SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutningstagning

Som Den Europæiske Unions banktilsyn kan ECB træffe en række tilsynsafgørelser, som er juridisk bindende for banker inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM).

Med afgørelserne:

  • fastsættes de tilsynsmæssige krav
  • godkendes reduktioner af kapitalgrundlaget
  • fastsættes mikro- og makroprudentielle kapitalkrav (buffere)
  • træffes der beslutning om signifikansen af banker under tilsyn
  • tildeles og inddrages banklicenser
  • vurderes bankernes erhvervelser og afhændelser af kvalificerede kapitalandele
  • træffes der beslutning om egnetheden af alle medlemmer af et ledelsesorgan for både ledelses- og tilsynsfunktioner
  • pålægges signifikante banker håndhævelsesprocedurer og sanktioner.

ECB er bundet af kravene om retfærdig rettergang. Det betyder, at den skal begrunde sine afgørelser og give adressaterne ret til at blive hørt og ret til indsigt i alle dokumenter, som ECB modtager, udarbejder eller samler under tilsynsproceduren ("tilsynssagen").

Pligten til at begrunde afgørelser

ECB's tilsynsafgørelser skal ledsages af en klar begrundelse, som indeholder de væsentlige faktiske forhold, retlige grunde og tilsynsmæssige betragtninger, der danner grundlag for afgørelsen.

Retten til at blive hørt

Adressater i ECB's forslag til afgørelser, hvis rettigheder vil blive påvirket negativt heraf, gives mulighed for at udtale sig om afgørelserne, inden de vedtages. Ud over at gøre det muligt for adressaten at udtale sig om ECB's faktuelle og retlige analyse sikrer denne rettighed, at ECB's beslutningstagning er baseret på fuldstændige oplysninger. Adressaten får normalt to uger til at reagere, men under særlige omstændigheder kan denne periode indskrænkes til tre arbejdsdage.

Retten til indsigt i tilsynssagen

Som led i deres ret til forsvar har parter i en ECB-tilsynsprocedure ret til at få indsigt i tilsynssagen, inden der vedtages en afgørelse, som kan påvirke dem negativt. Det er muligt at få aktindsigt fra indledningen af tilsynsproceduren, indtil afgørelsen er endelig. Denne ret er underlagt beskyttelsen af tredjeparters forretningshemmeligheder og omfatter ikke fortrolige oplysninger.

Hvordan træffes afgørelserne?

Tilsynsrådet, der er et internt organ i ECB, udarbejder udkast til afgørelser, som Styrelsesrådet vedtager ifølge ikke-indsigelsesproceduren. Hvis Styrelsesrådet ikke gør indsigelse inden for en fastsat frist, anses afgørelsen for vedtaget.

Derudover træffer Styrelsesrådet andre afgørelser om de generelle rammer (fx SSM-rammeforordningen) uden for denne procedure.

Adskillelsesprincippet

For at undgå interessekonflikter mellem de pengepolitiske og tilsynsmæssige opgaver sikrer ECB, at målsætninger, beslutningsprocesser og opgaver holdes adskilt. 

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing