Kuidas iga-aastast järelevalvetasu arvutatakse?

EKP arvutab iga-aastaste järelevalvetasude kogusuuruse kulude alusel, mis talle igal aastal järelevalveülesannete täitmisel tekivad.

 

Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma

Pankade järelevalvetasu suurus

Panga iga-aastane järelevalvetasu koosneb järgmisest:

 • minimaalne tasukomponent,
 • muutuv tasukomponent.

Minimaalne tasukomponent

Minimaalne tasukomponent põhineb kindlaksmääratud protsendil oluliste ja vähem oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusummast.

Minimaalne tasukomponent
Olulised pangad

Kindlaksmääratud protsent on 10% oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusummast ning see jaotatakse võrdselt kõigi selle kategooria tasuvõlgnike vahel.

Väiksemate oluliste krediidiasutuste puhul, kelle koguvara väärtus on maksimaalselt 10 miljardit eurot, minimaalne tasukomponent poolitatakse.

Vähem olulised pangad

Kindlaksmääratud protsent on 10% vähem oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusummast ning see jaotatakse võrdselt kõigi selle kategooria tasuvõlgnike vahel.

Kuidas määratakse kindlaks muutuv tasukomponent?

Muutuv tasukomponent

Muutuv tasukomponent on järelevalvetasu, millest on maha arvatud minimaalne tasukomponent. See hõlmab ka väikestele olulistele pankadele tehtud allahindlusi.

Selle tasukomponendi suurus oleneb panga tähtsusest ja riskiprofiilist. See tähendab, et suuremad ja kõrgema riskitasemega pangad maksavad muutuva tasukomponendina rohkem.

Järelevalvetasu arvestamine

Iga-aastase järelevalvetasu hinnangulise suuruse arvutamiseks on vaja järgmisi andmeid.

Minimaalne tasukomponent

Minimaalse tasukomponendi arvestamiseks on vaja teada:

 • enda kategooria (olulised või vähem olulised pangad) pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusummat,
 • tasuvõlgnike arvu:
  Tasuvõlgnike keskmine arv
  juuli lõpus 2018
  Olulised pangad
  Vähem olulised pangad
  Tasuvõlgnikud
  Märkus: tasuvõlgnike arv ja järelevalve alla kuuluvate pankade arv ei kattu.
  115 2766

Muutuv tasukomponent

Muutuva tasukomponendi arvestamiseks on vaja teada:

 • enda tasutegureid (varade koguväärtus ja koguriskipositsioon);
 • tasutegurite väärtust kokku ehk järelevalve alla kuuluvate pankade varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni summat teie kategoorias (olulised või vähem olulised pangad). Need on esitatud alltoodud tabelis. Tabel ei sisalda mitteosalevates ja kolmandates riikides asuvate tütarettevõtete vara. Üldjuhul peaksid pangad oma tasutegurite arvutamisel selle välja jätma. Pangagrupid võivad neid varasid arvesse võtta (näiteks kui nende hinnangul on väljajäetavate summade arvutamisest tulenev koormus suurem kui iga-aastase järelevalvetasu eeldatav vähenemine);
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (miljardites eurodes)
  seisuga 31. detsember 2017
  Olulised pangad
  Vähem olulised pangad
  Varad kokku 19 197 4675
  Koguriskipositsioon 6382 2180
  Tasutegurite väärtus eelmistel aastatel
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (miljardites eurodes)
  seisuga 31. detsember 2016
  Olulised pangad
  Vähem olulised pangad
  Varad kokku 19 781 4625
  Koguriskipositsioon 6577 2141
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (miljardites eurodes)
  seisuga 31. detsember 2015
  Olulised pangad
  Vähem olulised pangad
  Varad kokku 20 233 4469
  Koguriskipositsioon 6773 2137
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (miljardites eurodes)
  seisuga 31. detsember 2014
  Olulised pangad
  Vähem olulised pangad
  Varad kokku 20 527 4669
  Koguriskipositsioon 6811 2219
 • nende tasuvõlgnike arvu, kelle minimaalne tasukomponent poolitatakse (seda tehakse oluliste pankade ja oluliste pangagruppide puhul, kelle koguvara väärtus on maksimaalselt 10 miljardit eurot; see on tähtis üksnes oluliste pankade arvutuste jaoks); 2018. aastal oli see arv 18.

Järelevalvetasu arvestamine – näiteid 2018. aasta tasuperioodi kohta

Kui eeltoodud andmed on olemas, saate oma järelevalvetasu hinnangulise suuruse välja arvutada järgmistes näidetes esitatud valemite alusel.

Näide: vähem olulised pangad

Teie andmed

 • panga varade koguväärtus: [näiteks 1 600 000 000 eurot]
 • panga koguriskipositsioon: [näiteks 700 000 000 eurot]

Meie andmed

 • vähem oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma: 46 299 927 eurot
 • vähem oluliste pankade varade koguväärtus: 4 675 000 000 000 eurot
 • vähem oluliste pankade koguriskipositsioon: 2 180 000 000 000 eurot
 • vähem oluliste tasuvõlgnike keskmine arv: 2766

Minimaalne tasukomponent = (10% x 46 299 927 )/2766 = 1673,89

Muutuv tasukomponent = (50% x 1 600 000 000/4 675 000 000 000 + 50% x 700 000 000/2 180 000 000 000) x 90% x 46 299 927= 13 820,81

Iga-aastane järelevalvetasu = 1673,89 + 13 820,81 = 15 494,70

Näide: olulised pangad

Teie andmed

 • panga varade koguväärtus: [näiteks 166 000 000 000 eurot]
 • panga koguriskipositsioon: [näiteks 55 000 000 000 eurot]

Meie andmed

 • oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma: 428 485 342 eurot
 • oluliste pankade varade koguväärtus: 19 197 000 000 000 eurot
 • oluliste pankade koguriskipositsioon: 6 382 000 000 000 eurot
 • oluliste tasuvõlgnike keskmine arv: 115
 • tasuvõlgnike arv, kelle minimaalne tasukomponent poolitati: 18

Minimaalne tasukomponent = (10% x 428 485 342 )/115 = 372 595,95

Enne muutuva tasukomponendi arvutamist tuleb arvesse võtta need pangad, kelle minimaalne tasukomponent poolitati. Seda tehakse järgnevalt: 428 485 342 – (115 – 18) x 372 595,95   – 18 x 372 595,95/2= 388 990 171,30 

Muutuv tasukomponent = (50% x 166 000 000 000/19 197 000 000 000 + 50% x 55 000 000 000/6 382 000 000 000) x 388 990 171,30 = 3 357 991,21

Iga-aastane järelevalvetasu = 372 595,95 + 3 357 991,21 = 3 730 587,16

Eeltoodud teavet saab kasutada üksnes järelevalvetasu hinnangulise suuruse arvutamiseks. Konkreetse järelevalvetasu arvutab EKP panga esitatud tasutegurite alusel ja EKP poolt kogutav täpne summa esitatakse iga-aastase järelevalvetasu teates.

Peale selle ei saa järelevalvetasu hinnanguline suurus kunagi olla täpne, sest järelevalve alla kuuluvate pankade arv ja seetõttu ka tasuvõlgnike arv muutub pidevalt. Eespool nimetatud keskmine arv on seetõttu puhtalt näitlik ega ole seotud ühelgi konkreetsel aruandeperioodil järelevalve alla kuuluvate pankade arvuga. Lisaks korrigeeritakse järelevalvetasusid ka tagantjärele, kui mõne panga olukord muutub pärast järelevalvetasude iga-aastase arvutamise tähtpäeva (juuli lõpus) või kui riiklik pädev asutus kinnitab olukorra muutumise alles pärast nimetatud tähtpäeva.