Hoe wordt de jaarlijkse toezichtsvergoeding berekend?

Om het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor toezicht (toezichtsvergoedingen) te bepalen, berekent de ECB elk jaar de voor haar toezichtstaken gemaakte kosten.

Totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen

Hoeveel betaalt elke bank?

De jaarlijkse vergoeding voor toezicht bestaat voor elke bank uit:

 • een minimumvergoedingscomponent
 • een variabele vergoedingscomponent

Minimumvergoedingscomponent

De minimumvergoedingscomponent is gebaseerd op een vast percentage van het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoeding voor belangrijke en minder belangrijke banken.

Minimumvergoedingscomponent
Belangrijke banken

Het vaste percentage is 10% van het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoeding voor belangrijke banken en wordt gelijkelijk verdeeld over de vergoedingsdebiteuren in deze categorie.

Voor kleinere belangrijke banken, met totale activa van € 10 miljard of minder, wordt de minimumvergoedingscomponent gehalveerd.

Minder belangrijke banken

Het vaste percentage is 10% van het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoeding voor minder belangrijke banken en wordt gelijkelijk verdeeld over de vergoedingsdebiteuren in deze categorie.

Hoe wordt de variabele vergoedingscomponent bepaald?

Variabele vergoedingscomponent

De variabele vergoedingscomponent dekt het resterende bedrag van de vergoeding na aftrek van de minimumvergoedingscomponent. Dit verschil omvat tevens de korting voor kleine belangrijke banken.

Elke bank betaalt een deel van dit bedrag op basis van haar betekenis en risicoprofiel. Dit betekent dat grotere banken en banken met een hoger risicoprofiel een hogere variabele vergoedingscomponent betalen.

Maak een schatting van uw vergoeding

Om uw jaarlijkse vergoeding voor toezicht te schatten heeft u de volgende informatie nodig.

Minimumvergoedingscomponent

Om deze te schatten heeft u nodig:

 • het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor uw categorie (belangrijke of minder belangrijke banken)
 • het aantal vergoedingsdebiteuren:
  Gemiddeld aantal vergoedingsdebiteuren
  per eind juli 2018
  Belangrijke banken
  Minder belangrijke banken
  Vergoedingsdebiteuren
  NB: het aantal vergoedingsdebiteuren verschilt van het aantal onder toezicht staande banken.
  115 2.766

Variabele vergoedingscomponent

Om deze te schatten heeft u nodig:

 • uw eigen vergoedingsfactoren (totale activa en het totaal van de risicoposten ('total risk exposure'))
 • totale vergoedingsfactoren: de som van de totale activa en het totaal van de risicoposten in uw categorie van onder toezicht staande banken (belangrijk of minder belangrijk). Deze worden in de tabel hieronder getoond. De activa van dochterondernemingen die zijn gevestigd in niet-deelnemende landen en derde landen zijn niet in de tabel opgenomen. Banken dienen in de regel deze activa bij de berekening van hun vergoedingsfactoren uit te sluiten. Bankgroepen kunnen besluiten zulke activa juist niet uit te sluiten (bijvoorbeeld als zij menen dat de berekening van de uit te sluiten bedragen hogere administratieve kosten met zich mee zou brengen dan de verwachte verlaging van de toezichtsvergoeding).
  Gemiddelde van de vergoedingsfactoren (geaggregeerd, in miljarden EUR)
  referentiedatum 31 december 2017
  Belangrijke banken
  Minder belangrijke banken
  Totale activa 19.197 4.675
  Totaal van de risicoposen 6.382 2.180
  Omvang vergoedingsfactoren in eerdere jaren
  Gemiddelde van de vergoedingsfactoren (geaggregeerd, in miljarden EUR)
  referentiedatum 31 december 2016
  Belangrijke banken
  Minder belangrijke banken
  Totale activa 19.781 4.625
  Totaal van de risicoposen 6.577 2.141
  Gemiddelde van de vergoedingsfactoren (geaggregeerd, in miljarden EUR)
  referentiedatum 31 december 2015
  Belangrijke banken
  Minder belangrijke banken
  Totale activa 20.233 4.469
  Totaal van de risicoposten 6.773 2.137
  Gemiddelde van de vergoedingsfactoren (geaggregeerd, in miljarden EUR)
  referentiedatum 31 december 2014
  Belangrijke banken
  Minder belangrijke banken
  Totale activa 20.527 4.669
  Totaal van de risicoposten 6.811 2.219
 • aantal vergoedingsdebiteuren voor wie de minimumvergoedingscomponent is gehalveerd (dit wordt gedaan voor belangrijke banken en voor belangrijke bankgroepen met totale activa van € 10 miljard of minder – uitsluitend relevant voor de berekeningen door belangrijke banken); voor 2018 was het aantal 18

Schat uw vergoeding – voorbeelden voor de vergoedingsperiode 2018

Met behulp van de hierbovenstaande gegevens kunt u nu uw vergoeding schatten op grond van de vergelijkingen in de voorbeelden hieronder.

Voorbeeld voor minder belangrijke banken

Uw gegevens

 • totale activa van uw bank: [ten behoeve van het voorbeeld: € 1.600.000.000]
 • totaal van de risicoposten van uw bank: [ten behoeve van het voorbeeld: € 700.000.000]

Onze gegevens

 • totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor minder belangrijke banken: € 46.299.927
 • som van de totale activa van minder belangrijke banken: € 4.675.000.000.000
 • som van de totalen van de risicoposten van minder belangrijke banken: € 2.180.000.000.000
 • gemiddeld aantal minder belangrijke vergoedingsdebiteuren: 2.766

Minimumvergoedingscomponent = (10% * 46.299.927 )/2.766 = 1.673,89

Variable vergoedingscomponent = (50% * 1.600.000.000/4.675.000.000.000 + 50% * 700.000.000/2.180.000.000.000) * 90% * 46.299.927= 13.820,81

Jaarlijkse toezichtsvergoeding = 1.673,89 + 13.820,81 = 15.494,70

Voorbeeld voor belangrijke banken

Uw gegevens

 • totale activa van uw bank: [ten behoeve van het voorbeeld: € 166.000.000.000]
 • totaal van de risicoposten van uw bank: [ten behoeve van het voorbeeld: € 55.000.000.000]

Onze gegevens

 • totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor belangrijke banken: € 428.485.342
 • som van de totale activa van belangrijke banken: € 19.197.000.000.000
 • som van de totalen van de risicoposten van belangrijke banken: € 6.382.000.000.000
 • gemiddeld aantal belangrijke vergoedingsdebiteuren: 115
 • aantal vergoedingsdebiteuren voor wie de minimumvergoedingscomponent is gehalveerd: 18

Minimumvergoedingscomponent = (10% * 428.485.342 )/115 = 372.595,95

Vóór de berekening van de variabele vergoedingscomponent dienen we rekening te houden met de banken waarvoor de minimumvergoedingscomponent is gehalveerd, en wel als volgt: 428.485.342 – (115 – 18) *372.595,95   – 18 * 372.595,95/2= 388.990.171,30

Variable vergoedingscomponent = (50% * 166.000.000.000/19.197.000.000.000 + 50% * 55.000.000.000/6.382.000.000.000) * 388.990.171,30 = 3.357.991,21

Jaarlijkse toezichtsvergoeding = 372.595,95 + 3.357.991,21 = 3.730.587,16

De bovenstaande informatie kan u alleen helpen uw vergoeding te schatten. De ECB berekent uw vergoeding op grond van de vergoedingsfactoren die u verstrekt, en het exacte bedrag dat door de ECB in rekening wordt gebracht wordt vermeld in de aan u toegezonden kennisgeving van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht.

Daarnaast kan een schatting van een vergoeding niet exact zijn omdat het aantal onder toezicht staande banken en daarmee het aantal vergoedingsdebiteuren voortdurend verandert. Het hierboven vermelde gemiddelde aantal is daarom louter een indicatie; het staat in geen enkel verband met het aantal bestaande onder toezicht staande banken gedurende een specifieke referentieperiode. Daarnaast worden correcties met terugwerkende kracht aangebracht in vergoedingen als de situatie van een bank verandert na de afsluitdatum voor de jaarlijkse berekening van de toezichtsvergoedingen (eind juli) of als dergelijke veranderingen door de nationale bevoegde autoriteit pas na de afsluitdatum worden gevalideerd.