās 115 3191
  Piezīme. Maksājuma veicēju skaits atšķiras no uzraudzīto banku skaita.
 • To nozīmīgo banku un nozīmīgo banku grupu skaits, kurām maksas minimālā komponente 2023. gadā tika uz pusi samazināta, t. i., kuru kopējā aktīvu vērtība nepārsniedz 10 mljrd. euro: 8
 • To mazāk nozīmīgo banku un mazāk nozīmīgo banku grupu skaits, kurām maksas minimālā komponente 2023. gadā tika uz pusi samazināta, t. i., kuru kopējā aktīvu vērtība nepārsniedz 1 mljrd. euro: 1083

Maksas mainīgā komponente

Lai aprēķinātu maksas mainīgo komponenti, nepieciešama šāda informācija.

 • Jūsu maksu noteicošie faktori (kopējie aktīvi un kopējā riska pozīcija)
 • Maksu noteicošo faktoru kopsumma – kopējo aktīvu un kopējo riska pozīciju summa jūsu uzraudzīto banku kategorijā (nozīmīgās vai mazāk nozīmīgās bankas; sk. tālāk tabulu). Neiesaistītajās dalībvalstīs un trešās valstīs atrodošos meitasuzņēmumu aktīvi tabulā nav iekļauti. Bankas parasti neietver šādus aktīvus uzraudzības maksas aprēķinā. Taču banku grupa var pieņemt lēmumu tos iekļaut aprēķinā (piemēram, ja tā uzskata, ka ar neuzrādāmās summas aprēķināšanu saistītais apgrūtinājums pārsniegs gaidāmo uzraudzības maksas samazinājumu).

  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro) 2023. gada maksu periodā Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 23 838 5045
  Kopējā riska pozīcija 7348 2457
  Maksu noteicošo faktoru vērtība iepriekšējos gados
  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro) 2022. gada maksu periodā Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 23 165 4934
  Kopējā riska pozīcija 7158 2369
  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro) 2021. gada maksu periodā Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 22 232 4751
  Kopējā riska pozīcija 6930 2248
  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro) 2020. gada maksu periodā Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 20 218 4515
  Kopējā riska pozīcija 6846 2226
  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro) 2019. gada maksu periodā Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 19 573 4415
  Kopējā riska pozīcija 6610 2133
  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro) 2018. gada maksu periodā Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 19 197 4675
  Kopējā riska pozīcija 6382 2180
  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro) 2017. gada maksu periodā Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 19 781 4625
  Kopējā riska pozīcija 6577 2141
  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro) 2016. gada maksu periodā Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 20 233 4469
  Kopējā riska pozīcija 6773 2137
  Maksu noteicošo faktoru kopējā vidējā vērtība (mljrd. euro) 2014. un 2015. gada maksu periodā Nozīmīgās bankas Mazāk nozīmīgās bankas
  Kopējie aktīvi 20 527 4669
  Kopējā riska pozīcija 6811 2219

Aprēķiniet maksas apmēru 2024. gadam

Iepriekšminētie dati iekļauti kalkulatorā, kas palīdzēs jums aprēķināt bankas gada uzraudzības maksu. Noklikšķiniet uz tālāk norādītās saites un izpildiet failā sniegtos norādījumus.

Maksu aprēķināšanas kalkulators

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana