Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Hoe wordt de jaarlijkse toezichtsvergoeding berekend?

Om het totaalbedrag van de jaarlijkse toezichtsvergoedingen te bepalen, berekent de ECB elk jaar de kosten die ze voor haar toezichtstaken maakt.

Totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen

Hoeveel betaalt elke bank?

De jaarlijkse vergoeding voor toezicht bestaat voor elke bank uit een:

 • minimumvergoedingscomponent
 • variabele vergoedingscomponent

Minimumvergoedingscomponent

De minimumvergoedingscomponent is gebaseerd op een vast percentage van het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor belangrijke en minder belangrijke banken.

Minimumvergoedingscomponent
Belangrijke banken

De minimumvergoedingscomponent bedraagt 10% van het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor belangrijke banken, gedeeld door het aantal vergoedingsdebiteuren in deze categorie.

Voor kleine belangrijke banken, met totale activa van maximaal € 10 miljard op het hoogste consolidatieniveau, wordt de minimumvergoedingscomponent gehalveerd.

Minder belangrijke banken

De minimumvergoedingscomponent bedraagt 10% van het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor minder belangrijke banken, gedeeld door het aantal vergoedingsdebiteuren in deze categorie.

Voor kleine minder belangrijke banken, met totale activa van maximaal € 1 miljard op het hoogste consolidatieniveau, wordt de minimumvergoedingscomponent gehalveerd.

Hoe wordt de variabele vergoedingscomponent bepaald?

De variabele vergoedingscomponent komt overeen met het verschil tussen de totale jaarlijkse toezichtsvergoedingen en de minimumvergoedingscomponent. Dit verschil omvat tevens de korting voor de kleine belangrijke en minder belangrijke banken.

Elke bank betaalt een deel van dit bedrag op basis van haar omvang en risicoprofiel. Dit betekent dat de variabele vergoedingscomponent hoger is voor grotere banken en banken met een hoger risicoprofiel.

Schat uw vergoeding

Het onderstaande is uitsluitend bedoeld ter informatie en is slechts een hulpmiddel bij het schatten van uw vergoeding. De ECB berekent uw effectieve vergoeding op grond van de vergoedingsfactoren die u verstrekt. U ontvangt een kennisgeving van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht met het exacte bedrag dat de ECB in rekening brengt.

De geschatte vergoeding is gebaseerd op de voorziene kosten voor de vergoedingsperiode, terwijl de ECB de vergoeding heft op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Bovendien zijn het gemiddelde aantal vergoedingsdebiteuren en -factoren pas bekend op het moment dat die vergoedingen effectief geheven worden. Bij de schatting worden daarom gegevens over de vergoedingsdebiteuren en -factoren van het voorgaande jaar gebruikt. De schatting van de vergoeding is dan ook uitsluitend indicatief.

Daarnaast worden vergoedingen met terugwerkende kracht gecorrigeerd als de situatie van een bank verandert na de afsluitingsdatum voor de jaarlijkse berekening van de toezichtsvergoedingen of als de nationale bevoegde autoriteit dergelijke veranderingen pas na de afsluitingsdatum valideert.

Om uw jaarlijkse toezichtsvergoeding voor 2023 te schatten, heeft u de volgende informatie nodig.

Minimumvergoedingscomponent

Om de minimumvergoedingscomponent te schatten heeft u het volgende nodig:

 • de totale geraamde kosten op jaarbasis voor uw categorie (belangrijke of minder belangrijke banken)
  Geraamde kosten op jaarbasis voor de vergoedingsperiode 2023 (in EUR miljoen) Belangrijke banken Minder belangrijke banken
    618,8 30,2
 • gemiddeld aantal vergoedingsdebiteuren
  Gemiddeld aantal vergoedingsdebiteuren voor de vergoedingsperiode 2022 Belangrijke banken Minder belangrijke banken

  110 2.130
  Toelichting: het aantal vergoedingsdebiteuren verschilt van het aantal onder toezicht staande banken.
  Het gemiddeld aantal vergoedingsdebiteuren van voorgaande jaren
  Gemiddeld aantal vergoedingsdebiteuren Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  voor vergoedingsperiode 2021 114 2.215
  voor vergoedingsperiode 2020 112 2.318
  per eind juli 2019 112 2.440
  per eind juli 2018 115 2.766
  per eind juli 2017 119 2.916
  per eind juli 2016 126 3.077
  per eind juli 2015 117 3.193
  per eind juli 2014 115 3.191
  Toelichting: het aantal vergoedingsdebiteuren verschilt van het aantal onder toezicht staande banken.
 • het aantal belangrijke banken en belangrijke bankgroepen waarvan de minimumvergoedingscomponent in 2022 gehalveerd werd, d.w.z. vergoedingsdebiteuren waarvan het totaal van de activa € 10 miljard of minder bedraagt: 11
 • het aantal minder belangrijke banken en minder belangrijke bankgroepen waarvan de minimumvergoedingscomponent in 2022 gehalveerd werd, d.w.z. vergoedingsdebiteuren waarvan het totaal van de activa € 1 miljard of minder bedraagt: 1.192

Variabele vergoedingscomponent

Om de variabele vergoedingscomponent te schatten heeft u het volgende nodig:

 • Uw eigen vergoedingsfactoren: totale activa en het totaal van de risicoposten
 • Het totaal van de vergoedingsfactoren: de som van de totale activa en het totaal van de risicoposten in uw categorie van onder toezicht staande banken (belangrijk of minder belangrijk), zoals aangegeven in de onderstaande tabel. De activa van dochterondernemingen die zijn gevestigd in niet-deelnemende lidstaten en derde landen zijn niet in de tabel opgenomen. Banken laten deze activa bij de berekening van hun vergoedingsfactoren in de regel buiten beschouwing. Bankgroepen kunnen er echter voor kiezen zulke activa wel op te nemen (bijv. als ze voorzien dat het berekenen van de uit te sluiten bedragen meer kost dan de verwachte verlaging van de toezichtsvergoeding).

  Totale gemiddelde waarden van de vergoedingsfactoren (in EUR miljard) voor de vergoedingsperiode 2022 Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Totaal activa 23.165 4.934
  Totaal van de risicoposten 7.158 2.369
  Vergoedingsfactoren voor eerdere jaren
  Totale gemiddelde waarden van de vergoedingsfactoren (in EUR miljard) voor de vergoedingsperiode 2021 Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Totaal activa 22.232 4.751
  Totaal van de risicoposten 6.930 2.248
  Totale gemiddelde waarden van de vergoedingsfactoren (in EUR miljard) voor de vergoedingsperiode 2020 Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Totaal activa 20.218 4.515
  Totaal van de risicoposten 6.846 2.226
  Totale gemiddelde waarden van de vergoedingsfactoren (in EUR miljard) voor de vergoedingsperiode 2019 Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Totaal activa 19.573 4.415
  Totaal van de risicoposten 6.610 2.133
  Totale gemiddelde waarden van de vergoedingsfactoren (in EUR miljard) voor de vergoedingsperiode 2018 Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Totaal activa 19.197 4.675
  Totaal van de risicoposten 6.382 2.180
  Totale gemiddelde waarden van de vergoedingsfactoren (in EUR miljard) voor de vergoedingsperiode 2017 Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Totaal activa 19.781 4.625
  Totaal van de risicoposten 6.577 2.141
  Totale gemiddelde waarden van de vergoedingsfactoren (in EUR miljard) voor de vergoedingsperiode 2016 Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Totaal activa 20.233 4.469
  Totaal van de risicoposten 6.773 2.137
  Totale gemiddelde waarden van de vergoedingsfactoren (in EUR miljard) voor de vergoedingsperioden 2014 en 2015 Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Totaal activa 20.527 4.669
  Totaal van de risicoposten 6.811 2.219

Schat uw vergoeding voor 2023

De gegevens hierboven zijn opgenomen in een berekeningstool waarmee u de jaarlijkse toezichtsvergoeding voor uw bank kan schatten. Klik op de link hieronder en volg de instructies in het bestand.

Schat uw toezichtsvergoeding

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders