Kuidas iga-aastast järelevalvetasu arvutatakse?

EKP arvutab iga-aastaste järelevalvetasude kogusuuruse kulude alusel, mis talle igal aastal järelevalveülesannete täitmisel tekivad. Kogukulud jagunevad kaheks:

  • otsene järelevalve – EKP otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste pankade kaetavad kulud,
  • kaudne järelevalve – riikide järelevalveasutuste otsese järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste pankade kaetavad kulud.

Otsus iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma kohta avaldatakse igal aastal 30. aprilliks.

Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma

Pankade järelevalvetasu suurus

Panga iga-aastane järelevalvetasu koosneb järgmisest:

  • minimaalne tasukomponent,
  • muutuv tasukomponent.

Minimaalne tasukomponent

Minimaalne tasukomponent põhineb kindlaksmääratud protsendil oluliste ja vähem oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusummast.

Minimaalne tasukomponent
Olulised pangad

Kindlaksmääratud protsent on 10% oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusummast ning see jaotatakse võrdselt kõigi selle kategooria tasuvõlgnike vahel.

Väiksemate oluliste krediidiasutuste puhul, kelle koguvara väärtus on maksimaalselt 10 miljardit eurot, minimaalne tasukomponent poolitatakse.

Vähem olulised pangad

Kindlaksmääratud protsent on 10% vähem oluliste pankade iga-aastaste järelevalvetasude kogusummast ning see jaotatakse võrdselt kõigi selle kategooria tasuvõlgnike vahel.

Kuidas määratakse kindlaks muutuv tasukomponent?

Muutuv tasukomponent

Muutuv tasukomponent on järelevalvetasu, millest on maha arvatud minimaalne tasukomponent.

Selle suurus oleneb panga tähtsusest ja riskiprofiilist. See tähendab, et suuremad ja kõrgema riskitasemega pangad maksavad muutuva tasukomponendina rohkem.

Järelevalvetasu arvestamine

Järelevalve alla kuuluvad pangad saavad arvutada oma iga-aastase järelevalvetasu hinnangulise suuruse, kasutades eespool nimetatud teavet ja tasuvõlgnike esitatud tasutegureid (varade koguväärtus ja koguriskipositsioon). Üksikasjaliku ülevaate iga järelevalvealuse panga või pangagrupi tasutegurite kohta annab EKP järelevalvetasu maksmise teates.

Iga-aastase tasu hinnangulise suuruse arvutamiseks on vaja järgmisi andmeid:

Tasutegurite arvutamisel peaksid järelevalve alla kuuluvad üksused jätma üldjuhul arvesse võtmata mitteosalevates ja kolmandates riikides asuvate tütarettevõtete vara. Järelevalve alla kuuluvad grupid võivad otsustada neid varasid arvesse võtta näiteks juhul, kui nende hinnangul on välja jäetavate summade arvutamisest tulenev koormus iga-aastase järelevalvetasu eeldatavast vähenemisest suurem. Allpool toodud keskmistes koguväärtustes on sellised varad jäetud arvesse võtmata.

Tasutegurite väärtus (miljardites eurodes)
seisuga 31. detsember 2015
Olulised pangad
Vähem olulised pangad
Varad kokku 20 233 4469
Koguriskipositsioon 6773 2137
Eelmiste aastate tasutegurite väärtused
Tasutegurite väärtus (miljardites eurodes)
seisuga 31. detsember 2014
Olulised pangad
Vähem olulised pangad
Varad kokku 20 527 4669
Koguriskipositsioon 6811 2219

Tuleb silmas pidada, et järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse artikli 7 ja artikli 10 lõike 6 (mis käsitlevad vastavalt tegevuslube ja järelevalvestaatuse muutusi ning järelevalve alla kuuluvate üksuste iga-aastase järelevalvetasu arvutamist) kohaldamise tõttu saab eespool toodud teabe põhjal arvutada üksnes järelevalvetasu hinnangulise suuruse. Seepärast ei ole see täpselt kooskõlas kogutava summaga, mille EKP kehtestab järelevalvetasu maksmise teates.