Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Jak se roční poplatek za dohled vypočítá?

ECB vypočte roční náklady na plnění svých úkolů v oblasti dohledu a podle nich určí celkovou částku ročních poplatků za dohled.

Celková výše ročních poplatků

Kolik každá banka zaplatí?

Roční poplatek za dohled jednotlivých bank sestává z:

 • minimální složky poplatku a
 • proměnné složky poplatku

Minimální složka poplatku

Minimální složka poplatku vychází z pevně stanoveného procentního podílu celkové výše ročních poplatků za dohled nad významnými a méně významnými bankami.

Minimální složka poplatku
Významné banky

Pevně stanovený procentní podíl činí 10 % celkových ročních poplatků pro významné banky a je mezi poplatníky v této kategorii rozdělen rovným dílem.

V případě menších významných institucí s celkovým objemem aktiv do 10 mld. EUR na nejvyšší úrovni konsolidace se minimální složka poplatku snižuje na polovinu.

Méně významné banky

Pevně stanovený procentní podíl činí 10 % celkových ročních poplatků pro méně významné banky a je mezi poplatníky v této kategorii rozdělen rovným dílem.

V případě menších méně významných institucí s celkovým objemem aktiv do 1 mld. EUR na nejvyšší úrovni konsolidace se minimální složka poplatku snižuje na polovinu.

Co určuje proměnnou složku poplatku?

Proměnná složka poplatku

Proměnná složka poplatku pokrývá zbývající část poplatku po odečtení minimální složky. Tento rozdíl rovněž zahrnuje snížení udělené malým bankám v jednotlivých kategoriích.

Každá banka platí podíl této částky podle svého významu a rizikového profilu. To znamená, že větší a rizikovější banky platí vyšší proměnnou složku poplatku.

Odhadněte svůj poplatek

Níže uvedené informace jsou pouze orientační a mohou vám pomoci při odhadu vašeho poplatku. ECB váš poplatek vypočítává na základě vámi poskytovaných faktorů pro výpočet poplatku a přesná částka, kterou ECB vyměřila, je uvedena na vaší výzvě k zaplacení poplatku za dohled.

Odhad poplatku nemůže být přesný, protože je založen na očekávaných nákladech za období placení poplatků, zatímco ECB poplatky vyměřuje podle skutečných nákladů. Mimo to průměrný počet bank, kterým bude poplatek vyměřován, a jejich faktory pro výpočet poplatku jsou známy až při vyměření poplatku, a proto se použijí údaje o poplatnících a faktory pro výpočet poplatku z přechozího roku.

Kromě toho se provádějí retroaktivní korekce poplatků, když se změní situace banky po datu uzávěrky údajů pro roční výpočet poplatku za dohled nebo když takové změny uzná vnitrostátní příslušný orgán až po datu uzávěrky údajů.

Pro odhad výše svého ročního poplatku za dohled za rok 2022 potřebujete následující informace.

Minimální složka poplatku

Pro odhad její výše potřebujete:

 • odhad celkových ročních nákladů ve vaší kategorii (významné nebo méně významné banky)
  Odhad ročních nákladů za období placení poplatku 2022 (v mil. EUR) Významné banky Méně významné banky
    596,9 27,2
 • počet poplatníků:
  Průměrný počet poplatníků
  za období placení poplatku 2021
  Významné banky Méně významné banky
  Poplatníci 114 2 215
  Poznámka: Počet poplatníků se liší od počtu dohlížených bank.
 • průměrný počet poplatníků z předchozích let:
  Průměrný počet poplatníků Významné banky Méně významné banky
  za období placení poplatku 2020 112 2 318
  k 31. 7. 2019 112 2 440
  k 31. 7. 2018 115 2 766
  k 31. 7. 2017 119 2 916
  k 31. 7. 2016 126 3 077
  k 31. 7. 2015 117 3 193
  k 31. 7. 2014 115 3 191
  Poznámka: Počet poplatníků se liší od počtu dohlížených bank.

Proměnná složka poplatku

Pro odhad její výše potřebujete:

 • vaše vlastní faktory pro výpočet poplatku (aktiva celkem a riziková expozice celkem)
 • faktory pro výpočet poplatku celkem: součet celkových aktiv a celkových rizikových expozic ve vaší kategorii dohlížených bank (významných nebo méně významných). Uvedeny jsou v tabulce níže. Tabulka nezahrnuje aktiva dceřiných společností z nezúčastněných členských zemí a třetích zemí. Pro účely kalkulace svých faktorů pro výpočet poplatku by banky taková aktiva zpravidla zahrnovat neměly. Bankovní skupiny se však mohou rozhodnout, že taková aktiva zahrnou (např. pokud se domnívají, že zátěž spojená s výpočtem částek, které nemají být zahrnuty, by byla vyšší než očekávané snížení poplatku za dohled).
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR)
  na období placení poplatku 2021
  Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 22 232 4 751
  Celková riziková expozice 6 930 2 248
  Hodnoty faktorů pro výpočet poplatku v předchozích letech
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR) na období placení poplatku 2020 Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 20 218 4 515
  Celková riziková expozice 6 846 2 226
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR)
  referenční datum 31. prosince 2018
  Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 19 573 4 415
  Celková riziková expozice 6 610 2 133
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR)
  referenční datum 31. prosince 2017
  Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 19 197 4 675
  Celková riziková expozice 6 382 2 180
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR)
  referenční datum 31. prosince 2016
  Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 19 781 4 625
  Celková riziková expozice 6 577 2 141
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR)
  referenční datum 31. prosince 2015
  Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 20 233 4 469
  Celková riziková expozice 6 773 2 137
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR)
  referenční datum 31. prosince 2014
  Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 20 527 4 669
  Celková riziková expozice 6 811 2 219
 • v případě významných bank a významných bankovních skupin – počet poplatníků, u nichž se minimální složka poplatku snižuje na polovinu, tj. těch s celkovými aktivy do 10 mld. EUR: 13
 • v případě méně významných bank a méně významných bankovních skupin – počet poplatníků, u nichž se minimální složka poplatku snižuje na polovinu, tj. těch s celkovými aktivy do 1 mld. EUR: 1 296

Odhadněte svůj poplatek – příklady za období placení poplatku 2022

S pomocí výše uvedených údajů můžete nyní pro odhad svého poplatku použít rovnice v příkladech uvedených níže.

Příklad pro méně významné banky s celkovou výší aktiv více než 1 mld. EUR

Vaše údaje

 • aktiva vaší banky celkem: [pouze příklad: 1 600 000 000 EUR]
 • riziková expozice vaší banky celkem: [pouze příklad: 700 000 000 EUR]

Naše údaje

 • celkové roční poplatky pro méně významné banky: 27 200 000 EUR
 • součet celkových aktiv méně významných bank: 4 751 000 000 000 EUR
 • součet celkových rizikových expozic méně významných bank: 2 248 000 000 000 EUR
 • průměrný počet méně významných poplatníků: 2 215
 • počet poplatníků, u kterých se minimální složka poplatku snižuje na polovinu: 1 296

Minimální složka poplatku = (10 % * 27 200 000 EUR)/2 215 = 1 227,99 EUR

Před provedením výpočtu proměnné složky poplatku musíme zohlednit ty banky, u kterých se minimální složka poplatku snižuje na polovinu, a to následujícím způsobem: 27 200 000 EUR - (2 215 - 1 296) * 1 227,99 EUR - 1 296 * 1 227,99 EUR /2 = 25 275 738,15 EUR

Proměnná složka poplatku = (50 % * 1 600,000 000 EUR / 4 751 000 000 000 EUR + 50 % * 700 000 000 EUR / 2 248 000 000 000 EUR) * 25 275 738,15 EUR = 8 191,35 EUR

Roční poplatek za dohled = 1 227,99 EUR + 8 191,35 EUR = 9 419,34 EUR

Příklad pro méně významné banky s celkovou výší aktiv do 1 mld. EUR

Vaše údaje

 • aktiva vaší banky celkem: [pouze příklad: 600 000 000 EUR]
 • riziková expozice vaší banky celkem: [pouze příklad: 250 000 000 EUR]

Naše údaje

 • celkové roční poplatky pro méně významné banky: 27 200 000 EUR
 • součet celkových aktiv méně významných bank: 4 751 000 000 000 EUR
 • součet celkových rizikových expozic méně významných bank: 2 248 000 000 000 EUR
 • průměrný počet méně významných poplatníků: 2 215
 • počet poplatníků, u kterých se minimální složka poplatku snižuje na polovinu: 1 296

Minimální složka poplatku = (10 % * 27 200 000 EUR) / 2 215 * 0,5 = 614,00 EUR

Před provedením výpočtu proměnné složky poplatku musíme zohlednit ty banky, u kterých se minimální složka poplatku snižuje na polovinu, a to následujícím způsobem: 27 200 000 EUR - (2 215 - 1 296) * 1 227,99 EUR - 1 296 * 1 227,99 EUR /2 = 25 275 738,15 EUR

Proměnná složka poplatku = (50 % * 600 000 000 EUR / 4 751 000 000 000 EUR + 50 % * 250 000 000 EUR / 2 248 000 000 000 EUR) * 25 275 738,15 EUR = 3 001,48 EUR

Roční poplatek za dohled = 614,00 EUR + 3 001,48 EUR = 3 615,48 EUR

Příklad pro významné banky

Vaše údaje

 • aktiva vaší banky celkem: [pouze příklad: 166 000 000 000 EUR]
 • riziková expozice vaší banky celkem: [pouze příklad: 55 000 000 000 EUR]

Naše údaje

 • celkové roční poplatky pro významné banky: 596 900 000 EUR
 • součet celkových aktiv významných bank: 22 232 000 000 000 EUR
 • součet celkových rizikových expozic významných bank: 6 930 000 000 000 EUR
 • průměrný počet významných poplatníků: 114
 • počet poplatníků, u kterých se minimální složka poplatku snižuje na polovinu: 13

Minimální složka poplatku = (10 % * 596 900 000 EUR) / 114 = 523 596,49 EUR

Před provedením výpočtu proměnné složky poplatku musíme zohlednit ty banky, u kterých se minimální složka poplatku snižuje na polovinu, a to následujícím způsobem: 596 900 000 EUR - (114 - 13) * 523 596,49 EUR - 13 * 523 596,49 EUR / 2 = 540 613 377,19 EUR

Proměnná složka poplatku = (50 % * 166 000 000 000 EUR / 22 232 000 000 000 EUR + 50 % * 55 000 000 000 EUR / 6 930 000 000 000 EUR) * 540 613 377,19 EUR = 4 163 594,09 EUR

Roční poplatek za dohled = 523 596,49 EUR + 4 163 594,09 EUR = 4 687 190,58 EUR

Všechny stránky v této části

Whistleblowing