Kako se izračuna letno nadomestilo za nadzor?

ECB najprej določi skupni znesek letnega nadomestila za nadzor tako, da izračuna letne stroške, ki jih je imela z izvajanjem nadzorniških nalog. Te stroške nato razdeli v dve kategoriji:

  • neposredni nadzor – stroški, ki se zaračunajo pomembnim bankam pod neposrednim nadzorom ECB
  • posredni nadzor – stroški, ki se zaračunajo manj pomembnim bankam pod neposrednim nadzorom pristojnih nacionalnih organov

Sklep o skupnem znesku letnega nadomestila za nadzor se objavi vsako leto do 30. aprila.

Skupni znesek letnega nadomestila

Koliko plača posamezna banka?

Letno nadomestilo za nadzor posamezne banke sestavljata:

  • minimalni del nadomestila
  • spremenljivi del nadomestila

Minimalni del nadomestila

Minimalni del nadomestila se izračuna kot fiksen odstotek skupnega zneska letnega nadomestila za pomembne banke oziroma manj pomembne banke.

Minimalni del nadomestila
Pomembne banke

Fiksni odstotek znaša 10% skupnega zneska letnega nadomestila za pomembne banke in se enako razdeli med vse zavezance za plačilo nadomestila v tej kategoriji.

Za manjše pomembne institucije z bilančno vsoto največ 10 milijard EUR se minimalni del nadomestila prepolovi.

Manj pomembne banke

Fiksni odstotek znaša 10% skupnega zneska letnega nadomestila za manj pomembne banke in se enako razdeli med vse zavezance za plačilo nadomestila v tej kategoriji.

Spremenljivi del nadomestila

Spremenljivi del nadomestila je enak skupnemu znesku nadomestila za nadzor, ki ostane, potem ko odštejemo minimalni del nadomestila.

Vsaka banka plača del spremenljivega dela, ki je skladen z njeno pomembnostjo in profilom tveganosti. To pomeni, da imajo večje in bolj tvegane banke večji spremenljivi del nadomestila.

Ocenite svoje nadomestilo za nadzor

Nadzorovane banke lahko ocenijo svoje letno nadomestilo za nadzor tako, da uporabijo objavljene podatke in svoja faktorja za izračun nadomestila (na podlagi bilančne vsote oziroma skupne izpostavljenosti tveganju), ki ju zagotovijo zavezanci za plačilo nadomestila. ECB v obvestilu o nadomestilu navede faktorja, uporabljena za izračun nadomestila, ki ga plača nadzorovana banka ali skupina bank.

Za oceno svojega letnega nadomestila za nadzor potrebuje banka naslednje informacije:

Ko nadzorovane bančne skupine izračunajo faktorja za izračun nadomestila, praviloma ne bi smele vključiti aktive podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah članicah in tretjih državah. Vendar to lahko storijo (npr. če menijo, da bi bilo breme izračunavanja zneskov, ki jih je treba izključiti, večje od pričakovanega zmanjšanja nadomestila za nadzor). Agregatne povprečne vrednosti, predstavljene spodaj, takšne aktive ne vključujejo.

Vrednost faktorjev za izračun nadomestila
(v mrd EUR) na referenčni datum 31. dec. 2015
Pomembne banke
Manj pomembne banke
Bilančna vsota, skupaj 20.233 4.469
Skupna izpostavljenost tveganju, skupaj 6.773 2.137
Vrednost faktorjev za izračun nadomestila za prejšnja leta

Vrednost faktorjev za izračun nadomestila
(v mrd EUR) na referenčni datum 31. dec. 2014

Pomembne banke
Manj pomembne banke
Bilančna vsota, skupaj 20.527 4.669
Skupna izpostavljenost tveganju, skupaj 6.811 2.219

Zgornji podatki so zgolj ocene, in sicer zaradi uporabe členov 7 in 10(6) uredbe ECB o nadomestilih za nadzor, ki urejata spremembo statusa (dovoljenja in status) oziroma izračun letnega nadomestila za nadzor, ki ga mora plačati vsak zavezanec za plačilo nadomestila. Zato na koncu ne pridemo do povsem enakega zneska, kot ga zaračuna ECB in je naveden v obvestilu o nadomestilu za nadzor.