Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodování

ECB jako orgán dohledu Evropské unie může přijímat řadu rozhodnutí týkajících se dohledu, která jsou v rámci jednotného mechanismu dohledu pro banky právně závazná.

Patří k nim:

  • rozhodování o stanovení obezřetnostních požadavků,
  • schvalování snížení vlastního kapitálu,
  • stanovování mikroobezřetnostních a makroobezřetnostních kapitálových požadavků (kapitálových rezerv),
  • rozhodování o statusu významnosti dohlížených bank,
  • udělování nebo odnímání bankovních povolení,
  • posuzování nabývání a zcizování kvalifikovaných účastí,
  • rozhodování o vhodnosti všech členů vedoucího orgánu v řídících funkcích i ve funkcích dohledu a
  • ukládání donucovacích opatření a sankcí významným bankám.

ECB je vázána požadavky řádného řízení, což znamená, že musí svá rozhodnutí odůvodnit a adresátům přiznat právo na slyšení a právo na přístup ke všem dokumentům, které během řízení v oblasti dohledu získala, vytvořila nebo shromáždila (dále jen „dohledový spis“).

Povinnost odůvodnit rozhodnutí

Rozhodnutí ECB v oblasti dohledu musí doprovázet jasné odůvodnění s uvedením podstatných skutečností, právních důvodů a úvah v oblasti dohledu, na nichž je rozhodnutí založeno.

Právo na slyšení

Adresáti návrhů rozhodnutí ECB, jejichž práva by jimi byla nepříznivě dotčena, mají možnost se k rozhodnutím před jejich přijetím vyjádřit. Toto právo adresátovi nejen umožňuje odpovědět na věcnou a právní analýzu ECB, ale také zajišťuje, že rozhodování ECB vychází z úplného souboru informací. Adresátovi jsou v zásadě poskytnuty dva týdny, avšak za určitých okolností může být tato lhůta zkrácena na tři pracovní dny.

Právo na přístup k dohledovému spisu

Strany řízení ECB v oblasti dohledu mají v rámci svého práva na obhajobu právo na přístup k dohledovému spisu před přijetím rozhodnutí, které na ně může mít nepříznivý dopad. Přístup ke spisu je možný od zahájení řízení v oblasti dohledu až do doby, kdy je rozhodnutí konečné. Toto právo podléhá ochraně obchodního tajemství třetích osob a nevztahuje se na důvěrné informace.

Jak jsou rozhodnutí přijímána?

Rada dohledu jako interní orgán ECB připravuje návrhy rozhodnutí, která přijímá Rada guvernérů v rámci postupu neuplatnění námitek. Nevznese-li Rada guvernérů ve stanovené lhůtě námitky, považuje se rozhodnutí za přijaté.

Vedle toho přijímá Rada guvernérů mimo postup neuplatnění námitek další rozhodnutí o obecném rámci (např. nařízení o rámci SSM).

Zásada oddělení

Aby nedocházelo ke střetu zájmů mezi úkoly měnové politiky a úkoly v oblasti dohledu, ECB zajišťuje, aby byly jednotlivé cíle, rozhodovací procesy a úkoly odděleny. 

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)