Hoe wordt de jaarlijkse toezichtsvergoeding berekend?

Om het totaalbedrag van de jaarlijkse toezichtsvergoeding te bepalen, berekent de ECB elk jaar de voor haar toezichtstaken gemaakte kosten. De totale kosten worden vervolgens over twee categorieën verdeeld:

  • direct toezicht – de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij de belangrijke banken die onder het directe toezicht van de ECB staan
  • indirect toezicht – de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij de minder belangrijke banken die onder het directe toezicht van hun nationale toezichthouder staan

Het besluit ten aanzien van het totale bedrag aan jaarlijkse toezichtsvergoedingen wordt jaarlijks uiterlijk 30 april gepubliceerd.

Totaalbedrag van de jaarlijkse vergoeding

Hoeveel betaalt elke bank?

De jaarlijkse toezichtsvergoeding bestaat voor elke bank uit:

  • een minimumvergoedingscomponent
  • een variabele vergoedingscomponent

Minimumvergoedingscomponent

De minimumvergoedingscomponent is gebaseerd op een vast percentage van het totale bedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor belangrijke c.q. minder belangrijke banken.

Minimumvergoedingscomponent
Belangrijke banken

Het vaste percentage is 10% van de totale jaarlijkse kosten voor belangrijke banken en wordt gelijkelijk verdeeld over alle vergoedingsdebiteuren in deze categorie.

Voor kleine belangrijke banken, met totale activa van €10 miljard of minder, wordt de minimumvergoedingscomponent gehalveerd.

Minder belangrijke banken

Het vaste percentage is 10% van de totale jaarlijkse kosten voor minder belangrijke banken en wordt gelijkelijk verdeeld over alle vergoedingsdebiteuren in deze categorie.

Hoe wordt de variabele vergoedingscomponent bepaald?

Variabele vergoedingscomponent

De variabele vergoedingscomponent heeft betrekking op het vergoedingsbedrag dat resteert na aftrek van de minimumvergoedingscomponent.

Elke bank betaalt een deel van dit bedrag op basis van haar significantie en risicoprofiel. Grote banken en banken met een riskanter profiel betalen dus een hogere variabele vergoedingscomponent.

Maak een schatting van uw vergoeding

Onder toezicht staande banken kunnen een schatting maken van hun jaarlijkse vergoeding voor toezicht door deze gepubliceerde informatie te gebruiken, tezamen met de eigen vergoedingsfactoren (totale activa en totale risicoblootstelling) die door de desbetreffende vergoedingsdebiteuren zijn verstrekt. In iedere vergoedingskennisgeving specificeert de ECB hoe de individuele vergoedingsfactoren voor elke onder toezicht staande bank of groep banken zijn afgeleid.

Voor het berekenen van de jaarlijkse vergoeding is de volgende informatie nodig:

Bij de berekening van de vergoedingsfactoren dienen de onder toezicht staande entiteiten in principe de activa van dochtermaatschappijen gevestigd in niet-deelnemende en derde landen buiten beschouwing te laten. Onder toezicht staande groepen kunnen besluiten zulke activa niet uit te sluiten (bijv. als zij menen dat de berekening van de uit te sluiten bedragen hogere administratieve kosten met zich mee zou brengen dan de verwachte verlaging van de toezichtsvergoeding). In de geaggregeerde gemiddelde bedragen hieronder zijn zulke activa buiten beschouwing gelaten.

Bedragen van de vergoedingsfactoren
(in EUR mld.)
referentiedatum: 31 december 2015
Belangrijke banken
Minder belangrijke banken
Totaal toegepaste activa 20.233 4.469
Totaal toegepaste risicoblootstelling 6.773 2.137
Vergoedingsfactoren van voorgaande jaren
Bedragen van de vergoedingsfactoren
(in EUR mld.)
referentiedatum: 31 december 2014
Belangrijke banken
Minder belangrijke banken
Totaal toegepaste activa 20.527 4.669
Totaal toegepaste risicoblootstelling 6.811 2.219

Wij willen u erop wijzen dat, door de toepassing van artikel 7 en artikel 10, lid 6, van de ECB-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht, die betrekking hebben op respectievelijk verandering van de omstandigheden (autorisaties en status) en de berekening van de jaarlijks door iedere debiteur te betalen toezichtsvergoeding, de bovenstaande informatie niet meer dan een schatting kan zijn. Deze informatie sluit daarom niet precies aan op het door de ECB in rekening gebrachte bedrag, te weten het bedrag uit de vergoedingskennisgeving.