Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Beslutsprocess

Som europeisk banktillsynsmyndighet kan ECB inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen fatta en rad tillsynsbeslut som är juridiskt bindande för bankerna.

Besluten kan t.ex. handla om

  • krav på institut- och systemstabiliserande kapitalbuffertar
  • huruvida en bank som står under tillsyn ska bedömas som betydande
  • beviljande eller återkallande av banktillstånd
  • bedömning av bankers förvärv och avyttring av kvalificerade innehav
  • införande av verkställighetsåtgärder och sanktioner mot betydande banker

Hur fattas besluten

Tillsynsnämnden, som är ett internt organ inom ECB, lägger fram utkast till beslut som antas av ECB-rådet enligt förfarandet med implicit godkännande. Om inte ECB-rådet invänder inom en fastlagd tidsperiod betraktas beslutet som fattat.

Därutöver fattar ECB-rådet även andra beslut om det allmänna ramverket (t.ex. ramförordningen om SSM) utanför förfarandet med implicit godkännande.

Principen om åtskillnad

För att det inte ska uppstå intressekonflikter mellan det penningpolitiska uppdraget och tillsynsuppdraget ser ECB till att mål, beslutsprocesser och uppgifter hålls åtskilda. ECB-rådet behandlar t.ex. dessa frågor vid separata möten.

Alla sidor i detta avsnitt

Whistleblowing