Kako se izračuna letno nadomestilo za nadzor?

ECB določi skupni znesek letnega nadomestila za nadzor tako, da izračuna letne stroške, ki jih je imela z izvajanjem nadzorniških nalog.

Skupni znesek letnega nadomestila

Koliko plača posamezna banka?

Letno nadomestilo za nadzor posamezne banke sestavljata:

 • minimalni del nadomestila
 • spremenljivi del nadomestila

Minimalni del nadomestila

Minimalni del nadomestila se izračuna kot fiksen odstotek skupnega zneska letnega nadomestila za pomembne oziroma manj pomembne banke.

Minimalni del nadomestila
Pomembne banke

Fiksni odstotek znaša 10% skupnega zneska letnega nadomestila za pomembne banke in se enakomerno razdeli med vse zavezance za plačilo nadomestila v tej kategoriji.

Za manjše pomembne institucije z bilančno vsoto največ 10 milijard EUR se minimalni del nadomestila prepolovi.

Manj pomembne banke

Fiksni odstotek znaša 10% skupnega zneska letnega nadomestila za manj pomembne banke in se enakomerno razdeli med vse zavezance za plačilo nadomestila v tej kategoriji.

Spremenljivi del nadomestila

Spremenljivi del nadomestila je enak skupnemu znesku nadomestila za nadzor minus minimalni del nadomestila. Ta razlika vključuje tudi znižanje nadomestila, odobreno majhnim pomembnim bankam.

Vsaka banka plača delež spremenljivega dela, ki je skladen z njeno pomembnostjo in profilom tveganosti. To pomeni, da imajo večje in bolj tvegane banke večji spremenljivi del nadomestila.

Ocenite svoje nadomestilo za nadzor

Za oceno svojega letnega nadomestila za nadzor potrebujete naslednje informacije.

Minimalni del nadomestila

Za oceno tega dela potrebujete:

 • skupni znesek letnega nadomestila v vaši kategoriji bank (pomembne ali manj pomembne banke)
 • število zavezancev za plačilo nadomestila:
  Povprečno število zavezancev za plačilo nadomestila
  ob koncu julija 2019
  Pomembne banke
  Manj pomembne banke
  Zavezanci za plačilo nadomestila
  Opomba: Število zavezancev za plačilo nadomestila se razlikuje od števila nadzorovanih bank.
  112 2.440
 • povprečno število zavezancev za plačilo nadomestila iz prejšnjih let:
  Povprečno število zavezancev za plačilo nadomestila*
  Pomembne banke
  Manj pomembne banke
  ob koncu julija 2018 115 2.766
  ob koncu julija 2017 119 2.916
  ob koncu julija 2016 126 3.077
  ob koncu julija 2015 117 3.193
  ob koncu julija 2014 115 3.191
  *Opomba: Število zavezancev za plačilo nadomestila se razlikuje od števila nadzorovanih bank.

Spremenljivi del nadomestila

Za oceno tega dela potrebujete:

 • svoja faktorja za izračun nadomestila (bilančno vsoto in skupno izpostavljenost tveganju)
 • skupna faktorja za izračun nadomestila, tj. seštevek bilančne vsote in seštevek skupne izpostavljenosti tveganju v vaši kategoriji nadzorovanih bank (pomembne ali manj pomembne banke). Oba faktorja sta prikazana v tabeli spodaj. Tabela ne vključuje aktive podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih in tretjih državah. Banke za namene izračunavanja faktorjev te aktive praviloma ne smejo upoštevati. Vendar lahko bančne skupine to vseeno storijo (npr. če menijo, da bi bilo breme izračunavanja zneskov, ki jih je treba izključiti, večje od pričakovanega zmanjšanja nadomestila za nadzor)
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev za izračun nadomestila (v milijardah EUR) 
  na referenčni datum 31. december 2018
  Pomembne banke
  Manj pomembne banke
  Bilančna vsota 19.573 4.415
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.610 2.133
  Vrednost faktorjev za izračun nadomestila iz prejšnjih let
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev za izračun nadomestila (v milijardah EUR)
  na referenčni datum 31. december 2017
  Pomembne banke
  Manj pomembne banke
  Bilančna vsota 19.197 4.675
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.382 2.180
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev za izračun nadomestila (v milijardah EUR)
  na referenčni datum 31. december 2016
  Pomembne banke
  Manj pomembne banke
  Bilančna vsota 19.781 4.625
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.577 2.141
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev za izračun nadomestila (v milijardah EUR)
  na referenčni datum 31. december 2015
  Pomembne banke
  Manj pomembne banke
  Bilančna vsota 20.233 4.469
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.773 2.137
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev za izračun nadomestila (v milijardah EUR)
  na referenčni datum 31. december 2014
  Pomembne banke
  Manj pomembne banke
  Bilančna vsota 20.527 4.669
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.811 2.219
 • število zavezancev za plačilo nadomestila, pri katerih se minimalni del nadomestila prepolovi (to velja za pomembne banke in pomembne bančne skupine, katerih bilančna vsota je 10 milijard EUR ali manj – velja samo za izračun v primeru pomembnih bank). Za leto 2019 je to število znašalo 16.

Ocenite svoje nadomestilo – dva primera za obdobje zaračunavanja nadomestila 2019

S pomočjo zgornjih podatkov lahko zdaj na podlagi enačb v primerih spodaj izračunate svoje nadomestilo za nadzor.

Primer za manj pomembne banke

Vaši podatki

 • bilančna vsota vaše banke: [na primer: 1.600.000.000 EUR]
 • skupna izpostavljenost tveganju vaše banke: [na primer: 700.000.000 EUR]

Naši podatki

 • skupni znesek letnega nadomestila v kategoriji manj pomembnih bank: 51.823.349 EUR
 • seštevek bilančne vsote v kategoriji manj pomembnih bank 4.415.000.000.000 EUR
 • seštevek skupne izpostavljenosti tveganju v kategoriji manj pomembnih bank: 2.133.000.000.000 EUR
 • povprečno število manj pomembnih zavezancev za plačilo nadomestila: 2.440

Minimalni del nadomestila = (10% * 51.823.349)/2.440 = 2.123,91

Spremenljivi del nadomestila = (50% * 1.600.000.000/4.415.000.000.000 + 50% * 700.000.000/2.133.000.000.000) * 90% * 51.823.349 = 16.104,61

Letno nadomestilo za nadzor = 2.123,91 + 16.104,61 = 18.228,52

Primer za pomembne banke

Vaši podatki

 • bilančna vsota vaše banke: [na primer: 166.000.000.000 EUR]
 • skupna izpostavljenost tveganju vaše banke: [na primer: 55.000.000.000 EUR]

Naši podatki

 • skupni znesek letnega nadomestila v kategoriji pomembnih bank: 524.196.987 EUR
 • seštevek bilančne vsote v kategoriji pomembnih bank: 19.573.000.000.000 EUR
 • seštevek skupne izpostavljenosti tveganju v kategoriji pomembnih bank: 6.610.000.000.000 EUR
 • povprečno število pomembnih zavezancev za plačilo nadomestila: 112
 • število zavezancev za plačilo nadomestila, pri katerih se minimalni del nadomestila prepolovi: 16

Minimalni del nadomestila = (10% * 524.196.987)/112 = 468.033,02

Kot je prikazano spodaj, moramo pred izračunom spremenljivega dela nadomestila upoštevati tiste banke, pri katerih se minimalni del nadomestila prepolovi: 524.196.987 – (112 – 16) * 468.033,02 – 16 * 468.033,02/2 = 475.521.552,49

Spremenljivi del nadomestila = (50% * 166.000.000.000/19.573.000.000.000 + 50% * 55.000.000.000/6.610.000.000.000) * 475.521.552,49 = 1.978.342,32

Letno nadomestilo za nadzor = 468.033,02 + 1.978.342,32 = 2.446.375,34

Zgornje informacije so vam zgolj v pomoč pri izračunu nadomestila za nadzor. ECB vaše nadomestilo izračuna na podlagi faktorjev, ki ju posredujete sami, medtem ko je točen znesek, ki ga zaračuna ECB, naveden v obvestilu o letnem nadomestilu.

Poleg tega ocena nadomestila ne more biti točna, ker se število nadzorovanih bank in s tem število zavezancev za plačilo nadomestila ves čas spreminja. Povprečno število v zgornjih izračunih je zato samo ponazoritev in torej ne predstavlja števila obstoječih nadzorovanih bank v določenem referenčnem obdobju. Obenem se znesek nadomestila retroaktivno popravi, kadar se status banke spremeni po presečnem datumu za letni izračun nadomestila (konec julija) ali kadar pristojni nacionalni organ takšne spremembe potrdi šele po presečnem datumu.