Menu

Kuidas iga-aastast järelevalvetasu arvutatakse?

EKP arvutab iga-aastaste järelevalvetasude kogusuuruse kulude alusel, mis tal igal aastal järelevalveülesannete täitmisel tekivad.

Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma

Pankade järelevalvetasu suurus

Panga iga-aastane järelevalvetasu koosneb järgmisest:

 • minimaalne tasukomponent,
 • muutuv tasukomponent.

Minimaalne tasukomponent

Minimaalne tasukomponent põhineb kindlaksmääratud protsendil oluliste ja vähem oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusummast.

Minimaalne tasukomponent
Olulised pangad

Kindlaksmääratud protsent on 10% oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusummast ning see jaotatakse võrdselt kõigi selle kategooria tasuvõlgnike vahel.

Väiksemate oluliste krediidiasutuste puhul, kelle koguvara väärtus kõrgeimal konsolideerimistasemel on maksimaalselt 10 miljardit eurot, minimaalne tasukomponent poolitatakse.

Vähem olulised pangad

Kindlaksmääratud protsent on 10% vähem oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusummast ning see jaotatakse võrdselt kõigi selle kategooria tasuvõlgnike vahel.

Väiksemate vähem oluliste krediidiasutuste puhul, kelle koguvara väärtus kõrgeimal konsolideerimistasemel on maksimaalselt 1 miljard eurot, minimaalne tasukomponent poolitatakse.

Kuidas määratakse kindlaks muutuv tasukomponent?

Muutuv tasukomponent

Muutuv tasukomponent on järelevalvetasu, millest on maha arvatud minimaalne tasukomponent. Erinevus hõlmab ka väiksematele pankadele kohaldatavat tasukomponendi vähendamist.

Muutuva tasukomponendi suurus oleneb panga tähtsusest ja riskiprofiilist. See tähendab, et suuremad ja kõrgema riskitasemega pangad maksavad muutuva tasukomponendina rohkem.

Järelevalvetasu arvestamine

Allpool olev teave on esitatud näitena ja seda saab kasutada üksnes järelevalvetasu hinnangulise suuruse arvutamiseks. Konkreetse järelevalvetasu arvutab EKP panga esitatud tasutegurite alusel ja EKP poolt nõutav täpne summa esitatakse iga-aastase järelevalvetasu teates.

Hinnanguline järelevalvetasu ei saa olla täpne, kuna see põhineb tasuperioodi eeldatavatel kuludel, EKP aga kogub järelevalvetasu tegelike kulude alusel. Kuna järelevalvetasu maksvate pankade keskmine arv ja nende tasutegurid ei ole enne järelevalvetasu kogumist teada, kasutatakse eelmise aasta andmeid tasuvõlgnike ja tasutegurite kohta.

Ühtlasi korrigeeritakse järelevalvetasusid ka tagantjärele, kui mõne panga olukord muutub pärast asjaomase aasta järelevalvetasude arvutamise tähtpäeva või kui riiklik pädev asutus kinnitab olukorra muutumise alles pärast nimetatud tähtpäeva.

2021. aasta järelevalvetasu hinnangulise suuruse arvutamiseks on vaja järgmisi andmeid.

Minimaalne tasukomponent

Muutuva tasukomponendi arvestamiseks on vaja teada:

 • enda kategooria (olulised või vähem olulised pangad) pankade iga-aastaste kulude hinnangulist kogusummat:
  2021. aasta tasuperioodi aastakulude prognoos (mln eurodes)
  Olulised pangad
  Vähem olulised pangad
    554,3 40,2
 • tasuvõlgnike arvu:
  Tasuvõlgnike keskmine arv
  2020. aasta tasuperioodil
  Olulised pangad
  Vähem olulised pangad
  Tasuvõlgnikud
  Märkus. Tasuvõlgnike arv ja järelevalve alla kuuluvate pankade arv ei ühti.
  112 2318
 • tasuvõlgnike keskmist arvu eelmistel aastatel:
  Tasuvõlgnike keskmine arv
  Olulised pangad
  Vähem olulised pangad
  2019. aasta juuli lõpus 112 2440
  2018. aasta juuli lõpus 115 2766
  2017. aasta juuli lõpus 119 2916
  2016. aasta juuli lõpus 126 3077
  2015. aasta juuli lõpus 117 3193
  2014. aasta juuli lõpus 115 3191
  Märkus. Tasuvõlgnike arv ja järelevalve alla kuuluvate pankade arv ei ühti.

Muutuv tasukomponent

Muutuva tasukomponendi arvestamiseks on vaja teada:

 • enda tasutegureid (varade koguväärtus ja koguriskipositsioon);
 • tasutegurite väärtust kokku ehk järelevalve alla kuuluvate pankade varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni summat teie kategoorias (olulised või vähem olulised pangad). Need on esitatud alltoodud tabelis. Tabel ei sisalda mitteosalevates ja kolmandates riikides asuvate tütarettevõtjate vara. Üldjuhul peaksid pangad oma tasutegurite arvutamisel sellised varad välja jätma. Pangagrupid võivad neid varasid siiski arvesse võtta (näiteks kui nende hinnangul on väljajäetavate summade arvutamisest tulenev koormus suurem kui iga-aastase järelevalvetasu eeldatav vähenemine);
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (mld eurodes)
  2020. aasta tasuperioodil
  Olulised pangad
  Vähem olulised pangad
  Varad kokku 20 218 4515
  Koguriskipositsioon 6846 2226
  Tasutegurite väärtus eelmistel aastatel
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (mld eurodes)
  seisuga 31. detsember 2018
  Olulised pangad
  Vähem olulised pangad
  Varad kokku 19 573 4415
  Koguriskipositsioon 6610 2133
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (mld eurodes)
  seisuga 31. detsember 2017
  Olulised pangad
  Vähem olulised pangad
  Varad kokku 19 197 4675
  Koguriskipositsioon 6382 2180
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (mld eurodes)
  seisuga 31. detsember 2016
  Olulised pangad
  Vähem olulised pangad
  Varad kokku 19 781 4625
  Koguriskipositsioon 6577 2141
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (mld eurodes)
  seisuga 31. detsember 2015
  Olulised pangad
  Vähem olulised pangad
  Varad kokku 20 233 4469
  Koguriskipositsioon 6773 2137
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (mld eurodes)
  seisuga 31. detsember 2014
  Olulised pangad
  Vähem olulised pangad
  Varad kokku 20 527 4669
  Koguriskipositsioon 6811 2219
 • oluliste pankade ja oluliste pangagruppide puhul nende tasuvõlgnike arvu, kelle minimaalne tasukomponent poolitatakse, st pangad, kelle koguvara väärtus on maksimaalselt 10 miljardit eurot: 18
 • vähem oluliste pankade ja vähem oluliste pangagruppide puhul nende tasuvõlgnike arvu, kelle minimaalne tasukomponent poolitatakse, st pangad, kelle koguvara väärtus on maksimaalselt 1 miljard eurot: 1439

Järelevalvetasu arvestamine – näiteid 2021. aasta tasuperioodi kohta

Kui eeltoodud andmed on olemas, saate oma järelevalvetasu hinnangulise suuruse arvutada järgmistes näidetes esitatud valemite alusel.

Näide: vähem olulised pangad varade koguväärtusega 1 miljard eurot või rohkem

Teie andmed

 • panga varade koguväärtus: [näiteks 1 600 000 000 eurot]
 • panga koguriskipositsioon: [näiteks 700 000 000 eurot]

Meie andmed

 • vähem oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma: 40 200 000 eurot
 • vähem oluliste pankade varade koguväärtus: 4 515 000 000 000 eurot
 • vähem oluliste pankade koguriskipositsioon: 2 226 000 000 000 eurot
 • vähem oluliste tasuvõlgnike keskmine arv: 2318
 • tasuvõlgnike arv, kelle minimaalne tasukomponent poolitatakse: 1439

Minimaalne tasukomponent = (10% x 40 200 000) / 2318 = 1734,25 eurot

Enne muutuva tasukomponendi arvutamist tuleb arvesse võtta need pangad, kelle minimaalne tasukomponent poolitatakse. Seda tehakse järgnevalt: 40 200 000 – (2318 – 1439) x 1734,25 – 1439 x 1734,25 / 2 = 37 427 795,51 eurot

Muutuv tasukomponent = (50% x 1 600 000 000 / 4 515 000 000 000 + 50% x 700 000 000 / 2 226 000 000 000) x 37 427 795,51 = 12 516,60 eurot

Iga-aastane järelevalvetasu = 1734,25 + 12 516,60 = 14 250,85 eurot

Näide: vähem olulised pangad varade koguväärtusega 1 miljard eurot või vähem

Teie andmed

 • panga varade koguväärtus: [näiteks 600 000 000 eurot]
 • panga koguriskipositsioon: [näiteks 250 000 000 eurot]

Meie andmed

 • vähem oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma: 40 200 000 eurot
 • vähem oluliste pankade varade koguväärtus: 4 515 000 000 000 eurot
 • vähem oluliste pankade koguriskipositsioon: 2 226 000 000 000 eurot
 • vähem oluliste tasuvõlgnike keskmine arv: 2318
 • tasuvõlgnike arv, kelle minimaalne tasukomponent poolitatakse: 1439

Minimaalne tasukomponent = (10% x 40 200 000) / 2318 x 0,5 = 867,13 eurot

Enne muutuva tasukomponendi arvutamist tuleb arvesse võtta need pangad, kelle minimaalne tasukomponent poolitatakse. Seda tehakse järgnevalt: 40 200 000 – (2318 – 1439) x 1734,25 – 1439 x 1734,25 / 2 = 37 427 795,51 eurot

Muutuv tasukomponent = (50% x 600 000 000 / 4 515 000 000 000 + 50% x 250 000 000 / 2 226 000 000 000) x 37 427 795,51 = 4588,64 eurot

Iga-aastane järelevalvetasu = 867,13 + 4588,64 = 5455,76 eurot

Näide: olulised pangad

Teie andmed

 • panga varade koguväärtus: [näiteks 166 000 000 000 eurot]
 • panga koguriskipositsioon: [näiteks 55 000 000 000 eurot]

Meie andmed

 • oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma: 554 300 000 eurot
 • oluliste pankade varade koguväärtus: 20 218 000 000 000 eurot
 • oluliste pankade koguriskipositsioon: 6 846 000 000 000 eurot
 • oluliste tasuvõlgnike keskmine arv: 112
 • tasuvõlgnike arv, kelle minimaalne tasukomponent poolitatakse: 18

Minimaalne tasukomponent = (10% x 554 300 000) / 112 = 494 910,71 eurot

Enne muutuva tasukomponendi arvutamist tuleb arvesse võtta need pangad, kelle minimaalne tasukomponent poolitati. Seda tehakse järgnevalt: 554 300 000 – (112 – 18) x 494 910,71 – 18 x 494 910,71 / 2 = 503 324 196,43 eurot

Muutuv tasukomponent = (50% x 166 000 000 000 / 20 218 000 000 000 + 50% x 55 000 000 000 / 6 846 000 000 000) x 503 324 196,43 = 4 088 098,25 eurot

Iga-aastane järelevalvetasu = 494 910,71 + 4 088 098,25 = 4 583 008,97 eurot