Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kuidas iga-aastast järelevalvetasu arvutatakse?

EKP arvutab iga-aastaste järelevalvetasude kogusuuruse kulude alusel, mis tal igal aastal järelevalveülesannete täitmisel tekivad.

Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma

Pankade järelevalvetasu suurus

Panga iga-aastane järelevalvetasu koosneb järgmisest:

 • minimaalne tasukomponent,
 • muutuv tasukomponent.

Minimaalne tasukomponent

Minimaalne tasukomponent põhineb kindlaksmääratud protsendil oluliste ja vähem oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusummast.

Minimaalne tasukomponent
Olulised pangad

Kindlaksmääratud protsent on 10% oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusummast ning see jaotatakse võrdselt kõigi selle kategooria tasuvõlgnike vahel.

Väiksemate oluliste krediidiasutuste puhul, kelle koguvara väärtus kõrgeimal konsolideerimistasemel on maksimaalselt 10 miljardit eurot, minimaalne tasukomponent poolitatakse.

Vähem olulised pangad

Kindlaksmääratud protsent on 10% vähem oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusummast ning see jaotatakse võrdselt kõigi selle kategooria tasuvõlgnike vahel.

Väiksemate vähem oluliste krediidiasutuste puhul, kelle koguvara väärtus kõrgeimal konsolideerimistasemel on maksimaalselt 1 miljard eurot, minimaalne tasukomponent poolitatakse.

Kuidas määratakse kindlaks muutuv tasukomponent?

Muutuv tasukomponent on summa, mis jääb iga-aastaste järelevalvetasude kogusummast järele pärast seda, kui minimaalne tasukomponent (sh iga kategooria väiksematele pankadele kohaldatav tasukomponent) on maha arvatud.

Muutuva tasukomponendi suurus oleneb panga tähtsusest ja riskiprofiilist. See tähendab, et suuremad ja kõrgema riskitasemega pangad maksavad muutuva tasukomponendina rohkem.

Järelevalvetasu arvestamine

Allpool olev teave on esitatud näitena ja seda saab kasutada üksnes järelevalvetasu hinnangulise suuruse arvutamiseks. Konkreetse panga järelevalvetasu tegeliku suuruse arvutab EKP panga esitatud tasutegurite alusel ja EKP poolt nõutav täpne summa esitatakse iga-aastase järelevalvetasu teates.

Järelevalvetasude kalkulaator kasutab tasuperioodi eeldatavaid kulusid, EKP kehtestatud tegelikud tasud põhinevad aga tegelikel kuludel. Samuti ei ole andmed tasuvõlgnike keskmise arvu ja nende tasutegurite kohta teada enne, kui järelevalvetasud tegelikult maksimisele kuuluvad. Seega kasutab hinnanguid koostav kalkulaator eelmise aasta andmeid tasuvõlgnike ja tasutegurite kohta. Seepärast on järelevalvetasude prognoos üksnes orienteeriv.

Ühtlasi korrigeeritakse järelevalvetasusid ka tagantjärele, kui mõne panga olukord muutub pärast asjaomase aasta järelevalvetasude arvutamise tähtpäeva või kui riiklik pädev asutus kinnitab olukorra muutumise alles pärast nimetatud tähtpäeva.

2024. aasta järelevalvetasu hinnangulise suuruse arvutamiseks on vaja järgmisi andmeid.

Minimaalne tasukomponent

Minimaalse tasukomponendi arvestamiseks on vaja teada:

 • enda kategooria (olulised või vähem olulised pangad) pankade iga-aastaste kulude hinnangulist kogusummat:
  2024. aasta tasuperioodi aastakulude prognoos (mln eurodes) Olulised pangad Vähem olulised pangad
    633,4 27,6
 • tasuvõlgnike arvu:
  Tasuvõlgnike keskmine arv 2023. aasta tasuperioodil Olulised pangad Vähem olulised pangad

  109 2042
  Märkus. Tasuvõlgnike arv ja järelevalve alla kuuluvate pankade arv ei ühti.
  Tasuvõlgnike keskmine arv eelmistel aastatel
  Tasuvõlgnike keskmine arv Olulised pangad Vähem olulised pangad
  2022. aasta tasuperioodil 110 2130
  2021. aasta tasuperioodil 114 2215
  2020. aasta tasuperioodil 112 2318
  2019. aasta juuli lõpus 112 2440
  2018. aasta juuli lõpus 115 2766
  2017. aasta juuli lõpus 119 2916
  2016. aasta juuli lõpus 126 3077
  2015. aasta juuli lõpus 117 3193
  2014. aasta juuli lõpus 115 3191
  Märkus. Tasuvõlgnike arv ja järelevalve alla kuuluvate pankade arv ei ühti.
 • nende oluliste pankade ja oluliste pangagruppide arvu, kelle minimaalne tasukomponent 2023. aastal poolitati (st pangad, kelle koguvara väärtus on maksimaalselt 10 miljardit eurot): 8
 • nende vähem oluliste pankade ja vähem oluliste pangagruppide arvu, kelle minimaalne tasukomponent 2023. aastal poolitati (st pangad, kelle koguvara väärtus on maksimaalselt 1 miljard eurot): 1083

Muutuv tasukomponent

Muutuva tasukomponendi arvestamiseks on vaja teada:

 • enda tasutegureid (varade koguväärtus ja koguriskipositsioon);
 • tasutegurite väärtust kokku ehk järelevalve alla kuuluvate pankade varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni summat teie kategoorias (vt tabel allpool). Tabel ei sisalda mitteosalevates ja kolmandates riikides asuvate tütarettevõtjate vara. Üldjuhul peaksid pangad oma tasutegurite arvutamisel sellised varad välja jätma. Pangagrupid võivad neid varasid siiski arvesse võtta (näiteks kui nende hinnangul on väljajäetavate summade arvutamisest tulenev koormus suurem kui iga-aastase järelevalvetasu eeldatav vähenemine);

  Tasutegurite keskmine koguväärtus (mld eurodes) 2023. aasta tasuperioodil Olulised pangad Vähem olulised pangad
  Varad kokku 23 838 5045
  Koguriskipositsioon 7348 2457
  Tasutegurite väärtus eelmistel aastatel
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (mld eurodes) 2022. aasta tasuperioodil Olulised pangad Vähem olulised pangad
  Varad kokku 23 165 4934
  Koguriskipositsioon 7158 2369
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (mld eurodes) 2021. aasta tasuperioodil Olulised pangad Vähem olulised pangad
  Varad kokku 22 232 4751
  Koguriskipositsioon 6930 2248
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (mld eurodes) 2020. aasta tasuperioodil Olulised pangad Vähem olulised pangad
  Varad kokku 20 218 4515
  Koguriskipositsioon 6846 2226
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (mld eurodes) 2019. aasta tasuperioodil Olulised pangad Vähem olulised pangad
  Varad kokku 19 573 4415
  Koguriskipositsioon 6610 2133
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (mld eurodes) 2018. aasta tasuperioodil Olulised pangad Vähem olulised pangad
  Varad kokku 19 197 4675
  Koguriskipositsioon 6382 2180
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (mld eurodes) 2017. aasta tasuperioodil Olulised pangad Vähem olulised pangad
  Varad kokku 19 781 4625
  Koguriskipositsioon 6577 2141
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (mld eurodes) 2016. aasta tasuperioodil Olulised pangad Vähem olulised pangad
  Varad kokku 20 233 4469
  Koguriskipositsioon 6773 2137
  Tasutegurite keskmine koguväärtus (mld eurodes) 2014. ja 2015. aasta tasuperioodil Olulised pangad Vähem olulised pangad
  Varad kokku 20 527 4669
  Koguriskipositsioon 6811 2219

2024. aasta järelevalvetasu arvutamine

Eespool esitatud andmed on lõimitud kalkulaatorisse, mis aitab arvutada teie panga iga-aastase järelevalvetasu hinnangulise suuruse. Palun klikkige allpool oleval lingil ja järgige failis olevaid juhiseid.

Järelevalvetasu kalkulaator

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine