Jak se roční poplatek za dohled vypočítá?

ECB vypočte roční náklady na plnění svých úkolů v oblasti dohledu a podle nich určí celkovou částku ročních poplatků za dohled.

Celkové roční poplatky

Kolik musí každá banka zaplatit?

Roční poplatek za dohled jednotlivých bank sestává z:

 • minimální složky poplatku a
 • proměnné složky poplatku.

Minimální složka poplatku

Minimální složka poplatku vychází z pevně stanoveného procentního podílu celkové výše ročních poplatků za dohled nad významnými a méně významnými bankami.

Minimální složka poplatku
Významné banky

Pevně stanovený procentní podíl činí 10 % celkových ročních poplatků pro významné banky a je mezi poplatníky v této kategorii rozdělen rovným dílem.

V případě menších významných institucí s celkovým objemem aktiv 10 mld. EUR nebo méně se minimální složka poplatku snižuje na polovinu.

Méně významné banky

Pevně stanovený procentní podíl činí 10 % celkových ročních poplatků pro méně významné banky a je mezi poplatníky v této kategorii rozdělen rovným dílem.

Co určuje proměnnou složku poplatku?

Proměnná složka poplatku

Proměnná složka poplatku pokrývá zbývající část poplatku po odečtení minimální složky poplatku. Tento rozdíl rovněž zahrnuje diskont udělený malým významným bankám.

Každá banka platí podíl této částky podle svého významu a svého rizikového profilu. To znamená, že větší a rizikovější banky platí vyšší proměnnou složku poplatku.

Odhadněte svůj poplatek

Pro odhad výše svého ročního poplatku za dohled potřebujete následující informace.

Minimální složka poplatku

Pro odhad její výše potřebujete:

 • celkové roční poplatky ve vaší kategorii (významné nebo méně významné banky)
 • počet poplatníků:
  Průměrný počet poplatníků
  ke konci července 2018
  Významné banky
  Méně významné banky
  Poplatníci
  Pozn.: Počet poplatníků se liší od počtu dohlížených bank.
  115 2 766

Proměnná složka poplatku

Pro odhad její výše potřebujete:

 • vaše vlastní faktory pro výpočet poplatku (aktiva celkem a riziková expozice celkem)
 • faktory pro výpočet poplatku celkem: součet celkových aktiv a celkových rizikových expozic ve vaší kategorii dohlížených bank (významných nebo méně významných). Uvedeny jsou v tabulce níže. Tabulka nezahrnuje aktiva dceřiných společností z nezúčastněných zemí a třetích zemí. Pro účely kalkulace svých faktorů pro výpočet poplatku by je banky zpravidla zahrnovat neměly. Bankovní skupiny se mohou rozhodnout, že taková aktiva zahrnou (např. pokud se domnívají, že zátěž spojená s výpočtem částek, které nemají být zahrnuty, by byla vyšší než očekávané snížení poplatku za dohled).
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR)
  referenční datum 31. prosince 2017
  Významné banky
  Méně významné banky
  Aktiva celkem 19 197 4 675
  Celková riziková expozice 6 382 2 180
  Hodnoty faktorů pro výpočet poplatku v předchozích letech
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR)
  referenční datum 31. prosince 2016
  Významné banky
  Méně významné banky
  Aktiva celkem 19 781 4 625
  Celková riziková expozice 6 577 2 141
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR)
  referenční datum 31. prosince 2015
  Významné banky
  Méně významné banky
  Aktiva celkem 20 233 4 469
  Celková riziková expozice 6 773 2 137
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR)
  referenční datum 31. prosince 2014
  Významné banky
  Méně významné banky
  Aktiva celkem 20 527 4 669
  Celková riziková expozice 6 811 2 219
 • počet poplatníků, u kterých se minimální složka poplatku snižuje na polovinu (to se provádí v případě významných bank a významných bankovních skupin s celkovými aktivy ve výši 10 mld. EUR nebo méně – týká se pouze výpočtů významných bank); za rok 2018 jich bylo 18

Odhadněte svůj poplatek – příklady za období placení poplatku 2018

S pomocí výše uvedených údajů můžete nyní pro odhad svého poplatku použít rovnice v příkladech uvedených níže.

Příklad pro méně významné banky

Vaše údaje

 • aktiva vaší banky celkem: [pouze příklad: 1 600 000 000 EUR]
 • riziková expozice vaší banky celkem: [pouze příklad: 700 000 000 EUR]

Naše údaje

 • celkové roční poplatky pro méně významné banky: 46 299 927 EUR
 • součet celkových aktiv méně významných bank: 4 675 000 000 000 EUR
 • součet celkových rizikových expozic méně významných bank: 2 180 000 000 000 EUR
 • průměrný počet méně významných poplatníků: 2 766

Minimální složka poplatku = (10% * 46 299 927 )/2766 = 1 673,89

Proměnná složka poplatku = (50% * 1 600 000 000/4 675 000 000 000 + 50% * 700 000 000/2 180 000 000 000) * 90% * 46 299 927= 13 820,81

Roční poplatek za dohled = 1673,89 + 13 820,81 = 15 494,70

Příklad pro významné banky

Vaše údaje

 • aktiva vaší banky celkem: [pouze příklad: 166 000 000 000 EUR]
 • riziková expozice vaší banky celkem: [pouze příklad: 55 000 000 000 EUR]

Naše údaje

 • celkové roční poplatky pro významné banky: 428 485 342 EUR
 • součet celkových aktiv významných bank: 19 197 000 000 000 EUR
 • součet celkových rizikových expozic významných bank: 6 382 000 000 000 EUR
 • průměrný počet významných poplatníků: 115
 • počet poplatníků, u kterých byla minimální složka poplatku snížena na polovinu: 18

Minimální složka poplatku = (10% * 428 485 342 )/115 = 372 595,95

Před provedením výpočtu proměnné složky poplatku musíme zohlednit ty banky, u kterých byla minimální složka poplatku snížena na polovinu, a to následujícím způsobem: 428 485 342 – (115 – 18) *372 595,95   – 18 * 372 595,95/2= 388 990 171,30 

Proměnná složka poplatku =(50% * 166 000 000 000/19 197 000 000 000 + 50% * 55 000 000 000/6 382 000 000 000) * 388 990 171,30 = 3 357 991,21

Roční poplatek za dohled = 372 595,95 + 3 357 991,21 = 3 730 587,16

Výše uvedené informace vám mohou pomoci váš poplatek pouze odhadnout. ECB váš poplatek vypočítává na základě vámi poskytovaných faktorů pro výpočet poplatku a přesná částka, kterou ECB vyměřila, je uvedena na vaší výzvě k zaplacení poplatku za dohled.

Odhad výše poplatku navíc nemůže být přesný, protože počet dohlížených bank a tím pádem i počet poplatníků se neustále mění. Průměrný počet uvedený výše má tedy pouze indikativní povahu; nesouvisí s počtem existujících dohlížených bank za žádné určité referenční období. Kromě toho se provádějí retroaktivní korekce poplatků, když se změní situace banky po datu uzávěrky údajů pro roční výpočet poplatku za dohled (na konci července) nebo když takové změny uzná vnitrostátní příslušný orgán až po datu uzávěrky údajů.