Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Beslutsprocess

Som europeiska unionens banktillsynsmyndighet kan ECB inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen fatta en rad tillsynsbeslut som är juridiskt bindande för bankerna.

Besluten kan t.ex. handla om

  • fastställande av tillsynskrav
  • godkännande av minskningar av kapitalbasen
  • fastställande av krav på mikro- och makrotillsynsrelaterade kapitalkrav (”buffertar”)
  • fastställande av betydandestatus för banker under tillsyn
  • beviljande eller återkallande av banktillstånd
  • bedömning av förvärv och avyttring av kvalificerade innehav
  • fastställande av lämpligheten hos alla ledamöter i ett ledningsorgan, både för lednings- och tillsynsfunktionerna
  • införande av verkställighetsåtgärder och sanktioner mot betydande banker

ECB är bunden av kraven på rättssäkerhet, vilket innebär att besluten måste motiveras och mottagarna ges rätten att bli hörda och rätten att få tillgång till samtliga dokument som har erhållits, tagits fram eller sammanställts av ECB under tillsynsförfarandet (”tillsynsakten”).

Skyldigheten att motivera beslut

ECB:s tillsynsbeslut ska åtföljas av en tydlig motivering, med fastställande av de väsentliga fakta, rättsliga skäl och tillsynsrelaterade överväganden som ligger till grund för beslutet.

Rätten att bli hörd

Mottagarna av utkast till ECB-beslut vars rättigheter påverkas negativt av dessa beslut ges möjlighet att yttra sig över besluten innan de antas. Förutom att denna rättighet gör det möjligt för adressaten att reagera på ECB:s sakliga och rättsliga analys, säkerställer den att ECB:s beslutsfattande är baserat på fullständig information. I princip beviljas adressaten två veckor, men under särskilda omständigheter kan denna period förkortas till tre arbetsdagar.

Rätten att få tillgång till tillsynsakten

Som en del av sin rätt till försvar har parter i ett ECB-tillsynsförfarande rätt att få tillgång till tillsynsakten innan ett beslut som kan påverka dem negativt antas. Tillgång till akten är möjlig från det att tillsynsförfarandet inleds till dess att beslutet är slutgiltigt. Denna rätt omfattas av skyddet för tredje parts affärshemligheter och omfattar inte konfidentiella uppgifter.

Hur fattas besluten

Tillsynsnämnden, som är ett internt organ inom ECB, lägger fram utkast till beslut som antas av ECB-rådet enligt förfarandet med implicit godkännande. Om inte ECB-rådet invänder inom en fastlagd tidsperiod betraktas beslutet som fattat.

Därutöver fattar ECB-rådet även andra beslut om det allmänna ramverket (t.ex. ramförordningen om SSM) utanför förfarandet med implicit godkännande.

Separationsprincipen

För att det inte ska uppstå intressekonflikter mellan det penningpolitiska uppdraget och tillsynsuppdraget ser ECB till att mål, beslutsprocesser och uppgifter hålls åtskilda. 

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning