Jak se roční poplatek za dohled vypočítá?

ECB vypočte roční náklady na plnění svých úkolů v oblasti dohledu a podle nich určí celkovou částku ročních poplatků za dohled. Celkové náklady jsou pak rozděleny do dvou kategorií:

  • přímý dohled – ukládají se významným bankám, které podléhají přímému dohledu ECB,
  • nepřímý dohled – ukládají se méně významným bankám, které podléhají přímému dohledu vnitrostátních příslušných orgánů dohledu.

Rozhodnutí o celkové výši ročních poplatků za dohled se každoročně zveřejňuje do 30. dubna.

Celkové roční poplatky

Kolik musí každá banka zaplatit?

Roční poplatek za dohled jednotlivých bank sestává z:

  • minimální složky poplatku a
  • proměnné složky poplatku.

Minimální složka poplatku

Minimální složka poplatku vychází z pevně stanoveného procentního podílu celkové výše ročních poplatků za dohled nad významnými a méně významnými bankami.

Minimální složka poplatku
Významné banky

Pevně stanovený procentní podíl činí 10 % celkových ročních poplatků pro významné banky a je mezi poplatníky v této kategorii rozdělen rovným dílem.

V případě menších významných institucí s celkovým objemem aktiv 10 mld. EUR nebo méně se minimální složka poplatku snižuje na polovinu.

Méně významné banky

Pevně stanovený procentní podíl činí 10 % celkových ročních poplatků pro méně významné banky a je mezi poplatníky v této kategorii rozdělen rovným dílem.

Co určuje proměnnou složku poplatku?

Proměnná složka poplatku

Proměnná složka poplatku pokrývá zbývající část poplatku po odečtení minimální složky poplatku.

Každá banka platí podíl této částky podle svého významu a svého rizikového profilu. To znamená, že větší a rizikovější banky platí vyšší proměnnou složku poplatku.

Odhadněte svůj poplatek

Dohlížené banky si mohou provést odhad svého ročního poplatku za dohled za použití zveřejněných informací a svých vlastních faktorů pro výpočet poplatku (aktiva celkem a riziková expozice celkem), které poplatníci poskytli. Faktory pro výpočet poplatku pro každou dohlíženou banku nebo skupinu bank specifikuje ECB vždy ve vydané výzvě k zaplacení poplatku.

Pro odhad ročního poplatku jsou třeba tyto údaje:

Pro účely výpočtu faktorů pro výpočet poplatku by dohlížené subjekty zpravidla neměly zahrnovat aktiva dceřiných společností v nezúčastněných členských státech a třetích zemích. Dohlížené skupiny se mohou rozhodnout, že taková aktiva zahrnou (pokud se například domnívají, že zátěž spojená s výpočtem částek, které nemají být zahrnuty, by byla vyšší než očekávané snížení poplatku za dohled). V souhrnných průměrných údajích uvedených níže nejsou taková aktiva zahrnuta.

Hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR)
referenční datum 31. prosince 2015
Významné banky
Méně významné banky
Použitá aktiva celkem 20 233 4 469
Použitá celková riziková expozice 6 773 2 137
Hodnoty faktorů pro výpočet poplatku v předchozích letech
Hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR)
referenční datum 31. prosince 2014
Významné banky
Méně významné banky
Použitá aktiva celkem 20 527 4 669
Použitá celková riziková expozice 6 811 2 219

Je třeba vzít na vědomí, že v důsledku uplatnění článku 7 a čl. 10 odst. 6 nařízení ECB o poplatcích za dohled – pokud jde o změny situace (povolení a status), resp. pokud jde o výpočet ročního poplatku za dohled – představují výše uvedené údaje pouze odhad. Nelze je tedy použít k přesnému výpočtu částky, která je vyměřena ECB a uvedena ve výzvě k zaplacení poplatku za dohled.