Hoe wordt de jaarlijkse toezichtsvergoeding berekend?

Om het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor toezicht (toezichtsvergoedingen) te bepalen, berekent de ECB elk jaar de kosten die ze voor haar toezichtstaken maakt.

Totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen

Hoeveel betaalt elke bank?

De jaarlijkse vergoeding voor toezicht bestaat voor elke bank uit een:

 • minimumvergoedingscomponent
 • variabele vergoedingscomponent

Minimumvergoedingscomponent

De minimumvergoedingscomponent is gebaseerd op een vast percentage van het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor belangrijke en minder belangrijke banken.

Minimumvergoedingscomponent
Belangrijke banken

De minimumvergoedingscomponent bedraagt 10% van het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor belangrijke banken, gedeeld door het aantal vergoedingsdebiteuren in deze categorie.

Voor kleinere belangrijke banken, met totale activa van maximaal € 10 miljard, wordt de minimumvergoedingscomponent gehalveerd.

Minder belangrijke banken

De minimumvergoedingscomponent bedraagt 10% van het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor minder belangrijke banken, gedeeld door het aantal vergoedingsdebiteuren in deze categorie.

Hoe wordt de variabele vergoedingscomponent bepaald?

Variabele vergoedingscomponent

De variabele vergoedingscomponent dekt het verschil tussen het totaalbedrag van de toezichtsvergoedingen en de minimumvergoedingscomponent. Dit verschil omvat tevens de korting voor kleine belangrijke banken.

Elke bank betaalt een deel van dit bedrag op basis van haar omvang en risicoprofiel. Dit betekent dat grotere banken en banken met een hoger risicoprofiel een hogere variabele vergoedingscomponent betalen.

Schat uw vergoeding

Om uw jaarlijkse toezichtsvergoeding te schatten heeft u de volgende informatie nodig.

Minimumvergoedingscomponent

Om deze component te schatten heeft u nodig:

 • het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor uw categorie (belangrijke of minder belangrijke banken)
 • het aantal vergoedingsdebiteuren:
  Gemiddeld aantal vergoedingsdebiteuren
  per eind juli 2019
  Belangrijke banken
  Minder belangrijke banken
  Vergoedingsdebiteuren
  Toelichting: het aantal vergoedingsdebiteuren verschilt van het aantal onder toezicht staande banken.
  112 2.440
 • het gemiddeld aantal vergoedingsdebiteuren van voorgaande jaren:
  Gemiddeld aantal vergoedingsdebiteuren*
  Belangrijke banken
  Minder belangrijke banken
  eind juli 2018 115 2.766
  eind juli 2017 119 2.916
  eind juli 2016 126 3.077
  eind juli 2015 117 3.193
  eind juli 2014 115 3.191
  *Toelichting: het aantal vergoedingsdebiteuren verschilt van het aantal onder toezicht staande banken.

Variabele vergoedingscomponent

Om deze component te schatten heeft u nodig:

 • uw eigen vergoedingsfactoren: totale activa en het totaal van de risicoposten (total risk exposure)
 • totale vergoedingsfactoren: de som van de totale activa en het totaal van de risicoposten in uw categorie van onder toezicht staande banken (belangrijk of minder belangrijk). Deze worden in de tabel hieronder getoond. De activa van dochterondernemingen die zijn gevestigd in niet-deelnemende landen en derde landen zijn niet in de tabel opgenomen. Banken dienen deze activa in de regel uit te sluiten bij de berekening van hun vergoedingsfactoren. Bankgroepen kunnen besluiten zulke activa niet uit te sluiten (bijv. als ze menen dat de berekening van de uit te sluiten bedragen hogere kosten met zich mee zou brengen dan de verwachte verlaging van de toezichtsvergoeding).
  Gemiddelde van de vergoedingsfactoren (geaggregeerd, EUR miljard)
  referentiedatum 31 december 2018
  Belangrijke banken
  Minder belangrijke banken
  Totale activa 19.573 4.415
  Totaal van de risicoposten 6.610 2.133
  Vergoedingsfactoren in eerdere jaren
  Gemiddelde van de vergoedingsfactoren (geaggregeerd, EUR miljard)
  referentiedatum 31 december 2017
  Belangrijke banken
  Minder belangrijke banken
  Totale activa 19.197 4.675
  Totaal van de risicoposten 6.382 2.180
  Gemiddelde van de vergoedingsfactoren (geaggregeerd, EUR miljard)
  referentiedatum 31 december 2016
  Belangrijke banken
  Minder belangrijke banken
  Totale activa 19.781 4.625
  Totaal van de risicoposten 6.577 2.141
  Gemiddelde van de vergoedingsfactoren (geaggregeerd, EUR miljard)
  referentiedatum 31 december 2015
  Belangrijke banken
  Minder belangrijke banken
  Totale activa 20.233 4.469
  Totaal van de risicoposten 6.773 2.137
  Gemiddelde van de vergoedingsfactoren (geaggregeerd, EUR miljard)
  referentiedatum 31 december 2014
  Belangrijke banken
  Minder belangrijke banken
  Totale activa 20.527 4.669
  Totaal van de risicoposten 6.811 2.219
 • aantal vergoedingsdebiteuren voor wie de minimumvergoedingscomponent is gehalveerd (dit wordt gedaan voor belangrijke banken en belangrijke bankgroepen met totale activa van maximaal € 10 miljard – uitsluitend relevant voor de berekeningen van belangrijke banken); voor 2019 was het aantal 16

Schat uw vergoeding – voorbeelden voor de vergoedingsperiode 2019

Met behulp van de gegevens hierboven kunt u uw vergoeding schatten aan de hand van de berekening in de voorbeelden hieronder.

Voorbeeld voor minder belangrijke banken

Uw gegevens

 • totale activa van uw bank: [bij wijze van voorbeeld: € 1.600.000.000]
 • totaal van de risicoposten van uw bank: [bij wijze van voorbeeld: € 700.000.000]

Onze gegevens

 • totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor minder belangrijke banken: € 51.823.349
 • som van de totale activa van minder belangrijke banken: € 4.415.000.000.000
 • som van de totalen van de risicoposten van minder belangrijke banken: € 2.133.000.000.000
 • gemiddeld aantal minder belangrijke vergoedingsdebiteuren: 2.440

Minimumvergoedingscomponent = (10% * 51.823.349)/2.440 = 2.123,91

Variabele vergoedingscomponent = (50% * 1.600.000.000/4.415.000.000.000 + 50% * 700.000.000/2.133.000.000.000) * 90% * 51.823.349= 16.104,61

Jaarlijkse toezichtsvergoeding = 2.123,91 + 16.104,61 = 18.228,52

Voorbeeld voor belangrijke banken

Uw gegevens

 • totale activa van uw bank: [bij wijze van voorbeeld: € 166.000.000.000]
 • totaal van de risicoposten van uw bank: [bij wijze van voorbeeld: € 55.000.000.000]

Onze gegevens

 • totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor belangrijke banken: € 524.196.987
 • som van de totale activa van belangrijke banken: € 19.573.000.000.000
 • som van de totalen van de risicoposten van belangrijke banken: € 6.610.000.000.000
 • gemiddeld aantal belangrijke vergoedingsdebiteuren: 112
 • aantal vergoedingsdebiteuren voor wie de minimumvergoedingscomponent is gehalveerd: 16

Minimumvergoedingscomponent = (10% * 524.196.987)/112 = 468.033,02

Vóór de berekening van de variabele vergoedingscomponent dienen we rekening te houden met de banken waarvoor de minimumvergoedingscomponent is gehalveerd, en wel als volgt: 524.196.987 – (112 – 16) *468.033,02 – 16 * 468.033,02/2= 475.521.552,49

Variabele vergoedingscomponent = (50% * 166.000.000.000/19.573.000.000.000 + 50% * 55.000.000.000/6.610.000.000.000) * 475.521.552,49 = 1.978.342,32

Jaarlijkse toezichtsvergoeding = 468.033,02 + 1.978.342,32 = 2.446.375,34

De bovenstaande informatie is slechts een hulpmiddel om uw vergoeding te schatten. De ECB berekent uw vergoeding op grond van de vergoedingsfactoren die u verstrekt. Via de kennisgeving van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht verneemt u het exacte bedrag dat de ECB in rekening brengt.

Bovendien kan een schatting van een vergoeding niet exact zijn, omdat het aantal onder toezicht staande banken en dus ook het aantal vergoedingsdebiteuren voortdurend verandert. Het hierboven vermelde gemiddelde aantal is daarom louter een indicatie; het houdt geen verband met het aantal bestaande onder toezicht staande banken gedurende een specifieke referentieperiode. Daarnaast worden vergoedingen met terugwerkende kracht gecorrigeerd als de situatie van een bank verandert na de afsluitdatum voor de jaarlijkse berekening van de toezichtsvergoedingen (eind juli) of als de nationale bevoegde autoriteit dergelijke veranderingen pas na de afsluitdatum valideert.