Menu


Beslutningstagning

ECB kan i sin egenskab af europæisk banktilsynsmyndighed træffe en række tilsynsafgørelser, som er juridisk bindende for banker, der er omfattet af Den Fælles Tilsynsmekanisme.

Med afgørelserne:

  • fastsættes mikro- og makroprudentielle kapitalkravsbuffere.
  • træffes der beslutning om signifikansen af banker under tilsyn.
  • tildeles og inddrages banklicenser.
  • vurderes bankernes erhvervelser og afhændelser af kvalificerede kapitalandele.
  • pålægges signifikante banker håndhævelsesprocedurer og sanktioner.

Hvordan træffes afgørelserne?

Tilsynsrådet, der er et internt organ i ECB, udarbejder udkast til afgørelser, som Styrelsesrådet vedtager ifølge ikke-indsigelsesproceduren. Hvis Styrelsesrådet ikke gør indsigelse inden for en fastsat frist, anses afgørelsen for vedtaget.

Outline of the Non-Objection Procedure in the SSM

Derudover træffer Styrelsesrådet andre afgørelser om de generelle rammer (fx SSM-rammeforordningen) uden for denne procedure.

Adskillelsesprincippet

For at forhindre interessekonflikter mellem de pengepolitiske og tilsynsmæssige opgaver sikrer ECB, at målsætninger, beslutningsprocesser og opgaver er adskilt. Dette omfatter en streng adskillelse af Styrelsesrådets møder.